söndag, december 25, 2011

Försvar, flygfält och vindkraft

Försvarsmakten accepterade länge inte bara att allehanda mobilmaster uppfördes i landet utan även att vindkraftverk byggdes, även rätt nära militära flygplatser och anläggningar.

Över en natt, den 1 april, 2010, bytte man strategi, och från den dagen kräver militära flyg- och säkerhetsskäl plötsligt att inga vindkraftverk uppföres inom 30-40 km runt flygfälten. När detta ifrågasätts hänvisar man - till skillnad från före 1 april 2010- till elementära militära fakta , det behövs en radie av den här storleksordningen. Punkt.

Tillåt mig tvivla.En studie från FOI jämför nu hur många vindkraftverk som finns i Tyskland (21.607) med en landyta på 357.000 km2, i Danmark (5.500) med en landyta på 43.094 km2, och i Sverige ((1.655) med en landyta på 450.295 km2....

Och vilket land har sedan den 1 april 2010 de i särklas strängaste regelverken för att förbjuda vindkraftverk? Just det, Sverige.

FOI-rapporten - där 3 försvarsmyndigheter och energimyndigheten varit inblandade - föreslår en del åtgärder, t ex att i första hand förtäta befintliga vindkraftsparker (!) och att länsstyrelserna tar en mer aktiv roll i att förklara totalförsvarets intressen (!)... Det förefaller som om försvarsmyndigheternas synpunkter fått stort genomslag.

Utredaren Fredrik Lindgren på FOI har alltså sökt jämföra försvar och vindkraft i några olika länder. Han redovisar också det svenska försvarets argument för att just i Sverige ha större "stoppzoner" på ca 10 procent av Sveriges yta (motsvarande hela Danmark!).

Men han har inte sökt bedöma om försvarets krav är berättigade: "Men om de svenska kraven är motiverade i antal km räknat eller inte kan jag inte bedöma".

Regeringen prövar nu som högsta instans ett antal ärenden om detta, med koppling till miljöbalken och plan- och bygglagen. Jag utgår ifrån att regeringen noga granskar försvarets argument för sin "stoppzon" och bedömer hur stor en sådan rimligen bör vara i den avvägning mellan de både riksintressena försvar och energi som måste göras.

Jag beställde tidigare en RUT-undersökning (riksdagens utredningstjänst) om dessa förhållanden i andra länder, och den verkar ge rätt mycket information som jag inte hittar i FOI-studien! Här också från en interpellationsdebatt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,