fredag, december 08, 2017

"Flodmarksmetoden" kan ha gjort 100-tals barn vuxna - jag JO-anmäler.

Rättsskandalen kring medicinska åldersbedömningar fortsätter. Jag JO-anmäler Socialstyrelsen som lanserat den oprövade "Flodmarksmetoden" från en okvalificerad och jävig utredare, en metod som kan ha klassat 100-tals barn som vuxna. 

"Regeringen beslutar hösten 2015 att medicinska åldersbestämningar åter måste göras i tveksamma fall. Socialstyrelsen låter Carl-Erik Flodmark utreda frågan. Flodmark är barnläkare och har varit styrelseledamot i barnläkarföreningen som bojkottat medicinska åldersbedömningar, han är också fritidspolitiker för det mycket migrationsvänliga Miljöpartiet. Jag anser att han är jävig i dessa frågor och att det är gravt omdömeslöst av Socialstyrelsen att tillsätta honom istället för att låta någon med sakkunskap göra det. Det kan inte uteslutas att Socialstyrelsen pressats av regeringen att ge Flodmark uppdraget, vilket i så fall vore ett allvarligt ministerstyre."

"Sedan nu kring 10.000 åldersbedömningar gjorts visar det sig att den oprövade metoden istället kan ha givit resultat i motsatt riktning, så att asylsökande felaktigt bedömts som vuxna fastän de är barn under 18 år. Skulle detta stämma, vilket mycket talar för, faller ansvaret tungt på de myndigheter som utrett och fastslagit hur åldersbedömningar ska ske. Frågan har även konstitutionella aspekter eftersom regeringen under flera år passivt godtog att Migrationsverket lade ned den medicinska åldersbedömningen och godtog den ålder som den asylsökande uppgav, samt eftersom det inte kan uteslutas att Socialstyrelsen pressats av regeringen att tillsätta en olämplig utredare vars förslag sedan sanktionerats av Socialstyrelsen och blivit styrande för Rättsmedicinalverket och sedan för Migrationsverket som av regeringen ålagts att använda Rättsmedicinalverkets bedömningar."

Här är mitt blogginlägg i frågan.

Här nedan är min JO-anmälan, jag har också hänvisat till mitt blogginlägg i den.
1. Migrationsverket upphör kring 2010-12 att göra medicinska åldersbedömningar efter att barnläkarföreningen och advokatförbundet ansett de etablerade metoderna, som används i hela världen, som alltför osäkra. Sverige (Migrationsverket) godtar sedan fram till 2016 den ålder som den asylsökande uppger, vilket bidrar till att alltfler lockas till Sverige, år 2015 över 35.000 ensamkommande som uppger sig vara barn under 18 år, hela 40 % av all som kommer till EU (Sverige har 2 % av EUs befolkning). Detta har lett till att många tusen vuxna män felaktigt givits asyl som barn. Merkostnaderna för detta uppgår till många miljarder kronor under ett antal år, eftersom ett barn på HVB-hem har kostat över 1 miljon per år.
2. Regeringen beslutar hösten 2015 att medicinska åldersbestämningar åter måste göras i tveksamma fall. Socialstyrelsen låter Carl-Erik Flodmark utreda frågan. Flodmark är barnläkare och har varit styrelseledamot i barnläkarföreningen som bojkottat medicinska åldersbedömningar, han är också fritidspolitiker för det mycket migrationsvänliga Miljöpartiet. Jag anser att han är jävig i dessa frågor och att det är gravt omdömeslöst av Socialstyrelsen att tillsätta honom istället för att låta någon med sakkunskap göra det. Det kan inte uteslutas att Socialstyrelsen pressats av regeringen att ge Flodmark uppdraget, vilket i så fall vore ett allvarligt ministerstyre. 
3. Flodmark utesluter från början att återgå till de beprövade metoder (tand- och handledsröntgen) som barnläkarföreningen bojkottade som alltför osäkra. Istället lyfter han fram tandröntgen tillsammans med den oprövade metoden knäledsröntgen, i avsikt att detta ska med råge trygga att säkerhetsmarginalen vid bedömningarna ökar så att man klassas som vuxen över 18 år först vid 19-20 års ålder. Socialstyrelsen auktoriserar "flodmarksmetoden" och Rättsmedicinalverket åläggs av regeringen att göra sina bedömningar efter den som Migrationsverket sedan följer. Barnläkarföreningen och advokatsamfundet ställer sig också bakom den oprövade metoden.
4. Sedan nu kring 10.000 åldersbedömningar gjorts visar det sig att den oprövade metoden istället kan ha givit resultat i motsatt riktning, så att asylsökande felaktigt bedömts som vuxna fastän de är barn under 18 år. Skulle detta stämma, vilket mycket talar för, faller ansvaret tungt på de myndigheter som utrett och fastslagit hur åldersbedömningar ska ske. Frågan har även konstitutionella aspekter eftersom regeringen under flera år passivt godtog att Migrationsverket lade ned den medicinska åldersbedömningen och godtog den ålder som den asylsökande uppgav, samt eftersom det inte kan uteslutas att Socialstyrelsen pressats av regeringen att tillsätta en olämplig utredare vars förslag sedan sanktionerats av Socialstyrelsen och blivit styrande för Rättsmedicinalverket och sedan för Migrationsverket som av regeringen ålagts att använda Rättsmedicinalverkets bedömningar. 
Jag anmäler mot denna bakgrund återigen till justitieombudsmannen att i ljuset av de nya uppgifterna åter granska Migrationsverkets lednings agerande när man under ett antal år inte tog sitt ansvar för att i tveksamma fall kontrollera ålder på de som sökte asyl och som uppgav sig vara barn under 18 år.
Jag anmäler också  till Justitieombudsmannen Socialstyrelsens agerande när man tillsatte en enligt min uppfattning jävig och olämplig utredare och sedan slog fast att dennes oprövade förslag skulle ligga till grund för 10.000 och fler medicinska åldersbedömningar som i hög grad avgjort om personer bedömts som barn eller vuxna.