torsdag, januari 30, 2014

JO-anmälan! Hårda syntestregler tar körkortet från de som ser OK.


Pressinformation 31 januari 2014!

Många som ser bra fråntas sina körkort efter stresstest i syntestmaskin. Riksdagsledamot och två drabbade JO-anmäler de ansvariga bakom reglerna.

Sverige torde ha strängast regler i världen där en del med vissa brister i sina synfält inte tillåts uppkörning och helhetsbedömning utan fråntas sina körkort helt beroende på testresultat i ofullkomliga syntestmaskiner. Särskilt drabbade är ofta människor med diabetes eller glaucom.

Thomas Hammarström har länge engagerat sig i frågan utifrån egna erfarenheter, och har nu tillsammans med Daniel Lindgren JO-anmält chefsläkare Lars Englund och professor Bertil Lindblom, båda kopplade till Transportstyrelsens trafikmedicinska råd,  vilket även Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C), har gjort.

Thomas driver en facebooksgrupp för Rättvisa körkortskrav; där våra JO-anmälningar finns inlagda: https://www.facebook.com/#!/events/535605799789956/?fref=ts

Daniel har senaste året genomgått tester i olika syntestmaskiner och har både misslyckats och lyckats med att klara de mycket detaljerade krav som transportstyrelsens trafikmedicinska råd har ställt upp. Han anser att maskinerna och deras handhavande är behäftade med brister och fel, vilket han belyser utifrån sina egna erfarenheter.

Staffan Danielsson har följt dessa frågor i ett antal år, och har i riksdagen lagt motioner och även interpellerat infrastrukturministern för ett år sedan, här länkar till detta:Våra JO-anmälningar syftar till att transportstyrelsen och dess trafikmedicinska råd ska minska den helt avgörande roll som syntestmaskinernas resultat idag innehar och likt andra länder låta en helhetsbedömning av personens körförmåga gälla där praktiska körprov eller prov i körsimulator också vägs in.

Vi vill också att regeringen ska låta utreda Sveriges regelverk utifrån den kritik som trafikforskaren professor Kjell Ohlsson vid Linköpings Universitet för fram med stöd i mångas erfarenheter, och göra jämförande studier med regelverken i andra länder. Vår uppfattning är att Sveriges regler är alltför hårda både i förhållande till andra länder och till hur människor med synfältsfel på grund av t ex ålder behandlas, där det egna omdömet i hög grad får avgöra.

(För att erhålla Kjell Ohlssons avhandling så eposta till Staffan Danielsson).

Kontakt Staffan Danielsson; mobil 0703-228199, Staffan.Danielsson@riksdagen.se

Kontakt Thomas Hammarström, mobil 0707-955135, thomas.hammarstrom74@gmail.com

Kontakt Daniel Lindgren, Mobil 0705-683218, daniel7203@hotmail.com

torsdag, januari 23, 2014

Genteknik och GMO - blankt nej eller ej?

Det finns mycket som är farligt och behöver diskuteras. Jag stack ut huvudet och hade i ett blogginlägg förståelse för signaler från LRF och matförädlingsindustrin att deras frivilliga beslut att  lantbrukarna inte ska använda sojamjöl som kommer från sorter som tagits fram med hjälp av genteknik ("gmo-soja") borde omprövas. 

Jag redovisade som jag brukar mina synpunkter på några diskussionsforum på facebook, bl a på "Lantbrukare som fått nog" och på 2 som jag själv modererar; Svensk lantbruks- och livsmedelsdebatt samt Politisk Centerdebatt (välkomna med!).

Sören Axelsson, som driver "nog"-sidan skyller Centerpartiet för det mesta som är fel och hyllar eko/krav-produktion. Det är rätt mycket debatt och även jag deltar, även om det blåser snålt rätt ofta. Man får ju ta nätet för vad det är, det blir övertoner och de som har mycket energi och övertygelse tar ofta över debatten. Jag tror ändå det har ett värde att diskutera och att ge motbilder till de "sanningar" som annars lätt dominerar, så länge man har energi och orkar..

Jag har summerat min övertygelse om vilket åtgärdspaket som skulle kunna ge jordbruksnäringen kraft att vända den negativa utvecklingen i mjölk-och köttproduktionen i detta blogginlägg. Jag har respekt för det radikala eko/krav-konceptet (som idag omfattar ca 4-5 % av konsumtionen) men menar att huvudkraften måste inriktas på att öka det vanliga miljövänliga jordbrukets konkurrenskraft, eftersom detta backat mest i Europa de senaste decennierna med 20-30 %. Jag har utvecklat detta resonemang i detta blogginlägg riktat till Sveriges ekoodlare.

Läget vad gäller sojaproduktionen i världen är att "gmo-sojan" dominerar odlingen i flera världsdelar, t ex nord- och sydamerika. Den soja som produceras med traditionella sorter minskar, och priset på den börjar nu att stiga vilket ju höjer kostnaderna och försämrar lönsamheten för redan hårt ekonomiskt pressade mjölk-, nötkött-, gris- och fågelproducenter. Risken är uppenbar att än fler upphör med sin produktion i Sverige och att importen av mat som producerats med sämre miljö- och djurskyddshänsyn ökar ytterligare. Importen har fördubblats på ett fåtal år och Sverige är idag typ Europas mest importberoende matland, över hälften av vad vi äter importeras.

De entusiastiska rösterna för att Sverige borde inrikta hela sitt jordbruk på Krav-konceptet och alltså säga blankt nej till all mineralgödsel, alla växtskydds/bekämpningsmedel och till alla växtsorter som andas genteknik har nu kastat sig över mig i debatten. Många tror att det vore ett framgångskoncept för det svenska lantbruket, inklusive Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och delvis också Socialdemokraterna. Jag är övertygad om att detta - endast kravjordbruk i Sverige, vars produkter skulle kosta 30-60 procent mer än importmaten eller mer - skulle minska livsmedelsproduktionen kraftigt och att importmaten skulle kunna nå 80-90 % andel av matkonsumtionen. Det skulle t o m kunna slå hårt mot lönsamheten i kravproduktionen ifall prispressande överskott uppkommer, vilket torde vara rätt sannolikt.

Att tro att svenskt jordbruks miljö- och djurvänlighet står och faller med att ingen använder foder som kommer från växter som förädlats med genteknik (och att kanske ingen använder mineralgödsel eller bekämpningsmedel) är helt fel. Det svenska jordbruket omgärdas av de strängaste miljö- och djurskyddsreglerna i världen, vi har ett klimat som håller mycket skadeinsekter och -svampar borta och lantbrukarna har en god etik. Dessutom använder det svenska jordbruket vall och foder som främst odlats i Sverige vilket sluter kretsloppen mycket bättre än vid import samtidigt som åkrar och beten används och hålls öppna. Så en konsument har två bra miljöalternativ att välja mellan, tycker jag, antingen svenskt eko/krav med radikala miljökrav eller ursprungsmärkt svenskt som är en bra bit före det som importeras.

Naturligtvis ska det svenska jordbruket fortsätta att vara typ världens mest miljö- och djurskyddsinriktade. Det är man även om man skulle börja använda en del av världens dominerande sojaproduktion som proteinfoder, när alternativet stiger alltmer i pris. Den importmat som huvuddelen av svenskarna redan äter kommer ju redan från mat där "gmo-soja" använts, det finns inget importförbud på vare sig maten eller sojamjölet och heller inte något parti som vill införa det, vad jag vet.

Som sagt, det är lantbrukarna och deras förädlingsindustri som nu funderar. Vi får se var de landar, fortsatt självpåtaget nej till att använda "gmo-soja" eller inte. För mig är det helt övergripande att öka produktionen av livsmedel i Sverige, och slå tillbaka den växande importen. Djurproduktionen i Sverige måste öka, inte fortsätta att minska, och då kan inte fodermedel och annat kosta alltför mycket mer än i de länder som man konkurrerar med.

Nåväl, för denna min öppenhet för diskussionen inom lantbruket har jag totalsågats av rätt många röster. Man länkar till olika sajter med stark kritik mot allt som andas geneteknik, och som förmedlar förmenta fakta om genteknikens faror och hemskheter. På sajterna blandas fakta med tyckanden, som det kan bli på nätet.

Visst har gentekniken risker och visst ska den noga granskas och diskuteras och visst ska ansvariga myndigheter sätta upp bestämda gränser för hur förädlingen får ske och hur patent- och andra viktiga regler ska utformas. Och naturligtvis ska tekniken inte tillåtas om den har för stora risker. Här kan jag notera att flera kontinenters ansvariga myndigheter på livsmedelsområdet liksom EUs och Sveriges dito godkänner försäljning av mat och foder där "gmo-soja" använts. Detta sågas av ryktessajterna och många som läser dem.

Det denna diskussion handlar om är alltså försäljningen av mat och foder där gentekniken använts, det handlar inte om ifall sådana växtsorter ska få odlas i Sverige eller EU, det är en laddad debatt där egentligen ingen odling är tillåten.

Om växtförädling med hjälp av genteknik får fram växtsorter som tål torka eller kallt klimat mycket bättre än idag, eller kan fixera sitt eget kväve eller kan ge skördar i flera år, eller innehåller mer vitaminer typ, ska detta alltså aldrig få användas i Sverige..? Jag har svårt att säga blankt nej till sådan växtförädling, särskilt om även den vanliga växtförädlingen kanske också skulle kunna åstadkomma detta, fast det tar decennier eller sekler. Men det är alltså en annan debatt.

Mina ståndpunkter här är mina egna funderingar. Centerpartiets position framgår t ex på vår hemsida.
Både jordbruksverket och livsmedelsverket skriver om gentekniken och GMO på sina hemsidor. Jordbruksverket har här, för en del år sedan, gjort en bra översikt över frågan om varför GMO är kontroversiellt. Sveriges radio hade här ett säkert mycket intressant samtal mellan bl a Mikael Karlsson, SNF, forskaren Jens Sundström och vetenskapsjournalisten Peter Sylwan.

De som kritiserar gentekniken länkar till olika hemsidor som ofta ger en bild av gentekniken och GMO som något väldig farligt och diskutabelt och som styrt av Monsanto och andra kemikalieföretag. Ofta är huvudmännen för dessa sajter personer eller organisationer som har en mycket tydlig uppfattning i frågan och som ibland blandar fakta och tyckanden eller gör väldigt mycket av undersökningar som kan vara tendensiösa. Givetvis ska all verklighet fram och diskuteras, och sedan får i slutändan vetenskapen och ansvariga myndigheter, eller konsumenterna i sina val eller medborgarna i sina parlament avgöra vad som ska gälla.

Det är lätt att hitta fram till dessa GMO-kritiska sidor, jag ger några länkar här för den som vill fördjupa sig i dem:
Rune Lanestrand är ett känt varumärke i denna och andra jordbruksfrågor, en stark kritiker av det mesta och även av mig.
Jordens vänner förespråkar Krav. Sveriges Konsumenter, en organisation, är mot gentekniken. Denna Expressenartikel från 2010 ger en bild av olika synsätt.

(en sak till: Bedömningen från de som säljer svenska livsmedel är att det inte går att få ut mervärden för "gmofria produkter" på marknaden. Mervärde finns för eko/krav och delvis för ursprungsmärkt svenskt. Men att ladda ursprungsmärkt svenskt med tilläget "gmo-fritt" har inte ökat mervärdet.)

Tillagt 13 maj 2014: Det hedrar Naturskyddsföreningen och Mikael Karlsson att de redovisar en realistisk syn på genteknikens användning i växtförädlingen, och inte faller undan för skräckpropagandan på internet som en del faller pladask för. Även Johan Rockström anser gentekniken nödvändig, rätt använd.
 

lördag, januari 18, 2014

GMO- Genteknik-mjölkkor på bete-Svenskt jordbruk

(Vill du diskutera detta så modererar jag två debattforum på facebook, välkommen med: Svensk lantbruks- och livsmedelsdebatt, https://www.facebook.com/#!/groups/lantbruksdebatt/, och Politisk Centerdebatt: https://www.facebook.com/#!/groups/politisk.centerdebatt/)


Svensk animalieproduktion (frånsett fågel) backar stadigt sedan 25 år. Importmaten har fördubblats och står för över hälften av konsumtionen i Sverige, typ mest i Europa. Mycket illa och allvarligt.

Centerpartiet driver i regering och riksdag på för att vända utvecklingen, och en hel del har genomförts. Mer är på gång, bl a har regeringen (landsbygdsministern) tilsatt en utredning om hur jordbrukets konkurrenskraft kan förbättrats.

Mitt eget recept för hur den negativa utvecklingen ska kunna vändas framgår av detta åtgärdspaket, samt av denna summering av mina ståndpunkter i lantbruks- och livsmedelsfrågorna.

Jag efterlyser alltså nya riksdagsmål, en offensiv livsmedelsstrategi, en livsmedelsberedning med de politiska partierna, en bred kraftsamling av alla goda krafter, en översyn av regelverk och skatter osv osv. Utan detta blir det mycket svårt för näringen att vända utvecklingen, enligt min uppfattning.

Det radikala ekokonceptet ska naturligtvis fortsätta att säga blankt nej till mineralgödsel och bekämpningsmedel och växtsorter som förädlats med genteknik och kräva betesdrift för korna med mera, och söka öka sina försäljning till engagerade och kapitalstarka konsumenter och kommuner. Det dominerande jordbruket, som står för 95 % av livsmedelsproduktionen i Sverige, måste dock ha en mer realistisk inställning i konkurrensen med den växande importmaten, anser jag.

Ett exempel på detta är lagkravet på att alla mjölkkor måste ut på sommarbete minst 6 timmar om dagen i två eller 3 månader, även om de rör sig lösa året om i en modern lösdriftslagård. Detta lagkrav finns bara i Sverige och som framgår är effekten starkt begränsad i tid. Naturligtvis ska kor som står uppbundna i båsladugårdar ut på bete, men kravet borde tas bort för moderna lösdriftslagårdar, vilket jag utvecklat i detta blogginlägg.

Ett annat exempel är den aktuella debatten om svenskt lantbruk (LRF och Svensk Mjölk m fl)  ska fortsätta att kräva att lantbrukarna endast ska inköpa fodersoja som inte kommer från växtsorter som förädlats med hjälp av genteknik. Detta blir nu allt dyrare eftersom huvuddelen av av sojaodlingen i USA och Sydamerika kommer från växtsorter där gentekniken använts.

Jag har diskuterat kring detta i ett blogginlägg och på SvD Brännpunkt.

Starka röster från ekoodlarna, Naturskyddsföreningen, MP, V och inom många partier talar för att EU, och Sverige, ska säga blankt nej till gentekniken. Även LRF och Svensk Mjölk m fl har ålagt sig ett frivilligt stopp för t ex soja och majs som producerats av sorter som förädlats med hjälp av genteknik och Svensk Mjölk tog nyligen ställning för att fortsätta med detta.

Verkligheten förändras dock, och merkostnaden för att köpa "GMO-fritt" foder på världsmarknaden stiger nu rejält, samtidigt som konsumenternas betalningsvilja för detta på marknaden sviktar.

Land Lantbruk skriver nu att LRF Mjölk nu överväger att släppa kravet. LRFs erfarne miljöexpert Jan Eksvärd ställer sig bakom detta, liksom även LRFs v ordförande Thomas Magnusson.


 

söndag, januari 12, 2014

Folk och försvar i Sälen 2014, uppvärmning!

Min åttonde Sälenkonferens, tiden går..

Och intressant och givande ska det bli, försvarsdebatten är rätt intensiv och programmet är bra.

Både försvarsutskottets och försvarsberedningens ordförande uttalar sig nu för att försvaret av Sverige börjar i Sverige. Och vem håller inte med. Bakgrunden är en diskussion från ca 2006 kring "inifrån och ut" respektive "utifrån och in" där det fanns röster som menade att Sveriges säkerhet stärks genom att vi deltar mycket  i internationella fredsinsatser. Naturligtvis handlar det om både och, Sveriges försvar och försvarsplanering har basen i Sverige men vår säkerhet beror också av att vi deltar i arbetet för fred och säkerhet i världen genom att ta vårt ansvar i internationella fredsinsatser, vilket också vässar vårt försvar en del.

Och läser man artikeln så är ju Cecilia Widegren tydlig med att Sverige ska ta ansvar för internationell fred och säkerhet, där den är hotad, genom fortsatt deltagande i fredinsatser. Däremot ifrågasätter hon målbilden 2.000 soldater insatta i fredsinsatser som var levande för en del år sedan. Det har jag också gjort en tid.

Socialdemokraterna har förespråkat en halvering, vi får se var försvarsberedningen landar. Även om det just nu nu blir allt färre soldater insatta utomlands är behoven stora, det pågår som bekant fasansfulla inbördeskrig i tex Afrika och mellersta Östern. För Centerpartiet är det viktigt att Sverige tar ett fortsatt betydande ansvar i internationella fredsinsatser.

Carl Wiseman skrev inför Sälenkonferensen i fjol 3 intressanta prologer i Frivärld Magasin, och har kompletterat med en fjärde i år, läsvärtAnnika Nordgren Christensen analyserar tänkvärt på sin blogg, och Brix Ski (enligt Wiseman Marcus Brixskiöld) gör en rätt gedigen, och balanserad, historisk exposé över försvarets och försvarsbeslutens utveckling sedan andra världskriget och till nu.

Wiseman deltar i år i Sälenkonferensen och jag länkar också till ett färskt blogginlägg från honom. En annan försvarsbloggare - den fortsatt anonyme Skipper - tar ut svängarna rejält och bedömer att nu blåser nygamla vindar med nästan ensidigt svenskt invasionsförebyggande fokus (om också jag spetsar till lite), och endast lite fredsinsatser. OK att trenderna i försvaret skiftar, som på alla politikområden, och att det nu sker en viss omfokusering men min bedömning är ändå att kontinuiteten överväger.

En stor diskussionsfråga, med all rätt, blir kring Sveriges militära samarbeten, som ju betyder så mycket för vår säkerhet. Jag gladde mig ju nyligen över att detta äntligen ska utredas, vilket är en nödvändighet i omvärldsanalysen inför ett nytt försvarsbeslut, som jag ser det. (Att seriösa partier har motsatt sig detta är helt enkelt gåtfullt och förtjänar stark kritik).

Krigsvetenskapsakademien har just presenterat en bok kring Natofrågan, ett bra initiativ. Nordiska högerungdomar (moderater i Sverige) talar för Natomedlemskap. Aftonbladet talar emot, liksom S-professorn Ulf Bjereld.  PM Nilsson i Dagens Industri är för.

Alla svenska partier vill se ett ökat nordiskt försvarssamarbete. Tyvärr finns det begränsningar, vilket visats genom avbrutna materielsamarbeten (Archer) och norskt nej till gemensam flygövervakning.

Sverige samarbetar redan mycket nära med Nato på olika sätt, och har nyligen inträtt i Natos responce forces (NRFs) övningsverksamhet. En viktig poäng med den tillsatta utredningen är också att den ger underlag till en bredare folklig debatt om Sverige och Nato.

Personalförsörjningen kommer naturligtvis också att diskuteras, det är en stor och krävande reform som kräver stora insatser från försvaret och stöd från samhället i övrigt. Försvaret lär sig och utvecklar sitt arbete alltmer, och det är glädjande att  ÖB inför Folk och Försvar i Sälen bedömer att rekryteringen de närmaste åren kommer att täcka försvarets behov.

Försvarsmakten redovisar i sin långtidssplan (perspektivplan) allvarsamma bedömningar vilket noga behöver analyseras, t ex i försvarsberedningen. Även riksrevisionens granskningar ger anledning till eftertanke. Här kommenterar generallöjtnant Jan Salestrand och försvarsministern.

Folk och Försvar ger här en bakgrund till årets diskussioner med en rad bra länkar.


 

fredag, januari 03, 2014

Ensamkommande barn- ett humanitärt måste?

Rasmus Rasmusson, ambassadör emeritus och aktiv i KD, skriver tillsammans med mig på SvD Brännpunkt om det växande antalet ensamkommande flyktingbarn, som kommer till EU och  i hög grad till Sverige.

Frågan är laddad och svår, men behöver diskuteras, enligt vår uppfattning, bl a eftersom antalet barn som söker asyl stadigt ökar.

(här en länk till andra blogginlägg från mig om aktuell migrationsdebatt).

torsdag, januari 02, 2014

Neuding,Segerfeldt, Sanandaji! Migrationsdebatt

Mitt förra inlägg handlade om migration rörlighet och tiggeri mm., där jag lyfte fram en rad aktuella länkar.

Bland annat skrev Paulina Neuding och fick svar av Fredrick Segerfeldt och svarade igen, och Tina Sanandaji kommenterade detta. Här Sanandajis blogginlägg där han citerar Neuding och Segerfeldt och resonerar själv.

Här också några länkar till inlägg från mig där jag kritiserar ultraliberalerna - som jag tycker - Fredrick Segerfeldt och Johan Norberg.

Och här mitt recept för migrationspolitiken.

PM Nilsson in Dagens Industri ser pragmatiskt på debatten och landar i ett Sverige inte är ett folk utan snarare ett system..., rätt anmärkningsvärt.