fredag, december 13, 2013

jordbruksdebatt i riksdagen - min sista?

Miljö- och jordbruksutskottet debatterade igår miljö- och jordbruksfrågorna i 2014 års statsbudget. Jag företrädde Centerpartiet i jordbruksdelen. Här är en länk till debatten, scrolla ner en bit.

Debatten var livlig med flera replikväxlingar. Jag lyfte fram det allvarliga läget i mjölk, nöt- och grisproduktionen, och kritiserade de rödgröna för att deras förslag att fördubbla ekoproduktionen kan vara contraproduktivt och riskera överskott och prispress, som hårdast skulle drabba ekoodlarna. Eftersom detta skulle öka kostnaderna i landsbygdsprogrammet från ca 3/4 miljard till 1,5 miljard skulle också utrymmet för övriga miljöersättningar kraftigt minska.

Jag redovisade också tydligt vilken prioritet jag förespråkar vid privata eller offentliga matinköp. Efterfråga i första hand ursprungsmärkt svensk mat, därefter gärna ekologiskt, också det helst från Sverige.

"Naturskyddsföreningen, och kanske Miljöpartiet, förespråkar i första hand ekologiskt var än i världen det är producerat. Här håller jag inte med. Jag menar att det är miljö- och resurshushållningsmässigt bättre att prioritera närproducerat från Sverige före ekoimport av till exempel kyckling från Thailand, nötkött från Sydamerika och ost från Holland." 

I en replikväxling med Miljöpartiets Kew Nordqvist redovisade han Miljöpartiets vision för Sveriges och världens jordbruk, 100 % ekologiskt. Mitt svar var detta:

"Min vision för det svenska jordbruket, och jag har rötterna i Centerns ständiga arbete för ett livskraftigt svenskt jordbruk, är att det ska vara miljövänligt, resurshushållande och göra allt för att använda insatta produktionsmedel så miljövänligt och effektivt som möjligt. Jag ser också gärna att vi stegvis kan använda den växtnäring som tillförs, både stallgödsel och mineralgödsel, allt effektivare och i mindre insatser, att vi kan minska antalet kemiska bekämpningsmedel och minska användningen av dem, att självfallet utnyttja växtföljder som vi gör och odla mer kvävefixerande grödor.
Riktningen är ett alltmer resurshushållande jordbruk där det radikala ekokonceptet är en viktig del. Men att koncentrera sig enbart på ett odlingskoncept som har satt upp sina egna regler, är radikalt och säger blankt nej till modern teknik i alla avseenden tror jag skulle vara kontraproduktivt."


 

4 kommentarer:

Inger Fredriksson sa...

Inte då att detta var din sista riksdagsdebatt om jordbruksfrågor! Du kommer dyka upp lika säkert som jultomten...

Anonym sa...

Tyvärr kan man inte lägga sin röst på Centern längre men hade jag kunnat det hade du blivit kryssad. Inte bara Centern som flippat ut våra journalisters arbete senaste dagarna kommer gå till historien.

Anonym sa...

Det blir inga mer röstningar innan politiker tar ansvar för sina handlingar genom att skriva kontrakt på vallöften, och återinför tjänstemannaansvaret.

Jakob sa...

Varför är det så tyst från er FRA-kramare i FöU?

Den långa raden av avslöjanden om NSA och FRA:s olika samarbetsprojekt med det amerikanska signalspaningsorganet väcker många frågor. Vilken är FRA:s roll i den värlsomspännande massövervakningen? Är FRA-lagen alltför tillåtande? Bör inte riksdagens alla partier vara informerade om med vilka länder som FRA samarbetar och inom vilka ramar som samarbetet får ske?

Uttalanden av den nu avgående ordföranden i FRA-domstolen, Runar Viksten, är också ägnade att väcka stor oro. Han deklarerar klart och tydligt att domstolen inte har några synpunkter på FRA:s spaningsmetoder. Han medger i förtäckta ordalag att FRA har fått tillstånd att ägna sig åt aktiv signalspaning.

Här följer förslag på en kravlista som ni ledamöter borde föra fram:

1 En medborgarkommission som granskar FRA:s verksamhet från 1995 och framåt. Här är det viktigt att ansvariga löses från sin tystnadsplikt och tvingas vittna under ed. Ett sådant krav framfördes också inom Centern redan för fem år sedan, men fick då kalla handen av den dåvarande försvarsministern. Idag känns en kommission mer angelägen än någonsin.

2 Riksdagens alla partier måste vara representerade i SIUN.

3 SIUN måste tillföras resurser. Vid olika tillfällen har det framkommit att kontrollorganet ligger flera steg efter FRA, som nu senast med den aktiva signalspaningen, där man enligt ordföranden överhuvudtaget inte har granskat saken.

4 FRA:s öppna årsredovisningar måste bli betydligt fylligare (jämför tex Säpos motsvarande sammanställningar). Det ska bland annat tydligt framgå hur stora materialmängder som har hanterats och lagrats, såväl egeninhämtat som partnerinhämtat material. Antalet beviljade tillstånd och antalet sökbegrepp bör också redovisas öppet. Likaså det totala antalet signalbärare, såväl i etern som i kabel.

5 FRA bör redovisa för allmänheten och omvärlden med vilka länder man samarbetar, ett minimikrav är att partnerländerna inom den polisiära spaningen anges, dvs där Säpo eller RKP/KUT är uppdragsgivare. Det duger inte längre att hänvisa till sekretessen.

6 I väntan på en ändamålsenlig lagstiftning bör FRA:s breda trafikdatainhämtning i utvecklingsverksamheten upphöra. Detsamma gäller offensivare metoder som aktiv signalspaning.

Vid framtagandet av de nya FRA-lagarna är det, för omväxlings skull, ni i riksdagen som ska diktera villkoren för FRA, inte tvärtom som har varit fallet hittills.