söndag, september 08, 2013

Mer väljarstöd till Centerpartiet?

Efter vinterns turbulens är nu Centerpartiet på väg uppåt i opinionen, bra! Både vår partiledare och landsbygdsminister lyfter tydligt och starkt fram hela Sverige, och vad gäller landsbygd  och jordbruk har den senaste månaden varit klargörande vilket parti som driver på och vilka som håller emot (rätt många, tyvärr, Centerpartiet behövs!).

Min ärliga uppfattning är att Centerpartiets framtoning i migrationsfrågorna bromsar uppgången och är huvudorsaken till att vi tappade under vintern. Centerpartiets strategi är ju att vara det mest invandringsvänliga partiet i riksdagen, t o m mer pådrivande än Miljöpartiet. Jag anser att det räcker långt att tillsammans med 7 partier stå för den generösa politik som Sverige redan har.

En opinionsundersökning från Novus i början av 2013 tycker jag stärker min tes. Miljöpartiets kraftiga profilering i frågan ger endast 5 % som anser att MPs politik är bäst.

Jag har i några långa blogginlägg analyserat detta, och jag menar alltså att vår stämma 2011 - Nybyggarlandet Sverige - tog ut svängarna lite för mycket i riktning mot en kraftigt ökad invandring, vilket idéprogramgruppens Per Ankersjö sedan marknadsförde under beteckningen fri invandring och öppna gränser.

Jag står självfallet bakom att Sverige ska ha en generös migrationspolitik i EU-tät, och att visionen på lång sikt är fri rörlighet. Däremot är detta inte möjligt för ett av världens rikaste länder att i en värld med dagens enorma klyftor öppna sina gränser. Vinterns debatt handlade till betydande del om detta, och idéprogrammet breddades och förtydligades därför, vilket var helt nödvändigt.

Jag skriver detta blogginlägg efter att ha läst partistyrelsens svar över motionsyttranden till vår stämma i dessa frågor.

Partistyrelsen låter mycket som vid lanseringen av  idéprogramgruppens förslag, vilket bekymrar mig. Alla människors lika rätt och värde - som vi ju alla står bakom - lyfts återkommande fram som grunden till att Centerpartiet vill att EUs gränser ska öppnas samt att Sveriges redan generösa regelverk ska förändras ytterligare i samma riktning.

Inget nämns om att Sverige redan tar ett stort ansvar inom EU genom att en betydande del av de som lyckas fly till EU genom stängda gränser söker sig till Sverige,  ca 13 %  år 2012, samtidigt som Sverige bara utgör 2 % av EUs befolkning. . Inget nämns knappast heller om de påfrestningar som detta ofrånkomligen innebär i ett inledningsskede. Vår lösning på att kunna ge alla som kommer jobb och klara integrationen, där ju Sverige är nästan sämst i EU, är att genomföra Centerpartiets arbetsmarknads- och integrationspolitik. Den politiken är bra och skulle medföra förbättringar, javisst, men klarar naturligvis inte hur stora utmaningar som helst. Och vi har ju ännu inte fått gehör för den..

När ombuden nu samlas inför vår stämma, och på stämman, blir det nog ingen debatt om detta. Motionerna som inkommit vill se en mer generös migrationspolitik och Nybyggarlandsstämman drog med massivt stöd upp den ram som partistyrelsen fortsätter att hålla sig inom.

Som en liten fritänkande minoritet vill jag ändå söka påverka inom vårt parti. Jag menar ju att det måste vara möjligt att kunna diskutera en och annan regel inom migrationen där Sverige kunde överväga att något närma sig övriga EU-länders synsätt.

Detta tar ingen motion upp av rätt förklarliga skäl, bl a eftersom det knappast finns någon acceptans för det i dagens politiska debatt. Det kan ju också vara så att ingen tycker så, heller.
(Och ja, jag borde ha motionerat).

Partistyrelsen vill istället flytta fram gränserna ytterligare för att möjliggöra för många fler att både arbetskraftsinvandra och söka asyl i Sverige. Jag är tveksam till arbetskraftsinvandring till jobb där många redan köar i Sverige. Här vill partistyrelsen både öka kraven på arbetsgivarna, vilket är bra, men också ytterligare öppna regelverken.

Man vill också pröva ett radikalt förslag att ge utländska medborgare rätt att söka asyl vid Sveriges ambassader runt om i världen. Det låter naturligtvis som det enda rätta, det tycker jag med. Men varför är det så svårt att genomföra?

Jo, idag måste man söka asyl på plats i Sverige, och andra länder. Enda sättet att göra detta är oftast att betala flyktingsmugglare för att komma genom gränser utan pass eller visum. Detta kostar stora pengar typ 100.000 kr eller mer och det gör naturligtvis att de som söker asyl här i stor utsträckning är de som själva eller med hjälp av släkt och vänner kan frigöra sådana belopp. Den överväldigande majoriteten flyktingar utan ekonomiska resurser blir kvar i sina hemländer eller i angränsande länder, ofta i stora flyktingläger och under mycket svåra förhållanden som t ex nu i Syrien. Huvudinriktningen för att hjälpa dem från det internationella samfundet är att få slut på inbördeskrig och att sätta in massiva stödinsatser till flyktingarna där de är.

Men borde inte då EU, eller Sverige, eller USA och andra länder öppna sina gränser för alla flyktingar? Egentligen, ja. Men det är 45 miljoner på flykt, och USAs, EUs och andra länders regelverk ligger hittills fast.

Det är också klart att påfrestningarna skulle bli stora om t ex EU öppnade sina gränser för de flera miljoner som är på flykt i och utanför Syrien, eller för ännu fler. Säg att 2 miljoner får komma och att 15 % väljer Sverige. (Idag är andelen betydligt större). Det skulle innebära 300.000 människor, vilket naturligtvis skulle innebära mycket stora påfrestningar och förmodligen ta resurser från att hjälpa dem på plats. Skulle de fördela sig jämnare inom EU och kanske "bara" 150.000 väljer Sverige är det mer tänkbart men ändå svårhanterligt. Jag inser naturligtvis att flyktingssituationen i och kring Syrien kräver massiva hjälpinsatser där Sverige och EUs länder, och många andra länder, ska ta ett stort ansvar men där frågan är hur det ska ske på bästa sätt.

Effekten om Sverige som partistyrelsen vill pröva skulle låta människor med asylskäl ansöka om asyl i Sverige på plats i sina länder skulle bli likartade. Det stora flertalet flyktingar som idag inte har råd att ta sig till t ex Sverige skulle då kunna ansöka om det på plats. Har de asylskäl skulle de naturligtvis då beviljas det, vilket skulle öka tillströmningen mycket kraftigt. Detta vore naturligtvis mer rättvist mot dem som inte har råd att fly till EU eller Sverige, och en stor del av smugglingverksamheten skulle då också upphöra. Samtidigt måste  konsekvenserna av sådana regelförändringar som partistyrelsen vill pröva analyseras mycket noga, i sak och hur det ska förankras hos väljarna.

Naturligtvis spelar det också en viktig roll om Sverige ensidigt skulle öppna för asylprövning på plats i berörda länder eller om många andra länder också gör det samtidigt. Min inställning är ju, som ni vet, att Sverige ska driva på och få EU och fler länder att ha en generös migrationspolitik, att kunna gå före där vi vill och klarar av det, men där vi också måste kunna inse realiteter och ibland anpassa våra regler till praxis i andra länder.

(Några ändringar den 9 sept: Gunilla Hjelm uppmärksammade mig på några felaktiga fakta i inlägget, jag har kollat och ändrar, vi ska självfallet diskutera efter verkligheten. Andelen asylsökande till Sverige av de som lyckas komma till EU kan för enskilda länder uppgå till 30 %, t ex nu från Syrien. Däremot var Sveriges andel av de som sökte asyl i EU 2012 13 %, 44.000 st, en lite högre siffra än åren dessförinnan. Sverige ligger 4 bland i-länder i EU och världen som tar emot flest asylsökande, i förhållande till befolkningsstorlek ligger vi i täten.)

(uppdaterat åter den 9 september: Jag uppskattar dialogen med Gunilla, som vi också haft på facebook. Hon redovisar sakligt partistyrelsens förslag och frågar hur en "mer invandrar-ovänlig politik" skulle gynna Centerpartiet. En viktig orsak till mina inlägg är att jag anser det så viktigt att kunna diskutera dessa viktiga frågor på ett öppet sätt utan att misstänkliggöras, för att reda ut verkligheten och svara också på de frågor som många medborgare har. Maud sa att vi skulle vara med vid människors köksbordsdiskussioner, jag oroas över att vi saknas vid många köksbord. Nedan från facebooksdialogen, för den intresserade:

Gunilla: "att pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl vid
svenska ambassader utomlands.
att slopa kravet på koppling till visst yrke och/eller arbetsgivare vid
arbetskraftsinvandring.
att arbetskraftsinvandrare som arbetat i Sverige i två år ska vara fria att
arbeta inom vilken bransch de vill oavsett om det råder arbetskraftsbrist i
branschen eller ej.
att möjliggöra för arbetskraftsinvandrare att starta företag efter två år som
arbetstagare.
att återinföra och utvidga ”sista länken” för att underlätta för
familjeåterförening.
en utvärdering av etableringsreformen.
att via ekonomiska incitament underlätta för nyanlända att flytta dit jobben
finns.
att regeringen utarbetar en strategi för att uppmuntra kommuner att ge
immigranter stöd av mentor eller värdfamilj, bland annat genom att lära av
goda exempel."


Staffan: Det är nog bara i Sverige man kan benämnas "invandrarovänlig", pch jag har hört betydligt värre epitet, när man står bakom nuvarande politik mer generös än i något annat EU-land. Ja, jag är kritisk till några av PS förslag enligt mitt blogginlägg.

Gunilla: Om du läser mitt inlägg ser du att jag inte kallar dig för invandrar-ovänlig men jag vill att du förklarar på vilket sätt du anser att en mer invandrar-ovänlig politik skulle gynna Centerpartiet.

Staffan: En motfråga till partistyrelsen. Sverige tar emot ca 13 %  (ändrat)av alla asylsökande till EU, och våra resurser är ansträngda. Migrverket har nu beslutat om permanent uppehållstillstånd för Syrienflyktingar, vilket rimligen kommer att öka andelen som väljer Sverige ytterligare (idag ca 30 %). Ovanpå det kommer PS förslag om asylprövning i resp. land mm som väl, om det genomförs, torde flerdubbla antalet asylsökande. Har partistyrelsen gjort någon bedömning av vad den helhet jag beskriver kan innebära i kraftigt ökade flyktingströmmar till Sverige och kostnaderna för detta? Därtill väntar ju fortfarande våra förslag för att skapa arbete genom arbetsmarknadsreformer på att genomföras, har ej majoritet tyvärr. Mot denna bakgrund ifrågasätter jag om PS förslag är något som kommer att öka vårt väljarstöd, eller, vilket jag befarar, istället bromsar den uppgång som äntligen är på gång

Staffan: Om jag ställer yrkande på stämman är tveksamt, min bedömning är att partistyrelsen liksom tidigare har stämman med sig. Och OK, med repliker är det kanske flera debattminuter man har på stämman. Jag för en diskussion för att söka övertyga partistyrelsen, och stämman, att nyansera sig något i den riktning jag tror på. Vad gäller att öppna för att kunna söka asyl i respektive länder såg jag att kommissionär Malmström öppnade för det, för att t ex minska smugglingen. Om partistyrelsens förslag om detta innebär en prövning där effekterna noga analyseras liksom en koppling till hur övriga EU-länder resonerar, då kan jag vara med. Innebär det en prövning i syfte att införa det även om andra länder inte gör det och asylansökningar blir flerdubbelt fler, då tvekar jag. Men situationen i Syrien är fasansfull och helt oförutsägbar så inget kan ju uteslutas i hur EU kommer, eller bör, agera.) 

SNF - Sluta svartmåla lantbruket! (Debatt i Land)

Naturskyddsföreningen genomför tyvärr nu en exempellös och delvis osaklig kampanj för att föra fram det ekologiska jordbrukets förtjänster. Hade man nöjt sig med det hade detta blogginlägg inte skrivits. Men mot förtjänsterna ställer man det vanliga miljöjordbrukets påstådda hemskheter, och det kan inte få stå oemotsagt.

Det är naturligtvis en stor kraft  i SNFs propaganda som många storstadsbor och medlemmar tror är sanning. Det osakliga inlägg på SNFs facebookssida som jag, och många andra, nu reagerar på har på bara några dagar delats av över 20.000 personer, som alla bibringats uppfattningen att det mest moderna och miljövänliga vanliga  jordbruket i världen, det svenska, är ett "giftjordbruk". Min lilla motkampanj når tyvärr inte alla dessa, så mer informationsinsatser är verkligen av nöden. (Jag hoppas att t ex LRF och andra miljöorganisationer reagerar när vanliga lantbrukares ansträngningar svartmålas).

Jag skriver nu i Land Lantbruk och ATL (tyvärr ej på nätet) om SNFs svartmålning av världens mest miljövänliga vanliga jordbruk, där 10.000-tals hårt arbetande bönder ständigt kämpar. Jag har självfallet respekt för både dessa och för även de hedervärda ekobönderna. Det har tyvärr inte Naturskyddsföreningen, vars ordförande föraktfullt talar om det jordbruk som står för 95 % av matproduktionen i Sverige som "giftjordbruket". Denna grova förtalskampanj gör nu allt för att svartmåla och urholka förtroendet hos konsumenterna för t ex vanlig svensk mjölk vilket är djupt allvarligt.

Som natur- och miljövän vill jag, och säkert många andra, kunna vara med i Naturskyddsföreningen. Tänk till, SNF, och gör detta möjligt!

Tillagt 23 februari 2014: Här länkar till några andra blogginlägg där jag kritiserar Naturskyddsföreningen, och detta och sedan detta om Sörgården.