fredag, september 28, 2007

axplock mina motioner!

Kort om motioner som jag avser att lämna in under den allmänna motionstiden:

• Rätt till dödshjälp och livstestamente
” En människa i livets slutskede, eller med svåra plågor och där sjukvården tömt sina resurser, bör under specifika förutsättningar rimligen ha rätt till dödshjälp. Det är ovärdigt att samhället tvingar en döende människa kvar på plågans bädd, eller hänvisar henne till egna initiativ eller till att resa utomlands.”
• Äger föräldrar sina barns kroppar?
” Självfallet bör kulturella och religiösa sedvänjor bemötas med respekt, men det finns gränser för vad som ett modernt samhälle kan acceptera. Därför är den svenska lagstiftningen mot kvinnlig omskärelse mycket bra, liksom att Sverige driver frågan internationellt. Men det är också följdriktigt att förbudet mot omskärelse av omyndiga utsträcks till att omfatta även omskärelse av pojkar. ”
• Bygglov även vid buller och hästar
”Låt oss ta några exempel. I socknarna Bankekind, Vårdsberg, Askeby och Landeryd med omnejd utanför Linköping bor det några tusen människor i små tätorter och på landsbygden. Flygplanen från Saab-flygfältet går upp och ner över dessa bygder. Samhällets ”döda hand” över dessa områden kan rätt enkelt lyftas undan genom så kallade avtalsservitut, vilka förs in i fastighetsregistret och ålägger fastigheten och varje ny ägare vartefter att tåla de störningar som fanns vid byggtillfället. I ett slag undanröjs de risker som staten och den miljöstörande verksamheten vill förhindra, men utan att man behöver till varje pris förhindra själva byggnationen!”
• Mer augustisemester
”Det finns en del goda argument för att våra sommarsemestrar bör förskjutas i riktning mot augusti. ”
• Utvidgad rätt till gemensamt äldreboende
” Vi föreslår mot denna bakgrund att socialtjänstlagen och den kommande värdighetsgarantin utformas så att kommunerna får en vidgad skyldighet att erbjuda olika äldreboenden så att tillgången ska kunna möta de äldres efterfrågan.”
• Världsvid deklaration mot terrorvåld
” Ett sådant här initiativ befrämjar en internationell och nödvändig dialog om dagens fruktansvärda och ohållbara situation. Det är bra att länder, världsreligioner och organisationer uppfordras till att ta ställning till de terrordåd som fortlöpande sker, och detta kan göra avtryck i den internationella debatten.
• MoBil handsfree
” Med hänvisning till vårt sunda förnuft och till ett stort antal länders åsikt i vår omvärld så föreslår vi att riksdagen ger regeringen tillkänna att utreda och föreslå ett regelverk vid bilkörning som kräver att föraren vid telefonering inte använder händerna under samtalet.”
• Översyn av den svenska modellen”
” Vi har många ”heliga” svenska modeller i Sverige, varav en är vår långa tradition med påstått ”oberoende” myndigheter. Vi är rätt unika i världen med vårt system, men sannolikt har säkert vi mera rätt än andra länder som har fel. Ändå finns det anledning att ibland lyfta upp den här frågan till diskussion och för ev förändringar, vilket har skett regelbundet under förra seklet. Vi föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över den här frågan och återkomma till riksdagen med resultaten av denna analys.

2 kommentarer:

Gustaf sa...

Det är ju bra att regeringen vill vända på varje skattekrona men effekten på verksamheten borde regeringen kunna redovisa innan man föreslår ekonomiska justeringar. En lämplig motion borde därför vara:

"Regeringen föreslår riksdagen att anslaget 6.2 under åren 2008-2010 reduceras med 1950 miljoner utan att ange hur Försvarsmaktens operativa förmåga påverkas. Riksdagen bör därför avslå regeringens hemställan i avvaktan på att regeringen redovisar de operativa konsekvenserna. Detta bör ges regeringen tillkänna."

Staffan Danielsson sa...

Tja, jag förstår din tanke. detta borde i så fall gälla kanske de flesta besparingar regeringen gör...
Hela regeringen inkl f.d Odenberg står bakom bedömningen att det är rimligt att det går att spara dessa pengar under tre år, jag delar den uppfattningen och rimligen borde oppositionspartierna, som eg. vill spara mer, också göra det.
Däremot hur mycket det sedan går att spara, det är svårare att bedöma och detta ska noggrant utredas samtidigt som pågående omvärldsanalyser läggs fram.