tisdag, november 17, 2009

Mål för Offentlig Upphandling av Mat! (MOUM)

Min interpellation om Offentlig upphandling av mat - - besvaras idag av jordbruksministern, se även riksdagens hemsida. Min motion i samma fråga från oktober är här.

Idag upphandlar kommunerna huvuddelen av maten efter lägsta pris, och en stor del är importerad mat långt bortifrån. En del kommuner köper in en liten ander av den dyraste maten för att kanske döva sina samveten, den ekologiska.

Jag menar att fokus borde istället riktas på den vanliga miljövänliga maten som - i Sverige eller annorstädes - är producerad efter utvalda miljö- och djuromsorgskriterier i nivå med den standard som den svenska lagstiftningen ställer. Det är absurt att samma kommuner som för statens räkning noga kontrollerar att jordbruket i närområdet uppfyller höga kvalitetskrav på miljövänlighet och djuromsorg, inte ställer upp liknande standards vid sina egna upphandlingar av mat.

Riksdagen har idag mål endast för hur stor andel av offentlig upphandling som borde vara "ekologisk mat". Detta mål, 25 procent, skulle om det uppfylldes kosta åtskilliga miljarder kr i merkostnader.

Jag föreslår att - om riksdagen nu ska uppställa mål på detta område - att det uppställs ett högt och tydligt mål på att 70-80 procent av maten bör uppfylla tydliga och kontrollerbara miljö- och djuromsorgskrav i nivå med den svenska standarden. Inom denna ram kan sedan ett ekologiskt delmål inrymmas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: