fredag, oktober 02, 2009

De rödgröna kräver ökad signalspaning..!

Det finns flera orsaker till att frågan om signalspaning blivit så laddad och med all rätt uppmärksammad.

Främst givetvis att det handlar om svåra och känsliga avvägningar mellan landets säkerhet och de integritetsintrång som signalspaningen oundvikligen innebär. Men laddningen förstärktes av att de båda blocken i riksdagen stod emot varandra och att regeringen därför riskerade förlora, eftersom partilinjen hos de rödgröna hölls ihop till skillnad från hos alliansen.
Därtill kommer revirstrider och olika uppfattningar i delfrågor mellan försvar och polis, mellan olika departement och mellan olika ministrar inom socialdemokratin.

Före 1990-talet bedrevs signalspaning av Försvarets Radioanstalt i främst etern.

Sedan exploderade teletrafiken i tråd och 11 september inträffade. Försvar och Säkerhetspolis började förlora viktig underrättelseinhämtning, och s-regeringen tillsatte olika utredningar för att reglera även signalspaning i tråd/kabel. Man utredde på alla de sätt utom på det sätt som man idag kräver; en parlamentarisk utredning.

Så här skriver Thomas Bodström och hans rödgröna grupp i justitieutskottet i sina reservationer i september i år (liksom även de rödgröna i både konstitutions- och försvarsutskotten); ” Vi
anser att en komplex lagstiftning som påverkar grundlagsskyddade fri- och
rättigheter självklart borde ha beretts genom en parlamentariskt sammansatt
offentlig utredning.”

Denna kritik drabbar skoningslöst främst honom själv och den regering han tillhörde, som i nära åtta år utredde frågan på alla de sätt förutom genom att tillsätta en bred parlamentarisk utredning….

Den borgerliga regeringen tog 2006 över den nästan färdiga proposition som s p g av inbördes oenighet inte hade lagt fram, ett antal integritetsstärkande åtgärder byggdes in och den lades fram till riksdagen.

Socialdemokraterna föreslog då ytterligare åtgärder, vilka alla har tillgodosetts. Ändå har man röstat emot hela vägen, sannolikt främst eller enbart av ren oppositionslusta.
Inför riksdagsbehandlingen 2008 tillkom ytterligare punkter, efter långa förhandlingar med bl a flera centerledamöter, Fredrick och Annie. Efter riksdagens andra beslut skedde ytterligare diskussioner inom alliansen och ett antal tunga integritetsstärkande åtgärder ytterligare antogs enhälligt av alliansens 4 riksdagsgrupper för ett drygt år sedan.

Dessa åtgärder har efter en proposition från regeringen i maj nu behandlats av och tillstyrkts av försvarsutskottet.

De rödgröna har lyckats att komma överens om ett gemensamt motförslag som är mycket intressant. Man vill som sagt börja om på ruta ett med en parlamentarisk utredning, trots att frågan utretts och beretts i över ett tiondels sekel..! Detta fanns det tid till 1998 eller 2000 när s-regeringen satte igång processen, men det hade man uppenbarligen ingen tanke på då, vare sig Mona Sahlin eller Thomas Bodström eller Thomas Östros eller Berit Andnor eller någon av de övriga s-ministrarna som enhälligt stod bakom försvarsminister Leni Björklunds hantering av frågan.

Istället bedriver man plötsligt mycket stark självkritik tio år efteråt, när frågan är utredd i omgångar och remissbehandlad i omgångar och när detta verkligen behöver regleras.

Men det är två andra punkter i de rödgrönas motion som överraskar, den ena positivt utifrån mina utgångspunkter och den andra negativt.

Den svåra avvägning som jag och Centerpartiet och Alliansen har tvingats göra; att acceptera – som världen ser ut – behovet av underrättelseinhämtning genom signalspaning i kabel över landsgränsen, den ställer sig också de rödgröna bakom. Jag ser det som ett bekräftande av det som jag har hävdat och hävdar här på bloggen; tyvärr finns behovet – som världen ser ut – av underrättelseinhämtning även genom signalspaning i strängt reglerade former. Och vi som i riksdagen ska fatta beslut i dessa så viktiga säkerhets- och integritetsfrågor, har ett mycket stort ansvar mot landet och medborgarna i båda dessa avseenden som vi måste avväga och besluta om.

Att även vänster- och miljöpartiet gör denna bedömning övertygar säkert inte de starkaste kritikerna om att landets säkerhet tyvärr kan kräva denna underrättelseinhämtning, men förhoppningsvis ändå många andra.

Den andra punkten där de rödgröna överraskar, fast negativt, är kritiken mot att regeringen begränsar signalspaningen för mycket. Särskilt anmärkningsvärt är det att de starkaste kritikerna – v och mp – står bakom följande avsnitt i den gemensamma rödgröna motionen:

” En annan allvarlig svaghet i den nya lagstiftningen är begränsningen av vilka myndigheter som får inrikta signalspaning. Det framgår inte heller hur myndigheter med strategiska uppgifter kan få information rapporterad till sig. Därmed riskerar myndigheter att stängas av från viktig information utan några uppenbara integritetsvinster. Någon konsekvensanalys av detta lämnar inte regeringen.”


Detta är kritik som heter duga. Underrättelseinformationen genom signalspaning är så värdefull att ett antal myndigheter utöver regeringen borde få möjlighet att begära tillstånd till signalspaning hos försvarsunderrättelsedomstolen.

Det kan nog ligga något i detta, men Alliansen har trots detta begränsat de som kan hemställa om signalspaning mot allvarliga yttre säkerhetshot till endast regering, regeringskansli och försvaret. På denna viktiga punkt syftar alltså de rödgrönas reservation till att bredda och öka signalspaningen i strid mot utskottsmajoritetens mer restriktiva linje.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Aftonbladet
aftonbladet

14 kommentarer:

Anonym sa...

Exakt det.
Bägge blocken är antidemokratiska, och rörande eniga om förbrytelser mot grundlagen och de mänskliga rättigheterna.
Ett korrupt parlament, i händerna på utländska intressen, beredvilliga till förbrytelser mot befolkningen.
Påminner onekligen om Sveriges tappra beteende gentemot nazisterna.

Johan Westerholm sa...

Staffan

Din historiebeskrivning stämmer inte överens med den redovisade, och källkontrollerade, som publicerades i tidningen FOKUS. En beskrivning som såväl Mikael Odenberg som Thomas Bodström vitsordat.

FRA-lagen emanerade ur en departementspromemoria initierad av tjänstemän på FöD och jag vill poängtera att Thomas Bodström, med sin bakgrund som just människorättsjurist, lät göra en kabinettsfråga av denna på just den grund som bland annat FN konventionen om dessa rättigheter vilar på.

Att du önskar skriva om historien för dina partikamraters heders skull är förståeligt men inte respektingivande. Det är svårt att driva en vettig debatt och arbeta för en sans och vett i lagstiftningsarbetet när eventuella partners skriver om historien för sin egen skull.

mvh

Johan

Staffan Danielsson sa...

Hej Johan

Vad i min beskrivning går tvärtemot vad Fokus skriver?

Jag skriver ju att det varit slitningar mellan ilka departement och myndigheter, och mellan ministrar.

Men jag kritiserar s för att man nu kräver den parlamentariska utredning som samtliga de statsråd som fanns regeringen Persson har ett gemensamt ansvar för att man aldrig tillsatte trots 6-8 år av utredande.

Tänkare sa...

Att oppositionen i sin motion skriver att signalspaning i allmänhet är viktigt och behövs är väl inte riktigt samma sak som att de accepterar signalspaning i kabel. Det kan ju tom vara så att de köpt det språkbruk många av oss kritiker försökt hävda, att avlyssning i kabel inte ska kallas signalspaning.

/Karl

Staffan Danielsson sa...

Tänkaren:

Jag har två källor som gör samma bedömning som jag om oppositionens syn på signalspaning i kabel över landsgränsen; Mark Klamberg (http://klamberg.blogspot.com/2009/06/oppositionens-svar.html) och Mikael Nilsson (http://www.newsmill.se/artikel/2009/08/27/fra-lagen-tar-piratpartiet-i-riksdagen)

Tänkare sa...

Men ingen av dem har väl insyn i oppositionens inre liv? Däremot har de väl sina väldigt specifika egna intressen i detta. Mark är väl folkpartist om jag förstått det hela rätt (eller avhoppad folkpartist, jag vet inte vilket) och Mikael Nilsson är piratpartist och har säkert sina väldigt konkreta skäl och intressen att utmåla regeringen och oppositionen som lika dåliga kålsupare i denna fråga.

Jag tycker inte alls man behöver läsa oppositionens motion så som du och de du hänvisar till gör. Att signalspaning (klassisk, i luften) behövs brukar även de mest inbitna piratpartister också ställa sig bakom. Att massavlyssna i kabel är däremot en helt annan sak.

/Karl

Staffan Danielsson sa...

Låt oss bena ut det här, Tänkare.

Jag, Mark och Mikael är för det första människor.
Vi är säkert också alla samhällsintresserade, med kopplingar till olika politiska partier.

Jag instämmer i att en partipolitisk hemvist kan färga en analys, visst.

Uppenbart är ändå att vi tre kommer till samma slutsats av hur s-v-mp-motionen kan tolkas.

Du, en opolitisk (..?) tänkare, verkar mena att motionen pekar på att s-v-mp inte accepterar signalspaning i kabel över landsgränsen utan endast i den alltmer rudimentära etern.

Jg tycker att det är du som ska upp till bevis, hur kan du komma till en sådan slutsats (Jag kan ju hjälpa dig på vägen med att både s- och v-representanter uttalat sig för behovet av signsalspaning i kabel).

Tänkare sa...

Jag har inga som helst bevis förutom att jag läst motionen. Men det är ju inte heller jag som gör den ganska långtgående tolkning som du presenterar i ditt inlägg.

Men om det är så som du säger att de rödgröna uttalat sig om att de vill ha det slags massavlyssning i kabel som regeringen föreslår, ja då får jag väl ge mig. Men jag vill gärna fortsätta att tro på min tolkning...

Mark Klamberg sa...

I motionen talar oppositionen om att signalspaning behövs för att bemöta IT-hot, terrorism och spridning av massförstörelsevapen.

Sådan kommunikation finns i kabel inte i etern. Därför kan oppositionens motion bara förstås som ett stöd för signalspaning i kabel.

Nu menar jag att man i första hand borde använda varianter av teleavlyssning och teleövervakning för att övervaka terroristers och brottslingars internationella telekommunikation, men oppositionen har ju redan bestämt sig för att det ska vara signalspaning. Oppositionens signalspaning ska då vara annorlunda än vad regeringen föreslår men hur har oppositionen inte förklarat. Jag tror inte man kan utföra signalspaning på något väsentligt annat sätt än vad regeringen föreslår. Därför är det märkligt att oppositionen motsätter sig regeringens förslag, men de anför inga principiella invändningar eller djupare kritik (vilket jag försökt göra).

Jag har suttit ner med nätchefen för en av de berörda operatörerna (Bahnhof). Han har förklarat att de på den öppna kommersiella marknaden kan inhandla den utrustning som krävs för att fånga in meddelanden och trafikdata från internationell kommunikation, vilket kan liknas vid vanlig teleavlyssning och teleövervakning. Varför vill varken regeringen eller oppositionen överväga detta alternativ, i vart fall vad avser terror- och brottsbekämpning? Operatörerna hjälper ju polisen och SÄPO med detta redan vad avser inhemsk kommunikation.

Johan Zandin (V) sa...

När det gäller den sista punkten håller jag med om att S-V-MP-motionen inte är bra. (Det vore spännande att få reda på hur den texten kom med...) Som tur är har man fixat detta i utskottsreservationen där man istället bara skriver:

"Enligt den nu föreslagna lagstiftningen ska FRA inte få signalspana för polisens räkning. Samtidigt har regeringen låtit en särskild utredning arbeta fram förslag om hur FRA just ska få bedriva signalspaning för polisens räkning. Till yttermera visso har utredaren lämnat förslag som går på
tvären mot den föreslagna lagstiftningen när det gäller hur FRA ska få tillstånd att signalspana. Detta visar bara ytterligare vilken oöverskådlig röra
det blivit av dessa frågor.

Vi har inte deltagit i arbetet med att ta fram lagförslagen och tänker därför inte ge oss in i någon debatt om enskilda detaljer i den. Vi anser att en komplex lagstiftning som påverkar grundlagsskyddade fri- och rättigheter självklart borde ha beretts genom en parlamentariskt sammansatt offentlig utredning. Vi står kvar vid vårt tidigare ställningstagande: riv
upp, gör om, gör rätt."

Staffan Danielsson sa...

Johan:
Vore bra om du kunde utveckla det där "nu har man fixat det i reservationen".

Gäller alltså inte det som Mona Sahlin och Lars Ohly m fl krävde i den gemensamma s-v-mp-motionen i juni? Lite längre förbrukningstid hoppas jag att sådana gemensamma ställningstaganden mellan de rödgrönas partiledare ändå har?

Eller var ett misstag att detta kom med i motionen, det kanske inte ska upp till ytan förrän i den tilltänkta utredningen?

Mark: Vi är överens om motionens innebörd, och det vore intressant att ha varit med när den kom till...Uppenbart är att den ändå är skriven i en insikt om att frågan efter en eventuell valseger kan hamna i också de rödgrönas knä, med ansvar för medborgarnas rätt till integritet, förvisso, men också med ansvar för landets säkerhet.
Det är i den situationen som jag och alliansen nu befinner oss, det är skarpt läge och vi bär och måste bära det ansvaret.

Vad gäller din sagesman på Bahnhof så låter det lätt som en plätt att med någon utrustning på marknaden få tillgång till teletrafik i tråd över landsgränsen, i sig oroande. Möjligen kan detta understryka det som ibland hävdas, att telekommunikationer tyvärr kan tappas på information under sin väg från sändare och till mottagare av både statliga, kommersiella och privata intressen. Risken att beröras av detta i det oerhörda informationsflödet torde vara mycketliten men inte försumbar.

Min bild kvarstår, detta är mycket komplicerat och med betydande svårigheter och i praktiken - om underrättelseinhämtning genom signalspaning mot allvarliga säkerhetshot ska kunna ske i tråd över landsgränsen - så är samverkanspunkter nödvändiga.

På mitt förslag för några år sedan har en kontrollstation lagts in redan 2011 för att löpande fram till dess och då mera övergripande utvärdera erfarenheterna av den nya lagen inte minst från integritetssynpunkt. Detta tillsammans med de olika kontrollfunktionerna kommer att ge ett bra underlag för att värdera signalspaningens effekter från både underrättelseinhämtnings - samt integritetssynpunkt, och ge ett nytt tillfälle till en principiell debatt mycket nära i tiden.

Även dina farhågor vad gäller hur trafikdata används och insamlas kommer ju att löpande och då kunna granskas av de olika kontrollfunktionerna.

Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mark Klamberg sa...

Staffan,
Det är ju inte märkligt att operatörerna rent tekniskt kan fånga upp meddelanden som går i deras egna kablar. Det är inget som jag i sig finner oroväcklande, det ligger ju i sakens natur. Annars skulle de inte kunna förmedla kommunikation.

Det är väl bra om kontrollfunktionerna granskar hur trafikdata hanteras. Problemet är att ni ännu inte förklarat i vilken omfattning trafikdata kommer att inhämtas eller vilka begränsningar som finns kring hanteringen. Då är det svårt att vid en kontroll granska om FRAs hantering är korrekt. Ta bara följande två exempel.

1. Din kollega Johan Linander menar att information bara får samlas in och lagras om det är kopplat till vissa specificerade "yttre hot" när lagstiftningen inte har sånt krav vad beträffar den breda "utvecklingsverksamhetenen". Varför kunde inte försvarsutskottet ha klarlagt detta i sitt betänkande?

2. Du menar att det är förbjudet för FRA att flytta information trafikdata inhämtat i sin breda "utvecklingsverksamhet" till underrättelseproduktionen. Jag har i ett tidigare inlägg lyft fram avsnitt ur förarbetena som tyder på motsatsen. Varför kunde inte försvarsutskottet ha klarlagt detta i sitt betänkande?

Hur ska man kunna utföra kontroll när man inte vet vilka begränsningar som finns?

Johan T sa...

Två frågor till Staffan:

1.Får FRA befatta sig med trafik som börjar och slutar i Sverige, som inhämtats av andra än FRA själva?

2. Får FRA redan idag befatta sig med kabeltrafik som rör svenska medborgare, om den samlats in av utländsk tjänst?