lördag, juni 14, 2008

Fortsatt dialog med svar på era FRA-frågor

Jag fortsätter dialogen med Er som mailar mig och/eller läser min blogg.

* Bara standardsvar, dåligt, tycker några. Men jag hinner ju inte svara med unika svar och frågorna är faktiskt desamma.

* Vad får signalspaningen omfatta, många tror att det gäller många områden. Nej, det är noga reglerat, och utskottet har preciserat att spaningen endast får riktas mot allvarliga yttre hot mot landets säkerhet (som avser utländska förhållanden och trafik över landsgränsen). Dessa är internationella konflikter, militära hot, hot mot våra utlandssoldater, terrorhot, grov brottslighet som vapensmuggling och spridning av massförstörelsevapen samt massiva IT-attacker.

* Många tror att signalflödet över landsgränsen lagras. Nej, detta får självfallet inte ske, och är också fullständigt omöjligt av rena volymskäl. Efter ansökan från försvaret och efter tillstånd från Försvarets Underrättelsenämnd (FUN) spanar FRA efter en given inritning och med automatiserade sökord. Endast en oerhört liten del av flödet ger träffar, säg att ett meddelande av tio miljarder analyseras av FRA. Övriga meddelanden har ju bara passerat förbi och försvunnit. Har det meddelande som föll ut bäring på ett allvarligt yttre hot kan det analyseras, annars ska det omedelbart förstöras.

* Sverige går längst i Europa genom denna lagstiftning, sägs det också. Det är inte sant. Men vi är nog den riksdag som går längst i att öppet diskutera och redovisa och reglera att signalspaning sker och hur den ska regleras. Tidigare i Sverige och i andra länder sker detta ofta under sträng sekretess hos försvaret. I våra grannländer signalspanar man i tråd och även i de stora länderna i Europa. Jag är också övertygad om att den kontroll och de begränsningar som vi lägger fast är restriktiva i jämförelse med vår omvärld.

* Som jag sagt och jag upprepar gärna, denna fråga är utomordentligt svår - inte minst för oss i centerpartiet som verkligen sätter integritetsfrågorna mycket högt och driver dem i alla sammanhang. I detta sammanhang står värnet om den personliga integriteten mot ett lands rätt och skyldighet att skydda sig och sina medborgare från allvarliga hot (enligt ovan). Vi har landat i att motvilligt acceptera att behovet av att skydda rikets säkerhet så som världen ser ut motiverar en förebyggande signalspaning i noga reglerade och kontrollerade former. Vi har byggt in ett antal förbättringar från integritetssynpunkt i den föreslagna lagen. Det som spaning får bedrivas för är att få fram strategisk information till stöd för Sveriges utrikes, säkerhets- och försvarspolitik, det är för att skydda våra soldater i utlandsinsatser, det är mot terrordåd och det är mot grov brottslighet som vapensmuggling, och mot massiva IT-attacker.

* Många tror att omröstningen i riksdagen handlar om att tillåta signalspaning enligt ovan genom att FRA får söka efter dessa allvarliga yttre hot mot landet i telenätet över landsgränsen, eller att FRA inte ska få göra detta. Så är inte fallet. Både socialdemokraterna och vänsterpartiet accepterar att signalspaning får ske i tråd på detta sätt, och miljöpartiet vill utreda frågan. Orsaken till detta är att det finns allvarliga yttre hot mot vårt lands säkerhet, andra länder skyddar sig mot dem och självfallet har Sveriges riksdag ett ansvar att skydda Sverige mot dem. Skulle Sverige avstå från den information som en strikt reglerad signalspaning kan ge till skillnad från andra länder är det ett stort steg som mycket noga måste analyseras. Under beredningsprocessen under snart tio år hos den förra eller den nuvarande regeringen har detta inte ansetts vara ett möjligt alternativ.

* De två kontrollinstanser på försvarets underättelsenämnd – en civil myndighet - som ska svara för tillståndsgivning respektive efterhandskontrollera att signalspaningen bedrivs enligt regelverket består av personer med domarkompetens och av personer föreslagna av riksdagspartierna. Det får inte vara samma personer i de två instanserna.

* Några fortsätter av hävda att förslaget är emot den svenska grundlagen. Lagrådet – som ska pröva detta – har godkänt förslaget.

* Detta är en mycket svår fråga, som verkligen är värd att diskutera. Den ena sidan av myntet, integriteten, är den som alla frågor nu gäller och den är oerhört viktig. Den andra sidan, landets säkerhet, är också viktig, men kommer ofta bort i diskussionen. Eftersom det är just de allvarliga yttre hoten (enligt ovan) som överhuvudtaget motiverar denna lagstiftning har jag ändå velat redovisa dem.

* Centerpartiet (och övriga alliansen liksom s och v) accepterar att signalspaning tyvärr behöver bedrivas i tråd, vid trafik över landets gränser som avser utländska förhållanden och mycket allvarliga yttre hot mot landets säkerhet. Centerpartiet har starkt drivit på för att bygga in ett antal åtgärder till skydd för integriteten i den nya lagen, och vi kan därför leva med en signalspaning även i tråd. Vi är medvetna om att det kan finnas ytterligare förbättringar att göra, och därför har vi föreslagit den kontrollstation som utlöses redan år 2011, och då erfarenheterna från tillämpningen ska utvärderas och ytterligare förstärkningar kunna övervägas.