torsdag, december 17, 2009

Biogas och fossilgas i Stockholm??! Kätterska tankar

Stockholm producerar en del biogas men trots rätt få biogasbilar - relativt totalen i området - så räcker inte volymerna. Det tar tid att få upp biogasproduktionen, tankställena är inte så många och ännu värre, det finns ibland inte gas.

Jag har några förslag och funderingar utifrån ett helikopterperspektiv.

1. Biogas är ett mycket bra drivmedel från miljösynpunkt, och förtjänar största möjliga expansion i Stockholm och över landet. Det tar ändå tid att få upp volymerna.

2. Jag har successivt fått en ökad öppenhet för att fossil gas (naturgas) skulle kunna spela en roll för att bidra till att minska Sveriges olje- och bensinberoende, samtidigt som detta även skulle öka biogasens möjligheter. Ju fler gasmackar och gasbilar, ju större potential för att koppla på och öka andelen biogas i gasmixen.

3. Men är inte naturgas något förfärligt som Sverige ska bekämpa och inte alls öka användningen av? Idag är Sverige säkert ett av de länder i Europa där fossilgasen används i särklass minst och vi skyr den som pesten. Den är fossil, nämligen, vilket är korrekt.

4. Men är fossil gas värre än fossil bensin och diesel? Och Sverige är ju ett i hög grad oljeímportsberoende land. Nej, tvärtom. En bil som tankas på naturgas reducerar sina miljöfarliga utsläpp med 30-40 procent, vill jag minnas.

5. Men tar inte naturgasen slut mycket fortare än oljan? Nej, tvärtom. Rysslands och andra länders gasfyndigheter lär räcka så där 10 gånger längre än oljan, flera hundra år.

6. Men slår inte naturgasen ut biobränslen och biodrivmedel i Sverige om den skulle expandera här? Jag befarade detta tidigare, när jag starkt motarbetade en gasledning från Småland och genom Östergötland mot Mälardalen (det finns ju gasledningar från Malmö och upp till Göteborg och en bit in i Småland). Regeringen jobbar sedan 5 -6 år eller mer på om detta ska tillåtas eller ej.
Jag är inte längre så orolig för att naturgas och biobränsle behöver stå emot varandra. Om naturgasen ersätter olja i främst tung industri samt bensin som drivmedel är det ju faktiskt miljömässigt ett betydande steg framåt. Utsläppen minskar rejält. Priset på gas är ju kopplat till oljepriset och bioenergins och biodrivmedelens expansion och konkurrensmöjligheter relativt olja är ju allt starkare.

7. Allra bäst är självfallet att all energi och drivmedel kommer från förnybara energikällor. Under överskådlig tid har Sverige dock ett stort oljeberoende från i hög grad Ryssland. Om en del av detta ersätts av den betydligt miljövänligare naturgasen - relativt sett - får vi ett ökat naturgas"beroende", så klart. Det nuvarande fossila oljeberoendet blir dock samtidigt mindre och mer diversifierat. Att entydigt förkasta detta som dåligt är väl ändå lite svårt, utsläppen minskar och biogasen får större möjligheter att expandera.
Med en ökad andel naturgas som drivmedel blir infrastrukturen för gas bättre, och genom detta kan sedan biogasen successivt öka sin andel i gasblandningen genom t ex egna mål och utfästelser från gasförsäljarna och genom morötter och inblandningskrav fråm staten.

8. Stockholm, då?! Så snabb expansion av biogasen som möjligt, givetvis, men insikt om att detta tar tid. Därför bör alltså naturgas - oftast LNG, dvs flytande naturgas - importeras med fartyg och på samma sätt som bensin till bensinmackarna förse gaspumparna med tillräckliga mängder gas. Varför detta inte fungerar i Stockholm vet jag inte, men detta måste fås att fungera snarast möjligt! Annars må huvuden rulla och ersättas med sådana som klara av att få detta att fungera.

Jag skulle också gärna se att Stockholm utreder en massiv satsning på gas som drivmedel, med naturgas i botten och med en växande andel biogas i takt med att anläggningar byggs ut. Detta skulle ge en mycket snabb minskning av bensinförbrukningen i området. Jag undrar om inte detta skulle hävda sig väl mot andra miljöalternativ på drivmedelssidan.

Behovet kan alltså tillgodoses genom "gastankers". Jag vet inte om en ledning från Nordstreamledningen och till Stockholm skulle ge en billigare och miljövänligare distribution relativt gastankers (och med omvandlingen av gasen till först flytande form och sedan åter till gas). Skulle det vara så har jag lite svårt att se det fruktansvärda i detta.
Detta är ju en mycket kättersk tanke idag, men jag tycker ändå att den frågan är relevant att åtminstone diskutera.

Den pigga gröna miljövänliga Stockholmscentern har ju högt i tak och brukar inte rädas att ta tag även i laddade framtidsfrågor. Varsågoda!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,