lördag, november 08, 2008

Svar om Ipred1 - fildelning

Jag får många epost om fildelning, de allra flesta mycket oroade över det nya EU-direktivet och tycker att Sverige går för långt i att lämna it ip-adresser. Men flera upphovsmän mailar också med fullt stöd för just regeringens kommande förslag. Jag svarar samtliga så här:

Hej och tack för din epost angående fildelning

Frågan är komplicerad genom avvägningen mellan upphovsmannarätten till musik- och filmproduktioner contra den tekniska utvecklingen som gör det så oerhört lätt att kopiera dessa verk och contra de integritetsaspekter som ett utlämnande av IP-adresser innebär.

Upphovsmannarätten har av hävd en mycket stark ställning och är förknippad med enskilda artisters och författares rättigheter. Det finns ett mycket starkt internationellt tryck på att beivra kopiering och fildelning av musik och film. Jag delar uppfattningen att det är mycket tveksamt att lämna ut IP-adresser där privat nedladdning skett i begränsad omfattning, och ska agera för att de skrivningar som finns om "proportionerlig omfattning" ska bli så tydliga som möjligt.

Det borde vara möjligt att finna andra former för ersättning till upphovsmän så att fildelning till privat bruk inte kriminaliseras, och jag kommer att nära följa denna fråga och driva på i den riktningen.

med vänlig hälsning

Staffan Danielsson