torsdag, december 17, 2009

Biogas och fossilgas i Stockholm??! Kätterska tankar

Stockholm producerar en del biogas men trots rätt få biogasbilar - relativt totalen i området - så räcker inte volymerna. Det tar tid att få upp biogasproduktionen, tankställena är inte så många och ännu värre, det finns ibland inte gas.

Jag har några förslag och funderingar utifrån ett helikopterperspektiv.

1. Biogas är ett mycket bra drivmedel från miljösynpunkt, och förtjänar största möjliga expansion i Stockholm och över landet. Det tar ändå tid att få upp volymerna.

2. Jag har successivt fått en ökad öppenhet för att fossil gas (naturgas) skulle kunna spela en roll för att bidra till att minska Sveriges olje- och bensinberoende, samtidigt som detta även skulle öka biogasens möjligheter. Ju fler gasmackar och gasbilar, ju större potential för att koppla på och öka andelen biogas i gasmixen.

3. Men är inte naturgas något förfärligt som Sverige ska bekämpa och inte alls öka användningen av? Idag är Sverige säkert ett av de länder i Europa där fossilgasen används i särklass minst och vi skyr den som pesten. Den är fossil, nämligen, vilket är korrekt.

4. Men är fossil gas värre än fossil bensin och diesel? Och Sverige är ju ett i hög grad oljeímportsberoende land. Nej, tvärtom. En bil som tankas på naturgas reducerar sina miljöfarliga utsläpp med 30-40 procent, vill jag minnas.

5. Men tar inte naturgasen slut mycket fortare än oljan? Nej, tvärtom. Rysslands och andra länders gasfyndigheter lär räcka så där 10 gånger längre än oljan, flera hundra år.

6. Men slår inte naturgasen ut biobränslen och biodrivmedel i Sverige om den skulle expandera här? Jag befarade detta tidigare, när jag starkt motarbetade en gasledning från Småland och genom Östergötland mot Mälardalen (det finns ju gasledningar från Malmö och upp till Göteborg och en bit in i Småland). Regeringen jobbar sedan 5 -6 år eller mer på om detta ska tillåtas eller ej.
Jag är inte längre så orolig för att naturgas och biobränsle behöver stå emot varandra. Om naturgasen ersätter olja i främst tung industri samt bensin som drivmedel är det ju faktiskt miljömässigt ett betydande steg framåt. Utsläppen minskar rejält. Priset på gas är ju kopplat till oljepriset och bioenergins och biodrivmedelens expansion och konkurrensmöjligheter relativt olja är ju allt starkare.

7. Allra bäst är självfallet att all energi och drivmedel kommer från förnybara energikällor. Under överskådlig tid har Sverige dock ett stort oljeberoende från i hög grad Ryssland. Om en del av detta ersätts av den betydligt miljövänligare naturgasen - relativt sett - får vi ett ökat naturgas"beroende", så klart. Det nuvarande fossila oljeberoendet blir dock samtidigt mindre och mer diversifierat. Att entydigt förkasta detta som dåligt är väl ändå lite svårt, utsläppen minskar och biogasen får större möjligheter att expandera.
Med en ökad andel naturgas som drivmedel blir infrastrukturen för gas bättre, och genom detta kan sedan biogasen successivt öka sin andel i gasblandningen genom t ex egna mål och utfästelser från gasförsäljarna och genom morötter och inblandningskrav fråm staten.

8. Stockholm, då?! Så snabb expansion av biogasen som möjligt, givetvis, men insikt om att detta tar tid. Därför bör alltså naturgas - oftast LNG, dvs flytande naturgas - importeras med fartyg och på samma sätt som bensin till bensinmackarna förse gaspumparna med tillräckliga mängder gas. Varför detta inte fungerar i Stockholm vet jag inte, men detta måste fås att fungera snarast möjligt! Annars må huvuden rulla och ersättas med sådana som klara av att få detta att fungera.

Jag skulle också gärna se att Stockholm utreder en massiv satsning på gas som drivmedel, med naturgas i botten och med en växande andel biogas i takt med att anläggningar byggs ut. Detta skulle ge en mycket snabb minskning av bensinförbrukningen i området. Jag undrar om inte detta skulle hävda sig väl mot andra miljöalternativ på drivmedelssidan.

Behovet kan alltså tillgodoses genom "gastankers". Jag vet inte om en ledning från Nordstreamledningen och till Stockholm skulle ge en billigare och miljövänligare distribution relativt gastankers (och med omvandlingen av gasen till först flytande form och sedan åter till gas). Skulle det vara så har jag lite svårt att se det fruktansvärda i detta.
Detta är ju en mycket kättersk tanke idag, men jag tycker ändå att den frågan är relevant att åtminstone diskutera.

Den pigga gröna miljövänliga Stockholmscentern har ju högt i tak och brukar inte rädas att ta tag även i laddade framtidsfrågor. Varsågoda!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

16 kommentarer:

perankersjo sa...

Flera kloka förslag där Staffan!

Anonym sa...

Putin/Medeved applåderar ...

Anonym sa...

Du är ju för fan inte klok, ska du göra oss beroende av rysk gas nu också? Räcker det inte med att ni politiker massakerar försvaret och därmed sätter Sverige i ett hopplöst läge??

//Förbannad

Staffan Danielsson sa...

Jag inser att jag svär i den svenska energikyrkan när jag inte totalfördömer allt som luktar det minsta naturgas.

Sverige är sedan länge alltmer beroende av importerad olja, i allt högre grad importerad från Ryssland. Om en del av den oljeimporten ersätts av gas från t ex Ryssland och Norge, har vårt Rysslandsberoende då ökat?

Jag vet också att rätt standardsvar i energifrågan som vanligt är att jag vill ersätta olja, kärnkraft, kol och gas med bioenergi och biodrivmedel.

Jag är med på denna vision men som politiker vill jag också vara trovärdig i ett flerdecennieperspektiv.

Och där vill jag inte utesluta att en kraftigt ökad gasanvändning som drivmedel skulle kunna vara något för Sverige, och särskilt kanske Stockholm. Mer mer naturgas initialt som sedan successivt ersätts av biogas.

Anonym sa...

Det är alltid bra att ifrågasätta dogmer - men i naturgasfallet finns goda argument för att hålla gasen borta från Stockholm.

En investering i ett naturgasnät inne i Stockholm kräver att naturgasen finns kvar under mycket lång tid framöver och att många använder gas. Se på hur Fortum hellre tar rättegångskostnader än nyinvesterar i gasnät i Bromma.

Naturgas i Stockholm skulle ersätta biobränslen i fjärrvärmen eftersom det är så mycket billigare (Fortum har gång på gång visat att det endast är vinst som gäller för dem) - vilket vore helt idiotiskt och direkt göra Stockholm till en av de stora utsläpparna i landet.

De enskilda oljepannorna byts idag ut mot bergvärme - ett betydligt bättre alternativ än gas. Dessutom läcker gasnätet rejält - och som vi vet så räknas metan påverka klimatet 20-25 ggr mer än CO2. Nya rön tyder dessutom på att detta kan vara en underskattning.

Det verkar också ganska dumt att först förlora hälften av energin i råbiogasen genom att rena den till naturgaskvalitet - för att sen elda upp den till värme.

Biogasbussar förbrukar 50 % mer energi än dieselbussar. Detta uppvägs av att biogas är så gott som klimatneutralt. Men naturgasbussar släpper ut ca 40 % mer CO2 än dieselbussar + ganska stora mängder oförbränd metan. Naturgasbussar är således ett rejält dåligt alternativ, som bara har sitt berättigande som en mycket tidsbegränsad brygga till biogas.

Naturgasbilar släpper också ut mer klimatgaser än dieselbilar - så inte heller det är en bra idé. Erfarenheterna från E85 visar tydligt att bilisterna väljer det billigaste bränslet och om biogas ska kunna konkurrera med naturgas så måste det subventioneras rejält - i synnerhet som biogasen framöver kommer att bli dyrare i takt med att det blir alltmer otillgängliga råvaror som matavfall och skörderester.

Staffan Danielsson sa...

"Anonym" (en lite tråkig signatur) förefaller rätt insatt.

Jag har inte detaljstuderat dessa frågor. Är verkligen diesel och bensin miljövänligare än naturgas, min bild är den motsatta.

Självfallet ska inte naturgas tränga ut biobränslen i t ex fjärrvärmeverk. Min bild är att gasens pris följer oljans och att biobränslenas expansion och konkurrenskraft ökar. Därtill ska givetvis morötter och piskor (bidrag och skatter) anpassas så att de förnybara alternativen främjas.

Anonym sa...

Staffan,
Naturgas i sig har jag ingen uppfattning om. Men en sak är jag JÄKLIGT säker på och det är att vi absolut ska göra oss så oberoende av ryssarna som det bara går. På alla sätt och vis.

/Förbannad

Staffan Danielsson sa...

Sverige är mycket oljeberoende vad gäller drivmedel. Oljan kommer framförallt från Ryssland.

Om en del olja från Ryssland ersätts med naturgas från Ryssland, har då vårt rysslandsberoende ökat?

Vårt oljeberoende har ju definitivt minskat.

Skillnaden mellan olja och fossil gas är att gasen är betydligt skonsammare mot miljön (jag lever alltså i den tron) samtidigt som den räcker mycket längre.

Plus att en gasinfrastruktur rimligen ger biogasen mycket större möjligheter!

Anonym sa...

Sverige är mycket oljeberoende vad gäller drivmedel. Oljan kommer framförallt från Ryssland.

Detta må vara sant, men är helt irrelevant. I all ödmjukhet uppmanar jag ledamot Danielsson att läsa på.

Naturgas handlas på regionala marknaden och är bunden till de dyrbara gasledningarna. Man bygger fast sig i ett beroende till en leverantör, eller om den regionala marknaden är stor, till några stycken.

(LNG kan vara ett undantag till ovanstående, men volymerna är fortfarande mycket små, det krävs mycket specialiserade mottagningshamnar med t.ex återförgasningsenheter, och nästan alltid handlas LNG'n ändå på decennielånga kontrakt till fasta priser av en bestämd leverantör. Detta görs för att få förusägbarhet i kassaflödet, vilket är helt nödvändigt i projekt med dessa investeringar i miljarddollarsklassen, där alla delar i leveranskedjan måste fungera för att systemet ska fungera.)

Olja är å andra sidan helt annorlunda. Oljan handlas på en global marknad där bortfall av en enskild leverantör leder till ett högre pris för alla, men inte till att någon enskild konsument stängs ute från marknaden. Om en enskild konsument utsätts för en bojkott från en enskild exportör blir det ingen effekt alls på varken pris eller tillgänglighet.

Låt mig ge ett exempel. Anta att Ryssland av något skäl bestämmer sig för att utsätta Sverige för ett oljeembargo, och istället säljer den olja som man i vanliga fall säljer till Sverige till någon annan kund, exempelvis till... Indien.

Då får Indien plötsligt ett överskott av olja som de inte behöver. Därför minskar de sin import av olja från ett annat land, säg Saudiarabien, med lika mycket som importen från Ryssland ökade.

Saudiarabien står då plötsligt med ett överskott av olja som de måste sälja till någon, eftersom Indien inte längre är intresserat. Saudiarabiens överskott är förstås precis lika stort som det bortfall i oljeimporten som Sverige
drabbats av på grund av Rysslands embargo.

Så Saudiarabien säljer helt enkelt sin olja till Sverige, slutet gott, allting gott.

/Starvid

Anonym sa...

Detta kallas för övrigt för att oljan är fungibel.

http://en.wikipedia.org/wiki/Fungibility

/Starvid

Staffan Danielsson sa...

jo, anonym, visst kan olja köpas mer valfritt från olika leverantörer på marknaden än naturgas. (Frånsett LNG, som närmar sig oljan).

Och visst kan EU, EUs länder och svertige avstå från naturgas och istället utveckla förnybar energin och förnybara drivmedel.

Självfallet vore det allra bäst, och självfallet ska all kraft läggas på att utveckla denna energiform.

Men det är väldigt mycket som den förnybara energin snabbt ska ersätta - kärnkraft, fossila energi, kol - och under en övergångstid behövs tyvärr både olja, kol och natirgas.

Där naturgasen är minst dålig, eller hur?!

Sverige kan visst stoppa eller förbjuda naturgas, men då kvarstår behovet av olja. Och är det verligen bättre? Det är min fråga.

Anonym sa...

Käre Staffan, än en gång vill jag tacka för att du svarar på väljarnas kommentarer på din blogg. Den interaktion man kan få med sina valda representanter via bloggar är verkligen fantastisk och revolutionerande. Men jag har faktiskt ett namn, Starvid, även om jag inte har registrerat det. ;)

:: ::

Vilket energislag är bäst under en övergångsperiod? Själv gillar jag (och Sveriges riksdag och folk) starkt kärnkraften, men eftersom du inte gör det, så låt oss bortse från den för argumentationens skull.

Först måste man bestämma sig för vilken del av energisystemet man pratar om. Pratar man om elsystemet har naturgas inget där att göra. Det är dels slöseri på en begränsad resurs av komplexa kolväten där bättre alternativ redan finns, som kärnkraft, vind och kol. Dessutom är det dyrt, man bygger fast sig i ett beroende av en eller några utländska gasleverantörer. Miljöpåverkan är dock ganska liten, i alla fall så länge man inte bryr sig om koldioxid. För Sverige, landet med världens bästa elsystem, är gas helt ointressant i den här rollen.

Det är mycket bättre att följa riksdagens beslut med att bygga ut vindkraften till först 10 TWh, sen se om man kan nå 30 TWh. Det behövs egentligen ingen teknikutveckling på vindkraftssidan, inte så länge man skapar en elmarknad med stabilare elpriser. En sådan ger kraftbolagen en jämnare avkastning och därmed tillgång till billigare kapital, vilket kommer att ge större incitament att bygga kapitalintensiva kraftverk som vind och kärnkraft. När sen Oskarshamn 1 och säg Ringhals 1 fasas ut, eller tilldelningen höjs från 10 till 12 reaktorer (som moderatstämman (eller Fp?) föreslagit) kan man lägga till två nya reaktorer på cirka 1500 MW vardera. Dessa två satsningar torde lösa Sveriges elproblem fram till åtminstone 2030-2035.

Men nu kom jag bort från ämnet, åter till gasen. Gasen kan mycket väl ha en roll att spela, så länge man ser till att den endast används där det inte finns något annat alternativ än olja. Det vill säga, gas ska inte användas till el, det ska inte användas till småhus, inte till fjärrvärme, inte till industrier och pappersbruk. Det ska enbart
användas som i den petrokemiska industrin och som motorbränsle, företrädesvis i tyngre fordon och framför allt i fordonsflottor (bussar t.ex, vi har mycket bra (bio)gasbussar här i Uppsala).

Kan man skriva en så tvingande lagtext som detaljreglerar gasanvändandet till Stenungsund, motorfordon och utegrillar, lär alla särintressen som jobbar mot gasen (kärnkraftsindustrin, skogsägarna, etc) lägga ned kampen och vi får ett rationellare energisystem i Sverige. Visst kan det kännas lite otidsenligt med detaljregleringar, men man ska inte vara ideolog, utan välja de lösningar som fungerar.

/Starvid

Anonym sa...

:: ::

Efter mitt långa pladdrande tänkte jag faktiskt dessutom svara på din fråga.

"Sverige kan visst stoppa eller förbjuda naturgas, men då kvarstår behovet av olja. Och är det verligen bättre? Det är min fråga."

Detta måste man se på ur tre olika perspektiv. Pris, miljöpåverkan och försörjningstrygghet.

Vad gäller pris så är gaspriserna i Europa indexerade till oljan, men gasen handlas så vitt jag minns trots detta till en betydande rabatt (räknat på energiinnehåll) jämfört med oljan. Vidare är indexpriserna fördröjda 6 månader, så om vi drabbas av en explosiv oljeprisuppgång har vi 6 månader på oss att agera innan detta syns i våra gaspriser.

Miljömässigt är gasen bättre än oljan, inget snack om saken, även om skillnaden inte är enorm.

Sen viktigast av allt ur mitt perspektiv, försörjningssäkerheten. Som en berömd indisk politiker sade en gång, "ingen energi är dyrare än ingen energi!". Här blir frågan plötsligt komplex. Väljer man naturgas binder man sig till ett antal leverantörer, som kan stänga av gasen om man vill. Å andra sidan har dessa leverantörer (inklusive Ryssland) alltid varit mycket pålitliga just vad gäller att leverera gas på bestämd tid till avtalat pris.

Vad gäller oljan finns det oändligt många leverantörer, men trots detta kan vi i en akut situation (som storkrig i Mellanöstern, accelererad nedgång i oljeproduktionen pga Peak Oil etc) hamna i en situation där ingen olja finns att uppbringa på världsmarknaden oavsett hur mycket man är beredd att betala. Och det vore ju verkligen illa.

:: ::

Mitt svar är en kompromiss. Ta in gas i det svenska energisystemet enbart till motorfordon (och petrokemi), huvudsakligen för tung trafik. Det ger i alla fall diversifiering bort från oljan. Allt eftersom tiden går kan vi se om det var ett klokt beslut, och om vi ska öka andelen gasfordon ytterligare, eller om andra bättre lösningar uppenbarat sig.

Hoppas du orkar hela den här texten, som snarare blev en energipolitisk programdeklaration. ;)

/Starvid

Anonym sa...

Jag har redan överbelamrat dig med alldeles för mycket text, men det finns en extremt viktig sak att att peka på vad gäller elmarknader, deras reglering och vilka kraftslag som faktiskt byggs.

Kolla in den här grafen: http://farm4.static.flickr.com/3038/2958715251_cf6b45dd41.jpg

Om du tycker att den är lika chockerande som jag tycker att den är, se den vidhängade texten på endast 599 ord. ;)

http://www.eurotrib.com/story/2009/12/30/84533/328

/Starvid

Staffan Danielsson sa...

Starvid:

Tack för några intressanta inlägg!

Jag tycker vi resonerar rätt lika.
Kärnkraft, jag accepterar den i dagsläget, viktigast att få ner CO2-utsläppen.
Vind- storsatsning!

Och gas - fossil respektive bio. Instämmer i ditt resonemang om försörjningstrygghet, just gasen som ett komplement vad gäller främst drivmedel och kanske i tyngre industri - i båda fallen istället för olja - tycker jag kan ha fördelar.

Cornucopia och de flesta andra - inkl "särintressen" - är "livrädda" för en viss ökad gasanvändning. Skälen anges främst vara miljörelaterade - vilket kan ifrågasättas - samt beröringsångesten med vårt väldiga östra grannland eftersom reserverna i stor utsträckning finns just där.

Anita sa...

Påståendet att den fossila naturgasen är miljövänligare än kol och olja är inte helt riktig. Läs gärna detta:
http://www.himmelsk.se/en_smutsig_myt.html