lördag, juni 29, 2013

Medverkan i Almedalen

Almedalen, mycket kan sägas.. Jag är med i några "event" 1-3 juli, måndag till onsdag

Måndag 1 juli:

09.45-10.15. Försvarspolitiskt morgonpass med Hanna Wagenius och Stefan Ring, S:t Hansgatan 11.

10.30-11.00. Officerskris i försvaret, debatt .  S:t Hansgatan 11.

16.00-16.45. Hållbar tillväxt, finns det? Debatt  med bl a Johan Kuylenstjerna, Strandgatan 34.

Tisdag 2 juli:

10.00-12.00. Sverige har väl mat så att det räcker till alla, eller? SLU arrangerar med rektor Lisa Sennerby Forsse, Johan Kuylenstjerna, Tina Ehn (MP) m fl. Björkanderska, Skeppsbron.

12.00-13.30. Nordiskt försvarssamarbete - hur långt och djupt. Debatt med nordiska representater främst från nordiska Rådet. Donnersgatan 6.

16.45-17.00 En kvart i en cell för Dawit Isaak, som lidit fruktansvärt sedan 2001, utan rättegång, för att ha givit ut en normal dagstidning.Wisby Strand.

Onsdag 3 juli

07.30-09.30. Hållbar politik för hela landet, Centerfrukostsamtal DBW-huset, Södra Kyrkogatan 3.

13.00-15.00. Sällskapshäst eller boskapspest, seminarium om djurvälfärd i animalieproduktionen, arr: SLU, Björkanderska Skeppsbron.

Jag har därtill en del förbokade möten med personer och organisationer, några mingelkvällar samt ska besöka en del intressanta event. 

fredag, juni 28, 2013

Etanolkombinat i världsklass i Norrköping - ge stabila förutsättningar!


Inför övergångsregler för etanolen!


  -För att klara kommande klimatmål måste produktionen av klimateffektiva biodrivmedel underlättas. Vi kräver övergångsregler baserade på klimatprestanda som ska gälla fram till dess att de tuffare EU-kraven för växthusgasreduktion träder i kraft 2017. Intill dess bör nuvarande regler för etanol kvarstå för att etanoltillverkningen i Norrköping ska kunna finnas kvar och utvecklas. Det säger Karin Jonsson, ordförande för Centerpartiet i Östergötland.

Regeringen kommer i höst att föreslå ett kvotpliktssystem för biodrivmedel som på sikt syftar till att 7 % biodrivmedel ska ingå i all bensin. En ökad användning av biodrivmedel är positivt och ett krav som Centerpartiet haft sedan länge. Däremot så finns det förslag om att också ta bort gällande krav på användning av odenaturerad (ren) etanol. Risken är därmed uppenbar att etanol med betydligt sämre klimatprestanda kommer att ta över den svenska marknaden och därmed också radikalt försämra förutsättningarna för produktionen i Norrköping. År 2017 kommer EU att fastställa nya tuffare krav på biodrivmedel, baserade på klimatprestanda. Det kommer försvåra för den importerade s k fuletanolen med minimal klimatprestanda. Högre krav premierar och underlättar för den mest effektiva framställningen av etanol, exempelvis den som Lantmännen Agroetanol bedriver i Norrköping.

-  Centerpartiet driver på med all kraft i regeringen för rimliga regelverk som möjliggör övergång till förnybara drivmedel, t ex etanol. Det vore orimligt att slå undan benen på de företag som nu har investerat miljardbelopp i olika satsningar på klimateffektivitet i världsklass, säger riksdagsman Staffan Danielsson (C).

Etanolfabriken i Norrköping är unik och har under en följd av år utvecklats till ett av världens främsta energikombinat tillsammans med E.ON, Svensk Biogas och Norrköpings kommun. Lokalt betyder satsningarna mycket både vad gäller arbetstillfällen och möjlighet att ställa om till mer hållbara drivmedel. Trafiknämnden i Östergötland har bl a beslutat om att hela fordonsflottan ska drivas med icke fossila bränslen fr om halvåret 2016.

- Vi är givetvis mycket bekymrade över att delar av regeringen inte verkar lyssna på vad Centerpartiet anser i den här frågan. Ska vi klara av att ställa om till en hållbar och fossiloberoende trafik i Östergötland så måste vi producera biodrivmedel. Att producera dessa drivmedel lokalt inom länet är naturligtvis en stor fördel även för företagande och jobb, säger landstingsrådet Göran Gunnarsson (C) som också är ordf i Landstingets trafiknämnd i Östergötland.

.....................................................................................................................

Östgötacenterns ledning besökte den 27 juni etanolkombinatet i Norrköping och imponerades över den framsynta industrisatsning som vuxit fram med Agroetanols fabrik, Svensk Biogas, Eons fjärrvärmeanläggning och den nya CO2-fabriken mm.

600.000 ton spannmål per år processas till 225.000 m3 etanol med mycket höga klimatprestanda (hälften av den etanol som används som drivmedel i Sverige), 200.000 ton proteinfoder erhålls och snart kommer importen till Sverige av CO2 (kolsyra) för t ex läsk och processindustri att ersättas av  den nya kolsyrafabriken vid kombinatet. Om proteinfodret kan förädlas ytterligare , vilket planeras, kommer ca 1/3 av Sverige foderimport av sojaprotein från andra sidan atlanten att kunna ersättas!

Norrköpingsetanolen är Sveriges särklassigt största fabrik för förnybara drivmedel och har höga klimatprestanda på 70 procent bättre än fossila bränslen. När kolsyrafabriken tagits i bruk ökar det till 95 procent, världsklass. USa-etanolen ligger på bara 35 procent.

Det vore naturligtvis fruktansvärt om etanol med låga klimatprestanda skulle slå ut den framtidsanläggning i Norrköping som Lantmännen m fl gjort mycket stora investeringar i. Vad skulle då signalen bli till andra som nu överväger stora investeringar i förnybar energi av olika slag, om staten skulle rycka undan de förutsättningar som gjorde att kombinatet kunde förverkligas?

Centerpartiet driver på för övergångsregler till 2017 som möjliggör fortsatt utveckling av världens kanske främsta etanolkombinat. Östgötacenterns opinionsbildning syftar till att få regering och riksdag att besluta i den riktningen! 

Rätten till vår död vid svåra lidanden i livets slutskede

Jag har sedan länge engagerat mig i den mycket viktiga och känsliga frågan om "dödshjälp", dvs om , vid svåra lidanden i livets slutskede, staten och sjukvården/läkaren är de enda som bestämmer över människans liv eller om den svårt sjukes - individens - vilja också ska kunna spela in.

Jag har skrivit motioner och flera gånger interpellerat socialminister Göran Hägglund om denna fråga, där jag anser att en utredning bör tillsättas. Jag har skrivit och medverkat i debattartiklar, och haft flera blogginlägg.

Här ur ett blogginlägg den 18 aug 2012:

"Några framgångar har nåtts, t ex accepteras det idag att maskiner som behövs för att upprätthålla livet får stängas av om det är den enskildes uttryckliga vilja. Likaså accepteras idag smärtlindring genom stark medicinering, även om det skulle korta livet och påskynda döden.

Däremot finns tyvärr ingen öppning ännu för att den enskildes vilja vid svåra lidanden ska kunna respekteras, självfallet under sträng kontroll och noga reglerat. Jagh fortsätter att kämpa för att en sådan utredning ska tillsättas, och jag tycker att den riksdagsmajoritet som förhindrar detta tar poå sig ett mycket stort ansvar.

Det finns en förening som driver på i dessa frågor, Rätten till vår död. Jag sympatiserar i mycket med deras budskap men har inte ännu blivit medlem, det får var och en ju avgöra."

Idag är jag medlem i RTVD och ingår sedan några månader också i föreningens styrelse.

Radio Värmland sände igår den 27 juni en debatt mellan mig och KDs ordförande i Värmland Charlie Weimers.

Smålandsposten kritiserar rätt aggressivt på ledarplats min uppfattning. Jag håller alltså inte med och anser att det vore naturligt att dessa svåra frågor kunde utredas ordentligt i syfte att ge den enskilde individen en möjlighet att - självklart efter noga preciserade regelverk - kunna få inflytande över sitt liv vid svåra lidanden i livets sjutskede.

måndag, juni 24, 2013

Betala radio/TV via skatten!

Kultirministern tillkännagav för några dagar sedan på DN-debatt att nuvarande radio/TV-avgift ska behållas tillsvidare, minst 6 år och sannolikt längre...

Jag har flera gånger motionerat om att det verkligen är onödigt att driva in en public serviceavgift av "alla" som 10 procent, minst, kan smita ifrån, och som kostar mycket att ebitera och driva in. Jag tycker också att argumentet att det är "bara" 10, kanske 15 - 20 procent, som smiter ifrån avgiften är mycket dåligt. Det är en stor andel och det handlar om mycket pengar som går public service förbi.

Centerpartiet har genom sin kulturpolitiske talesperson Per Lodenius tydligt deklarerat samma grundinställning. Denna SvD-artikel från 2011 visar partiernas positioner.

I en kommentar till regeringens beslut är Per både nöjd (att frågan utreds) och missnöjd (att det dröjer så länge).

En färsk domstolsdom har nu förkunnat att TV-avgift även måste betalas av den som inte innehar en TV men som har en dator. Och vem har inte det?

Rätt sannolikt kan även den som har en surfplatta, och kanske t o m mobiltelefon, få betala TV-avgift...

Det kommer att kräva ännu mer fakturor, register, kontroller och kostnader. Många som inte har TV och inte ser på public service på datorn kommer att bli mycket irriterade.

Uppenbart har starka krafter i regeringen (m)otsatt sig Centerpartiets tydliga grundhållning i denna fråga och kompromissen tycker jag mera behåller status quo än signalerar förändring. Jag tycker det går alldeles för sakta och befarar växande problem med allt sämre betalningsvilja och jakt på TV- och datorinnehavare.

Det vore ju mycket mer enkelt och praktiskt att public service betalas av alla genom skatten på samma sätt som vi betalar alla andra statliga åtaganden. Barometern ger uttryck för detta i en insiktsfull ledare, "att skjuta upp det oundvikliga".

söndag, juni 09, 2013

Jordbrukspolitik och LRFs By-satsning och matens pris och eko

Möjligen ger erfarenhet ibland lite överblick..., men inte säkert, så klart.

Jag minns t ex när S-regeringen chockhöjde jordbrukets dieselskatt med 600 mkr vid EU-inträdet, och chock-införde en världsunik handelsgödselskatt på 300 mkr. Bönderna skulle betala en del av det EU-medlemskap som så skulle gynna dem, var motivet. Eftersom 1990 års radikala avregleringspolitik - som skulle knäckt det svenska jordbruket - ju upphörde med EU-medlemskapet.

Jag minns när LRF och Centerpartiet 2004 lyckades förmå Göran Persson att återbetala de 600 miljonerna i dieselskatt till jordbruket! Jag minns inte M och FP i den kampen.

Jag minns smärtsamt när Maud Olofsson kom till C:s riksdagsgrupp och hade förlorat kampen med Reinfeldt och Borg, jordbrukets återbetalning av dieselskatt skulle nästan helt tas bort till 2015. Jag som trott att detta var otänkbart. Senare togs handelsgödselskatten dock bort, trots protester från M och FP. Bra jobbar där av Maud, Eskil m fl i C-toppen.

Nu har Sverige förhandlat om sin EU-avgift. Statsminister prioriterade fortsatt svensk rabatt på avgiften och fick egenom en hel del efter ett skickligt regisserat "spel" med EU-kommissionen. Ett samspel som kommissionen för med alla medlemsländer.

Dock innebar resultatet att återföringen av landsbygdsstöd till Sverige minskar i betydande utsträckning, med ett antal 100 mkr. Centerpartiet lyfte denna förhandlingsfråga, men mot M, FP och även S förlorade man.

Nu har Sverige möjligheten att öka landsbygds- och miljöstödet med egna medel  med ca 500 mkr, mera tillåts ej. Centerpartiet (Åsling och Erlandsson m fl) och LRF slåss nu för detta, liksom LRF m fl.. Låt mig avslöja att matchen blir mycket tuff, se bara historiken ovan.

..............................................................................

LRF satsar nu på att i Stockholm och i andra städer/platser erbjuda butiker/marknadsplatser där lantbrukare kan sälja sina matprodukter, under logotypen "By".

Jag är betänksam. Jag minns när LRF under min styrelsetid öppnade en livsmedelsbutik vid Sergels torg, för att nå Stockholmarna med svensk mat. Den var en pålitlig förlustaffär och höll ut i några år.

Det är möjligt att konceptet nu är lite annorlunda och att det finns mer lokalproducerade produkter att marknadsföra. Men min prognos är tyvärr att konceptet kommer att kosta mer än det smakar. Hoppas verkligen att jag får fel.

..................................................................................

Min sista fundering har koppling med den förra. Sverige och LRF har ju sedan länge satsat på affärsídén världens bästa djurskydd och miljöskydd vad gäller matproduktion, vilket ju ofrånkomligen också ger effekten världens dyraste mat.
Trots återkommande helgonförklaringar har den inte lyckats något vidare, eftersom matproduktionen i Sverige sedan dess minskat mest i Europa.

Visst finns det alltid köpstarka grupper och konsumenter som vill betala mer för mat som håller höga miljö- och djurskyddskrav och/eller är ekoproducerad osv. De kan drivas av god ekonomi och/eller stor övertygelse. För de svenska konsumenter i sin helhet betyder dock matens pris mycket och är priset 30 eller 60 procent dyrare eller mer väljer de flesta de billigare alternativen. Även det merpris på kanske 10 procent som svensk mat betingar gentemot importmaten gör att många väljer importmat.

Priset på mat spelar en stor roll när konsumenter väljer har jag allt mer insett med åren. Dyrare mat kan nå en stor nisch med människor som vill prioritera närproducerat och höga miljö- och djurskyddskrav och ekproducerat osv. Men är priset 30-60 procent dyrare, som för ekomaten, faller de allra flesta barnfamiljer och andra konsumenter bort som målgrupp.

Jag anser att det mycket trist när konsumenter väljer importmat istället för närproducerad mat från Sverige. Skulle man i högre utsträckning välja närproducerat från Sverige om de svenska miljö- och djurskyddskraven till en del anpassas till regelverken i EU så tycker jag att det är bättre än nedläggning. Grisföretagarna har just föreslagit en del anpassningar och jag tror att det är nödvändigt att ta steg i den riktningen. Det svenska lagkravet på att även kor i modern lösdrift måste ut på bete några månader varje år borde också tas bort.

Min övertygelse är att ska vi kunna öka den svenska matproduktionen så kan inte maten kosta alltför mycket mer än importmaten från Danmark och Tyskland m fl liknande länder. Priset har betydelse!

Merkostnaderna bör därför sänkas genom en översyn av miljö- och djurskyddsregler, grundbultarna kvar liksom Sverige i fortsatt världs- och EU-tät, men en del regler anpassas på enskilda punkter i EU-riktning.

Utöver de merkostnader som svensk klimat och svenska miljö- och djurskyddsregler ger upphov till så ökar kostnaderna med ytterligare 30-60 procent om man också övergår till ekoproduktion. I varje fall är merpriset för ekomaten så stor enligt ekonomerna på SLU/Lunds universitet.

Många engagerade lantbrukare som satsar på närproducerat och på att sälja själva genom olika kanaler väljer också att Krav-certifiera sig. Det gör att deras produkter blir betydligt dyrare. Utöver merkostnaden för de svenska klimat- och djurskyddsförutsättningarna på kanske 10 procent tillkommer kostnader för den småskaliga tillverkningen och försäljningen på kanske 10-20 procent och sedan ekokraven på ytterligare 30-60 procent.

Det här är rätt många procent tillsammans. Jag är rätt övertygad om att det viktigaste på marknaden för dessa eldsjälar - och deras kunder - är att deras mat är närproducerad från Sverige och gärna kanske länet, samt att den är småskaligt tillverkad. Jag tror att många av de som ovanpå det lägger på ytterligare merkostnader genom ekokonceptet därmed höjer priset till sådana nivåer att köpmotståndet för stora grupper blir alltför högt.

Naturligtvis ska de som vill betala för ekokonceptet kunna göra det genom ett tillräckligt stort utbud.

Priset spelar dock i längden en betydande roll för konsumters val av mat. Skulle jag satsa på att att sälja t ex nötkött, mjölk, ost eller annat genom småskalig tillverkning och regional marknadsföring skulle jag nöja mig med merkostnaderna genom strängare svenska lagkrav och den dyrare tillverkningen, men avstå från att tillföra ytterligare betydande merkostnader genom ekokonceptet.


 

tisdag, juni 04, 2013

Folk och Försvar-debatt om försvarsberedningens rapport, se video:

Folk och försvar ordnade idag en välbesökt debatt om försvarsberedningens rapport, som föredrogs av ordförande Cecilia Widegren (M). Tre försvarsdebattörer - Johan Victorin, (Krigsvetenskapsakademin), Annika Nordgren Christensen (fri grön debattör) och Josefine Karlsson (IKFF) - kommenterade och beredningens partirepresentanter lyfte fram det viktigaste.

Jag koncentrerade mig på att Sveriges militära samarbeten åter föreslås bli analyserade, att Rysslands utveckling inger oro samtidigt som vi har ett stabilt omvärldsläge i vårt närområde, samt att beredningen föreslår att Sveriges samhällskritiska infrastruktur och försörjningstrygghet - t ex med livsmedel - bör utredas.

tillagt 5 juni: KDs försvarspolitiska talespersoner - och Alf Svensson - vill nu att Sverige går med i Nato. Detta understryker ytterligare det som Centerpartiet har drivit i flera år, att Sverige militära samarbeten grundligt behöver analyseras så att underlaget finns till en bred folklig debatt i frågan om Sveriges militära samarbeten.

Här mitt inlägg i sin helhet:

Jag och Centerpartiet anser att det är bra för Sveriges säkerhet att det finns en bred politisk samsyn i omvärldsanalysen och om försvarets inriktning. Vi har drivit på för att försvarsberedningen skulle tillsättas och jag har i beredningen sökt medverka till den brett förankrade rapport som vi har lagt fram.

 Vårt arbete har varit konstruktivt där framförallt de 6 partier som nästan utan avvikande meningar står bakom rapporten har bidragit. Två partier sticker ut och möts i uppfattningar som jag är övertygad om skulle öka osäkerheten i Europa om de skulle vinna gehör, dvs ökad nationalism, upplösning av EU och mindre internationellt samarbete i fredsinsatser och övningar. Spåren förskräcker.

 Sveriges säkerhet beror naturligtvis på god svensk diplomati och av att vi har ett rimligt starkt försvar, men också i hög grad av att vi bygger säkerhet tillsammans med andra goda demokratier i vår omvärld. Försvarsberedningen understryker detta mycket tydligt, och det är bra.

 Alla partier, V delvis undantaget, understryker vikten av ett ökat nordiskt samarbete på försvarsområdet. Det är också uppenbart att ju närmare man vågar eller vill samarbeta med andra, ju effektivare kan försvarsbudgetens pengar utnyttjas.

 Försvarsberedningen slår helt korrekt fast att det som ytterst sätter gränser för det nordiska försvars- och säkerhetssamarbetet är att Sverige inte kan åta sig några försvarsförpliktelser. Centerpartiet menar att det är uppenbart att Sverige, vilket Finland återkommande har gjort, bör analysera sina militära samarbeten med andra länder, eftersom dessa är mycket betydelsefulla för vår säkerhet och eftersom det skett så oerhört stora förändringar i vår omvärld de senaste decennierna. Denna uppfattning har vi tydligt drivit inom och utom försvarsberedningen.

 Är våra militära samarbeten framväxta till full optimalitet idag eller ej, hur har de utvecklats och hur bör de utvecklas framåt, eller ej,  detta bör analyseras på ett kvalificerat sätt.

 Den förra försvarsberedningen föreslog också 2008 detta i bred enighet, endast V var emot. 2013 års försvarsberedning slår nu  fast betydelsen av ett utvecklat och fördjupat nordiskt samarbete, och framhåller också att det nordiska samarbetet inte kan ses isolerat från andra samarbeten inom t ex. EU och Nato.

 Sedan fortsätter beredningen: ”Som ett led i att klargöra vilka prioriteringar Sverige bör göra gällande i det nordiska samarbetet är det viktigt att utvärdera hur Sveriges försvarspolitiska samarbete i Norden, inom EU, med Nato och andra berörda fora, kan utvecklas. Hur dessa samarbeten ska kunna förbättras ytterligare, bör analyseras och utvecklas i särskild ordning.”

 Det är ett viktigt konstaterande och jag hoppas att analysen äntligen kan genomföras, kanske redan i försvarsberedningens kommande nya uppdrag. Sverige fördjupar alltmer sina militära samarbeten och det behövs bra underlag som kan bidra till en fördjupad försvarsdebatt i Sverige.

 En mycket viktig del av rapporten är analysen av Ryssland där beredningen tydligt beskriver den oroande utvecklingen, och att läget idag är mer komplext och svårförutsägbart.  Samtidigt konstaterar beredningen att situationen i vår nära omvärld ändå präglas av stabilitet, dialog och samarbete.

 Går dessa två konstateranden ihop? Ja, det menar jag, och jag har aktivt arbetat för att beredningen både skulle beskriva den auktoritära och repressiva utveckling som sker i Ryssland, men också t ex den växande handeln mellan Ryssland och EUs länder där energitransporterna i hög grad sker i Östersjön. Naturligtvis måste denna helhet fortlöpande följas, men sätter vi situationen i Norden och Östersjöregionen i förhållande till världen i sin helhet tycker jag att vår beskrivning är relevant.

 ag vill också lyfta fram att beredningen också diskuterar sårbarheten i samhället i stort och vår civila krisberedskap, som behöver utvecklas med bättre samutnyttjande av civila och militära resurser. Vi har ingående diskuterat Sveriges ökade sårbarhet och lägger förslaget att en rimlig ambition avseende säkerhet för samhällsviktig infrastruktur och försörjningssäkerhet vid extraordinära händelser. Låt oss inte glömma att Sverige idag är ett av Europas mest importberoende länder vad gäller mat.

måndag, juni 03, 2013

dansbandsmoms-debatt i P4, Louise Epstein

Jag har skrivit flera motioner, den senaste med Anders Åkesson, om att "kulturmomsen" på 6 % borde omfatta också dansmusik oavsett om man bara lyssnar eller också dansar till musiken.

Idag är t ex rockkonserter "kultur" och betalar 6 procent medan den fina dansbandskulturen inte är "kultur" och får betala 25 %.

Det är inte rättvist och staten nedklassar egentligen den folkliga danskulturen.

Dans är mera motion än kultur är ett argument. Men varför är då liftkort i fjällen gynnade av 6 % momsen men inte dansen?

Benny Anderssons orkesters musikturnéer var 6-procentsmomsiga men när de tog med en liten minidansbana blev skatten på alltihop genast 25 %...

EU-kommissionen ser nu över mervärdeskatte-direktivet och säger faktiskt att "liknande varor och tjänster bör omfattas av samma moms".

I det läget bör Sverige bl a driva på för att även danskulturen omfattas av samma moms som rockkonserter, därför har jag motionerat som enskild riksdagsledamot, synd att utskottet förhåller sig rätt passivt.