onsdag, mars 19, 2014

C-riksdagsledamot får stöd av S och MP i viktig körkortsfråga!

Staffan Danielsson har länge, tillsammans med många drabbade, och i dialog med trafikforskare och Diabetes- och Glaucomförbunden, kämpat för att personer som ser bra men har vissa brister i sitt synfält ska kunna behålla och ta körkort. Idag har Sverige världens strängaste regelverk samtidigt som Transportstyrelsen skärper kraven på läkare att anmäla personer för synkontroll. Transportstyrelsen hoppas att antalet körkortsindragningar ska öka från dagens ca 40.000 per år till uppåt 95.000 stycken (Obs, synfältsproblemen endast en liten del därav).

Staffan Danielsson och flera drabbade JO-anmälde transportstyrelsens chefsläkare Lars Englund för några månader sedan, utan resultat. (se nedan).  Nu återstår den politiska vägen. Idag ska riksdagen besluta om min motion i frågan, med krav på bl a att en utredare ska analysera de nästan rigida svenska regelverken i ett internationellt perspektiv.

Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna och Miljöpartiet bifaller min motion i en stark reservationstext. Jag ser det som ett genombrott och hoppas att en kommande regering – oavsett sammansättning – kommer att låta utreda denna viktiga fråga, säger Staffan Danielsson, som kommer att delta i riksdagsdebatten.

Här länk till debatten, scrolla långt ner:

 Här är S och MPs reservations text:

16. Äldre och personer med synnedsättning, punkt 18 (S, MP)

av Monica Green (S), Lars Mejern Larsson (S), Suzanne Svensson

(S), Leif Pettersson (S), Lars Johansson (S), Stina Bergström (MP)

och Roza Güclü Hedin (S).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 18 borde ha följande

lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i

reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2013/14:T299 av Staffan Danielsson (C) och

avslår motionerna

2013/14:T225 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S) och

2013/14:T374 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).
Det är inte acceptabelt att många personer trots att de ser bra och ofta har kört prickfritt i flera decennier blir fråntagna sitt körkort. Orsaken är att de har vissa brister i sitt synfält som innebär att när de ser rakt fram uppfattar de inte riktigt lika många synintryck från sidan som de som har perfekt syn gör. Många drabbade kämpar med överklaganden och visar att de klarar synfältstester, uppkörningsprov och test i bilsimulator, och sannolikt hade dessa personer fått behålla sitt körkort i andra länder i Europa eller i USA, men inte längre i Sverige. I Sverige har Transportstyrelsen valt att låta synfältstesten nästan helt avgöra körkortsfrågan. Samtidigt som det är viktigt att ställa krav på t.ex. omdöme, kunskaper och synförmåga på svenska körkortsinnehavare måste man alltid avväga hur långt kraven ska sträckas. Att förlora rätten att köra bil trots att man ser bra men har brister i sitt synfält är en oerhört långtgående frihetsinskränkning. Det finns också empiriska studier som tydligt visar att en person som har brister i synfältet vanligen kompenserar detta i betydande grad genom att röra huvudet mer och flytta blicken oftare. Vi vill framhålla att frågan om på vilka grunder ett körkort ska dras in när man har god men inte perfekt syn inte är enbart en ögonspecialist- eller myndighetsfråga. Vi anser att det också är ett politiskt ansvar att avgöra hur högt ribban för perfekt syn ska sättas relativt hur man klarar uppkörningar och test i körsimulator. Utöver att vi anser att det behövs fortsatta forskningsmedel m.m. för att stödja utvecklingen av bra testmöjligheter i avancerad körsimulator i Sverige är det angeläget att en utredare ges i uppdrag att tillsammans med ögon- och trafikexpertis analysera de svenska regelverken i ett internationellt perspektiv. Detta i syfte att lämna förslag om en mer rimlig praxis så att människor som ser bra men har begränsade synfältsproblem i betydligt högre grad än i dag kan behålla sina körkort.
Vad vi nu anfört bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.


Pressinformation 31 januari 2014!

Många som ser bra fråntas sina körkort efter stresstest i syntestmaskin. Riksdagsledamot och två drabbade JO-anmäler de ansvariga bakom reglerna.

Sverige torde ha strängast regler i världen där en del med vissa brister i sina synfält inte tillåts uppkörning och helhetsbedömning utan fråntas sina körkort helt beroende på testresultat i ofullkomliga syntestmaskiner. Särskilt drabbade är ofta människor med diabetes eller glaucom.

Thomas Hammarström har länge engagerat sig i frågan utifrån egna erfarenheter, och har nu tillsammans med Daniel Lindgren JO-anmält chefsläkare Lars Englund och professor Bertil Lindblom, båda kopplade till Transportstyrelsens trafikmedicinska råd,  vilket även Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C), har gjort.

Thomas driver en facebooksgrupp förRättvisa körkortskrav; där våra JO-anmälningar finns inlagda:

Daniel har senaste året genomgått tester i olika syntestmaskiner och har både misslyckats och lyckats med att klara de mycket detaljerade krav som transportstyrelsens trafikmedicinska råd har ställt upp. Han anser att maskinerna och deras handhavande är behäftade med brister och fel, vilket han belyser utifrån sina egna erfarenheter.

Staffan Danielsson har följt dessa frågor i ett antal år, och har i riksdagen lagt motioner och även interpellerat infrastrukturministern för ett år sedan, här länkar till detta:

Våra JO-anmälningar syftar till att transportstyrelsen och dess trafikmedicinska råd ska minska den helt avgörande roll som syntestmaskinernas resultat idag innehar och likt andra länder låta en helhetsbedömning av personens körförmåga gälla där praktiska körprov eller prov i körsimulator också vägs in. Idag kommer människor med samma synfältsbrister att få behålla körkortet eller ej beroende på deras förmåga att klara ett oerhört stressat test, och framförallt på om de måste genomgå detta eller ej eftersom de flesta med dessa brister obehindrat får behålla sina körkort.

Vi vill också att regeringen ska låta utreda Sveriges regelverk utifrån den kritik som trafikforskaren professor Kjell Ohlsson vid Linköpings Universitet för fram med stöd i mångas erfarenheter, och göra jämförande studier med regelverken i andra länder. Vår uppfattning är att Sveriges regler är alltför hårda både i förhållande till andra länder och till hur människor med synfältsfel på grund av t ex ålder behandlas, där det egna omdömet i hög grad får avgöra.

(För att erhålla Kjell Ohlssons avhandling så eposta till Staffan Danielsson).

Kontakt Staffan Danielsson; mobil 0703-228199, Staffan.Danielsson@riksdagen.se

Kontakt Thomas Hammarström, mobil 0707-955135, thomas.hammarstrom74@gmail.com

Kontakt Daniel Lindgren, Mobil 0705-683218, daniel7203@hotmail.com
----------------------------------

Jag länkar här också till den skarpa replik på Brännpunkt som synpedagogen Krister Inde m fl (däribland jag) idag skriver på SvD Brännpunkt om rättslösheten för de som ser bra men har brister i sitt synfält och som utsätts för transportstyrelsens syntestmaskinkrav, endast. Grundartikeln är rätt märklig, skríven av transportstyrelsens GD Staffan Widlert och Chefsläkaren Lars Englund. De vill öka antalet indragna körkort per år från 30-40.000 till närmre 100.000, men beklagar att det kanske inte är fullt möjligt. De har en oerhört märklig formulering som jag vill uppmärksamma: "Vi ska inte hindra äldre generellt att köra bil eftersom de som medborgare har rätt att använda transportsystemet men vi måste samtidigt värna trafiksäkerheten genom att se till att de som kör bil är lämpade att göra det."
Man får som äldre tacka att de ännu inte generellt vill hindre äldre från att köra bil, ändå!