fredag, juni 06, 2014

Respektera hela det svenska jordbruket!

Den svenska livsmedelsproduktionen (mjölk, nötkött, griskött) backar kraftigt sedan flera decennier, importmaten har fördubblats och svarar för över häften av konsumtionen, mest i Europa. Ekomat (från Sverige och världen) har mångdubblats till 4-5 % av marknaden.

Centerpartiet kämpar mest av alla för hela det svenska jordbruket och har stor respekt för både det vanliga miljövänliga jordbruket och för det miljövänliga ekologiska jordbruket.

Starka krafter respekterar endast ekojordbruket oavsett var det bedrivs, och svartmålar tyvärr det miljövänliga svenska jordbruk som står för 95 % av matproduktionen. Jag har alltmer insett hur mycket denna svartmålning tyvärr betyder för att diskreditera det svenska jordbruket och därmed bädda för att många konsumenter istället köper importerad mat "eftersom det svenska jordbruket ju är lika dåligt".  Detta är helt fel, eftersom det svenska jordbruket ju bedrivs under världens strängaste miljö- och djurskyddslagar, har låg antibiotikaanvändning och ingen salmonella samt sluter kretsloppen i Sverige och betyder mycket för den biologiska mångfalden här.

Jag märker nu vilken samlad kampanj som starka krafter (SNF, MP, V, S, Coop , fl) bedriver för att svartmåla det svenska "giftjordbruket" och för att genom kraftfulla politiska mål och medel tvinga fram en orealistiskt stor politisk ekosatsning. Jag är mycket orolig för att detta kan minska konkurrenskraften ytterligare hos det vanliga miljövänliga jordbruket med fortsatt nedläggning av jordbruk och livsmedelsindustri och leda till en kraftig ökning av en redan mycket hög matimport.

Jag  har i artiklar kritiserat svartmålningen och de radikala målen och förslagen från de rödgröna.  Risken är mycket stor att det vanliga jordbruket fortsätter att duka under mot importmaten samtidigt som ett ekomatsöverskott kan uppstå som ger ekobönderna allt sämre priser. Min övertygelse är att Centerpartiet i detta läge måste visa sin respekt för både det vanliga jordbruket och för ekojordbruket och ta strid mot de rödgrönas drastiska mål och förslag som skulle skada hela det svenska jordbruket.

MP m fl vill ju så väl. De tror på det de säger, att ekomat är bra och resten är uselt, ungefär. De inser inte att deras som jag anser extremt radikala politik i många frågor skulle driva industrin ur Sverige och även leda till ett litet (men större än idag) ekojordbruk och liten livsmedelindustri och ett mycket större importmatsberoende än idag, och i båda exemplen till en sämre miljösituation för världen än idag. Jag ser Centerpartiet som det moderna miljöpartiet som vill förena tillväxt och utveckling med tuffa miljökrav, medan MP är ett extremt radikalt miljöparti vars politik ibland är contraproduktiv för miljön. Här anser jag att vi måste våga ta striden och skilja ut oss från MP, jag är övertygad om att det ger C ökat stöd och ökat förtroende på miljöområdet. Alternativet att inte riktigt våga ta striden utan mera uppfattas som en lite blekare MP-kopia är ingen framgångsväg.

Jag vet att det finns en oro hos en del ibland oss för att ett försvar av det vanliga miljövänliga svenska jordbruket när det svartmålas av SNF och MP m fl, kan uppfattas som att vi kritiserar ekojordbruket. Så är ju inte alls fallet, Centerpartiet har ju stor respekt för båda odlingskoncepten och står helt bakom dagens generösa ekostöd från staten i olika former och är positiv till en fortsatt ökning i balanserad takt. Jag kritiserar dem som svartmålar det svenska lantbruket, inget annat.

Naturskyddsföreningen har nu lagt ut en video där man i vanlig ordning buntar ihop importjordbruket med den svenska mjölk- och köttproduktionen som miljöfarliga "giftjordbruk".

Jag respekterar det ekologiska jordbruket, men också hela det svenska jordbruket. Jag reagerar endast på svartmålningen av mjölk och kött från det vanliga miljövänliga svenska jordbruket, som likställs med tropiklantbrukets metoder för odling av kaffe, bananer och vindruvor. Så här säger de i filmen: "Äpplet besprutas med gift- det är äckligt- Oekologiskt. Nästan all mat är oekologisk. Du dör inte knall och fall av gifterna. Men forskarna oroas. Detta händer över hela planeten. Bina blir färre. Detta är sjukt, hur får vi stopp på det här vansinnet? Ät ekologiskt! Kaffe och bananer är tokbesprutade, och så mjölk och kött, och vindruvor, och potatisen. Varje ekovara är ett steg mot en friskare planet, är justare mat."  Tyvärr svartmålas även det svenska jordbruket. Äpplen kanske från Österlen, nästan all mat, över hela planeten, sjukt, vansinnigt, Mjölk och kött nämns mellan bananer och vindruvor...
 
Naturskyddsföreningen borde faktiskt vara skamsen över att sammankoppla sin negativa bild av jordbruk i andra länder med det svenska jordbruket med världens strängaste miljö- och djurskyddslagar.  Jag reagerar också emot ordet "oekologiskt" som benämning på det svenska jordbruket. Det är märkligt att ett odlingskoncept fått ta monopol på ett begrepp, ekologi = läran om samspelet i naturen. Och att detta koncept sedan börjar kalla andra odlingskoncept, t ex Sveriges jordbruk med sina stränga miljö- och djurskyddslagar, för "oekologiskt" = "icke miljövänligt". Det finns naturligtvis inget rent "ekologiskt jordbruk", allt jordbruk innebär stora ingrepp genom plöjning, harvning, ogräsbekämpning, gödsling osv. "Ekologiskt jordbruk" (Organic) är ett radikalt miljöalternativ med för- och nackdelar, men det vanliga miljövänliga svenska jordbruket är faktiskt ett rätt likvärdigt miljöalternativ fast med lite andra för- och nackdelar.

Min kritik gäller alltså att SNF likställer produktionen av mjölk och kött från det svenska jordbruket med bananer och kaffe mm från det tropiska jordbruket, där kemikalieanvändningen ofta är hög. Håll isär kritiken mot importmaten, som oftast produceras med betydligt sämre miljö- och djuromsorg än i Sverige, med den respekt som även SNF borde känna och ge uttryck för vad gäller det svenska jordbruket!

Här mitt recept för att öka konkurrenskraften hos hela det svenska jordbruket, inklusive eko. Och här mitt budskap till Sveriges ekoodlare på deras stämma för några år sedan.

Eko är ett radikalt miljöalternativ. Men även det vanliga svenska jordbruket är ett bra miljöalternativ. Ekos fördelar är främst det blanka nejet till kemiska bekämpningsmedel. Däremot är växtnäringsläckaget från ekojordbruket, särskilt om man jämför per producerat kg, betydligt större än från det vanliga jordbruket p g av att ekojordbruket laddar marken med kväve genom kvävefixerande grödor och ofta stallgödsel samtidigt som man ofta jordbearbetar mer mot ogräs vilket också ger läckage och högre dieselförbrukning.

Mjölken är ett bra exempel där både ekomjölken och den vanliga svenska mjölken är två mycket bra miljöalternativ, men där SNF ensidigt rekommenderar den ena och förkastar den andra. Ekomjölkgårdarna är numera i snitt allt större än de vanliga med besättningsstorlekar på 300, 500 och i några fall över 1.000 kor.

Naturligtvis ska det vanliga miljövänliga svenska lantbruket ständigt utvecklas i resurshushållande riktning. Ett miljöstöd riktat till de som t ex halverar eller mer sin användning av kemiska bekämpningsmedel tror jag skulle göra betydligt mer miljönytta än de flesta andra åtgärder.


Det svenska jordbruket omgärdas av världens strängaste miljö- och djurskyddsregler. Genom att köpa ursprungsmärkt svenskt bidrar man till att sluta kretsloppen och till biologisk mångfald samtidigt som man vet att djuren haft det bra och åkrarna brukas miljöinriktat.
Tyvärr har den svenska mjölk- och köttproduktionen minskat kraftigt de senaste decennierna. Importmaten har fördubblats och står idag för över hälften av de livsmedel vi varje dag konsumerar i Sverige, mest i Europa.

Det behövs därför en nystart för världens bästa livsmedelsproduktion! Det behövs en ny stolthet över hur långt Sverige har kommit för att med modern miljö- och djurvänlig teknik producera mycket bra livsmedel. Matlarmen om multiresistena bakterier från Danmark visar på det svenska miljöjordbrukets stora förtjänster genom låg antibiotikaanvändning, ingen klordoppning och ingen salmonella.

Allra sist, mitt ironiska aprilskämt om hur alltför många tror sig förbättra miljön genom att minska eller lägga ner det svenska jordbruket och hur det får precis motsatt effekt. Och några exempel på hur svårt det kan vara att få fram växtnäring till jordbruket.