lördag, juni 14, 2008

Fortsatt dialog med svar på era FRA-frågor

Jag fortsätter dialogen med Er som mailar mig och/eller läser min blogg.

* Bara standardsvar, dåligt, tycker några. Men jag hinner ju inte svara med unika svar och frågorna är faktiskt desamma.

* Vad får signalspaningen omfatta, många tror att det gäller många områden. Nej, det är noga reglerat, och utskottet har preciserat att spaningen endast får riktas mot allvarliga yttre hot mot landets säkerhet (som avser utländska förhållanden och trafik över landsgränsen). Dessa är internationella konflikter, militära hot, hot mot våra utlandssoldater, terrorhot, grov brottslighet som vapensmuggling och spridning av massförstörelsevapen samt massiva IT-attacker.

* Många tror att signalflödet över landsgränsen lagras. Nej, detta får självfallet inte ske, och är också fullständigt omöjligt av rena volymskäl. Efter ansökan från försvaret och efter tillstånd från Försvarets Underrättelsenämnd (FUN) spanar FRA efter en given inritning och med automatiserade sökord. Endast en oerhört liten del av flödet ger träffar, säg att ett meddelande av tio miljarder analyseras av FRA. Övriga meddelanden har ju bara passerat förbi och försvunnit. Har det meddelande som föll ut bäring på ett allvarligt yttre hot kan det analyseras, annars ska det omedelbart förstöras.

* Sverige går längst i Europa genom denna lagstiftning, sägs det också. Det är inte sant. Men vi är nog den riksdag som går längst i att öppet diskutera och redovisa och reglera att signalspaning sker och hur den ska regleras. Tidigare i Sverige och i andra länder sker detta ofta under sträng sekretess hos försvaret. I våra grannländer signalspanar man i tråd och även i de stora länderna i Europa. Jag är också övertygad om att den kontroll och de begränsningar som vi lägger fast är restriktiva i jämförelse med vår omvärld.

* Som jag sagt och jag upprepar gärna, denna fråga är utomordentligt svår - inte minst för oss i centerpartiet som verkligen sätter integritetsfrågorna mycket högt och driver dem i alla sammanhang. I detta sammanhang står värnet om den personliga integriteten mot ett lands rätt och skyldighet att skydda sig och sina medborgare från allvarliga hot (enligt ovan). Vi har landat i att motvilligt acceptera att behovet av att skydda rikets säkerhet så som världen ser ut motiverar en förebyggande signalspaning i noga reglerade och kontrollerade former. Vi har byggt in ett antal förbättringar från integritetssynpunkt i den föreslagna lagen. Det som spaning får bedrivas för är att få fram strategisk information till stöd för Sveriges utrikes, säkerhets- och försvarspolitik, det är för att skydda våra soldater i utlandsinsatser, det är mot terrordåd och det är mot grov brottslighet som vapensmuggling, och mot massiva IT-attacker.

* Många tror att omröstningen i riksdagen handlar om att tillåta signalspaning enligt ovan genom att FRA får söka efter dessa allvarliga yttre hot mot landet i telenätet över landsgränsen, eller att FRA inte ska få göra detta. Så är inte fallet. Både socialdemokraterna och vänsterpartiet accepterar att signalspaning får ske i tråd på detta sätt, och miljöpartiet vill utreda frågan. Orsaken till detta är att det finns allvarliga yttre hot mot vårt lands säkerhet, andra länder skyddar sig mot dem och självfallet har Sveriges riksdag ett ansvar att skydda Sverige mot dem. Skulle Sverige avstå från den information som en strikt reglerad signalspaning kan ge till skillnad från andra länder är det ett stort steg som mycket noga måste analyseras. Under beredningsprocessen under snart tio år hos den förra eller den nuvarande regeringen har detta inte ansetts vara ett möjligt alternativ.

* De två kontrollinstanser på försvarets underättelsenämnd – en civil myndighet - som ska svara för tillståndsgivning respektive efterhandskontrollera att signalspaningen bedrivs enligt regelverket består av personer med domarkompetens och av personer föreslagna av riksdagspartierna. Det får inte vara samma personer i de två instanserna.

* Några fortsätter av hävda att förslaget är emot den svenska grundlagen. Lagrådet – som ska pröva detta – har godkänt förslaget.

* Detta är en mycket svår fråga, som verkligen är värd att diskutera. Den ena sidan av myntet, integriteten, är den som alla frågor nu gäller och den är oerhört viktig. Den andra sidan, landets säkerhet, är också viktig, men kommer ofta bort i diskussionen. Eftersom det är just de allvarliga yttre hoten (enligt ovan) som överhuvudtaget motiverar denna lagstiftning har jag ändå velat redovisa dem.

* Centerpartiet (och övriga alliansen liksom s och v) accepterar att signalspaning tyvärr behöver bedrivas i tråd, vid trafik över landets gränser som avser utländska förhållanden och mycket allvarliga yttre hot mot landets säkerhet. Centerpartiet har starkt drivit på för att bygga in ett antal åtgärder till skydd för integriteten i den nya lagen, och vi kan därför leva med en signalspaning även i tråd. Vi är medvetna om att det kan finnas ytterligare förbättringar att göra, och därför har vi föreslagit den kontrollstation som utlöses redan år 2011, och då erfarenheterna från tillämpningen ska utvärderas och ytterligare förstärkningar kunna övervägas.

33 kommentarer:

Anonym sa...

"Endast en oerhört liten del av flödet ger träffar, säg att ett meddelande av tio miljarder analyseras av FRA. Övriga meddelanden har ju bara passerat förbi och försvunnit."
Nej dom övriga har inte passerat.
För att man skall kunna bedömma om dom skall kollas eller inte så måste man kolla tex vilket IP som avsändaren hade ifall det kommer från sverige, och då har man ju redan öppnat meddelandet.
Man kan inte på ett meddelande se om det skall kollas eller inte utan att, ja just det kolla i meddelandet.
Fråga en datateckniker om hur internet packet är upbyggda och hur informationen skickas.

Det är inte som ett vanligt brev som man kan kolla på kuvertet vad det står på poststämpeln.

Det är en ström med data och i tex ett mail så finn set information om avsändar IP, vilken mailserver det har passerat och vart det skall i något som heter header och för stt se det så har man höppnat hele mailet.

Anonym sa...

"De två kontrollinstanser på försvarets underättelsenämnd – en civil myndighet - som ska svara förhandskontroll resp efterhandskontrollera att signalspaningen bedrivs enligt regelverket består av personer med domarkompetens och av personer föreslagna av riksdagspartierna. Det får inte vara samma personer i de två instanserna."

Den kontrollverksamhet som föreslås är ju skrattretande. Hur ska man kunna veta med någon form av säkerhet vad som försiggår inne på FRA? Läsa FRAs egna rapporter?

Nu framgår det ju att FRA kanske har lagrat personuppgifter på ett otillbörligt sätt - är det någon som på allvar tror att FUN skulle ha upptäckt det?

Och dessutom - är det någon som tror att den anonyme uppgiftslämnaren ens hade vågat lämna in dessa uppgifter om FRA om massövervakningen var på plats?

Ser ni inte att ni ger en fullständigt okontrollerbar makt till ett fullständigt ogenomskinligt organ?

Anonym sa...

Staffan, två frågor:

1) En sak som jag inte lyckats få svar på är vilka positiva effekter ni (förespråkare) väntar er få, i jämförelse med de nuvarande buggningslagarna.

Du och andra förespråkare uttrycker att det som lagen ska ge skydd mot är 'exempelvis terrorism eller mycket grov brottslighet'. Detta är ju kriminella handlingar, varför ska då inte rättsväsendet vara inkopplat? Varför behövs då alla dessa oprecisa och glidande formuleringar?

2) Vilka icke-militära yttre hot finns, som inte redan är kriminella idag?

Anonym sa...

Baklagar, Staffan, men du har fel om lagringen. Inom ramen för FRA:s metodutveckling får visst lagring ske av t.ex. trafikuppgifter. Man kan sedan göra slagningar i sparade trafikdata inom ramen för sina inriktningar. Detta har ju Ingvar Åkesson redan bekräftat. Och du känner ju mycket väl till trafikdatalagringen. Försök inte.

Läs också gärna den senaste artikeln i FOKUS om hur dessa trafikuppgifter dessutom kan nå Säpo via FRA:s utlandssamarbete.

/Lasse E

Anonym sa...

Komplettering:

Det bör undertsrykas att trafikdatainhämtningen inte görs med några "fiskekrokar" utan trålas in. Vi talar om generell trafikövervakning. Du vet ju allt om detta, Staffan. Nu är det dags att tala ur skägget.

/Lasse E

Anonym sa...

Staffan,

Mycket av det du säger om själva signalspaningen är korrekt. Men FRA:s utrustning används till mer än signalspaning. Redan i dag har FRA olika andra myndigheter som "kunder", polis och tull, till exempel.

Att därför tala om att signalspaningen är begränsad i omfattning är att blanda bort korten.

Att dessutom tala om vad andra grannländer gör och inte gör när det gäller signalspaning är också ett icke-argument. Är vi inte mogna nog att själva i Sverige besluta, för eget huvud, om vi vill ha en massavlyssning på den nivå som föreslås skall införas?

Till sist — det är ett integritetsbrott i sig, att det finns en lag som över huvud taget legaliserar att min privata kommunikation skall avlyssnas och analyseras, utan att jag är skäligen misstänkt för ett grovt brott. Detta gäller även min kommunikation i utlandet.

Mina samtal med vänner i Europa och resten av världen skall inte granskas av Svenska staten! Helt inte av andra stater heller, men dem har jag inte lika stor möjlighet att påverka.

Anonym sa...

@pv2b

Du menar kanske "försvarsunderättelseverksamheten" och inte "signalspaningen"

Johannes sa...

Hoppas dessa ursäkter fungerar för att stilla ditt eget samvete, då du bryter mot centerpartistiska värderingar.

Landets säkerhet är såklart viktig, men man kan inte använda det som en ursäkt för att bedriva en allsomfattande avlyssning, där alla är misstänkta tills motsatsen är bevisad.

"Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety"

Anonym sa...

Den säkerhetsmässigt viktigaste uppgiften för sverige just nu är att folket avsätter politiker likt den som driver denna blogg. Demokratins fiender kommer alltid inifrån.

Kränkningen består inte i första hand av att fastna i filtren och bli granskad närmare, kränkningen uppstår när en obehörig berett sig tillgång till det privata. Att inte vara övervakad är att vara fri. Vår frihet tillsammans med oskyldighetspresumtionen var förr vårt moraliska vapen gentemot regimerna bakom järnridån, men på den inslagna vägen kommer vi inte ens att kunna använda det mot Kina. Tänk att vår rättsuppfattning kunde erodera så fort efter murens fall.

//steelneck

Anonym sa...

Proponenter för förslaget pratar om att "säg" 1 meddelande av 10 miljarder kommer att fastna i nätet, vilket är oerhört vilseledande eftersom det kan få läsaren att tro att det är email som avses. Men om det handlar om 1 IP-paket av 10 miljarder IP-paket så är det nog i själva verket en enorm mängd träffar vi pratar om!

Anonym sa...

Staffan, lagen säger att viss data måste förstöras, och dessutom att FRA får assistera brottsbekämpande och brottsförebyggande myndigheter så länge man inte själva vidtar konkreta åtgärder. Men jag hittar ingenting om att förstörd data skulle vara belagd med sekretess. Min slutsats är alltså att FRA inte bryter mot lagen om de använder sin kännedom (det går ju inte att radera informationen ur huvudet på människor) om överskottsinformation och tipsar polisen.

Det kan hända att jag har fel. Referera gärna då till relevanta lagparagrafer.

Jens Ayton sa...

Staffan, vad är ett IP-paket på tio miljarder omräknat i, låt oss säga, hundratal paket i minuten? Utan den omräkningen är ju påståendet helt meningslöst.

Anonym sa...

Jag kan bara upprepa det jag alltid sagt.

Är hotbilden mot sverige så pass stor så att den så att det rättfärdigar ett sådant övertramp in i folks privatliv?

Man kan inte veta vilken data som ska kollas och inte kollas utan att kolla efter först. Och då har intrånget mot integriteten redan skett.

frågorna från Leiph Berggren vore också intressant få ett svar på.

"Landets säkerhet är såklart viktig, men man kan inte använda det som en ursäkt för att bedriva en allsomfattande avlyssning, där alla är misstänkta tills motsatsen är bevisad."

Helt och hållet medhåll, framför allt med tanke på att hotbilden mot sverige är nästintill obefintlig.

Anonym sa...

Du har inte rätten att ta bort vår frihet mot vår vilja och du och dina likar kommer röstas bort i nästa val. För gott. Vi förstår frågan, ni gamla grå gubbar fattar ingenting.

Ni ska vara folkets representanter, när ni inte är det försvinner mycket riktigt stödet. Svenska folket vill inte ha den här lagen och vi är varken okunniga eller dumma i huvudet.

Du är inte min representant.

Hej då. Och tack för ingenting.

Mattias sa...

http://staffandanielsson.blogspot.com/2008/06/fortsatt-dialog-med-svar-p-era-fra.html
:

"* Vad får signalspaningen omfatta, många tror att det gäller många områden. Nej, det är noga reglerat, och utskottet har preciserat att spaningen endast får riktas mot allvarliga yttre hot mot landets säkerhet (som avser utländska förhållanden och trafik över landsgränsen. Dessa är militära hot, hot mot våra utlandssoldater, terrorhot, grov brottslighet som vapensmuggling och spridning av massförstörelsevapen samt massiva IT-attacker."

Jag antar att du syftar på den här delen av lagen ( http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/83/67/2ee1ba0a.pdf ):

"1§
Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet. I verksamheten ingår att medverka i svenskt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Försvarsunderrättelseverksamhet får endast avse utländska förhållanden.

Regeringen skall bestämma försvarsunderrättelseverksamhetens inriktning. Inom ramen för denna inriktning får de myndigheter som regeringen bestämmer ange en närmare inriktning av verksamheten."

Mina egna åsikter:

Regeringen bestämmer alltså vad som ska avlyssnas, förutsatt att det följer den väldigt vaga begränsningen "yttre hot"

Jag ser ingetting i lagförslaget (som är längre än det jag har visat här, men jag har inte sett någonting som styrker ditt påstående gällande "spaningen endast får riktas mot allvarliga yttre hot mot landets säkerhet", som sedan följs av en del exempel från dig. Du kanske ser det här som de enda yttre hoten mot Sverige, men är du säker på att följande regeringar kommer att göra det?

Anonym sa...

Jamen skall det vara så svårt att förstå Staffan? vet du inte vad regeringen gör eller vad FRA-chefen säger: Nästan ingenting av spaningen handlar om hot mot Sverige. ALLT som är till stöd för svensk utrikespolitik får avspanas. Och avspanas redan idag fast inte via kabel på det där enkla sättet. Åkesson har ju i flera intervjuer sagt att UD är den största uppdragsgivaren och att bl.a. rör sig om förhandlingar mellan länder. Handelsvatal. det där med "hot" är en bisats i lagen. Vanlig utrikespolitik och vidarebefordran av uppgifter till andra länder (läs USA) är deras stora uppgift.

Detta är i och för sig bara en bock i marginalen. Eftersom det handlar om att börja kopiera in svenska folkets hela liv till en statlig övervakningscentral. Och du snackar om vad man "får" och "inte får" göra. Tror du att alla regeringar kommer att ha samma åsikt om den frågan och att de där pappersregelrna kommer att följas? Rent tekniskt kommer hela folket att avlyssnas. En demokratiskt sund politiker behöver bara läsa en artikel för att förstå vad som är rätt och fel, nämligen den jag skrev igår på Kvällsposten ledar-/debattsida: Grundkurs i demokrati och avlyssning. Jag önskar att du gör det för jag vill ha politiker som åtminstone försökt se de stora visionerna också och inte bara sysslar med pappersdetaljer som är historiska petitesser.

Anonym sa...

Parliamentary questions
20 August 2007
E-4176/07
WRITTEN QUESTION by Sophia in 't Veld (ALDE) and Graham Watson (ALDE) to the Council

Subject: Foreign Intelligence Surveillance Act

On 4 August the US Congress passed the Foreign Intelligence Surveillance Act that allows US intelligence services to intercept electronic communications between non-US citizens outside US territory, provided the communication passes US territory. The interception does not require a court order. This US law will thus directly apply to EU citizens as well, and constitutes a major violation of privacy and civil liberties.

1. Can the Council explain how the personal data of EU citizens are protected, and what means of redress they have if their communications are being intercepted under the new Act?

2. Can the Council clarify the relation between the EU‑US extradition agreements and information on EU citizens obtained under the Foreign Intelligence Surveillance Act?

3. Will the Council inform the European Parliament on the state of the transatlantic talks in the High Level Contact Group on the protection of personal data, and will the Council keep the European Parliament informed on a regular basis, at least after each meeting of the HLCG?

4. Has the US administration consulted with the EU regarding this measure and its implications for EU citizens? If so, at what political or administrative level?

5. Will the Council ask the US administration for clarification, notably of the impact of this Act on the rights and freedoms of European citizens?

6. Will the Council carry out the investigation, requested repeatedly by the European Parliament, as to what personal data of EU citizens can be accessed or obtained by third countries, notably the US, and by what legal instruments?
Last updated: 5 September 2007

Parliamentary questions
27 September 2007
E-4176/2007
Reply

The European Parliament has in recent years repeteadly been involved in all discussions on data transfer to third countries and the protection of such data. Successive Presidencies have also been fully committed to informing the European Parliament at various stages of those talks, including the ones taking place in the High Level Contact Group.

The Council notes that the Honourable Members' question addresses data transiting through the territory of the United States and not data transferred from European companies or authorities to the United States under existing arrangements. When arrangements of the latter type (PNR, Swift, Europol, etc.) are discussed with the United States, they always include provisions on data protection, as well as supervision and evaluation mechanisms.

In the present case, however, the US Congress adopted legislation applicable to its own sovereign area and covering data that reach US territory without having been issued or transmitted to the US authorities under such arrangements. The drafting of the Foreign Intelligence Surveillance Act was not discussed during the political or administrative consultations between the EU and the US.
Last updated: 19 October 2007

Johan T sa...

Staffan:

Upprepar min tidigare fråga:

Vilka av dina väljare har bett dig bygga en infrastruktur, som medger övervakning av nästan all vår kommunikation?

Anonym sa...

Alltihop handlar ju bara om påtryckningar från USA. Varför hycklas det så förbannat? De försöker tvinga på oss sitt "consumption by fear"-koncept som hållt deras befolkning i schack i årtionden..och ni fega politiker duckar direkt och gör som storebror säger.

Se filmen "Enemy of the state" och fråga dig själv om det är så du vill att Sverige ska fungera. http://www.imdb.com/title/tt0120660/

Om det nu inte skulle röra sig om påtryckningar från de kristna fundamentalisterna på andra sidan Atlanten, kan du vara så snäll och redogöra för EXAKT vilka dessa "yttre hot" är, som motiverar att alla mina digitala förehavanden ska silas genom FRA? Borde jag vara rädd för terrorattentat? Varför ska hela Sverige behandlas som om vi redan vore skyldiga till något?

Vad får er att tro att terrorister använder okrypterade chat-klienter och dessutom talar klarspråk med varandra för att planera ett eventuellt attentat?

Om FRA tillåts härja efter den 18:e juni så rekommenderar jag verkligen alla att kryptera sina hårddiskar, enbart vara anslutna till Internet via någon form av anonymiseringstjänst som t.ex. TOR, Relakks eller Idleproxy och att helt tvärt bara sluta använda telefoner.

Varför ska vi bara acceptera en sådan här sak utan någon som helst vettig motivering?

Jörgen L sa...

Du blandar bort korten.

Grundfrågan är att det ska dras en fet kabel som ska kopiera i stort sett all internetkommunikation till en statlig avlyssningsmyndighet. Denna myndighet ska sedan på ett automatiserat sätt läsa igenom allt som kommer in och välja vad man vill spara.

Vad som får sparas är reglerat MEN:
1. Ingen utom FRA's egna tekniker vet ifall dessa regler följs eller inte. Hur ska en nämnd av jurister och partirepresentanter kunna revidera sådan verksamhet?

2. När kabeln väl är dragen, hur ska man kunna förhindra framtida ändamålsglidning? Eller förutsätter ni att staten för all framtid är god?

Befintligheten av sådan infrastruktur som dessa "kopia till staten"-kablar är i sig ett större hot mot demokratin än de eventuella terrorhot de kan avslöja. Kablarna är nämligen ett hot mot vår fria kommunikation, och den är en förutsättning för demokratin.

Ssargon sa...

Mer argument än de ovan går inte att smälta för dig ändå Göran. Mycket matnyttigt finns bland dessa kommentarer och bevisen för att FRA struntar helt i Svenska lagar finns ju redan iom deras långa grundlagsbrott och nu även en anmälan till datainspektionen.

Kan man inte förstå att lagen bör röstas ner utan förbehåll passar man inte i Sveriges riksdag. Möjligtvis i ett vilohem för lättlurade...

Unknown sa...

Varför har då SVT rappoterat att redan 100 st inom träindustrin har avlyssnas olagigt av FRA som arbetar med ryssar.

Staffan, vakna. Storebror ser dig:

Är detta inte underligt att vi skall öka befogenheterna till sådan myndigheter. Men inga oskyldiga kommer avlyssnar.

Vakna, Storebror ser dig,
SVT rappoterar om storyn: 100 ryssar svenskar som avlyssnats för sina kontakter med Ryssland.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1173950&lid=puff_1173812&lpos=rubrik

Anonym sa...

Ingen som värnar om integritet kan med gott samvete rösta för det här förslaget.
Jag har tidigare röstat höger, går det här förslaget igenom har ni visat vart ni står och högersidan kommer aldrig att få min röst igen. Helt allvarligt.

Det är den "teknikneutrala"-versionen av att öppna samtliga brev för att se ifall det står något av intresse i dom. Redan här har övertrampet skett.

Den som tror att terrorister och andra banditer kommer fångas behöver en grundläggande genomgång i hur Internet fungerar. Med lite vilja kan man bli helt anonym och då hjälper ingen övervakning i världen. Den som tror att terrorister (senast jag kollade var Sverige inte speciellt terrorutsatt, sitter du på annan information får du gärna delge det till Svenska folket) kommunicerar i klartext över Internet är något naiv.

>Vad får signalspaningen omfatta
Exakt vad "allvarliga yttre hot" är definieras dock inte. Dessutom tenderar sådana här kraftfulla medel ut för ändamålsgildning förr eller senare.

>Många tror att signalflödet över landsgränsen lagras. Nej, detta får självfallet inte ske, och är också fullständigt omöjligt av rena volymskäl.

I den här frågan har ju FRA redan visat vad dom går för (lagring av svenskars rysskontakter).


Sist men inte minst...ni har på olika vis blivit förtroende valda av Svenska folket och ska representera Svenska folket, inte eran egen agenda för total kontroll.

Anonym sa...

För att sammanfatta vad du säger:

1. Det finns hot som vi vill upptäcka, vi vägrar att tala om specifikt vad de hoten innebär men lita på oss de är så farliga att det är värt att ge upp demokratins grundpelare för att förhindra dem.

2. Vi lovar att inte göra något som vi inte borde.

Pudelns kärna är alltså att vi ska lita på er, förbehållslöst.

Det här kanske kommer som en chock men jag ser inte att ni har gjort något för att förtjäna ett sådant förtroende. Du, samt dina kollegor, är helt enkelt inte trovärdiga i den här typen av frågor. Den typen av argumentation som förts av er politiker i den här frågan har inte heller gjort någonting för att öka förtroendet, tvärtom. Ditt konstanta snömos och uppenbara lögner (eller är du helt enkelt så okunnig?) på den här bloggen är ytterligare en indikator på att det är något som är väldigt, väldigt skumt med här. Vad är det ni är ute efter, egentligen?

Anonym sa...

Ytterligare en komplikation med lex Orwell , förutom en minst sagt klen motivering och effekter på integritet, demokrati etc, så finns det ytterligare ett problem.

Prylen fungerar inte till det påstådda användningsområdet. Det är högst osannolikt att de man vill avlyssna använder internetprotokollen så som de är tänkta att användas. Vill man gömma sig så lyckas man, svårare än så är det inte. Grundproblemet är ju att om man vill hitta något så måste man veta vad man letar efter och antalet möjliga kombinationer i hur man kan "misshandla" internetprotokollen, samtidigt som trafiken ser helt oskyldig ut, är helt enkelt för många. Möjligheten att förstå vilka meddelanden som faktiskt hänger ihop är inte helt enkel om det inte finns en uppenbar koppling mellan dem. Den kopplingen kan man bara lita på om de som kommunicerar med varandra använder protokollen så som de är tänkta att användas. Använder man istället flera olika typer av meddelanden, tidsrymd mellan meddelanden och bara för att ytterligare komplicera saken trycker in information i paketen där den egentligen inte hör hemma så blir det i praktiken omöjligt att hitta informationsutbytet.

Santidigt har jag lite svårt att förstå att det här pressas fram, risken för att dels saker som ni säger att ni ska leta efter faktiskt inte hittas och dels för ändamålsglidning är lång ifrån försumbar. Ansvar för misslyckanden, åt ena eller andra hållet, faller tungt på bla dina axlar Staffan. Är du beredd på att ta det ansvaret?

Jörgen L sa...

Och så verkar det som att FRA tydligt visat att man inte har respekt för bestämmelserna:

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1173885

Varför tror ni att de ska bry sig om era nya regler?

Staffan, läs noga Henrik Sjöholms brev om FRA till er centerriksdagmän: http://www.henriksjoholm.se/uploads/fra-brev.pdf

Anonym sa...

Staffan, det här visar tyvärr att du är okunnig om det mesta inom tekniken, för att inte tala om försvaret. Dina uttalanden i samband med försvarsberedningens rapport och nu detta, gör att det finns bara en enda konsekvens av det du gör: i nästa val, kommer jag definitivt att STRYKA ditt namn ur listan till riksdagen.
Vi kan inte ha sådana riksdagsmän.

Anonym sa...

Hatten av för att du iaf försöker motivera din ståndpunkt. Jag delar den inte dock men det är en annan sak. Här något läsvärt, inte så långt så du orkar lätt.

http://www.kreativrauschen.com/blog/2008/06/04/data-retention-effectively-changes-the-behavior-of-citizens-in-germany/

Anonym sa...

Staffan!

En eloge för att du är en av få ledamöter som verkligen tagit dig tid att diskutera och vi har ju haft en givande diskussion på mail.

Men, är det inte dags att vända nu? Efter gårdagens vända i Rapport är det uppenbart att något är ruttet i kungariket Sverige och att det knappast är lämpligt att rösta igenom ett av världens mest omfattande kontrollsystem och sätta i händerna på en organisation som uppenbarligen har problem med att följa lagar och regler.

Hela frågan har gått så långt att det vore tragiskt om fyra partiledares prestige och strutsmentalitet (som att försöka presentera äldreutspel istället för att svara på de frågor alla vill ha svar på) skulle tvinga igenom en sådan lag. Det börjar bli hög tid att sätta grundläggande värden över det partipolitiska spelet i riksdagen.

mvh
/Henrik

Ta gärna en titt på min senaste kommentar: http://www.henriksjoholm.se/2008/06/16/rattsrota-borde-stoppa-fra-lagen/

Anonym sa...

lol åt gubbar o gummor som ska försöka förstå sig på it-frågor och hur den här signalspaningen kommer fungera i praktiken. Staffan kommer aldrig förstå hur ett mail fungerar i praktiken och verkligen inte hur tcp/ip-protokollet är uppbygt. Ändå har han rätt att rösta igenom något så här idiotiskt o läskigt. Illa.

linlasj sa...

"Jag hinner inte svara med unika svar". Det finns inga unika svar.

Det finns en inriktning och värdegrund som du står för som vald politiker. Den värdegrunden torde vara klar för alla som läser din blogg.

Jag har inte läst den förrän idag (inatt) men din värdegrund skiljer sig från min. Jag vet vilken min är, men din är ytterst oklar.

Det dunkelt tänkta är ofta (men inte i ditt fall så klart) det dunkelt sagda.

Anonym sa...

Det här är den viktigaste frågan du som politiker någonsin röstat om i mina ögon. Vad är viktigast, den personliga friheten, eller politiken? Frågan är glasklar i mina ögon. Om du röstar ja i denna fråga så hjälper du till att sätta en spik i kistan för det som jag definerar som demokrati o vi kommer ett steg närmare det övervakningssamhälle som förutspåtts...valet är ditt....

Anonym sa...

花鄉,愛情海,百威,為楓精典,比佛利,新阿里山,儷京,御花園,風華,溫莎堡,晴海冷泉,紐芬堡,歐悅,名湖水岸,歐悅,萬里仙境,北極星,皇居,禾楓.湯泉,香緹,湯野,水漾,金色河畔,戀愛,新阿里山,皇家花園,山櫻花,名家,風華,美麗殿,艾蔓,薇星,皇城,泰皇,風雅頌,欣歡,名爵,竹田驛站,薇星,風雅頌,愛摩兒,墾丁,雅柏,天母,威斯堡,嘉賓閣,伊都,衣蝶旅店,樹林月圓,萬里仙境,北極星,華都飯店,馥嘉商務,唐城,雙橡園,百老匯,紫園,夏卡爾,竹林雅緻,好來屋,馬德里,湖山度假,蔚藍海岸,約客頂級,儷灣,真善美,歐香,愛莉園,人客