torsdag, januari 14, 2010

Dags för Försvarsberedningen att förnya sin omvärldsanalys!

Den stora Försvarskonferensen i Sälen närmar sig. Folkpartiledaren m fl kräver i SvD fler brigader (på fastlandet och på Gotland) och soldater, alla stridsvagnar och pansarfordon mm. ska behållas (och nya beställas), dagens JAS-plan bör alla behållas och moderniseras., mm.

Och man deklarerar: "Vi inser att ökade försvarsambitioner kan komma att kräva ökade ekonomiska ramar. Vi är i så fall beredda att fatta sådana beslut under nästa mandatperiod."

Orden "kan komma" torde vara ett av årets största understatement.

Jan Björklund krävde ungefär detsamma för ett år sedan, inför och på Sälenkonferensen. Därefter enades alliansregeringen om det nya försvarets inriktning och riksdagen fastställde detta i juni. Därefter har riksdagen också fastställt statsbudgeten för 2010, som hela alliansen stod bakom för några veckor sedan.

Innan bläcket på beslutet hunnit torka återkommer Fp med samma krav igen, och några till. Här gäller det att hänga med i svängarna.

Jag gläds över att Fp nu menar att dagens flygvapen behövs. Försvarsberedningen föreslog för något år sedan att antalet flygplan "i väsentlig grad" borde reduceras. Min utgångspunkt då var ungefär den som Fp har nu men kanske inte hade då.

Jag tycker alltså att Fp börjar i fel ända genom att först ta ansvar för en ny inriktning för försvaret och sedan i detalj kräva stora förändringar på punkt efter punkt.

Försvaret av Sverige är mycket viktigt och förtjänar en öppen och bred debatt. Först gäller det att göra en omvärldsanalys, och jag instämmer i att Rysslands utveckling de senaste åren inger oro. Försvarsberedningens lackmustest visar på rött.

Därför bör den vilande Försvarsberedningen aktiveras och göra en förnyad omvärldsanalys. Finns en bred samsyn kan denna även innefatta en analys över Sveriges bi- och multilaterala samarbeten och deras utveckling i enlighet med försvarsberedningen enhälliga förslag får två år sedan, och i enlighet med centerstämmans beslut i våras.

Jag har också under de senaste åren diskuterat Sveriges försvarsbudget i procent av BNP i relation till andra länder, och konstaterat att den relativt t ex de nordiska länderna har sjunkit. Detta och omvärldsutvecklingen indikerar att den kan behöva förstärkas.

Först därefter kommer vilka effekter som dessa analyser kan få för försvarets inriktning i olika avseenden. Centerpartiet står fullt ut bakom riksdagens försvarsbeslut vad gäller inriktning och budget men är självfallet berett att diskutera förändringar allt eftersom omvärlden och verkligheten förändras.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

8 kommentarer:

jan-olov sa...

Hej Staffan
Fäster mig vid detta:
"Centerpartiet står fullt ut bakom riksdagens försvarsbeslut vad gäller inriktning och budget men är självfallet berett att diskutera förändringar allt eftersom omvärlden och verkligheten förändras".

Bra en öppning precis som FP som ju talar om nästa mandatperiod

FP point är JUST att läget har förändrats och har förändrats EFTER försvarsberedningen sista rapport OCH försvarsbeslut 2009.

Ingen rocketscience.

Jag vill inte ha en ny försvarsberedning.Det är Försvarsutskottets ansvar att följa utvecklingen KONTINUERLIGT och ni får faktiskt god hjäp av hjälpsamma bloggare/mail kunniga människor inom försvarsmakten förutom mer formella dragningar ni får av MUST senast vad jag vet i november.

OBSERVATÖREN sa...

Staffan,

Omvärldförändringarna går fort nu. Det var ju åratal sedan som Försvarsberedningen var sammankallade och "spånade" ihop en hotbild som väl var bort i tok redan då. Sedan grundas ett riksdagsbeslut på det underlaget som sedan skall gälla till 2015, innan vi eventuellt börjar en anpassning till ständigt pågående förändringar i omvärlden.

Vilket riksdagsparti kan svära sig fria från ansvar, när det gäller den genomförda och opåkallade avrustningen av Riket. Hur har vi hamnat i det här odugliga läget?

Kanske dags att återinföra Riksrätt och utkräva ansvar?

Staffan Danielsson sa...

Jan-Olov: Flera länder har en försvarsberedning eller motsvarande med experter och politiker från olika partier, i Sveriges fall en från varje riksdagsparti, 7 st.
Försvarsutskottet har 17 ordinarie ledamöter och än fler suppleanter.

Vår svenska tradition har varit en bred omvärldsanalys med alla riksdagspartier representerade, vilket jag tycker har stora fördelar, eftersom försvaret är en sådan viktig sektor för vårt land.

Henrik sa...

Kanske är dags att planera för hur omvärlden kommer att se ut imorgon, för att planera för hur världen ser ut idag är att planera för igår när den nya inriktningen börjar gälla.

jan-olov sa...

jag tycker att Henrik:s kommentarer är kristallklart logisk och är huvudförklaring på det systemfel som gällt svensk försvarsplanering.

Tack henrik! :-)

jan-olov sa...

tack staffan för kommentar-kanske uttryckta jag mig lite grumligt. Självklart skall vi ha med alla riksdagspartierna i en sådan viktig fråga men jag tycker att det är huvuduppgiften för försvarsutskottet att göra den. varför kan man inte utöka antal möten och kanske timmar per gång för att få med alla i tåget. Det är ju det vi lider av nu. Många känner inte igen sig i den analys försvarsberedningen gjorde i VISSA delar framförallt den exponentiella kapacitetsutvecklingen i de ryska streidskrafterna. Men mycket var ju också bra i försvarsbredningen bla den röda tråden att det är operativt fokus som skall gälla i försvarsmakten och att hitta kostnadseffektiva lösningar. de vill jag ha sagt för god ordnings skull. mvh/jan-olov

Staffan Danielsson sa...

Henrik. Det är ju precis det som omvärldsanalysen försöker göra, att med ledning av utvecklingen till idag och dagsläget försöka bedöam framtiden, och utifrån det utforma försvaret.

Men att bedöma framtiden är en svår konst och verkligheten kan ta en annan väg. Då kan succesiva eller snabbare förändringar behöva vidtas, givetvis.

Jag tycker att försvarsberedningens rapporter speglar verkligheten väl, men att det nu är dags att förnya omvärldsanalysen.

jan-olov sa...

Nej försvarsberednings analys är helt fel när det gäller beskrivning av övningsverksamhetens omfattning och storlek på förband samt och ett geostrategiskt resonmang vad motiven är saknas.
klipper in följande jag skickat till del av försvarsutskottet för offentligheten nu på den övn vsh som skedde ZAPAD2009/LAdoga 2009

Min bedömning är att man i LAdoga 2009 övat ett fait accompli strategiskt överfall mot delar av baltikum sht både Estland och Litauen med två eschelonger och Gotland i en samfälld strategisk operation.
Genom ett omfattande luftangrepp mot militärinfrastruktur med direkt insatta motoriserade/mekaniserde förband mot Estland Litauen skaffar man sig snabbt luftherravälde och brohuvuden för att i nästa steg kunna angripa Gotland i luften/Till sjöss och luftlandsätta luftlandsättningsförband och landstiga med marininfanteriförband.

Målet/syftet skulle vara att i ett allvarligt försämrat läge med Nato där en konflikt tycks oundviklig snabbt skaffa sig terräng för att kunna dels möta från Väst kommande flygstridskrafter mot det ryska hjärtlandet genom frambasering av flyg lvsystem och marina stridskrafter till Gotland dels skaffa sig sjöherraväldet av östersjön för att säkerställa bla underhåll,föbindelslinjer och energiförsörjning.
Fait accompli. Nato hinner inte reagera och har inte resurserna/snabbheten idag att göra det heller. NRF räcker inte till vare sig tidsmässigt eller resursmässigt. EU har för långa politiska ledtider och ingen egen kommandostruktur som prövats.

Vi själva kommer inte att kunna göra mer än att störa operationen i nuläget sannolikt endast med tappra hv/NS förband som visserligen aldrig kommer att ge sig men inte kan förhindra att slutmålet nås