tisdag, juni 16, 2015

Därför JO-anmäler jag Migrationsverkets GD!

Jag har länge engagerat mig i migrationsfrågorna, och hävdar att Sverige i den värld och världsdel som vi lever i inte bara ska fastställa sin asylregler efter hur de borde vara utformade i en perfekt värld, utan OCKSÅ måste beakta hur t ex övriga EU-länder utformar sina regler.

Det gör inte migrationsverket.

De fastställer regler som är långt mer generösa än övriga EU-länders. Effekten blir att en allt större andel av de som söker asyl i EU söker sig till Sverige. Med växande flyktingströmmar ökar antalet asylsökande till Sverige så mycket att vi får allt svårare att klara mottagning, bostäder, integration och arbete. Istället växer utanförskap och långtidsarbetslöshet.

Sverige utgör ca 2 % av EUs befolkning. De ensamkommande asylsökande under 18 år ökar som andel av flyktingströmmen till EU och andelen som söker sig till Sverige har bara de senaste åren  flerdubblats till mellan 40 och 50 %. Detta är extremt höga andelar smom jag menar inte är långsiktigt uthålligt möjliga.

Migrationsverket agerar inte alls mot bakgrund av denna alarmerande utveckling, gör inga analyser av vad den beror på, anpassar inte sina beslutade asylregler i EU-riktning och lägger inte fram några förslag till regeringen med olika handlingsalternativ.

Därför JO-anmäler jag nu migrationsverkets 2 senaste generaldirektörer, Dan Eliasson och Anders Danielsson. De brister allvarligt i sina tjänsteansvar. (anmälan, se nedan).

Jag skriver också på SvD Brännpunkt om detta ( se nedan), och föreslår att regeringen ska tillsätta en parlamentariskt migrationsberedning, typ försvarsberedningen.
"JO-anmälan mot Migrationsverkets 2 senaste Generaldirektörer, Dan Eliasson och Anders Danielson

Anmälan gäller Migrationsverkets totala passivitet både vad gäller att analysera och diskutera den dramatiskt ökande andelen av ensamkommande flyktingbarn till EU som väljer att ta sig till Sverige, och handlingsförlamningen i att varken själv agera eller föreslå åtgärdsalternativ till regeringen i vare sig den ena eller den andra riktningen.

En myndighet ska följa utvecklingen inom sitt område och rapportera till regeringen om anmärkningsvärda trender utvecklas och vad de beror på, och vad de innebär ekonomiskt och på andra sätt. Myndigheten ska då också föreslå åtgärder eller argumentera för att inga åtgärder alls bör vidtas. Migrationsverket har allvarligt brustit i att redovisa detta till regeringen de senaste åren, och särskilt inte under de senaste åren.

Anmälan avser att främst Migrationsverket inom ramen för sitt mandat givet av regering och riksdag beslutat om och tillämpat asylregler för ensamkommande asylsökande under 18 år som är betydligt mer generösa än vad som gäller i övriga EU-länder. Detta torde vara en avgörande faktor bakom att en helt oproportionerligt hög andel av alla ensamkommande barn till EU väljer att ta sig till Sverige.

Trenden är också dramatiskt eskalerande.
För 2015 beräknas nu ca 10.000 ensamkommande barn söka asyl i Sverige, vilket motsvarar mellan 40 och 50 % av alla som lyckas ta sig till EU. För 10 år sedan valde drygt en tiondel att söka asyl i Sverige, för 3 år sedan ca 25 % , nu är andelen mellan 40 och 50 % till en årskostnad på upp till 10 miljarder kr, ca 10 gånger mer än för tio år sedan.

För innevarande år 2015 har Migrationsverkets prognos om 8.000 ensamkommande asylsökande under uppgivna 18 år till Sverige av totalt beräknade 20.000 till EU nu räknats upp till 10.000.

Sveriges befolkning är 2 % av EUs, och redan att 10 % av ensamkommande flyktingbarn till EU i början av 2000-talet tog sig till Sverige är en hög andel. Att Sverige nu tar emot nära hälften av alla ensamkommande under 18 år till EU är en extremt hög andel, 20-25 gånger högre än vår andel av EUs befolkning.
Årskostnaden första året för en ensamkommande asylsökande under 18 år ligger kring någon miljon, och har alltså ökat från under en miljard kronor kring 2006 och tidigare år till beräknade uppåt 10 miljarder i år.

Statsminister Stefan Löfven har ofta uttalat att statens kostnader för ROT och RUT har ökat med några miljarder per år vilket gör det helt nödvändigt att vidta åtgärder. Med samma måttstock borde även en tiodubbling till 10 miljarder av årskostnaden för ensamkommande asylsökande ha föranlett en djupgående analys av Migrationsverket vad gäller orsaker och olika handlingsalternativ borde ha presenterats regeringen. Så har alls inte skett de senaste åren, trots ökade budgetkostnader bara från 2014 till 2015 på kring 3 miljarder kronor och från 2013 till 2015 med kring 6 miljarder kronor.

Gåtfullt nog verkar denna dramatiska utveckling vad gäller andel och kostnader även ha gått media förbi.

Migrationsverket har alltså inte starkt och tydligt lyft fram denna mycket anmärkningsvärde utveckling i sina rapporter till regeringen och framförallt inte analyserat vad som orsakar denna utveckling och diskuterat eventuella åtgärder med anledning av den. På grund av denna underlåtenhet bör JO rikta allvarlig kritik mot Migrationsverkets nuvarande och tidigare Generaldirektör.

Underlåtenheten från ansvarig migrationsansvarig minister i regeringen, Justitieminister Morgan Johansson, att begära in redovisning och handlingsalternativ från Migrationsverket med anledning av att mellan 40 och 50 % av alla ensamkommande asylsökande under 18 år till EU söker sig till Sverige borde också anmälas till och granskas av Riksdagens Konstitutionsutskott.

Varför har då på 10 år andelen av de ensamkommande flyktingbarn under 18 år till EU som söker sig till Sverige nära femdubblats från en tiondel till nära hälften, och i antal 10-dubblats?

Jag anser att den viktigaste orsaken är de svenska asylregler som främst Migrationsverket fastställt, och som är betydligt gynnsammare och mer generösa än i övriga EU-länder; t ex vad gäller att Permanenta Uppehållstillstånd ofta utfärdas i Sverige medan övriga EU-länder utfärdar Temporära som sedan kan omvandlas, vad gäller att Sveriges regler för anhöriginvandring är långt mer generösa samt att Sverige knappast alls kontrollerar de asylsökandes ålder genom t ex tand- och handledsröntgen vilket mer regelmässigt sker i övriga EU-länder.

Naturligtvis ska flyktingar som söker asyl i EU beviljas detta om de har asylskäl. Däremot kan Sverige välja att som nu ha betydligt mer generösa asylregler än övriga EU-länder, vilket ger effekten att en extremt stor andel av de ensamkommande till EU väljer att ta sig till Sverige, eller välja att anpassa sina regelverk en del i EU-riktning vilket naturligtvis skulle påverka andelen nedåt.

Migrationsverket har endast i sina rapporter nöjt sig med att stå bakom de mer generösa asylreglerna utan några sidoblickar alls på hur praxis är i övriga EU-länder. Verket argumentererar endast för att de svenska reglerna är objektivt sett de bästa för de som söker asyl. Det stämmer naturligtvis, och det vore också möjligt att fastställa än mer generösa regler för t ex anhöriginvandring och än mer Permanenta Uppehållstillstånd, om man så skulle vilja.

Migrationsverket har däremot inte alls analyserat de svenska asylreglernas större generositet jämfört med övriga EU-länders, och vad detta betytt för att nära hälften av alla asylsökande under 18 år till EU nu väljer Sverige och för att antalet tiodubblats på ett decennium.

Jag anser alltså att Migrationsverket allvarligt brustit i att starkt och tydligt redovisa den utveckling jag här har redovisat, allvarligt brustit i att tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna och framförallt allvarligt brustit i att redovisa och analysera varför andelen ensamkommande asylsökande under 18 år till Sverige så har exploderat och hur åtgärder kan vidtas för att både ytterligare öka andelarna, eller minska dem (beroende på migrationsverkets förslag och regeringens/riksdagens beslut), samt ta egen ställning till vad som bör göras eller ej. Migrationsverket har därför gravt underlåtit att leva upp till det myndighetsansvar som åvilar varje myndighet när kostnaderna skenar och analyser och åtgärdsförslag därför måste tas fram och redovisas till regeringen.

Linköping den 11 juni 2015
Staffan Danielsson
Epost: staffandan@gmail.com
f.d riksdagsledamot och samhällsdebattör"

Min debattartikel på SvD Brännpunkt;


I Sverige diskuteras hur asylsökande ska fördelas över landet med morötter och piskor. Däremot anses det osolidariskt att diskutera varför så stor andel av de som söker asyl i EU väljer att ta sig till just lilla Sverige med bara 2 % av EUs befolkning.

I maj kom rekordmånga ensamkommande flyktingbarn till Sverige, 1.157 stycken. Årskostnaden för stat och kommuner beräknas första året till uppåt en miljon kr per barn.

För 2015 beräknas nu ca 10.000 ensamkommande barn söka asyl i Sverige, vilket motsvarar mellan 40 och 50 % av alla som lyckas ta sig till EU. För 10 år sedan valde drygt en tiondel att söka asyl i Sverige, för 3 år sedan ca 25 % , nu är andelen mellan 40 och 50 %  till en årskostnad på upp till 10 miljarder kr, ca 10 gånger mer än för tio år sedan.

Barnen är främst pojkar och unga män i ålder mellan 15 till 18 år, en betydande del torde dock vara betydligt äldre men uppger sig vara under 18 eftersom det är mycket mer fördelaktigt att ansöka om asyl som barn än som vuxen.

Dessa fakta blir nästan ingen nyhet i media som granskas och diskuteras. Migrationsverket gör ingen analys mer än att alla som flyr har rätt att söka sig till Sverige. Ansvarig minister och 7 partier är också ansvarslöst passiva.

Orsakerna till att 20 % av alla asylsökande till EU, och mellan 40 och 50 % av ensamkommande barn, söker sig till avlägsna Sverige är naturligtvis flera, vi är ett av världens rikaste länder med god social trygghet, många har redan släkt och vänner i Sverige, flyktingsmugglarna rekommenderar Sverige osv.

Men de kanske viktigaste faktorerna torde ändå vara Sveriges betydligt mer generösa regler för asyl än alla övriga EU-länders; vi utfärdar Permanenta UppehållsTillstånd istället för Tillfälliga som sedan omvandlas, vi har de i särklass mest generösa reglerna för anhöriginvandring och vi bestämmer ålder för ensamkommande mycket mer generöst. Migrationsverket borde självfallet analysera detta och redovisa åtgärdsförslag för hur mer EU-anpassade svenska asylregler skulle påverka andelen asylsökande i EU som väljer Sverige. Även än mer generösa asylregler kunde föreslås som underlag för politikers ställningstagande, och för den allmänna debatten, om man vill ytterligare öka andelen asylsökande till Sverige.

Redan har Sverige mycket stora problem med att skaffa bostäder åt den växande flyktingskaran, samt med att integrera och få de som flyr hit och deras anhöriga i arbete. Även om självfallet migration är en positiv kraft som växer och ger stora fördelar finns det gränser för hur många som ett land uthålligt kan ta emot och integrera på ett bra sätt på kort tid. Årskostnaderna för Sverige har flerdubblats och uppgår nu till runt 30-50 miljarder eller mer.

Jag känner stark oro för att Sverige riskerar att gå in i väggen, vilket inte vore bra för vare sig land eller asylsökande.

Myndigheternas och politikernas passivitet i dessa frågor måste nu brytas. För att få myndigheternas och ansvariga politikers bristande ansvar att granskas kommer jag att JO-anmäla migrationsverkets ledning, likaså borde justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i regeringen att KU-anmälas för upprörande passivitet i dessa frågor. Statsministern har ju satt normen genom att uttala att när kostnaderna för ROT och RUT ökar med några miljarder kr så måste analys ske och åtgärder vidtas.

Jag föreslår också att regeringen snarast tillsätter en parlamentarisk migrationsberedning, enligt modell försvarsberedningen, för att analysera de växande utmaningarna på migrationsområdet och för att söka finna en bred samsyn i att föreslå skyndsamma och kraftfulla åtgärder på kort och lång sikt som stabiliserar situationen och förbättrar integration och få i arbete samt ser över Sveriges asylregelverk.

Staffan Danielsson

f.d. riksdagsledamot, samhällsdebattör