måndag, februari 29, 2016

RUT-rapport; 25 % av flyktingar har heltidsarbete efter 8 år.

Tillagt den 30 januari 2017. Läs mitt blogginlägg från okt 2016, viss korrigering.


Jag anser det mycket viktigt att samhällsdebatten utgår ifrån en så korrekt verklighet som möjligt. Därför har det bekymrat mig att beslutsfattare och medier de senaste åren, i bästa välmening, ofta förskönar migrationens vinster och förminskar graden av utmaningar/problem som vi står inför.

Ett flagrant exempel är Dagens Nyheters artikel för några år sedan om en tendentiös rapport av usel kvalitet om de stora vinster som Sandvikens kommun gjorde på migrationen, som inte vad jag vet korrigerats eller tagits bort från nätet. Det är mycket anmärkningsvärt men också rätt betecknande.

Ett annat exempel är uppgifterna om hur stor andel av flyktingarna som har universitets- och högskoleutbildning på svensk nivå, vilket ofta överdrivits, enligt min mening.

Jag tror liksom t ex min riksdagskollega i KD Aron Modig, i ett färskt välskrivet blogginlägg, att utmaningarna på migrationsområdet är större än de flesta inser.

Centerpartiet har som bekant många goda förslag för bättre integration och fler jobb men även om alla dessa genomfördes, vilket kan ta tid, återstår med säkerhet ytterligare mycket att göra.

Som exempel på hur stor utmaningen är att flyktingar ska komma i arbete används ständigt SCBs uppgifter om att det tar 7-8 år innan hälften av flyktingarna har fått arbete och ca 15 år innan 65 % har arbete.

Enligt SCBs AKU (arbetskraftsundersökning) var den totala andelen sysselsatta 2014 i åldern 20-64 år 80 procent. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 78 procent och bland männen 82 procent.

Bland utrikes födda var sysselsättningsgraden 67 procent totalt, 62 procent bland kvinnorna och 72 procent bland männen. Enligt AKU var andelen heltidsanställda för befolkningen 15-74 år 77 procent 2014.. Bland dem som var födda i Asien var andelen 73 procent och bland dem som var födda i Afrika var andelen heltidsanställda 63 procent.

Min uppfattning är att dessa siffor närmast skönmålar den bistra verkligheten. Som arbete enligt SCB lär definitionen vara båda fasta och tillfälliga och deltidsarbeten och arbeten med 80 % lönebidrag som den tillfrågade har minst en timme den aktuella veckan.

Jag har därför bett riksdagens utredningstjänst (RUT) att ta fram uppgifter på hur utvecklingen är för
flyktingar och deras anhöriga som har heltidsarbete utan lönebidrag. Det är rimligen en relevant
uppgift att känna till för att på bästa sätt utifrån faktisk verklighet vidta åtgärder i rätt riktning.

Min ytliga analys ledde mig till tron att det nog tar kanske 12-15 år innan hälften har heltidsarbeten utan lönebidrag. Kanske var jag ändå för optimistisk.

RUT redovisar i sin rapport (som alla intresserade kan få genom att kontakta mig t ex på epost staffan.danielsson@riksdagen.se) effekten av lönebidragsarbeten, som man ju oftast har under flera år:

"Exempel på sådana insatser är instegsjobb och nystartsjobb. Ett mått som Arbetsförmedlingen använder för dessa insatser är andel personer som efter insatsens slut, har ett arbete utan stöd efter 90
dagar respektive 180 dagar. Arbetsförmedlingen visar att av dem som avslutat etableringsuppdraget
under 2014 hade fem procent ett arbete utan stöd efter 90 dagar och efter 180 dagar hade sex procent
ett arbete utan stöd. Efter avslutat instegsjobb 2014 hade sex procent av samtliga ett arbete utan stöd
90 dagar och sju procent hade ett arbete utan stöd 180 dagar. Efter avslutat nystartsjobb 2014 hade 33 procent av samtliga ett arbete utan stöd 90 dagar och 36 procent hade ett arbete utan stöd 180 dagar efter avslutat nystartsjobb."

Detta belyser kraftfullt vilken nackdel många utlandsfödda har av sämre språkkunskaper och låg utbildning. Instegsjobb riktar sig mot nyanlända till skillnad från nystartsjobb.

Vad gäller hur stor andel av flyktingar och anhöriga, och andra grupper, som har heltidsarbete utan lönebidrag är det förvånande, tycker jag, att SCBs AKU och RAMS inte ger några svar på det.

RUT, genom den vassa Anna Enström Järleborg,  har dock i samråd med SCB lyckats gräva fram 
mycket intressanta uppgifter i SCBs registerbaserade aktivitetsstatistik (RAKS), som bäst svarar på 
mina ställda frågor. 

I RAKS kategoriseras befolkningen efter huvudanknytning till arbetsmarknaden. De kategorier som används är; helårsanställd, nyanställd, avgången, delårsanställd, företagare, kombinatörer samt dem utan arbete. Det går även att få fram personernas inkomstkällor, t.ex. förvärvsarbete, aktivitetsstöd, sjuk- och aktivitetsersättning eller ålderspension.

Här är RUT-rapportens summering: 

"Om helårsanställda och företagare analyseras visar det sig att andelen helårsanställda inkl. företagare bland den totala befolkningen i Sverige 20-64 år ligger på 69 procent.

Andelen helårsanställda inkl. företagare bland flyktingar inkl. flyktinganhöriga uppgick till 25 procent efter 8 år i Sverige och andelen efter 15 år var 34 procent."

"Även bland flyktingar inkl. flyktinganhöriga är andelen helårsanställda inkl. företagare bland männen högre än bland kvinnorna. Bland männen är 32 procent helårsanställda inkl. företagare efter 8 år och 40 procent efter 15 år. För kvinnor är andelen helårsanställda inkl. företagare 18 procent efter 8 år och 28 procent efter 15 år."

I dessa uppgifter ingår därtill de som arbetar heltid och har stöd av lönebidrag, så siffrorna är betydligt lägre om intresse finns för andelen med heltidsarbete utan några statsbidrag. Att inte SCB kan redovisa detta finner jag mycket anmärkningsvärt.

Jag menar att detta tydligt visar på graden av de utmaningar/problem som Sverige redan möter och står inför. En given slutsats är också att de som säger nej till t ex lägre ingångslöner för de med dåliga språkkunskaper och långt till gymnasiekompetens (vilket Centerpartiet och i andra varianter också övriga allianspartier föreslår) måste prestera andra trovärdiga förslag som kan göra skillnad. Det räcker INTE att hänvisa till "more of the same" som utan större framgång prövats de senaste decennierna och som är det enda recept som regeringen och LO talar om.

Sydsvenskan har, också tillsammans med SCB, nyligen tagit fram statistik på hur långsamt som flyktingar kommer i arbete i Malmö. Av de som kom för tio år sedan hade endast 36 % arbete 2014 (sannolikt används då "en timme i veckan"- definitionen och arbeten med lönebidrag räknas in).
Efter 5 år hade 91 % av kvinnorna inte något arbete.

Dessa uppgifter bestyrker väl vad RUT-rapporten grävt fram.

Tillagt 2 mars.
Bloggen Fnordspotting (märkligt namn) gör en skarp analys, tycker jag, mellan Ylva Johanssons hurtiga mantra att "alla flyktingar ska ha jobb efter 2 år" och den bistra verkligheten.
Jag informerade arbetsmarknadsministern i en interpellationsdebatt igår och framhöll att läget är alarmerande, att det absolut inte räcker med "More of the same" vilket är det enda som regeringen föreslår utan att det behövs en "New Deal" a la typ Centerpartiets många goda och radikala förslag. Även om dessa skulle genomföras i sin helhet torde stora utmaningar kvarstå.
Ylva Johansson kommenterade inte de nya siffrorna alls, hänvisade till utbildning, matchning och
lärlingsjobb, typ och attackerade Centerpartiet och mig för att hota den svenska modellen.

RUT- rapporten efterfrågas livligt och det skrivs rätt mycket på sociala medier och jag har aldrig haft så många besök på denna blogg,  medan media inte uppmärksammat den. Än, vi får se. Jag tycker de nya siffrorna är alarmerande. Efter 15 år i Sverige har 34 % av flyktingarna "helårsjobb", vilket tydligen innefattar även deltidsjobb och alla jobb som stöds med höga statsbidrag/lönebidrag.

Thomas Gur skriver i Arbetsmarknadsnytt!

Ann-Charlotte Marteus skriver ledare i Expressen.

Johan Westerholm med den spetsiga och läsvärda bloggen Ledarsidorna.se har laddat upp rapporten här.

Mariestadstidningen, och andra borgerliga tidningar, använder RUT-rapporten som en grund för en sansad och intressant ledare med Centerpartiet i fokus.

Tillagt: PM Nilsson i Sveriges största affärstidning - Dagens Industri - tar efter en månad äntligen upp den alarmerande RUT-rapport som jag beställde om flyktingars så långa väg till arbete. Han föreslår en kriskommission för arbetsmarknad och skola med anledning av att verkligheten är långt sämre än det framställts.

Tillagt 10 april;
Dagens industris PM Nilsson skriver på ledarplats om flyktingars utbildning och arbete. Regeringen, och många, vill gärna försköna men verkligheten måste ju fram. Intressant att den RUT-rapport jag beställde, och informerade Ylva Johansson om i en interpellationsdebatt, omgående ledde till ett regeringsuppdrag till SCB på samma tema. Sent men bra av arbetsmarknadsministern;onsdag, februari 24, 2016

Dödshjälp - en viktig riksdagsdebatt!

Jag har i något decennium drivit frågan om rätt till dödshjälp genom motioner, interpellationer och debattartiklar mm.

Sent igår kväll, efter tio, diskuterade statsrådet Gabriel Wikström, Johan Hultberg och jag frågan om dödshjälp i Sveriges Riksdag.
Det var en djup (enligt statsrådet) och sansad och respektfylld dialog.
Visst återkom Wikström till att många läkare är emot och att han inte "i dagsläget" vill tillsätta någon utredning och att samhället måste fundera noga osv. Det måste han egentligen lyfta fram, så laddad och tabubelagd som denna mycket viktiga fråga är.

Men!
Han bejakade ändå individens frihet att själv kunna lyssnas till och respekteras, och han lyfte fram Statens medicinskt-Etiska råd (SMER) som bättre än en politisk utredning på att analysera och lägga förslag i frågan.

Och det har ju SMER redan gjort, år 2008, då man föreslog att regeringen borde överväga att införa någonting i riktning mot Oregonmodellen. 
Jag undrar ändå om inte denna frågas laddning kommer att nödvändiggöra någon form av utredning. Men kanske inte! 

Styrelsen för Rätten till en Värdig Död har arbetat med denna fråga och jag rekommenderade statsrådet att noga ta del av detta.

Jag valde i mina 2 första inlägg att ge röst åt Harald Norbelie, som från andra sidan floden ställde fråga till statsrådet wikström, och Inga-Lisa Sangregorio​ vilka med oerhörd tyngd lyfter fram verkligheten.

Min kollega Johan Hultberg tog av sin partinål och hade två starka inlägg där han entydigt tog ställning i sakfrågan.

Mycket pekar också på att Moderaterna kommer att förespråka att denna fråga utreds.

Som jag alltid säger, verkligheten avgör i längden, denna fråga är i rörelse och gårdagens dialog i riksdagen ser jag som ett stort steg framåt.

Måtte SMER nu ha fått råg i ryggen att åter ta upp sitt förslag från 2008 och summera den utveckling som sker i EU och USA och åter tillskriva regeringen i frågan!
Här länk till debatten både i skrift och tal;
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H310372

Tillagt 29 februari; Dagens Nyheter ger i en ledare tungt eldunderstöd för att denna fråga behöver utredas. Mycket glädjande och ett viktigt steg framåt. Man har precis uppfattat vad frågan handlar om!

torsdag, februari 11, 2016

Åsiktskorridor och ålderskontroll -i SvD
Flash; 17.11. 11 feb; Den 15-åring från Somalia ( enligt Daily Mail) som mördade en kvinna på ett asylboende i Mölndal var en vuxen man, enligt GP. Detta är mycket allvarligt. Om Migrationsverket godtroget har accepterat åldersuppgifter utan tillräcklig kontroll, samtidigt som man anställt personal för att arbeta med barn men som istället arbetade med minst en vuxen man, bär man sannolikt ett delansvar för att den fruktansvärda och tragiska händelsen kunde ske. 
Migrationsverket borde anmälas till JO, man torde tyvärr ha ett betydande ansvar för att en person som var anställd för att arbeta med barn under 18 istället arbetade med minst en vuxen man med kanske svåra trauman bakom sig.

....................................
Jag skrev redan 2012 på DN debatt om myndigheters/Migrationsverkets ansvar för att i tveksamma fall ta ansvar för att bedöma ålder på asylsökande. Och jag har fortsatt att diskutera detta, på min blogg och annorstädes. 

Denne läkare tror jag på, till skillnad från t ex ship to Gaza-aktivisten och KPMLr:aren (ja, jag vet att det ät ovidkommande..) Henry Ascher; http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2015/11/29/aldersbedomning---fifa-klokare-an-barnlakarforeningen/

Jag skriver idag på SvD Debatt, igen, som enskild riksdagsledamot.  Centerpartiet står bakom migrationsverkets bedömningar och beslutade på partistämman i höstas att åldersbedömning ska ske enligt forskning och beprövad vetenskap, typ. Frågorna är fortsatt aktuella sedan ca 35.000 ensamkommande under 18 år kom till Sverige under 2015, socialstyrelsen kommer snart med en rapport om dagsläget vad gäller åldersbedömningsmetoder, migrationsöverenskommelsen sa att analys ska göras varför så stor andel av de ensamkommande söker sig till Sverige och regeringen och moderaterna vill att migrationsverket ska förbättra sina åldersbedömningar och använda känd teknik.

Det är möjligt att felmarginalen behöver vara 1-2 år men det är faktiskt inte rimligt att den ska vara 4-6 år eller mer, vilket en del barnläkare hävdar. 

Jag skriver också om Åsiktskorridoren, vilken så länge har försvårat en sansad och saklig debatt om olika frågor kopplade till migration.

Istället för diskutera i sak har ofta beskyllningar om rasism och främlingsfientlighet slungats ut, vilket har förgiftat debatten som tynat bort innan den ens hunnit börja, ungefär. Detta har bidragit till de stora förändringarna i väljaropinionen de senaste åren.

Jag lyfter några exempel på angrepp som har drabbat mig, från Sörmlands Nyheter, från Hallands Nyheter som manade mig att byta parti, från riksdagsledamot Linda Snecker, från Östgöta Corren t o m när man delvis försvarar mig, från en Corren-journalist som kopplar mig till 1930-talets antisemitiska strömningar, Ledarskribenten Christian Dahlgren i Corren har flera gånger skrivit negativt och även använt "brun"-ordet. Med mera.

lördag, februari 06, 2016

frihet till dödshjälp - min interpellation

Jag har i något decennium verkat för att individens yttersta vilja ska respekteras vid svåra lidanden i livets slutsked. Jag har skrivit motioner i riksdagen, interpellerat, skrivit debattartiklar och är styrelsemedlem i Rätten Till en Värdig Död (RTVD). Jag har diskuterat i Dagen TV med ledarskribenten Elisabeth Sandlund. Jag modererar ett debattforum på facebook, Rätten Till en Värdig Död - diskussionsforum (väkommen med!).

Denna oerhört viktiga fråga måste diskuteras med sans och respekt, och den rör på sig i både Sverige och världen. Alltfler människor stöder en strängt reglerad dödshjälp, alltfler länder öppnar för detta och allt starkare krafter i olika politiska partier lyfter dessa frågor.

Ett obehagligt bottennapp för hur den absolut inte ska diskuteras presterar Aftonbladets krönikör Fredrik Virtanen idag. Helt okänsligt förkastar han individens yttersta vilja och de som så innerligt argumenterat både principiellt och utifrån sin egen livssituation, t ex radiomannen Harald Norbelie på DN debatt och journalisten Inga-Lisa Sangregorio i sin bok   och i en interju i Dagens Nyheter. Orkar jag ska jag skriva ett öppet brev till Aftonbladets ansvarige utgivare och fråga hur Virtanens text kunnat passera det omdömesfilter som väl ändå Aftonbladet borde ha för sina krönikörer.

Jag lämnade för några dagar sedan in en låång interpellation till regeringen och sjukvårdsminister Gabriel Wikström om att dessa frågor vid svåra lidanden i livets slut måste utredas, vilket statens medicinskt-etiska råd föreslagit för flera år sedan.
Regeringen tar på sig ett tungt ansvar om man likt Göran Hägglund dogmatiskt vägrar att ens låta utreda dessa allt aktuellare frågor, och där oklara gråzoner finns mellan hur man arbetar vid olika sjukhus och mellan olika läkare. Jag hoppas att statsrådet Wikström har kraften att tillsätta en viktig utredning.

Här mina interpellationer till socialminister Göran Hägglund 2010 och 2008/09.