måndag, november 15, 2010

försvaret: Riv vindkraftverk för flera miljarder kr..

Försvaret har fram till 1 april i år godkänt 75 vindkraftverk inom 4 mils radie från Linköping, och massor av verk långt utanför andra militära flygfält. Nu inkompetensförklarar man sitt tidigare agerande, har självsvåldigt fastställt en "vetenskaplig" 4-milsgräns uppritad med passare där inga nya vindkraftverk får byggas och där tydligen alla som finns ska rivas, kosta vad det kosta vill. Säg att rivning av 5 lagligen uppförda vindkraftverk kostar 200 mkr per styck i skadestånd för staten och att 100 st ska rivas,så skulle notan bli ca 20 miljarder...
Nog kan försvaret, eller staten, göra bättre nytta för de pengarna.

Därför interpellerar jag idag försvarsministern om hans syn på frågan, väl i medvetande om att den svenska oberoende myndighetsmodellen begränsar hans möjligheter att överpröva en myndighets agerande. Men frågan behöver lyftas till debatt, försvaret behöver tänka om (igen!) och en regering kan behöva stöd i en offentlig debatt för att ta upp en dialog och söka lösa upp de låsningar som nu finns.

Interpellation till försvarsminister Sten Tolgfors om försvarets omsvängning i synen på vindkraft upp till 4 mil från militära flygplatser

Centerpartiet och jag är varma vänner av en kvalificerad svensk försvarsmakt, med goda förutsättningar att hävda våra intressen.

Försvarets intressen måste givetvis väga tungt i samhällsplanering av olika slag, vilket också är inskrivet i Miljöbalken. Om olika riksintressen står mot varandra har försvarsintresset förtur av närmast vetokaraktär.

Detta mycket starka mandat ger också försvarsmakten som myndighet ett särskilt ansvar för att ha väl på fötterna och att utnyttja denna särställning på ett omdömesgillt och ansvarsfullt sätt utan tvära kast..

Jag vill ifrågasätta och diskutera om så är fallet i den nu aktuella konflikten mellan två riksintressen, där Östergötland torde vara det län som berörs allra mest. Framförallt västra Östergötland har goda förutsättningar för att ta vara på den väldiga naturresurs som den förnybara vindkraften utgör, och på något decennium har ett hundratal vindkraftverk uppförts. Jämfört med t ex kolkraft, oljekraft och kärnkraft är vindkraftens miljöpåverkan mycket liten och det råder en bred politisk enighet om att den ska byggas ut mycket kraftigt.

Försvarsmakten har varit remissinstans vid uppförandet av kraftverken, och har accepterat dem. Skolflygplan, helikoptrar, stridsflygplan och civila flygplan har i många år startat och landat på Malmen och vid Saab i vetskap om att det finns både mobiltelemaster, vindkraftverk och höga byggnader i länet. Uppenbarligen har flygets säkerhetskrav gått att kombinera med att vindkraftens byggs ut.

Plötsligt och utan förvarning hörs den 1 april i år ett oväntat muller från försvarsmaktens inre boningar. Man har upptäckt att 75 vindkraftverk finns inom 4 mils radie från Linköping, och beklagar starkt detta faktum. En del bör möjligen rivas och i varje fall ska inga nya få byggas. Inga nya vindkraftverk ska alltså få uppföras från Vadstena och till Norrköping, från Kisa och till Finspång.

Detta kommer naturligtvis som en blixt från en klar himmel för de som kommit långt i planeringen av de ytterligare 40-50-talet vindkraftverk i anslutning till de redan befintliga verken som är på gång. Allt arbete tvingas avstanna medan försvarsmakten tänker.

Detta ger inte något övertygande intryck. Vad som gick väl att förena med flygverksamhet igår och idag är inte längre möjligt imorgon här i länet. Uppenbarligen går också flygverksamhet att kombinera med högre byggnader i andra länder, t ex Danmark och Tyskland, som på mindre ytor har flera gånger fler vindkraftverk än Sverige.

Givetvis ska flygsäkerheten för både militär – och civilflyget vid Linköpings flygplatser gå i första rummet. Givetvis vill vi i Linköping – flygstaden – slå vakt om goda förutsättningar för flyget. Skulle de nya byggnaderna ge upphov till problem för flygplanen vid t ex start och landning är det givetvis rimligt att diskutera ökade säkerhetsavstånd i dessa områden. Större krav kan rimligen också ställas på flygplanens tekniska system och deras långsiktiga utveckling.

Men det visar sig nu att försvarsmakten inte nöjer sig med detta. Man håller även efter att ha funderat fast vid den plötsligt tillyxade 4-milsgränsen. . En död zon ska inrättas mot vindkraftverk och höga byggnader som omfattar mer än halva Östergötland. Därtill uppges försvaret också vilja riva upp laga kraft vunna bygglov i många fall där planeringen kommit långt eller verken redan är byggda, vilket kanske kommer att kunna kosta miljardbelopp i skadestånd och ersättningar.

Tillsammans med liknande begränsningar vid andra militära flygfält i landet får försvarsmaktens omsvängning effekter på den svenska energipolitiken. Riksintresse står mot riksintresse.

Även om regeringen är sista instans när frågan om vindkraftverks tillåtlighet ska avgöras är det uppenbart att försvarsmaktens intressen och bedömningar väger mycket tungt i t ex Miljöbalken. Regeringen kan och ska självklart inte heller gripa in i en myndighets ställningstaganden.

Är försvarsministern beredd att ta initiativ för att analysera och diskutera konflikten mellan olika intressen kring Sveriges flygplatser för att jämna vägen till en samsyn, där både försvarets och flygets säkerhet tillgodoses men där också den förnybara energin kan utvecklas.

Staffan Danielsson
Rikdsagsledamot (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

8 kommentarer:

Anonym sa...

Vindkraftens miljöpåverkan är i ungefär samma storlek som kärnkraftens och vattenkraftens, men kostnaden per producerad kWh är drygt dubbelt så hög.

Om det är dumt att riva vindkraftverk för miljardbelopp, så är det i så fall bara överskuggat av de miljarbelopp man varit tvungen att betala ut för att få dem byggda.

Anonym sa...

Tänk om du hade varit lika engagerad när ni politiker har rivit/raserat det svenska försvaret. 20 miljarder är i den jämförelsen parkeringspengar.

//Jonas75

Anonym sa...

Linköping med Sveriges hårdaste begränsningar för militär flygtrafik. Flygvapnet fick lägga ner sin uppvisningsgrupp eftersom man inte får flyga med flygplanen på helgerna. Vilken "flygstad"....

Sumatra sa...

@ Jonas75

Du hann före.

Anonym sa...

Helt rätt Staffan!
Det måste vara något fel på flyget om man inte kan hantera fasta föremål som vindkraftverk. Hur ska man då överhuvudtaget kunna fullgöra sitt uppdrag.
Känns mer som det är övervintrade kärnkraftskramare vi har i försvaret.
Hälsn
Bertil Alm, Alunda

Anonym sa...

Försvaret agerar som om de vore en del av gamla sovjetunionen. Alla verk har byggts baserat på erhållna bygglov. Bygglov som även försvarsmakten en gång gett sitt ok till. Sådant måste respekteras i en rättsstat.
Som jag förstår försvarets argumentation skall man nu, i vissa fall upp till tio år efteråt, överklaga och riva upp byggloven. Motivet till att man anser sig kunna göra det nu är att man inte varit medvetna om verkens existens förrän nu. Hur kan de då vara så farliga om de funnits där i åratal utan att försvaret märkt dem...

jan-olov sa...

Jo hela processen är märklig så jag håller med dig Staffan.
När detta är sagt delar jag jonas75och Sumatras kommentar.
Jag vill veta vad vad du vill göra med anledning av den 138% ökningen på tre år av de ryska anskaffningskostnaderna?
Jag vill veta vad du vill göra med anledning av de slutsatser FOI drar både kring rysk övningsverksamhet?
Har du och dina kollegor överhuvudtaget läst den rapporten?
Jag ger ett förslag:
Tala med kollegorna i försvarsutskottet och gör gemensam sak nämligen att ni talar med respektive partiledare inom alliansen och att de tar upp försvarsfrågan på nästa regeringsammaträde.
Budskap ett nytt försvarsbeslut måste tas snarast så försvarsministern får frankt ge försvarsmakten nya anvisningar att räkna på ett betydligt större försvar med bla bivillkoret återinförn selektiv värnplikt och en minskad ambition internationellt.
Jag hoppas att du håller oss orienterade om processen på denna utmärkta bloggplats.
Vänligen Jan-Olov

Staffan Danielsson sa...

Jonas75, Sumatra och Jan-olov:

Rysslands försvarsbudget sjönk mycket kraftigt under 1990-talet. Nu ökar den, det är riktigt, men ökningen bör ses över en längre period.

Inom EU är det just nu inte kraftiga höjningar av ländernas försvarsbudgetar som diskuteras, utana snarare betydande nedskärningar i krisens spår.

Jag står bakom riksdagens försvarsbudget, som är 4-5 miljarder större än oppositionens vid en rättvis jämförelse. Och jag gör bedömningen att budgeten sannolikt bör höjas vartefter.