torsdag, januari 28, 2016

Fortsatt fri rörlighet, öppenhet och samarbete inom Norden, krav från Mittengruppen i Nordiska Rådet.

Fortsatt fri rörlighet, öppenhet och samarbete inom Norden, det kräver Mittengruppen (en av de 2 största grupperna) i Nordiska Rådet.

- Som Centerpartiets ledamot i Nordiska Rådet lade jag i måndags (25 januari) fram ett förslag enligt ovan, med anledning av de svenska ID-kraven över Öresund och det stora antalet asylsökande i EU och Norden.

- Efter konstruktiva diskussioner vann förslaget en mycket bred uppslutning från Nordens centerpartier, liberala partier, miljöpartier och kristdemokratiska partier, vilket är mycket glädjande. Jag ser fram mot den fortsatta behandlingen av förslaget och hoppas att förslaget kommer antas med samma breda samsyn vid sessionen i höst, säger Staffan Danielsson.

Aftonbladet skriver om detta.

Nordens samarbetsminstrar är på samma linje som C och Mittengruppen! Glädjande!

Sida 1 av 2
Nordiska rådet
A 1671/presidiet
Framlagt av:
Mittengruppen
Behandlas i:
Presidiet
J.nr. 16-00041-2
MEDLEMSFÖRSLAG
Medlemsförslag
om fortsatt fri rörlighet, öppenhet och samarbete inom Norden

Förslag
Mittengruppen föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet

att en strategi för hur medlemsländerna tillsammans kan hantera flyktingsituationen tas fram

att eventuella planer på skärpning av regler som kommer att innebära negativa konsekvenser för det nordiska samarbetet lyfts i Nordiska ministerrådet för samråd

att beslut som äventyrar den Nordiska samverkansiden ska undvikas så långt som möjligt

Bakgrund
Gränserna mellan de nordiska länderna har i många decennier successivt öppnats upp kring en rad områden, mycket tack vare det Nordiska rådets viktiga arbete. För mer än 60 år sedan undertecknades propositionen om den nordiska passfriheten som inneburit att medborgare i länderna inte behövs pass eller legitimitetshandling för att resa inom Norden, och att uppehållstillstånd inte behövs vid vistelse i en annan medlemsstat än den man är medborgare i. Den nordiska passfriheten har också inneburit fritt arbetstillstånd för nordiska medborgare som ingår i samarbetet. Den 17 december 2015 beslutade Sveriges riksdag att införa ID-krav för resa mellan Danmark och Sverige vilket upphävde den långa passfriheten i Norden.

Beslutet om att återinföra ID-krav får negativa konsekvenser för det nordiska samarbetet, infrastrukturlösningar, rörligheten, näringslivet och företagandet i regionen samt begränsar möjligheten till att söka asyl. Det ökade flyktingmottagandet sätter stor press på systemen när de inte är gjorda för en så snabb ökning av befolkningen som vi sett under 2015. Nu mera än någonsin krävs samarbete snarare än isolering för att gemen-samt kunna hitta strukturer och lösningar för att bevara och intensifiera samarbetet länderna emellan.

Norden behöver fortsatt öppenhet vad gäller passunion och öppna gränser inom Norden. Det nordiska samarbetet bygger på ömsesidighet och vi behöver fortsatt arbeta för gemensamma nordiska lösningar och regler som gör det enklare att bo, studera, arbeta och resa inom Norden.

Helsingfors 25 januari 2016
André Skjelstad (V)
Arto Pirttilahti (cent)
Britt Lundberg (ÅC)
Carl Haglund (sv)
Hanna Kosonen (cent)
Höskuldur Þórhallsson (F)
Jan Lindholm(MP)
Jenis av Rana (Mfl.)
Johanna Karimäki (gröna)
Katri Kulmuni (cent)
Lars Tysklind (FP)
Mikael Staffas (Lib)
Mikko Kärnä (cent)
Penilla Gunther (KD)
Rigmor Andersen Eide (KrF)
Róbert Marshall (Björt framtíð)
Ruth Vang (Framsókn)
Staffan Danielsson (C)


http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1671-presidiet-1