fredag, oktober 02, 2009

Signalspaning – landets säkerhet – integritet – en sammanfattning

Riksdagen ska den 14 oktober besluta om de ytterligare integritetsförstärkningar som alllianspartiernas riksdagsgrupper ställde sig bakom för ca ett år sedan.

Jag har sedan vintern 2006 ägnat denna viktiga fråga – avvägningen mellan underrättelseinhämtning för att skydda landet och medborgarna mot specificerade allvarliga yttre hot och de integritetsintrång detta innebär – mycken tid, och har haft en omfattande dialog med engagerade kritiker här på min blogg och i andra sammanhang. Det har varit värdefullt för mig, och frågans olika aspekter har belysts ordentligt.

Jag har stor respekt för Ert engagemang, för frågans dignitet och även för att en del av Er är oförändrat kritiska. Ni accepterar inte att Sverige liksom andra länder bedriver signalspaning i kabel över landsgränsen för att skydda landets och medborgarnas säkerhet mot allvarliga yttre hot som rör utländska förhållanden, på grund av det integritetsintrång som detta innebär. Ni sätter ribban högt för Centerpartiet, med tanke på att alla riksdagens partier faktiskt accepterar underrättelseinhämtning genom signalspaning, i etern och i kabel över landsgränsen. Liksom många andra länder, även om inte många har reglerat det lika öppet som Sverige nu gör.

Och Ni ger rätt lite för den öppna och lyssnande inställning som inte minst vi i Centerpartiet haft i frågan, och som i olika omgångar och i dialog med kritiker resulterat i betydande integritetsförstärkningar som i hög grad Centerpartiet drivit fram.

Jag har i några blogginlägg visat på dessa och uppmanat Er att ta hem en del framgångar eftersom debatten och Er kritik verkligen har resulterat i konkreta förändringar och i att integritetsskyddet förstärkts både vad t ex gäller tillstånd, kontroll och tillgång till signalbärare. Här några länkar till tidigare inlägg på denna blogg, om förändringarna vid riksdagsbeslutet i juni 2008 och mitt inlägg vid riksdagsdebatten då.

Signalspaningen debatterades friskt också i Almedalen 2008, och här mina kommentarer.

Funnes inte allvarliga yttre säkerhetshot mot Sverige och dess medborgare skulle vi ju varken ha något försvar eller någon underrättelseinhämtning. I ett blogginlägg den 22 juli 2008 försökte jag att analysera hur Sverige reglerar sin underrättelseinhämtning genom signalspaning relativt länderna i vår omvärld.

På sensommaren 2008 fortsatte en intensiv debatt, som jag kommenterade i några inlägg den 29 juli och 31 juli.

Efter de ytterligare integritetsförstärkningar som allianspartiernas riksdagsgrupper ställde sig bakom förra hösten försökte jag då summera detta och vad debatten och kritikerna faktiskt uppnått. (26 sept 08).

Centeruppropet hävdar att Centerpartiet genom att acceptera signalspaning i kabel inte respekterar vårt utmärkta öppenhetsmanifest. Den 13 januari i år argumenterar jag emot detta och söker i all ödmjukhet redovisa hur vi i dess anda försökt att bygga in starka integritetsskydd, givet att vi ändå accepterar underrättelseinhämtning för landets säkerhet genom signalspaning.

Jag redovisar också hur jag engagerade mig i centerpartiet, om den spännande utveckling som sker och om kraften i de nya medlemmarna, samt varför jag accepterat att få den insyn och det ansvar som uppdraget i signalspaningsnämnden innebär.

I mars i år restes frågor om Säkerhetspolisens underrättelseinhämtning och jag kommenterade i några inlägg detta och bl a Henrik Alexanderssons uppfattning.

I maj i år debatterades signalspaningen på Centerstämman – låt vara under stämmor sedvanlig men beklaglig tidsbrist – och jag försöker återigen visa på kritikernas betydelse, framgångar och genomslag,. Centerpartiet tar dessa frågor på stort allvar, vi håller integriteten högt och hävdar den. Men återigen, att regera landet är ett stort ansvar och integritetsaspekterna måste i denna fråga måste – tyvärr – vägas mot landets säkerhet.

Erik Hultin och hans vänner i centeruppropet är ständigt kreativa i sin kritik, och jag kommenterar i maj den ”integritetscertifering” som de erbjuder!

Vilka är då de integritetsförstärkningar som byggts in i förslaget under resans gång? Och som kan sågas som otillräckliga, eller hedras som lyhörda steg i rätt riktning. Jag listar en del av dessa här, och återkommer snart med att kommentera socialdemokraternas och oppositionens förslag och historia, samt även frågorna kring trafikdata och metodutveckling.

• En kontrollstation 2011 för att utvärdera den nya lagen från bla integritetssynpunkt, regeringen ska lämna årliga rapporter till riksdagen.
• De hot mot landets säkerhet som signalspaning endast får bedrivas mot skrivs in i lagtexten.
• En domstol inrättas för att besluta om tillstånd för signalspaning.
• En särskild kontrollmyndighet inrättas, som får tillgång till kabel över landsgränsen.
• Försvarets radioanstalt får endast tillgång till de signalbärare (en liten del av kabeln) som är relevanta för signalspaningen och som domstolen bestämmer
• Försvarets Radioanstalt ska ansöka om tillstånd till domstolen för all signalspaning, även regeringens inriktningar prövad därmed.
• FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
• I lagen tydliggörs att signalspaning inte får ske mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
• En parlamentarisk kommitté följer FRAs verksamhet fram till kontrollstationen, och utser ett integritetsskyddsombud för att i domstolen bevaka integriteten för personer i Sverige.
• Datainspektionen ska följa FRAs verksamhet ur ett integritetsperspektiv.
• Polisens och Säkerhetspolisens behov av underrättelser utreds i särskild ordning.
• Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet enligt lagen avseende den enskilde har skett.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

36 kommentarer:

Anonym sa...

Staffan,

Du har producerat ett dussintal inlägg i debatten. Inte i ett enda har du gjort något försök att underbygga ditt antagande att signalspaning i kabel genererar ett så signifikant tillskott i förebyggandet av allvarliga hot att det motiverar grova kränkningar mot medborgerliga fri och rättigheter.

Inte i ett enda inlägga har du motiverat varför en ordentlig utvärdering och konsevensanalys är oacceptabel för regeringen.

Opinionen och den del av expertisen som uttalat sig ifrågasätter värdet av mass- avlyssning, detta låter du konsekvent stå oemotsagt.

När du forsätter driva detta valsänke in i valrörelsen 2010 kommer du snart att inse att det inte är många som följer dig. Du representerar varken oss centermedlemmar, potentiella väljare eller opinonen i stort.

Det är tragiskt att du verkar tro att du talar för centerpartiet i denna fråga.

Aldrig har så få gjort så mycket skada för vårt parti.

Du insinuerar att vi kritiker skulle vara naiva i tron om att det är en fredligare värld än vad som är fallet. Som liberal tar jag hellre den kritiken än att bli stämplad som den naive, vars gärning var att satsa all sin integritet och sitt eftermäle på att staten i alla lägen i god, i dag och i morgon och för alltid.

Det är ledsamt hur man kan förstöra gnistan i ett parti på detta sätt.

Fredrik sa...

Ber att få citera några tunga remissinstanser:

FRA (!) om underrättelseskyldigheten:

"Den signalspaningsverksamhet som FRA bedriver är av känsligt slag vad gäller bl.a. myndighetens metoder, förmåga och inriktning. Man kan därför redan nu förutse att den föreslagna möjligheten att skjuta upp en underrättelse om sekretess hindrar att underrättelsen lämnas och att därefter underlåta den kommer att tillämpas med ytterst få undantag. Man kan därför fråga sig om den föreslagna underrättelseskyldigheten för FRA kommer fylla någon reell funktion."

JK om domstolsprövningen:

"Det måste ifrågasättas om en domstol med en enda domare med fullmakt kan upprätthålla den självständighet i förhållande till regeringen som är nödvändig om det är självständighet man eftersträvar med domstolslösningen."

JK om begränsningen av uppdragsgivare:

JK anför att myndigheter som inte längre får underrättelser av FRA i stället
"kommer att vända sig till sitt resp. departement i Regeringskansliet för att få en framställning gjord den vägen. Det kan enligt JK:s mening ifrågasättas om en sådan ordning är tillräckligt motiverad av de integritetsskyddsintressen som den föreslagna regleringen väl är tänkt att tillgodose."

PTS om signalbärare:

PTS påpekar att FRA "vid en och samma samverkanspunkt sannolikt kommer ha ett antal olika uppdrag som ger myndigheten tillgång till flera signalbärare. Det kan innebära att FRA på så sätt får tillgång till samtliga signalbärare vid en samverkanspunkt."

PTS ifrågasätter också hur FRA ska kunna precisera vilka signalbärare som krävs för att genomföra det specifika uppdraget.

PTS konstaterar även att FRA inte har någon skyldighet att redovisa varje sökbegrepp.

Advokatsamfundet om signalbärare:

"Ytterligare en fråga som måste klargöras är mängden av information som varje signalbärare kan innehålla. I debatten finns uppgifter om att varje signalbärare kan innehålla gigantiska mängder med information.

Avsnittet i promemorian som behandlar avskiljande av signaler ger sken av att enbart väl avgränsade och begränsade mängder av information kommer att bli tillgänglig för signalspaningsmyndigheten. I promemorian saknas t.ex. överväganden i fråga om varje signalbärare kan innehålla hälften av landets alla hushåll som har bredband. "

Leif Nixon sa...

Staffan, jag väljer att kommentera två saker;

I) Jag tror att man ofta gör det lite lätt för sig när man pratar om avvägningen mellan säkerhet och integritet. Det är inte så att bibehållen integritet med nödvändighet måste leda till sämre säkerhet, och det finns många säkerhetshöjande åtgärder som inte går ut över integriteten.

II) En signalbärare är inte en liten del av kabeln, den är hela kabeln. Efter många vaga formuleringar fick vi i propositionen till slut veta att en signalbärare (i fallet med trådkommunikation) är lika med en fiber. Och det är en väldigt stor enhet. Inskränkningen att man bara får avlyssna specifika fibrer är ungefär som att säga att man inte får genomsöka alla bilar ut och in till Stockholm, utan bara de som färdas på E4:an.

Erik Hultin sa...

Staffan:

Du har hört mångder med argument mot hela detta spektakel som var för sig är hållbara. Jag kompletterar dessa och ber dig om en kommentar till detta. Anledningen är att vi med detta facit kan sägas vara ett frihetligt parti.

1. Enligt expertisen saknas den hotbild som du målar upp. Kan du konkretisera hotbilden och samtidigt förklara vilken kunskap du har och som expertisen saknar?

2. Enligt både en amerikansk och en engelsk utredning så är den typ av datainsamling som FRA ska göra ytterligt ineffektiv (för att inte säga inkapabel) när det gäller att hitta terrorister. På vilket revolutionerande vis ska FRA göra det som vare sig engelsmän eller amerikaner har kunnat göra?

3. Har det undgått dig att en alldeles färsk undersökning visar att en majoritet av det svenska folket nu är emot denna typ av övervakning, och hur menar du att vi som parti ska tackla detta?

4. Vi som parti kan aldrig sägas vara beskyddare av den personliga integriteten när vi först är med om att driva igenom en ofattbart kränkande lagstiftning för att sedan hävda att vi i efterhand har förbättrat densamma genom diverse funktioner/lappverk som ju faller på sin egen orimlighet.

Det förefaller vara så för oss vanliga dödliga att de svenska medborgarnas rätt till en privat sfär har använts för att uppfylla ett avtal med främmande makt. Inte ur någon vinkel kan detta anses som smickrande att ha drivit igenom. Ditt (och vissa andras) envetna försvar och argumenterande FÖR denna lagstiftning har vid det här laget skapat en situation där vårt parti närmast måste anses som drivande i att införa denna möjlighet till statlig massövervakning. Inte heller detta är smickrande för oss. Å andra sidan så är vi i princip det enda partiet som har ett stämmobeslut vars innebörd är att vi är FÖR denna lagstiftning.

Slår du sedan samman detta med det faktum att regeringen via Torstensson (c) nu jobbar hårt för att få bort telekompaketets tillägg 138 så blir detta riktigt tungt. På vilket fantastiskt vis skulle vi då vara vakthundar för den personliga integriteten? Vare sig jag eller andra har lyckats få denna ekvation att gå ihop.

Det må vara att vi visar oss regeringsdugliga, men då ska man också vara fullständigt klar över att vi samtidigt visar oss vara principlösa.

Visst lyssnade partiet på oss kritiker och visst fanns det en dialog, men tyvärr så ledde den inte fram till något lyckat resultat. Hålen och problemområdena i detta lapptäcke av lagar är alltför stora, och de enda som kan bli lidande är medborgarna, demokratin och friheten.

Du och vårt parti har ju även ordnat det så fint så att fRA t.o.m. får lov att ägna sig åt bl.a. åsiktsregistrering, "om det är nödvändigt för syftet med behandlingen".

Riktigt tragiskt blir det hela när inte en endaste riksdagsledamot vågar integritetscertifiera sig, när det enda som krävs är att man ska ställa upp på några basala punkter gällande sådant som i allt väsentligt omfattas av Europakonventionen.

Anonym sa...

Som laglydig medborgare ej misstänkt för något, så har jag rätt att förvänta mig att ingen snokar i min privata kommunikation. FRA-lagen innebär att jag inte längre kan ha denna förväntning, den innebär att jag måste utgå ifrån att mitt privatliv blir kränkt. Summan är att FRA-lagen förbjuder privat kommunikation, tvånget på operatörerna att lämna ut kommunikation till FRAs samverkanspunkter (Djävla nyspråk!) utan brottsmisstanke har den konsekvensen. Inga som helst efterhandskonstruktioner förändrar detta faktum.

Om jag bereder mig tillgång till din kommunikation, t ex. avlyssnar din telefon eller fixar mig tilgång till din e-post och vilka webbplatser du besökt, så är jag helt säker på att du anser dig avlyssnad även om jag kommer kommer med efterhandskonstruktioner där jag lovar att glömma bort pikanta saker om dig.

Du Staffan Danielsson vill förbjuda privat kommunikation i sverige!

Men vi betackar oss för den typen av "beskydd", det är nämligen en mycket grov kränkning. Tro mig Staffan, säkerhet uppnår man inte genom att kränka folk!

/Kluris

Niklas Starow sa...

Jag har sedan vintern 2006 ägnat denna viktiga fråga – avvägningen mellan underrättelseinhämtning för att skydda landet och medborgarna mot specificerade allvarliga yttre hot och de integritetsintrång detta innebär


Vilka är dessa specificerade allvarliga yttre hot?


Det tog 30 år, två världskrig och 80 miljoner döda för att vi skulle få ner våra mänskliga rättigheter på papper.

Anser du att "yttre hot" är tillräckligt för att inskränka på dom?

Staffan Danielsson sa...

Mikael:
Jag instämmer med dig om behovet av en redovisning och analys av det värde som signalspaningen har för att förebygga och förhindra de allvarliga säkerhetshot som Sverige kan riskera i den värld vi lever i.
Det är ju där som vi skiljer oss; jag och riksdagens alla partier gör bedömningen att signalspaning på internationell trafik (det är ju det det nästan helt handlar om )tyvärr motiverar signalspaning även i kabel över landsgränsen, men inte du och de starkaste kritikerna.

Ingen kunde vara mer tillfreds än jag med en sådan analys t ex i samband med kontrollstationen, och talar ju för en sådan.

Jag är ju också positiv till en granskning av FRAs verksamhet de senaste åren, hittills utan framgång dock.

Fredrik: Du citerar sannolikt korrekt, och så är det ju i ett remissutfall, det finns olika åsikter och bedömningar.

Vad gäller JKs oro för att de myndigheter som nu fråntas sin möjlighet att inrikta signalspaning - och som de rödgröna kräver ska återfå den - ska kunna gå "genom regeringskansliet istället". Detta ligger alltså inte inom den nya lagen.

Leif Nixon: Jag är inte professionell i dessa frågor, men den bild jag har av signalbärare är att det snarare handlar om en liten länsväg än E4:an.
Det positiva är ju ändå att det är kontrollmyndigheten som slussar vidare endast de signalbärare som FRA fått tillstånd att bedriva underrättelseinhämtning i.


Erik Hultin:
1. Enligt "experter" saknas den hotbild som ju är det enda som motiverar det integritetsintrång som signalspaning innebär.
Precis som remissinstanserna har olika uppfattningar så har ju också olika "experter" det.
Du hänvisar säkert till kritiska experter, men jag måste ju också lyssna på tung expertis inom t ex vårt svenska försvar (och även hos myndigheter som inte längre ska få tillgång till info via signalspaning). Den framgången har du säkert del i, Erik.


2. Det kan visst finnas kritiska "utredningar" kring effektiviteten i både internationell och svensk signalspaning. Dock bedriver ju länderna i vår omvärld signalspaning i etern och i kabel mot allvarliga säkerhetshot utifrån en samlad analys av vad detta ger för underrättelseinformation.

3. Jag har verkligen noterat undersökningen, och jag noterar ständigt Din och andras starka kritik. Visst är detta en mycket svår avvägning, men en avvägning som jag som riksdagsledamot måste ta ställning till och sedan - som jag verkligen föröker göra - motivera och lyssna och resonera kring. Och centerpartiet har drivit fram betydande integritetsförstärkningar på detta område, inte minst efter den dialog och den kritik som du och andra för fram. Men visst, frågan är svår och känslig och bekymmersam för både landet, centerpartiet och för mig.
Det är därför jag ständigt för denna dialog.

4. se svar på fråga 3.

5. Centerpartiet och jag har varit drivande i att bygga in så mycket öppenhet och integritetsskydd som möjligt, givet att vi ändå tvingas acceptera behovet av underrättelseinhämtningen i strängt reglerade former genom signalspaning.

Är det så att jag gör fel genom att så öppet och uthålligt diskutera kring dessa frågor med Dig och många andra kan jag ju överväga att sluta mig som en mussla och inte delta i debatten. Min grundinställning till politik är ju öppenhet, dialog och delaktighet så därför har jag valt den väg jag har, både i denna och andra frågor.

6. Vad gäller integritetscertifieringen så är vi ju överens om allt utom i den mån den innebär ett avståndstagande till den underrättelseinhämtning för landets säkerhet genom signalspaning som jag ju ställt mig bakom. Du kan ju inte rimligen begära att jag dels ska stå upp för detta - trots hård blåst - och sedan intyga att jag inte gör det.

Erik Hultin sa...

1. Visst har jag lyssnat och läst på t.ex. Magnus Norell och du har annan expertis. Genom att välj "sin" expertis kan man troligen rättfärdiga i stort sett vad som helst, men denna fråga är av sådan karaktär att det måste till solklar bevisning och oomtvistliga argument för att man ens ska ha rätten att överväga massavlyssning av befolkningen. Utifrån slutsatsen dina experter dra så kanske vi även borde göra samma klassificering av medborgarna som t.ex. NSA har gjort i USA. På NSA:s lista fanns nyligen ca 500.000 amerikaner som inte fick flyga och som på andra vis fann sin frihet kringskuren. Troligen så är hotbilden större mot USA, men argumentet är detsamma. Ska staten agera på liknande vis i Sverige, tycker du?

2. De "utredningar" jag hänvisar till består i bl.a. en statligt beställd och finansierad amerikansk utredning där expertis av rang har deltagit. Att andra länder i vår omvärld gör samma sak är nog det sämsta argumentet hittills. Ska det argumentet användas så är det väldigt mycket vi måste förändra i Sverige. Är det en sak som du vill göra?

3. Förvisso har du konsekvent fört en dialog, men det har tyvärr inte fått avsedd effekt. Det är i mångas ögon så att vi börjar framstå som mest ivriga i att skapa ett övervakningssamhälle.

Känner du att du vill ta kritiken och motargumenten som intäkt för att sluta dig som en mussla så tar du den moderata vägen. Det är lite väl långt gånget för dig och Centerpartiet vid det här laget, så det skulle sannolikt få motsatt effekt vid det här laget.

Gällande integritetscertifieringen så är den endast redskapet. Jag skulle tro att det snarare är det svenska folket som förväntar sig att dess folkvalda representanter ska ställa upp på så grundläggande principer. Minns jag inte helt fel så hakade du upp dig på följande punkt:

Kommunikation i alla dess former mellan människor skall vara fredad från statlig insyn, förutom vid brottsutredning.

Låtsas för ett litet, litet ögonblick att hela detta spektakel med FRA-lagen inte hade funnits och läs den meningen förutsättningslöst. Är den då så oerhört konstig? Betänk sedan följande: Brev är kommunikation som ska vara (och är) fredad. Enligt EU är e-post helt jämställbart med brev. Var i den kedjan ligger felet, enligt dig?

Qer sa...

"Jag är inte professionell i dessa frågor, men den bild jag har av signalbärare är att det snarare handlar om en liten länsväg än E4:an."

Detta säger, för mig, allt. För oss som har bättre insikt i tekniken så är Nixons jämförelse adekvat, en fiber är ingen liten länsväg i en avkrok, det är en bullrande, ylande motorväg i rusningstrafik.

En enda fiber kan hantera flera Gbit data, en enda Gbit motsvarar ca 60000 fullskrivna A4-ark per sekund. Fiber läggs i princip alltid ner i form av åtskilliga par så en enda anslutning mellan två knutpunkter kan utan problem handla om hundratals, kanske uppemot tusen, Gbit. Tusen Gbit, en Tbit, motsvarar 60 miljoner A4 ark per sekund. Det lär inte heller stanna där, den högsta överföringshastigheten jag hört talas om över fiber är 14 Tbit, det är 840 miljoner A4 ark per sekund! Över en enda fiber!

Det är ingen liten landsväg vi snackar om. Det är en pulserande, massiv informationskanal och ni håller på att forcera igenom ett övervakningssystem som Erich Honecker gladeligen skulle amputera ena armen för.

"The road to hell is paved with good intentions" är ett känt ordstäv, hur känns det att vara i vägbyggarbranschen?

OlofB sa...

Staffan Danielsson;

Du som talar dig varm för regeringsduglighet - frågan är hur dugligt alliansen är med denna fråga på halsen inför valrörelsen..? Ser du risken för att denna fråga i själva verket kommer att stjälpa din berömda duglighet?

Det kommer en ny generation väljare nästa höst - tror du den är mer eller mindre vänligt inställd till FRA-lagarna än de som röstade in piratpartiet i juni?

Leif Nixon sa...

Staffan, det här med länsvägar och europavägar;

Som du vet är jag tämligen bandbreddsintensiv i mitt yrke - det handlar mycket om att pytsa runt data i olika former. Betänk sedan att hela Linköpings universitet är fullt med folk som jag. Sen lägger vi ihop trafiken från Sveriges samtliga universitet och högskolor, tiotusentals användare som jag.

Trafiken från alla dessa användare till akademiska nät i andra länder ryms med råge i en enda kanal i en enda fiber. (I skrivande stund tar hela Nordens akademiska trafik en tiondel av en kanal.) Fibern kan innehålla dussintals sådana kanaler.

Det är såna enheter vi rör oss med. Det går alltså inte att säga "OK, FRA får tillgång till universitetens samlade trafik, men inte mer", för en enda signalbärare innehåller så väldigt mycket mer än så.

Inskränkningen till utpekade signalbärare är såklart en förbättring, men i praktiken är den rätt värdelös.

Att inskränka tillgången till utpekade ändpunkter hade gjort reell skillnad, men det ville inte förespråkarna gå med på.

Nille sa...

@Olof Bjarnason:
Om PPs framgångar bland unga män

OlofB sa...

Nille;

Tack för denna grafik.

Jag tror att storpolitiken/etablissemanget misstar sig rejält vad gäller piratpartiets möjligheter i riksdagssvalet.

Hittills har vi inte sett ett uns ruckning på den inslagna repressiva/övervakande vägen från alliansen. Det bäddar för vänsterblocket+pp's seger i riksdagsvalet.

Frågan är inte om PP kommer in; frågan är hur många platser de kniper från C t.ex.

Staffan Danielsson sa...

Erik:
Det finns säkert kritiska utredningar, och det är bra med sådana. Likaväl som de som har ansvaret att bekämpa säkerhetshot och terror hävdar vikten av underrättelseinhämtning på detta sätt.
Jag bara pekar på att denna sammanvägning inte lett till att något land lagt ner sin underrättelseinhämtning på detta sätt, mig veterligt.

Din mening om att signalspaning ska få ske endast vid brottsmisstanke skulle ju förhindra underrättelseinhämtning mot internationell teletrafik kring allvarliga men okända säkerhetshot, t ex för att avslöja spioner eller grova terrordåd. Jag kan inte ta på mitt ansvar att spioner fortsätter sin verksamhet eller att något terrordåd genomförs - gud förbjude - och vad jag kan förstå så gör alla riksdagens partier den bedömningen.

Leif Nixon m fl: Tack för en gnutta beröm, Leif. Det är ingen liten förändring att det är kontrollmyndigheten som får tillgång till samverkanspunkterna, och att Försvarets radioanstalt därefter får tillgång till endast de signalbärare som domstolen beslutar.

Vistt är det mycket stora informationsmängder i enskilda signalbärare, men detta ska ställas mot det oerhörda informationsflödet i hela kabeln.

Spaningen inriktas ju sedan mot allvarliga yttre säkerhetshot och med automatiserade sökord. Och en handlar ju nästan helt om spaning mot internationella trafik.

Leif Nixon sa...

Men Staffan: Signalbäraren är hela kabeln!

"Med signalbärare ska därför förstås en enstaka fiberkärna" som det står i lagrådsremissen.

(Visst buntar man sedan ihop flera fibrer i varje fysiskt rör, men det är enskilda fibrer som bäst motsvarar en "kabel")

Stefan sa...

Staffan,
Du skriver "Din mening om att signalspaning ska få ske endast vid brottsmisstanke skulle ju förhindra underrättelseinhämtning mot internationell teletrafik kring allvarliga men okända säkerhetshot, t ex för att avslöja spioner eller grova terrordåd."

Är inte spionage och terrorism brottslighet?

Nille sa...

"Jag bara pekar på att denna sammanvägning inte lett till att något land lagt ner sin underrättelseinhämtning på detta sätt, mig veterligt."

De flesta uppfattar nog det som att inte koppla in kablarna som något helt annat än att lägga ner sin underrättelseinhämtning. Det saknas ju knappast alternativa metoder (och som forskning även pekar mot effektivare metoder).

Erik Hultin sa...

Staffan:
Det vore tacknämligt om du kunde ta fasta på den reella kunskap som Leif Nixon besitter och förmedlar. Då kanske du skulle förstå vad det är ni driver igenom.

Sen skriver du: "Din mening om att signalspaning ska få ske endast vid brottsmisstanke skulle ju förhindra underrättelseinhämtning mot internationell teletrafik kring allvarliga men okända säkerhetshot, t ex för att avslöja spioner eller grova terrordåd."
Där måste jag tolka dig som att den enda/främsta metoden för att hitta spioner och terrorister är genom att "tråla" i alla människors privata kommunikation. Menar du något annat så får du gärna förklara dig.

Att du inte vill ta på "ditt ansvar" att spioner är verksamma alt. att terrorister slinker igenom nätet innebär i praktiken dels att du nu alltså axlar ansvar för att detta inte kommer att ske. Vidare så tar du därmed också ansvar för alla andra konsekvenser som ditt beslut får för medborgare (både som helhet och som individer). Är du medveten om att det egentligen är detta du säger resp. har du för avsikt att stå fast vid ett sådant ansvarstagande?

Jag ställer frågan, eftersom det inte fanns någon ruta på valsedeln där jag kunde överlämna det ansvaret till någon.

Eftersom du månar om att föra en dialog så ser jag gärna ett så rakt svar som möjligt på ovanstående frågor.

Anonym sa...

Staffan, du ska ha all beröm för att du är en av de få som i varje fall är villiga att resonera om FRA-spektaklet. Sedan att alla argument som inte passar in i din världsbild rinner av som vatten på en gås är ju ganska frustrerande för oss som inte delar din övertygelse att ifall vi inte inför massavlyssning så kommer spioner och terrorister att springa runt i tusental på våra gator.
Man kan ju undra hur vi har klarat oss så här länge utan FRAs avlyssning av oss alla, vi borde ju vara dödade i något hemskt terrordåd eftersom alla terrorister som finns i Sverige än så länge kan operera helt fritt...

/A

Leo sa...

Det är tråkigt att det inte kommer naturligt för samtliga politiker i vår riksdag och i EU att värna grundläggande demokratiska rättigheter. Det borde vara en av grundkriterierna för att ö h t få sitta i riksdagen.

Därför är det viktigt att vi medborgare ser till att de personer som sitter i just riksdag och i EU-parlamentet är personer som har grundläggande respekt för demokrati, integritet, informationsfrihet och andra grundläggande mänskliga rättigheter.

Qer sa...

"Spaningen inriktas ju sedan mot allvarliga yttre säkerhetshot och med automatiserade sökord. Och en handlar ju nästan helt om spaning mot internationella trafik."

Internet är internationellt, det finns ingen nationell trafik som man kan garanteras att den inte kommer drabbas. Om jag tex surfar hemifrån (synnerligen Sverige) till Centerns hemsida så passerar webtrafiken gigabitethernet10-0-0.1.br2.stk3.alter.net (i alla fall just nu) vilken har ett IP-nummer som tyder på att den står i UK! När jag alltså vill titta närmare på vad Centern vill så passerar trafiken nationsgränsen två gånger och är alltså lovligt byte för FRA.

Ingen sökning är heller 100% perfekt. Låt oss säga att FRA är lysande geniala på att knåpa ihop sökalgoritmer och uppnår oerhörda 99.9% korrekta sökningar när de går igenom all mail som passerar en avlyssningspunkt så innebär det att av 1000 mail med brottsligt innehåll så fångar FRA upp 999 i sin automatiska sökning och missar bara ett enda.

Låt oss nu säga att för varje brottsligt mail så skickas det en miljon oskyldiga mail så för de där 1000 otäcka mailen skickas det en miljard oskyldiga mail, varav 0.1% felaktigt flaggas som ett hot. Det innebär att FRA fångar 1000 oskyldiga mail för varje "terroristmail".

Man kan förstås diskutera proportionen mellan oskyldiga och farliga mail ser ut och hur pass effektiv FRA:s automatiska gallring kan tänkas vara, men kontentan är ändå att hur man än vrider och vänder på det här så kommer det leda till ett intrång i den personliga integriteten som tex inte är tillåtet när det gäller vanliga brev som går med brevbäraren.

Dessutom, om någon nu vill skicka "otäckheter" över internet i fred så finns det gott om tjänster och program som gör att det är fullt möjligt att göra det utan att fastna i FRA:s nät. Däremot öppnar denna infrastruktur upp för en oerhörd ändamålsglidning där vi snabbare än vi anar kan börja närma oss ett direkt Orwellskt samhälle.

Staffan Danielsson sa...

Leif: tja, definierar du nu en kabel som ett fysiskt rör..?

Till skillnad mot tidigare, när FRA hade tillgång till hela kebeln - eller röret (?) - och sedan avgränsade inhämtningen på egen hand, så kommer nu tillståndsmyndigeten att ge tillstånd till spaning endast i definierade signalbärare, vilket vid varje inriktning endast omfattar en liten del av hela informationsflödet i kabeln.

Dessutom är det inte FRA utan Kontrollmyndigheten som har tillgång till samverkanspunkten.

Jag tycker att detta är väsentliga förbättringar som ni kritiker kunde välkomna och ta hem som en framgång.

Jag noterar att Leo skåpar ut oss alla som sitter i dagens riksdag som personer som inte har en "grundläggande respekt för demokrati, integritet, informationsfrihet och andra grundläggande mänskliga rättigheter."

Jag är övertygad om att du Leo har detta, och jag tycker faktiskt det är trist att du inte tilltror mig och 348 till detsamma.

Erik: Du är återigen inne på samma tema som Leo, accepterar man underrättelseinhämtning i tråd över landsgränsen mot noga specifierade allvarliga säkerhetshot som avser utländska förhållanden - och i praktiken nästan enbart i internationella teletrafik - så är man moraliskt och demokratiskt otillräcklig.

Om du vill begränsa denna underrättelseinhämtning för att förebygga idag inte kända hotbilder mot landets och medborgarna samtidigt som du kräver brottsmisstanke för att få signalspana i tråd, är det detsamma som att du säger nej till denna underrätelseinhämtning i tråd.

Jag gör inte det, tillsammans med mina 348 kollegor i riksdagen, vad jag kan förstå. Motivet är ett enda, vårt ansvar för landets säkerhet, så som världen tyvärr har sett ut och ser ut.

Qer: Signalspaningen får endast bedrivas mot internationell teletrafik och i enstaka fall när människor utanför landet kommunicerar med människor inom landet kring allvarliga hot mot Sverige.

Det kan falla ut kommunikation mellan människor som båda finns i Sverige, i så fall ska denna omedelbart förstöras vilket också står inskrivet i lagtexten.


Jag noterar också din uppfattning att signalspaning inte ger någon effekt eftersom de hot som finns inte använder teletrafik eller krypterar den på olika sätt.
Mot din uppfattning vill jag då ställa den som finns inom det svenska försvaret, och den bild som Wilhelm Agrell ger i DN-intervjun nyligen.

Jag skulle så gärna vilja tro på dig, men som riksdagsledamot med ansvar för Sveriges säkerhet så måste jag också väga in de bedömningar som görs av andra än dig.

Leif Nixon sa...

Staffan, du har många voluminösa kommentarer att bemöta och min sakprosa är kanske inte alltid så kristallklar som jag skulle önska, men jag blir ändå rätt frustrerad när din tolkning av min text är diametralt motsatt vad jag menade. Nej, jag definierar inte en kabel som ett fysiskt rör. Det är tvärtom just det jag inte gör.

Det som kommer ut ur ett hål i väggen, den sladd som man pluggar in i sin nätverksutrustning, det som man rimligtvis måste kalla en kabel, det är en fiber. Är vi fullständigt på det klara med det? En kabel är en fiber.

(Jag skulle inte börjat prata om rör. Det är bara den vanliga teknikersjukan att eftersträva hundraprocentig korrekthet i varje yttrande som gjorde att jag ville ta hänsyn till att man ofta drar flera fiberkablar i samma kanalisationsrör, eller till och med buntar ihop flera fiberkablar till en tjockare kabel, men vi struntar i det. En kabel är en fiber, OK?)

Och det är den kabeln som är den minsta enheten som kontrollmyndigheten kan överhända till FRA. Och för att återknyta till våra tidigare liknelser, en fiberkabel är banne mig ingen länsväg, utan en åttafilig supermotorväg.

En enda fiberkabel rymmer utrikestrafiken från Sveriges alla hushåll.

Det är därför jag säger att det här, som på papperet ser ut som en stor förbättring, i praktiken har ett värde mycket, mycket nära noll. Det är ett ben till hundarna. Lite smink. Inte mer.
Den lovande formuleringen om "trafikstråk" i överenskommelsen från förra hösten har urvattnats till ett intet. Det hade kunnat bli något bra, men det tilläts inte.

Allt det här för några handviftningar om de fruktansvärda yttre hot som vi tydligen står inför. Det ringer tomt.

Staffan, vet du vad jag tror? Jag tror att det är den ryska transittrafiken som lockar. Ett ärligt erkännande av det skulle vara välgörande för debatten.

Qer sa...

"Signalspaningen får endast bedrivas mot internationell teletrafik och i enstaka fall när människor utanför landet kommunicerar med människor inom landet kring allvarliga hot mot Sverige."

Internet är internationellt. Väldigt mycket av det jag gör på nätet, både privat och professionellt, är internationellt. Eftersom inget filter är perfekt kommer alltså min integritet inte längre respekteras.

"Det kan falla ut kommunikation mellan människor som båda finns i Sverige, i så fall ska denna omedelbart förstöras vilket också står inskrivet i lagtexten."

Du är medveten om att din egen blog körs på en server som står i USA? När jag traceroutar till www.blogger.com så kommer jag till ey-in-f191.google.com med IP-numret 74.125.79.191 och det IP-numret hör till en nummerserie som är allokerat till USA.

Hur ska FRA veta att våran diskussion på den här bloggen inte är lovlig att "signalspana" utan att först titta på innehållet?

Qer sa...

www.blogger.com är alltså den URL man får upp när man kommenterar, men om jag i stället tittar på staffandanielsson.blogspot.com så är det ett alias för blogspot.l.google.com vilket leder till 74.125.79.191. Dvs samma server som, som sagt, står i USA och därmed är du, jag och samtliga som kommenterat "lovligt byte" att överv... förlåt, signalspana på.

Bo sa...

Leif Nixon: Jag är inte professionell i dessa frågor, men den bild jag har av signalbärare är att det snarare handlar om en liten länsväg än E4:an.

Det är häpnadsväckande hur dåligt insatt du är Staffan. Vi kan inte snabbt nog bli av med så inkompetenta personer som du på den plats du nu befinner dig.

Leo sa...

Staffan, fram tills FRA-debatten drog igång förra sommaren så hade jag den yttersta respekt och den yttersta tilltro till de flesta riksdagsledamöter.

Även om jag fortfarande till viss del har det så har debatten, men framför att efterspelen, tyvärr fått mig att revidera den här uppfattningen. Främst vad gäller ledamöternas kunskap kring de viktiga ämnen som riksdagsledamöterna tar beslut i, men även till viss del ledamöters inställning till grundläggande demokratiska rättigheter och vad demokrati egentligen betyder.

Men ge inte upp än, själv har jag inte helt gett upp hoppet om att det verkligen går att bevara grundläggande rättigheter som rätten till ett privatliv deklarerat både av FN och EKMR, eller rätten tills rättssäkerhet i ett demokratiskt land.

Kanske beror de olika uppfattningarna på att yngre generationer på ett helt annat sätt använder internet i sina liv - kanske beror de på att de äldre generationerna verkligen har glömt vad demokrati är - och att nya generationer ånyo måste erövra den.

En sak är i a f säker - FRA-debatten har fått väldigt många människor att revidera sin uppfattningar - kring en väldig massa saker.

M. Deason sa...

Qer, när du räknar på % och sökningar utgår du från att sannolikheten för korrekt detektion är samma som sannolikheten för felaktig detektion. Det är ett mycket osannolikt scenario, så dina siffror har knappast någon relevans.

Du drar också den gamla vanliga liknelsen "vanliga brev som går med brevbäraren". Jag minns att man fick öppna "mjältbrandsbrev" för några år sedan, aha, du vill alltså att man *ska* få öppna andras post, sorry, jag trodde du var på nej-sidan!

Qer sa...

"Qer, när du räknar på % och sökningar utgår du från att sannolikheten för korrekt detektion är samma som sannolikheten för felaktig detektion. Det är ett mycket osannolikt scenario, så dina siffror har knappast någon relevans."

Du slår ner på att jag angett sannolikheten för att korrekt och felaktig detektion skulle vara samma men reagerar över huvud taget inte på att jag satt ett fullkomligt orimligt värde till att börja med...?

Du är inte lite tramsig, du.

Anonym sa...

Förlåt, men jag är inte i närheten så vältalig eller insatt som istort sett alla som här gett en kommentar till Staffan.

Kan jag alltså bara som helt vanlig helt ovetande svensk bara få säga med tanke på vad som bla debbaterats här...:

Alltså, vilken "bärare" av vad som helst som räknas som bärare skiter jag högaktligen i!

Herr Staffan uttryckte, enligt mig alltså, bland det dummaste jag sett/hört nån säga/skriva.
Du Staffan, tyckte att du skulle kunna bestrida, (av nån outgrundlig anledning), vissa av argumenten som en del här har beskrivit BARA för att du inte tyckte att budbäraren skulle kunna liknas vid E4:an utan snarare var en lite mindre länsväg!!!

Men Helvete Staffan!!

Jag bor visserligen jävligt bort från E4:an. tom så långt bort så jag inte ens vet riktigt var den är...men åsidosatt det:
Jag struntar helt frankt i vilken jäkla väg jag åker på, må det vara E4:an eller en liten länsväg SÅ FÖRUTSÄTTER jag att jag inte bliv övervakad oavsett!!!

Hur mycket du vill försöka förminska argumenten från alla kommentarer Staffan så landar du i alla fall hela tiden i att du anser att det ok att övervaka oss alla, små- eller stora vägar är TOTALT ointressant Staffan!!!

Om jag kommer att vara övervakad i framtiden Staffan så kommer både jag o framtiden att hålla dig ansvarig för detta...

Ha det
Jan

M.Deason sa...

Qer, det är *principen*, fattarula. Att du satt fullkomligt orimliga värden från början bryr jag mig inte om eftersom det inte påverkar resonemanget.

Du säger, egentligen, att (100-d)% * #snällbrev är ett oacceptabelt stort tal (1000, i ditt exempel). Det är stort eftersom
a) #snällbrev är stort och
b) d kan inte vara för litet eftersom d% * #skurkbrev måste vara tillräckligt stort för att avlyssning ska vara meningsfull.

Helt ok, om det var samma d. Men det är inte samma d, och resonemanget är därför meningslöst. Alltså är det ointressant om du satt ett rimligt värde på d eller något annat.

De båda d:na kan teroretiskt ha samma värde, men i praktiken är det sällan (aldrig?) så. Sätt in 99.9999999% på det ena och 90% på det andra, så får du ett helt annat utfall av ditt resonemang. Hoppsan, då läser FRA ett enda snällbrev och fångar 900 skurkar! Det kanske det kan vara värt? Så länge du inte vet något om relationen mellan de båda d:na kan du sätta in vilka värden du vill och dra vilken slutsats du vill!

Eller, enklare:
Qer: "Pelle har sju miljarder äpplen. Alltså har Lisa sju miljarder äpplen"
M.D: "Ogiltigt slutsats, de behöver inte ha samma antal äpplen"
Qer: "Du reagerar inte på att jag satt orimliga värden på hur många äpplen de har"
M.D: "Nej, naturligtvis inte"

I själva sakfrågan håller jag med dig, så gör mig en tjänst och svärta den inte med falska argument.

Jonas sa...

Staffan,

du som uppenbarligen är kompetent att lagstifta inom området, kan du förklara för mig som enbart är tekniker för en operatör:

Vad är en signalbärare? Pratar vi fysiskt lager, datalager eller vad? Om du inte kan precisera räcker det alldeles utmärkt med tre konkreta exempel, så kan jag i alla fall få en uppfattning om vad det gäller.

Har du möjlighet så förklara även vad ett trafikstråk är. Först vad det mycket tal om trafikstråk, nu verkar det vara signalbärare. Är det samma sak?

Det enda jag önskar är att jag som ändå verkar i branschen samt alla mina kollegor jag dryftat frågan med under de år den varit aktuell (jag har fått många olika gissningar) veta vad saken gäller.

Vänligen

Jonas

Erik Hultin sa...

Staffan:
Du lindar in orden och gömmer dig bakom samtliga riksdagsledamöter.

Min fråga omformulerad och förkortad: Axlar du alltså till fullo ett ansvar om att terroristattacker inte kommer att ske? Tar du även ansvar för alla andra konsekvenser som ditt beslut får för medborgare (både som helhet och som individer)?

Martin Vesterlund sa...

Någon ovan refererade till studier som pekar på att datamining inte funkar speciellt bra för att hitta terrorister.

För den som vill läsa en sammanfattning av den studien som Amerikanska National Research Council genomförde så finns det här: http://www.schneier.com/blog/archives/2008/10/data_mining_for_1.html

Studien i sin helhet kan beställas här: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12452

Lars sa...

Nu är det bara några dagar kvar till FRA-voteringen.

Staffan ägnar sig åt burkor.

Hur var det nu med FRA:s trafikdatalagring som du lovade skriva om inför voteringen?

Anonym sa...

"Jag har sedan vintern 2006 ägnat denna viktiga fråga – avvägningen mellan underrättelseinhämtning för att skydda landet och medborgarna mot specificerade allvarliga yttre hot och de integritetsintrång detta innebär – mycken tid"
Du har alltså i tre år, på skattebetalarnas bekostnad, satt dig in i frågan. Men, ursäkta, du verkar inte ha förstått särskilt mycket.

Du verkar inte ha en aning om vilka mängder trafik det rör sig om.

Du verkar heller inte förstå att internettrafiken är internationell, inte nationell. Exempelvis söker jag information på många ställen i världen. Det behöver jag göra för att sköta mitt arbete. Jag har också släktingar utomlands med vilka jag umgås via internet. Varför ska detta avlyssnas av FRA?

Till sist är det riktigt beklämmande att du använder samma argument om "rikets säkerhet" som Walter Ulbricht och Erich Honecker använde för att motivera byggandet av Berlinmuren och avlyssnadet av den östtyska befolkningen.