torsdag, maj 20, 2010

Rödgrönt NEJ till förbättringar för veteransoldaterna...

Vid riksdagens beslut om personalförsörjningen (frivillighet i fred istället för värnplikt)fattades också beslut om att förbättra omhändertagandet av skadade soldater i internationella insatser i en rad avseenden.

Min kunnige och sympatiske kollega i försvarsutskottet Allan Widman - som jag kritiserar en del idag också - har på regeringens uppdrag utrett och föreslagit en rad åtgärder för en bättre veteranpolitik, en gedigen utredning.

Jag tycker att det är oerhört trist att de rödgröna med en märkligt njugg och - som jag tycker - helt ohållbar argumentation röstade emot dessa förbättringar för våra soldater. Det svenska välfärdssystemet vanliga skyddsnät ska räcka även för skadade soldater, menade ungeför Peter Jonsson (S)....

Jag riktade stark kritik mot de rödgröna:

- Jag vill också slutligen ta upp veteransoldatfrågan. Jag noterar med bestörtning att de tre oppositionspartierna vad jag kunde höra inte bevärdigade denna viktiga fråga med ett enda ord i sina inledningsanföranden. Hur tänker ni? Varför vill ni avslå de förbättringar för våra soldater som vi i dag vill besluta om? Varför vill ni skjuta också dessa fyra fem år framåt i tiden?

- Jag vill understryka det stora värdet av att riksdagen i dag på regeringens förslag och efter Allan Widmans gedigna utredning genomför en rad förbättringar i hur den utsända personalen vid internationella fredsinsatser bättre ska omhändertas före, under och efter insatserna. Det är bra med en ny lag om Försvarsmaktens personal i internationella insatser. Det är utmärkt att stödet till soldater som skadats på olika sätt inte längre ska begränsas i tid liksom att nya hedrande förtjänstmedaljer införs. Samtidigt ska ett gemensamt minnesmonument uppföras, och den 29 maj blir en ny årlig minnesdag gemensam för alla svenska veteransoldater.

- Vänsterpartierna motsätter sig att riksdagen beslutar om den nya förbättrade veteranpolitiken, och ni yrkar avslag i några mycket njugga och anmärkningsvärda formuleringar. Varför talar ni inte ur skägget? Varför är ni emot att våra soldater vid internationella insatser ges ett bättre stöd än under er regeringstid när de till exempel skadas psykiskt? Varför ska tidsgränsen på fem år för statligt stöd behållas? Varför ska de nya förtjänstmedaljerna stoppas? Varför ska alla dessa förbättringar skjutas på en avlägsen framtid? Ni har en del att förklara för de soldater som är i tjänst utomlands och som ska ut på uppdrag i höst och vinter.

Allan kommenterar även detta kort på sin blogg (liksom även min kritik i andra frågor).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Ett försvar byggt på frivillighet och inte på tvång!

Försvarsdebatten lever denna vecka!
Utöver Folkpartiets turer om försvaret - se föregående inlägg - så fattade riksdagen igår ett historiskt beslut om att i fredstid låta den ca 100-åriga värnplikten vila och istället rekrytera soldater och officerare på frivillig grund.

Både män och kvinnor, samma regelverk!

Värnplikten har tjänat Sverige väl, men i dagens verklighet utan invasionshot under överskådlig tid och med ett rörligt insatsförsvar blir det naturligt att - liksom i många andra länder - bygga på frivillighet istället för på tvång.

Även från integritetssynpunkt, vilket vi i Centerpartiet anser vara en tungt vägande faktor, är ju frivillighet i denna fråga principiellt mycket mer tilltalande än att staten med tvång väljer ut var 25:e (ca 5-6.000) i en årskull till värnplikt.

Jag ställde denna fråga i riksdagsdebatten till Vänsterpartierna:

- Ni och Alliansen är överens om att människor efter en inledande tremånadersutbildning klarar av att frivilligt välja en fortsättning i försvaret och skriva kontrakt. Men varför tilltror inte V och S samma människor att också frivilligt välja att genomgå den inledande tremånadersutbildningen? Tror ni inte på attraktionskraften i försvarets erbjudanden och att ett avtal på frivillig basis rent principiellt och praktiskt är att föredra? Menar ni alltså att människor av fri vilja inte kommer att välja den inledande rekrytutbildningen, men däremot den därpå följande niomånadersutbildningen bara man har blivit tvångskommenderad till de första tre månaderna? Hur ser den analysen ut?

Jag kritiserade också de rödgröna:

- Miljöpartiet har ju konsekvent förespråkat ett försvar byggt på frivillighetens grund, Vänsterpartiet är inriktat på en fortsatt tvångslagstiftning även i fredstid och Socialdemokraterna som ju oftast följer Vänsterpartiet nu för tiden väljer att göra det även i denna fråga. Den utvecklingen finner jag djupt oroande.
Men en sak är de tre partierna helt överens om: Det ”måste finnas en bred blocköverskridande majoritet” i just denna viktiga fråga. Det är lätt att förstå varför ni vill ha det; det finns ju ingen samsyn inom det rödgröna blocket, och då blir det inget beslut alls.

Särskilt anmärkningsvärt är det självfallet att Miljöpartiet som så hårt kämpat för frivillighet i rekryteringen till försvaret nu börjar vackla:

- Jag vill rikta en tydlig fråga till Miljöpartiet och till Peter Rådberg: Innebär det faktum att ni nu vill ha en ny, förutsättningslös, utredning att ni håller på att byta fot till att i strid med allt det ni har kämpat för så länge öppna för en fortsatt värnplikt i fredstid?

Och jag riktade en fråga till Socialdemokraternas Peter Jonsson:

- Vad hela den i mitt tycke uppblåsta retoriken från vänsterpartierna handlar om är hur försvaret ska rekrytera potentiella soldater till den inledande grundutbildningen på tre månader. Regeringen, utskottsmajoriteten och Miljöpartiet menar där att det är en styrka att även detta beslut hos blivande soldater och officerare fattas genom frivillighet och inte genom ett statligt tvång. Vi tror på att försvarets erbjudande kommer att vara och alltmer utvecklas till en attraktiv utmaning som många svenska män och kvinnor kommer att söka till. Vi är ju helt överens här i riksdagen om att uppgiften att under ett antal år försvara landets säkerhet inom landet och i fredsinsatser utanför landets gränser är oerhört viktig och betydelsefull. Vi tror att svenska män och kvinnor kommer att vilja söka till denna uppgift. Kunde vi inte tro på det tillsammans, Peter Jonsson?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Folkpartiet skapar osäkerhet om försvaret och alliansens sammanhållning

Staffan Danielsson, Centerpartiets talesperson i försvarsfrågor, kommenterar för TT det färskaste folkpartiutspelet om Sveriges försvar:

- Frågor kring Sveriges försvar mår väl av gemensam analys, eftertanke och bred samsyn.

- Folkpartiet står bakom Sveriges reformering av försvaret, men för samtidigt regelbundet fram rader av nya kostnadskrävande krav, med Nato-medlemskap i spetsen.

- Jag beklagar detta intryck av oenighet inom Alliansen. Innan den nya försvarspolitiken åter ska reformeras erfordras en gemensam omvärldsanalys av försvarsberedningen. Att kasta ut genomgripande förslag utan en sådan analys skapar osäkerhet både om försvarets reformering och alliansens sammanhållning, säger Staffan Danielsson.

..............................

Folkpartiets utspel om ett mer nationellt försvar och ett mindre deltagande i internationella insatser, om fler miljarder till försvaret (jag kan inte se annat än att förslagen innebär detta), om detaljerade förslag på nya brigader och mer luftvärn m.m. återfinns bl a som en intervju i Svenska Dagbladets huvudledare. Svd har också en nyhetsartikel.
Försvarsminister Sten Tolgfors har också med skärpa kommenterat Folkpartiets utspel på sin blogg.
Och givetvis den ledande försvarsbloggaren - inifrån försvaret - Wiseman.

Expressen, Aftonbladet och DN skriver också om detta. AB

Karin Enström (M), Allan Widman (FP) och Rolf K Nilsson (M) bloggar också om detta.
..........................................................

Folkpartiets mycket självständiga agerande i försvarspolitiken kan också exemplifieras med att trots att regeringen - inklusive Folkpartiet - enigt står bakom att den medeltunga Helikoper 14 ska tillföras försvaret, liksom att den äldre Helikopter 4 ska vara avvecklad, så kritiseras båda besluten starkt av Folkpartiets försvarspolitiske talesman.

Folkpartiet har också starkt drivit att Sveriges stridsflygplan borde halveras från dagens 100 st, men kräver nu istället att minst 100 stridsflygplan behövs, något som Centerpartiet hävdat hela tiden.

.....................................................

Centerpartiet står bakom den reformering av försvaret och den nya personalförsörjning som riksdagens beslutade om för ett år sedan samt i går.

Jag har uttryckt min oro över utvecklingen i Ryssland, och även över att Sveriges försvarsbudget i procent av BNP har fallit relativt andra länder i vår omvärld.

Utvecklingen i vårt närområde understryker behovet av en förnyad omvärldsanalys. Centerpartiet bejakar att sådana gärna tas fram med förankring i riksdagspartierna, vilket traditionellt skett genom regeringens försvarsberedning. Jag menar att det börjar bli dags att göra en ny sådan analys.

Först därefter kommer det som Folkpartiet gärna börjar med, hur nuvarande försvarspolitiska inriktningsbeslut eventuellt ska förändras vad gäller organisation och materiel osv. Liksom om var ambitionen vad gäller deltagandet i internationella fredsinsatser ska ligga osv. Jag diskuterar gärna dessa viktiga frågor, men det bör ske i rätt ordning, med en färsk omvärldsanalys som grund och med alternativa framtidsvägar noga analyserade.

...................................

Här en länk till riksdagens försvarsdebatt om det historiska beslut om vilande plikt och friviilg rekrytering till försvaret, som jag kommenterat i ett blogginlägg.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,