fredag, september 22, 2017

IP - Systembolagets omdömeslöshet om gårdsbutiker för vin

Systembolaget annonserar över hela landet för att påverka riksdagen om vingårdarnas vin ska få säljas i gårdsbutiker. VD Magdalena Gerger skriver brev till folkets företrädare i riksdagen och talar om vad de ska göra. Detta ska inte ett statligt bolag och dess ledning ägna sig åt, det är omdömeslöst och fel.
Jag interpellerar nu socialministern och regeringen om detta, och om vilka åtgärder som ska vidtas (hoppas jag) så att detta inte upprepas.

Interpellation till socialminister Annika Strandhäll

Ska Systembolaget krossa små gårdsbutiker
Frågan om även Sverige, som Finland och hela Europa, ska ge möjlighet för några vingårdar och hantverksölproducenter att sälja sina produkter i gårdsbutiker borde vara självklar i ett liberalt land som Sverige. Tyvärr är så inte fallet idag.
Några av de berörda små företagarna skriver mycket sansat i tidningen Land Lantbruk:
”Vi är för Systembolaget och anser att det har en viktig uppgift, och vill gärna fortsätta att sälja våra produkter där. Gårdsförsäljning är ett komplement i liten skala men viktigt för vår utveckling (50 vingårdar), även för att marknadsföra oss internationellt.
Vårt grannland Finland har haft gårdsförsäljning av fruktviner i många år, samtidigt som landet har ett detaljhandelsmonopol. Man kommer nu även att utvidga gårdsförsäljningen till hantverksöl.
Vi kan som små producenter bara se på när stora kvantiteter alkohol förs in i Sverige bakvägen genom gränshandel medan vi själva inte får sälja ens marginella kvantiteter från våra gårdar. Vi begär ingen särbehandling, bara schyst behandling.”
Jag anser att det borde vara självklart att Sverige skulle tillåta gårdsförsäljning som t ex Finland. Motståndarna till detta är livrädda för EU och tror att det skulle hota Systembolaget, vilket det uppenbarligen inte gör i Finland. Sverige borde snarast agera och skulle EU, mot förmodan, ta upp frågan så får en dialog ske då.
Denna viktiga fråga diskuteras nu bland medborgarna och bland folkets företrädare i riksdagen.
Systembolaget är ett statligt bolag som ska fullgöra sin uppgift efter vad deras ägare, staten, uppdrar till dem att göra. De ska, enligt min uppfattning, inte skriva sin uppdragsgivare och riksdagen eller svenska folket på näsan om hur alla dessa ska tycka om t ex frågan om gårdsförsäljning av vin och öl.
Tyvärr har Systembolaget med sin VD Magdalena Gerger i spetsen nu valt att satsa skattebetalarnas pengar i en stor propagandakampanj till svenska folket, och hon har därtill skrivit brev till alla riksdagsledamöter med uppmaning att inte tillåta gårdsförsäljning.
Hennes agerande är i strid med hur statliga bolag ska agera i samhällsdebatten, eller ej, anser jag. Skulle Systembolagets lobbying mot medborgare och politiker därtill vara förankrat i bolagets styrelse uppkommer frågan om vilket ansvar som utkrävas av dem, och om deras lämplighet för sitt uppdrag.
VD Gerger lyfter också frågan om ”alkohol ska säljas med privat vinstintresse eller med omsorg om folkhälsan”, och skriver föraktfullt att ”för några gårdsbesökare skulle vinförsäljning bli ett mervärde” men då ”sätts vinsten före folkhälsan”.
Ett statligt bolag med krav på sig att gå med vinst ska inte, enligt min uppfattning, inte förkasta och uttrycka sig nedlåtande om små hårt kämpande företag som försöker överleva genom hårt arbete och som då givetvis måste gå med vinst.
Dessutom bidrar Systembolaget själv till att leverera betydande vinster, år 2016 t ex 264 miljoner kronor. Man bidrar därtill till att fler dricker vin genom att marknadsföra billliga boxar av sötat vin.
Jag frågar mot denna bakgrund socialministern om hon anser att Systembolaget, eventuellt också dess styrelse, agerar korrekt när man bedriver lobbyarbete i en enskild sakfråga mot både medborgarna och deras företrädare?
Om statsrådet liksom jag skulle anse att man agerar helt fel och utanför sitt uppdrag, kommer då statsrådet att vidta åtgärder för att förhindra att detta upprepas?

Staffan Danielsson

Riksdagsledamot (C)

torsdag, september 21, 2017

Gränspolisen, Marocko, 93,5 % fel ålder

Jag har skrivit på SvD Debatt och i replik på Migrationsverket med ömsesidig laddning, om de tusentals nya svenskar (befintliga och blivande) vars ålder och personnummer och pass är 2-10 fel eller mer. Jag har också redovisat exakta uppgifter från Gränspolisen om uppgiven ålder samt verklig ålder (ursäkta bristande lau-out).

Gränspolisen gör ett mycket bra arbete när de har fått fram facit för en gångs skull i den svåra frågan om att bedöma ålder när inga handlingar finns och när starka incitament finns för att uppge låg ålder under 18 år, dvs klassas som barn.

Sektionschef Patrik Engström vid Gränspolisen har skickat 2 PM till justitiedepartementet, jag lägger in den senaste och purfärska här nedan.

Nog är det sensationellt att 93,5 % av de "gatubarn" från Marocko som utsiktslöst söker asyl i Sverige uppger felaktig ålder med i genomsnitt 4,5 år. Det är också mycket anmärkningsvärt att de vuxna män det nästan genomgående handlar om av Migrationsverket under lång tid placeras på HVB-hem och i familjehem till stora kostnader som de barn de påstår sig vara, tillsammans med riktiga barn.

PM 1 (1)
Datum 00.01
2017-09-15
Diarienr (åberopas)
A413.611/2017
Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Operativa enheten
Gränspolissektionen

PM 170814


Uppdaterad sammansställning rörande nya identiteter i verkställighetsärenden till Marocko
Inom ramen för samverkan mellan Sverige och Marocko har länderna kommit överens om en rutin för identifiering av individer med ärenden för verkställig-het till Marocko. Ansvarig för samordningen av Polismyndighetens kontakter med Marocko i dessa ärenden är Gränspolissektionen vid Nationella operativa avdelningen.
Den 12 maj 2017 skickade Gränspolissektionen vid Nationella operativa av-delningen en sammanställning rörande nya identiteter i verkställighetsärenden till Justitiedepartementet. Sedan skrivelsen skickades har Gränspolissektionens samt Migrationsverket erhållit ytterligare 211 accepter från marockanska myndigheter. Totalt har nu 288 accepter mottagits.
Utifrån mottagna accepter från Marocko och de identitetsuppgifter som inri-kesministeriet överlämnat har gruppen för ambassadsamordning vid Gränspo-lissektionen åter analyserat uppgifterna. Sammanställningen nedan är gjord på samtliga accepter som erhållits sedan den nya rutinen med marockanska myn-digheter infördes den 16 februari 2017.
 Av totalt 288 accepter hade 237 personer en annan identitet än vad de själva uppgivit när de ansökte om asyl. (82 % felaktiga identiteter)
 Av de 199 som vid tidpunkten för asylansökan uppgett att de var min-deråriga var endast 13 minderåriga. (93,5% felaktigt uppgiven ålder)
 Antalet utresta som fått accepter enligt den nya rutinen är 67 personer. Ytterligare 4 personer kommer att resa inom 2 veckor.
 I dagsläget är 168 personer, som identifierats och accepterats för åter-tagande enligt den nya rutinen, registrerade som avvikna.
Patrik Engström
Sektionschef
Tel: 010-564 11 01
Fax: 010 -564 11 49
patrik.engstrom@polisen.se

onsdag, september 20, 2017

Gränspolisens uppgifter om ålder för 240 från Marocko.Jag slutreplikerar till migrationsverket i dagens SvD.


Här nedan är uppgifterna från Gränspolisen för 240 personer de med x angav felaktigt namn.


Nytt namn
Uppgiven ålder Faktisk ålder
x 18-03-1998 30-04-1993
x 09.09.1997 01.01.1995
  06.12.1991 06.12.1992
x 07.10.1998 07.10.1997
  20.10.1998 20.10.1996
  12.05.1997 12.05.1994
x 01.07.1997 07.10.1994
x 11.04.1998 11.04.1998
x 29.11.1996 13.01.1993
x 25.02.1998 25.03.1994
x 03.09.1994 15.09.1989
x 08.10.1997 08.10.1992
x 13.10.1996 01.05.1986
x 01.01.1984 01.01.1980
x 03.01.1997 03.01.1994
x 30.08.1983 30.08.1983
x 10.08.1994 08.04.1992
x 22.12.1995 26.03.1993
x 02.12.1998 02.09.1994
x 03.10.1996 03.01.1992
  15.11.1996 23.05.1991
x 20.10.1990 20.10.1988
  04.09.1994 06.05.1988
x 10.04.1998 16.10.1995
x 20.06.1997 20.06.1993
x 11.12.1991 01.01.1986
  26.03.1997 22.04.1995
x 21.11.1997 21.11.1992
x 25.08.1981 31.08.1976
x 27.07.1997 27.04.1994
x 28.11.1988 05.11.1985
x 02.05.1998 11.12.1988
x 27.06.1998 27.06.1995
  01.10.1998 01.04.1994
x 30.06.1997 01.01.1991
x 05.04.1999 26.03.1998
x 31.01.1997 24.04.1991
  01.11.1997 01.07.1992
  01.02.1999 09.12.1995
x 20.03.1998 02.05.1995
x 03.09.1997 05.05.1995
x 08.01.1996 22.07.1991
  05.05.1996 03.11.1988
x 03.08.1996 06.03.1993
x 20.12.1993 16.04.1988
x 01.01.1999 01.01.1989
x 10.03.1997 01.01.1988
x 01.01.1998 01.01.1995
x 28.03.1975 01.01.1974
x 04.02.1996 25.03.1992
x 20.11.1980 20.11.1981
x 01.01.1998 17.12.1990
  06.09.1995 06.09.1989
  12.07.1995 12.07.1991
x 14.03.1997 14.03.1991
x 04.09.1996 01.01.1989
  20.07.1997 23.11.1994
x 06.11.1998 02.10.1993
x 12.01.1997 04.02.1993
x 10.04.1998 12.02.1992
x 26.11.1996 26.01.1988
x 16.11.1978 16.11.1978
x 18.01.1997 10.08.1987
x 16.06.1997 08.06.1994
x 18.10.1998 07.11.1995
x 14.03.1996 18.03.1993
x 27.01.1997 16.07.1996
x 23.07.1994 15.03.1992
x 10.02.1998 14.02.1994
x 30.12.1991 30.04.1986
x 27.12.1995 27.12.1993
x 22.05.1988 04.11.1991
x 20.07.1975 20.07.1971
x 19.06.1998 19.02.1992
  01.01.1998 01.01.1994
x 22.09.1983 01.01.1983
x 03.12.1996 06.02.1988
x 08.06.1994 08.06.1984
x 10.10.1996 13.03.1993
x 15.01.1998 28.07.1993
x 03.10.1996 03.02.1986
x 06.08.1995 10.06.1987
  20.09.1995 20.09.1991
x 05.06.1997 05.06.1992
x 01.07.1998 26.06.1991
x 06.02.1964 27.11.1963
x 24.07.1986 24.07.1986
x 01.03.1990 18.03.1993
x 10.12.1987 10.12.1987
x 14.03.1996 18.03.1993
x 03.08.1987 03.08.1978
x 27.11.1997 05.11.1990
x 01.10.1995 28.02.1990
x 01.01.1995 23.07.1986
  30.01.1995 30.01.1992
x 18.10.1999 18.10.1995
x 04.01.1998 04.01.1997
x 01.01.1989 01.01.1982
x 05.09.1998 15.08.1993
x 15.07.1998 15.12.1994
  15.12.1996 21.10.1992
  04.08.1998 04.08.1991
x 04.11.1998 11.04.1993
x 14.02.1997 14.02.1995
  09.03.1998 09.03.1995
x 04.05.1997 04.05.1995
x 13.03.1998 13.06.1995
x 25.05.1998 25.03.1990
x 20.07.1998 20.01.1994
  14.02.1997 14.02.1995
x 09.08.2001 01.12.1994
x 23.06.1967 23.06.1967
  12.07.1997 12.07.1992
x 13.04.1997 22.11.1994
x 09.09.1995 09.11.1992
  23.12.1996 23.01.1987
x 11.03.1997 11.03.1992
x 05.06.1996 02.06.1992
x 23.07.1996 04.06.1993
x 23.06.1997 23.06.1992
  25.03.1998 23.03.1995
  27.07.1999 27.07.1996
x 02.08.1987 20.04.1983
x 06.11.1997 06.12.1992
x 22.05.1996 31.08.1991
  17.07.1998 17.07.1989
x 07.07.1997 08.09.1992
x 04.11.1998 01.09.1992
x 01.09.1985 29.07.1985
x 05.09.1999 05.09.1998
x 08.11.1998 11.06.1992
  11.11.1997 15.03.1992
x 15.01.1997 28.11.1991
  19.06.1998 19.12.1994
  05.11.1998 10.03.1993
x 22.11.1999 22.08.1995
x 10.03.1998 09.03.1992
x 02.10.1989 01.10.1991
  18.03.1998 15.11.1995
x 26.08.1998 09.06.1995
x 18.07.1997 18.12.1994
  12.03.1996 03.11.1994
  04.11.1996 18.12.1994
x 17.01.1998 09.01.1994
x 01.01.1998 01.01.1998
  11.04.1996 11.04.1994
x 07.04.1996 01.06.1991
x 17.03.1996 17.03.1994
x 03.03.1997 09.03.1994
x 29.05.1996 29.05.1994
  03.10.1997 03.09.1992
x 20.03.1998 01.12.1993
x 09.09.1998 09.09.1992
x 06.07.1998 01.01.1987
x 28.06.1996 28.06.1994
  13.02.1996 05.05.1989
x 29.01.1997 29.07.1992
x 02.05.1996 02.05.1994
x 13.05.2001 02.05.1996
x 19.01.1998 19.01.1991
x 13.10.1991 18.05.1992
x 24.10.1994 07.08.1994
x 05.06.1998 05.07.1995
x 24.01.1998 24.01.1995
  01.01.1974 01.01.1972
x 10.05.2001 13.09.1992
  12.09.1998 1994
  01.01.1975 1975
x 01.08.1998 01.03.1991
x 15.07.1998 15.07.1992
x 08.12.1997 08.12.1992
  12.12.1999 14.04.1994
  05.05.1999 23.08.1995
  20.12.2001 12.12.1995
x 09.10.1999 06.09.1996
x 20.06.1999 20.06.1995
x 11.08.1999 18.09.1996
  15.11.1997 03.04.1986
x 03.06.1999 04.03.1991
x 01.08.1999 01.08.1997
x 20.11.1999 09.03.1997
x 09.07.1998 09.02.1994
x 24.06.1992 24.06.1985
x 11.04.1996 11.05.1993
x 02.01.1998 01.01.1997
x 03.12.1996 03.01.1993
x 12.02.1997 10.07.1990
x 08.07.1995 11.03.1987
x 01.01.1995 17.01.1994
x 01.08.1995 01.12.1990
x 13.02.1997 13.05.1994
x 25.04.1997 29.05.1991
x 05.01.1996 05.09.1992
x 24.12.1995 08.07.1991
  13.11.1995 13.11.1993
x 06.07.1997 06.07.1993
x 29.03.1997 01.01.1991
x 27.08.1997 27.01.1993
x 14.12.1997 14.05.1995
x 10.08.1996 11.03.1994
x 27.01.1997 27.01.1990
x 09.11.1998 09.11.1996
x 04.01.1996 01.03.1995
x 10.01.1997 16.10.1995
  16.06.1999 05.06.1995
  23.01.2000 23.01.1997
x 16.06.1998 16.03.1994
x 10.12.1996 28.05.1988
x 13.02.1998 01.01.1993
x 25.09.1999 12.10.1994
x 24.07.1998 24.05.1992
x 14.11.1997 14.11.1992
x 22.04.1989 12.05.1988
x 05.11.2000 05.01.1995
x 19.02.1985 08.11.1982
x 02.11.1998 04.09.1997
x 01.04.1998 20.02.1991
x 23.07.1997 22.07.1990
x 01.10.1991 01.10.1991
x 01.05.1996 12.10.1995
x 16.06.1997 16.03.1992
x 06.05.1998 19.05.1996
x 19.06.1994 18.06.1994
x 10.05.1996 18.11.1990
  10.12.1997 09.08.1994
x 04.04.1998 04.09.1991
x 15.01.2000 18.08.1994
x 20.03.2000 20.08.1994
x 05.05.2015 10.04.1996
x 28.06.1987 28.06.1987
x 27.05.1999 15.06.1995
x 07.11.1998 15.09.1993
x 15.12.1997 03.05.1983
x 24.10.1999 24.10.1996
x 01.11.1988 01.11.1988
x 21.03.1997 07.03.1985
x 01.01.1982 01.01.1981
x 03.12.1996 03.01.1993
  14.01.1987 14.01.1987

söndag, september 17, 2017

Nya svenskar med fel ålder - låt dem byta!

Tillagt den 18 sept: OBSOBS! Jag har uppmärksammats på att jag slår in lite öppna dörrar. Den svenska medborgare som kan visa att hens riktiga ålder skiljer mer än två år från den som anges i personnummer och pass, har rätt att hos Skatteverket begära rättelse om hen kan belägga den ålder som är den verkliga (oavsett hur den oriktiga åldern kommit till). Skulle jag ha skrivit min debattartikel och motion med denna vetskap hade jag formulerat mitt förslag som så att staten borde i en riktad informationskampanj informera om denna möjlighet och under en tidsbegränsad period avsätta resurser för de många ansökningar som kan komma in.

Tillagt den 20 sept: Jag skriver slutreplik på ett svar från migrationsverket som felaktigt påstår att jag är helt fel ute, det finns inte tusentals nya svenskar med fel ålder. Jag klistrar också in artikeln längst ner i detta inlägg.
Och här är länk till mitt blogginlägg där jag lägger in Gränspolisens uppgifter om 240 personer från Marocko som sökt uppehållstillstånd i Sverige och då uppgivit sig vara lite yngre än 18 år, samt uppgifterna från Marocko om deras verkliga ålder, som i snitt var 4,5 år äldre. (ursäkta konstig lay-out..)

Tillagt den 21 sept. Jag länkar till Gränspolisen PM till Justitiedeoartementet.


Jag har sedan 2012 arbetat för att Sverige likt andra länder måste kontrollera ålder på de som söker asyl och uppger sig vara under 18 år, när åldern är oklar och migrverket bedömer att det kan vara vuxna män.

I flera år misstänkliggjordes vi som hävdade denna självklarhet, och det ansågs typ främlingsfientligt att vilja ha rättsäkerhet i processen.

Nu är det åter självklart att kontrollera ålder och rättsskandalen börjar bli historia, jag noterar en fullständig framgång i det jag har krävt.

Jag skriver imorgon på SvD Debatt om detta och föreslår att de många tusen vuxna män mellan 20 och 30 år som de senaste åren fått asyl som barn under 18, personnummer som barn och placerades på boenden för barn, nu under en begränsad tid ska ges möjlighet att ändra sin ålder till den riktiga, om de kan ge belägg för detta. Det är inte rimligt, anser jag, att de t ex annars först går i pension vid 70-75 år.

Jag föreslår detta i en motion till riksdagen och hoppas på att riksdagen kommer att ställa sig bakom den under vintern. Vi får se. Vad tycker Du, kommentera gärna

Tillagt 18 sept;

Jag ser det inte som realistiskt att de som angivit fel ålder själva skulle tala om det ifall de därmed förlorar sitt medborgarskap eller straffas. Så alternativen är att de får leva sina liv med fel ålder, på grund av att de själva ljugit, visst, men framförallt eftersom Migrationsverket upphörde med all medicinsk ålderskontroll och godtog den ålder som uppgavs. För detta har verket, och staten ett ansvar. Därav min analys, att det är rimligt att ge en möjlighet att under en begränsad tid belägga sin riktiga ålder, om man vill. Om inte denna möjlighet öppnas så kommer de naturligtvis att leva livet ut med fel ålder. Jag tror dock att att många i så fall kommer att processa framåt pensionsåldern för att bevisa sin riktiga ålder.
Jag lägger alltså ett stort ansvar på migrationsverket/staten. Deras grava tjänstefel under många år har kostat Sverige enorma summor. JO har tyvärr lämnat mina anmälningar utan åtgärd.. Alternativen nu är att de som angivit alldeles för låg ålder får leva livet ut med fel ålder, eller att de får en möjlighet att ändra till sin riktiga ålder, givet att de kan belägga den. Alternativet att de efter ett antal år som svenska medborgare skulle tala om sin riktiga ålder om det gör att de fråntas sitt medborgarskap eller straffas på andra sätt är mycket osannolikt.
Sverige är vad jag vet det enda land som i ett antal år valde att frånsäga sig sitt ansvar för att av rättssäkerhetsskäl-och likabehandlingsskäl kontrollera ålder på de som ansökte om asyl och påstod sig vara under 18 år. Istället godtog staten nästan helt vad den enskilde själv uppgav, och utifrån den uppgivna åldern fick många felaktigt asyl som barn och personnummer som barn och placerades på boenden för barn. Detta är en oerhörd passivitet och naivitet och det är upprörande, anser jag, att ansvariga för detta haveri inte har ställts till svar för det. 
Nu är det som skett ett faktum, många tusen vuxna män har en ålder som är 2-10 år yngre än den verkliga. De är svenska medborgare. Många kommer sannolikt att när de blir äldre att gå till domstol för att få sin verkliga ålder. 

Hur ska då ett rättssamhälle agera när man vet att så många svenska medborgare idag lever med fel ålder? Man har två alternativ, det ena är att låta det vara och inget göra, det andra är det jag föreslår. Alternativet att de berörda ska uppge sin verkliga ålder och sedan förlora sitt medborgarskap eller straffas på annat sätt faller på sin egen orimlighet, vem gör det om konsekvenserna blir detta?


Slutreplik på SvD Debatt den 20 september:


Kommunikationsdirektör Fredrik Bengtsson på migrationsverket försöker i en kort replik att blanda bort korten om den rättsskandal som verkets underlåtenhet att medicinskt kontrollera ålder på asylsökande inneburit. Min artikel är konkret och saklig och att tala om ”grova missförstånd” utan att ge något exempel och bara helt fräckt påstå att det visst inte finns flera tusen nya svenskar med fel ålder i landet är faktiskt taget ur luften.

Jag förstår dock att migrationsverkets ledning gör allt för att tysta ner rättsskandalen, trots att alla som gör stora insatser för de som söker asyl på t ex HVB-hem och som gode män ju vet att många är vuxna män betydligt över 18 år. De ska naturligtvis kunna få asyl, men som vuxna och inte som barn.

Jag tog ett enda mycket belysande exempel på det entydiga resultatet av de medicinska åldersbestämningar som nu sker, och summerar man erfarenheter från Sverige och de nordiska länderna är det min bedömning att flera tiotals procent av de som söker asyl som barn inte är det.

Jag har redovisat fakta bakom detta i debattartiklar och på min blogg och kan nu presentera ett oerhört starkt belägg för den verklighet jag anser finns.

Gränspolisen i Göteborg har lyckats med det nästan omöjliga, att för en grupp asylsökande få facit på deras verkliga ålder jämfört med den de uppgivit när de sökt asyl i Sverige.

Gränspolischef Patrick Engström skickade den 12 maj ett PM till justitiedepartementet och rapporterade att man genom samarbete med Marocko kunnat jämföra fingeravtryck och därmed den ålder som de som ansökt om uppehållstillstånd uppgivit med deras verkliga ålder.

”Av de 50 som vid tidpunkten för asylansökan uppgivit att de var minderåriga var de facto endast 2 minderåriga”, skriver Patrick Engström.

Man skulle kunna tro att media grävt vidare i denna unika rapport, men icke.

Jag har av gränspolisen begärt ut och fått tillgång till de 288 fall där vi alltså för en gångs skull har ovedersägliga fakta, låt vara för en specifik grupp. Samma uppenbara motiv som gör att dessa unga män felaktigt uppgivit sig vara barn finns dock hos även för asylsökande från andra länder.

Efter viss bearbetning framgår att av 222 personer som uppgivit sig vara barn under 18 är det 203 (91, NITTIOEN, procent) som är vuxna män och mer än 2 år äldre än vad de påstått. Av dessa är 81 mer än 5 år äldre och 16 mer än 9 år äldre än de uppgivit. I genomsnitt är den verkliga åldern 4,25 år högre än den uppgivna.

Dessa vuxna män från Marocko är säkert mycket utsatta och ansöker om asyl i Sverige trots att chansen till detta är utomordentligt liten. Under den långa tid när deras ansökan prövas har migrationsverket fram till helt nyligen godtagit deras ålder och placerat dem som barn på boenden med andra barn eller i familjehem.

Det är denna otroliga naivitet och godtrogenhet från en svensk myndighet som jag kritiserar och anser vara en rättsskandal, tillsammans med att flera tusen asylsökande från andra länder också fått asyl som barn och personnummer och uppehållstillstånd och oftast senare medborgarskap som barn.

Migrationsverket förnekar denna obestridliga verklighet. Det finns inte alls flera tusen nya svenskar med fel ålder i vårt land. Istället påstår man sig visa ”de grövsta fallen” av mina missförstånd och ”den som vill fördjupa sig i ämnet bör avstå från att dra några slutsatser av Danielssons räkneexempel”…

Jag överlåter åt Svenska Dagbladets läsekrets att välja vem ni vill lita på, den väldiga statliga myndigheten eller en enda liten enskild riksdagsledamot.

Staffan Danielsson

riksdagsledamot (C)