fredag, maj 31, 2013

Bred samsyn i försvarsberedningen viktigt för Sverige!

Idag presenterar Försvarsberedningen sin omvärldsanalys. Centerpartiet anser att försvars- och säkerhetsfrågorna är mycket viktiga för Sverige och vi tror på värdet av att om möjligt ha en bred samsyn om dem.

 Uppgiften denna gång har varit svårare och mer komplicerad jämfört med de förra rapporterna, anser jag, eftersom omvärldsanalysen varit känsligare och de olika partiernas positioner lite mer oförutsägbara.

 Mot den bakgrunden är det bra att 6 partier kunnat finna en samsyn i omvärldsanalysen, låt vara att Folkpartiet som vanligt skrivit en avvikande mening om Nato och lite annat. Arbetet i beredningen har varit konstruktivt och Centerpartiet har fått gehör i viktiga frågor enligt nedan.

Att V och SD skiljer ut sig med rätt likartade synpunkter är tyvärr ingen överraskning, man vill ha ett mer nationellt präglat försvar, återgång till värnplikt och till mindre svenska fredsinsatser och mindre samarbete med andra goda demokratier. Detta skulle försämra Sveriges säkerhet, anser jag.

 Viktiga delar i rapporten:

 

 • Utvecklingen i Ryssland är oroande i olika avseenden och osäkerheten har ökat jämfört med 2007. Utvecklingen går i en auktoritär och repressiv riktning och försvarsbudgeten ökar starkt efter 1990-talets kraftiga minskning.
 • Samtidigt präglas Norden och Östersjöregionen sammantaget av stabilitet, dialog och samarbete. Ur ryskt perspektiv är Östersjön en vital transportled för handel med främst energi. Störningar i detta transportflöde är inte önskvärt ur vare sig rysk eller EU-synvinkel.
 • De förväntade miljö- och klimatförändringarna är en avgörande utmaning för vår jord. Omvärldsförändringarna går idag snabbare och utvecklingen är än mer komplex och svårförutsägbar.
 • Sveriges säkerhet beror av att vi har ett rimligt starkt försvar, samt att vi solidariskt bygger säkerhet tillsammans med andra goda demokratier i vår omvärld. Det är viktigt att EU stärks som en säkerhetspolitisk aktör, och att samarbetet med Nato fortsätter att utvecklas inom ramen för det svenska partnerskapet. Den solidariska säkerhetspolitiken ska vara grunden för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken.
 • Det nordiska samarbetet är av stor vikt för Sverige och bör fördjupas – både civilt och militärt. Ett fördjupat nordiskt samarbete stärker både det nationella försvaret som förmågan att genomföra insatser i och utanför närområdet.
 • Det är viktigt att utvärdera hur Sveriges försvarspolitiska samarbete i Norden, inom EU och med Nato kan utvecklas. Detta bör ske i särskild ordning. Det är en framgång för Centerpartiet att försvarsberedningen nu åter uttalar detta.
 • Det svenska deltagandet i FN-ledda fredsinsatser bör öka, också det en profilfråga för Centerpartiet.
 • Möjligheterna bör undersökas till ett fördjupat försvarssamarbete med Estland, Lettland och Litauen.
 • Sveriges samlade förmåga att motstå och hantera allvarliga olyckor, kriser och hot som föranleder höjd beredskap bör öka. Förmågan att samutnyttja militära och civila resurser bör öka.
 •  En viktig del av samhällets samlade beredskap är möjligheten att vid en allvarlig kris kunna säkra samhällsviktig infrastruktur och säkerställa tillräcklig försörjning med strategiska förnödenheter, som t ex livsmedel. En rimlig ambition avseende detta bör utredas.
 • Hanteringen av hoten och riskerna inom informations- och cybersäkerhetsområdet bör ses över.

Kontakt Staffan Danielsson: tel 0703-22 81 99

Försvarsberedaren: Viktigt med bred samsyn i försvars- och säkerhetspolitiken!



Här är ett uppsnappat blogginlägg från den rätt nystartade rätt anonyma försvarsbloggen Försvarsberedaren!

Det kommer snart att publiceras i sin helhet av pseudonymen Staffan Danielsson.

Åren går fort, i politiken och generellt.

Kontinuiteten från de två föregående försvarsberedningsrapporterna 2007 och 2008 består av Allan Widman och Staffan Danielsson, samt av nuvarande huvudsekreteraren Tommy Åkesson och av sakkunnige Ola Hedin från försvarsdepartementet.

Försvarsberedningen har idag denna sammansättning.

Försvars- och säkerhetspolitiken är viktig för Sverige. Det är också ett område där det är av stort värde med en bred samsyn i riksdagen och Centerpartiet har alltid arbetat för detta, så även denna gång.

Därför är det bra att riksdagens partier genom försvarsberedningen bereds tillfälle att gemensamt i regeringens försvarsberedning analysera omvärlden och senare försvarets inriktning.

Alternativet, att med några rösters övervikt byta omvärldsanalys och inriktning för försvaret när riksdagen skiftar majoritet, förskräcker.

Arbetet denna gång har varit mer komplicerat och svårförutsägbart än förra gången. Men diskussionerna har varit konstruktiva, och kombinationen av politiker och sakkunniga/experter är befruktande. Vad resultat har blivit torde inom kort presenteras på en presskonferens i Rosenbad.