lördag, juli 16, 2016

Om Nils Petter Danielsson, NPD, stor skogsentreprenör för 100 år sedan i Östergötland, Småland, Sörmland

Sven Eriksson, Nävekvarn nära Tunaberg och Nyköping, skriver kunnigt och intressant om Nils Petter Danielsson i Tunabergsbygden, Tunabergs hembygdsförenings årsskrift 2010 årgång 60.
En fortsättning verkar finnas i nästföljande nummer av Tunabergsbygden.
Nils Petter var min farfars far och den kraftfulle företagare och entreprenör som förde släkten från byn Fjälster i Tuna socken i Vimmerby till Norrköpings Exporthyvleri i Norrköping och godset Ålhult i Vimmerby och Tunabergs trävaruverksamhet. (Och till gården Erikstad som jag idag förvaltar).
Hans förmögenhet var 2018 nästan en miljard kronor, han sysselsatte 1.000 personer och ägde 15.000 hektar skog och många sågverk. 
Han dog bruten 1926, sedan lågkonjunkturen efter första världskriget knäckte hans verksamhet.
Jag vill hedra hans minne genom att lägga ut detta på min blogg, för klickbarhet och kanske av intresse för några. 

Några uppgifter ur artikeln:
"År 1916 köpte Nils Petter Danielsson nästan hela Tunabergs socken med alla gårdar och torp. Han blev därmed en av de stora markägarna i Sverige med 15.000 hektar mark. Det kan jämföras med Eriksbergsgodset som är Sörmlands största markägare med 16.000 hektar mark närmare 100 år senare".
(Min kommentar. Var det tyvärr också så att denna väldiga affär också bidrog till att östgötabanken typ 5-6 år sedare tog över NPDs imperium eftersom efterfrågan på tvävaror dog och guldmyntfoten infördes?).
Nils Petter födddes den 28 dec 1854 på Danielsgården, Fjälsters lillgård i byn Fjälster i Tuna socken i Vimmerby kommun. Hans far Daniel Persson (som kanske givit namn till Danielsgården) var född 1976 i Sjökrok i Kristdala. Han gifte sig med Sara Hansdotter som hade köpt gården runt 1817.
1845 avlider Sara och Daniel gifter om sig med Anna Lisa Svensdotter, född 1822. De får 7 barn med Nils Petter som nr 4.
1871 fick den då 17-årige 187 cm långe och oerhört starke Nils Petter överta skötseln av gården från den då 75-årige Daniel.
Nils Petter var begåvad, med en mycket stark "verksamhetslust och och arbetsvilja" och fann snart arbetet på gården otillräckligt. Han fick tidigt börja arbete i skogen att köra timmer och handla med virke. Han köpte skog på rot som han avverkade och sålde. Han kölrde bl a för Falsterbo bruk där han träffade brukets ägare Johan Tillberg som berättade att han själv börjat som körkarl...
Nils Petter insåg att han behövde mer lärdom och och när en folkhögskola startade i Frödinge några mil bort gick han varje veckoskifte dit trots att Daniel ställde sig avvisande.
24 år gammal gifte han sig med Cristina Mathilda Svensdotter född från Ingatorp, född 1857 i Frödinge. Paret fick 11 barn, men 3 avled i späd ålder.
1884 flyttade de till Erikstad gård i Bankekind sydost Linköping som de började arrendera av Baroniet Adelswärd. år 1900 startade Nils Petter sågverket i firman Norrköpings Exporthyvleri. Kinda kanal öppnades för trafik 1871 vilket möjliggjorde etablering av sågverksindustri, t ex byggde NPD Bestorps ångsåg 1904 och Björkfors såg 1906. Bolaget fick flera dotterbolag som innehade sågverk och stora skogsegendomar i Småland, Östergötland och Sörmland,
1905 köpte NPD Ålhults säteri norr om Vimmerby i Södra Vi, med 400 hektar åker och 3.500 hektar skog, och flyttade dit. Genast anlade han ett ångsågverk i det som idag är Gullringen vid järnvägen (Stångådalsbanan).
Skogsuttaget kring sågverken underlättades genom att skogsjärnvägar anlades.
Bankerna ställde villigt upp med kapital för Exporthyvleriets expansion eftersom NP Danielsson hade obegränsat förtroende.
Året efter första världskriget stod NP Danielsson på toppen av sin verksamhet. Han ägde 15.000 hektar skog, sågverk med 16 sågramar, 6 exporthyvlerier, 2 lådfabriker, flera cirkelsågverk och dessutim en mindre rederiverksamhet (båten Mathilda som bl a gick på England).
1912 inköptes Bankaholms, söder om Västervik, nedlagda såg och ersattes med en helt ny anläggning som 1915 drevs med 4 sågramar och dubbla kantverk.
30 oktober1916 köpte så Exporthyvleriet stora delar av Nävekvarns bruks ägor i Tunaberg, med 3.500 hektar skogsmark och 1.350 hektar åker samt 92 gårdar och torp.
NPDs förmögenhet uppskattades 1918 till 17 miljoner kr, i dagens penningvärde mellan 800 mkr och 1 miljard kr. Hans verksamheter sysselsatte ca 1.000 personer. 100.000 m3 sågat virke omsattes per år.
Här slutar Sven Erikssons artikel, jag hoppas återkomma till den senare.
Dock vet vi epilogen, efter första världskrigets slut vek konjunkturen och efterfrågan dog samt guldmyntfot infördes vilket typ gjorde att tillgångarna sjönk i värde medan skulderna låg kvar.
Nils Petter hann inte anpassa verksamheten till detta, vilket torde varit omöjligt, utan Östgötabanken tog över förvaltningen och Nils Petter dog 1926 som en bruten man, tror jag.
Han och Mathilda ligger vid en ståtlig gravsten på Södra Vi Kyrkogård.
Hans ättlingar, nästan alla engagerade i verksamheten, lyckades ändå rädda kvar några sågverk och även gårdar, t ex Erikstad som Nils Petter 1910 hjälpte min farfar Henning att vid 27 års ålder köpa från Baroniet.

torsdag, juli 14, 2016

Ög-C kräver kraftfulla åtgärder mot mjölkkrisen!

Östgötacenterns styrelse kräver kraftfulla åtgärder mot det dramatiskt allvarliga läget i östgötsk och svensk mjölkproduktion..

Igår träffade vi mjölkbönder samt företrädare för LRF och Arla hos Håkan Skog i Åsvittinge på Vikbolandet.
Folkbladet var som så ofta på bettet och Widar Andersson skriver här.

Även Edvard Hollertz i NT (Norrköpings Tidningar) var med och skriver tänkvärt på ledarplats.

Vimmerbytidning och Linköpings tidning skriver också.
Pressmeddelande
KRAFTFULLA ÅTGÄRDER KRÄVS MOT MJÖLKKRISEN!
Länets och landets mjölkbönder är i en dramatisk allvarlig situation. Regeringen är tyvärr mycket passiv.  Därför agerar nu östgötacenterns styrelse genom att ta fram konkreta mål och åtgärder som bör genomföras snarast och som bör prägla den kommande, tyvärr ständigt försenade, livsmedelsstrategin. Vi kommer att föra fram detta av all kraft inom Centerpartiet och i länet.
Vi har idag träffat mjölkbönder i östra Östergötland hos familjen Skog på Åsvittinge gård på Vikbolandet. Med var även representanter för LRF och Arla.
Vi var tillsammans överens om lägets allvar och att skyndsamma åtgärder snarast måste genomföras i den riktning som Centerpartiet och LRF driver. (Se mera nedan).
Tydliga mål måste uppsättas att livsmedelsproduktionen ska öka rejält och att mjölkproduktionen måste stöttas extra.
Fördyrande regelverk och högt kostnadsläge måste angripas genom fortsatt intensivt förenklingsarbete och sänkta skatter och avgifter. Regering och riksdag ska lägga fast gemensamma visioner och mål, samt genomföra en bred översyn över skatter och avgifter och fördyrande regelverk så att kostnader sänks rejält i EU-riktning och gärna mer och byråkratin likaså.
Jordbrukets dieselskatt måste sänkas till EUs medel- eller lägsta nivå. Landsbygdsprogrammet måste behållas och en miljöersättning bör införas på ca 1.000 kr per ko. Offentlig upphandling av mat ska till 80 % bestå av mat med svenskt ursprung.
Det behövs en bred nationell kampanj för att stötta svensk miljövänlig mjölkproduktion genom att rekommendera medborgarna/konsumenterna att prioritera mjölk, ost och fil som är producerad i Sverige under goda miljö- och djurskyddsbetingelser. Inget torde så stödja Sveriges mjölkbönder som att alltfler prioriterar ursprungsmärkt svensk ost, fil och andra mjölkprodukter!
Sverige bör pröva frivilliga produktionsbegränsningar i mjölkproduktionen eller använda den möjlighet till nationellt stöd som finns eller kommer att öppnas. Mer av landsbygdsprogrammet bör användas för riktade miljöersättningar till mjölkgårdarna.

Vid frågor kontakta:
Riksdagsledamot Staffan Danielsson, 072-558 77 21
Distriktsordförande Karin Jonsson, 073-205 42 60
Mjölkproducent och distriktsstyrelseledamot Magnus Berge 070-344 90 69
Mjölkproducent och LRF-styrelseledamot i länet Per Frännek, 070-245 34 50
Mjölkproducent och vice ordf. i Arlas Norrköpingskrets Magnus Svensson,

Utgångspunkt:
Jordbruk och livsmedelsproduktion är en ursprunglig basnäring som i världen och Sverige också måste vara en framtidsnäring. Världens, och Sveriges, produktion behöver stadigt öka i takt med befolkningstillväxt, allt torrare klimat i stora områden, åkerasfaltering mm.
Jordbruket betyder oerhört mycket för Sverige och Östergötland och för vår landsbygd och miljö. Mjölkproduktionen är i djup kris och måste få stöd på olika sätt.
Vi anser att två viktiga grundbultar som livsmedelsstrategin ska bygga på är de goda förslagen från den konkurrenskraftsutredare som landsbygdsminister Eskil Erlandsson tillsatte, samt de förslag som jordbruksnäringen själv genom böndernas företrädare LRF fört fram.
Först och främst är det nödvändigt att sätta upp tydliga mål, typ att nuvarande åkrar och betesmarker i allt väsentligt ska fortsätta att brukas, att mjölkproduktionen måste stöttas genom dagens stora kris, att värdet av den svenska livsmedelsproduktionen bör öka med 60 % på 15 år eller mer samt att 80 % av maten i offentlig sektor ska ha svenskt ursprung.

De starka tillbakahållande faktorer som bl a förklarar kräftgången på tunga områden de senaste decennierna som fördyrande regelverk och högt kostnadsläge måste angripas genom fortsatt intensivt förenklingsarbete och sänkta skatter och avgifter.
Regering och riksdag ska lägga fast gemensamma visioner och mål, samt genomföra en bred översyn över skatter och avgifter och fördyrande regelverk så att kostnader sänks rejält i EU-riktning och gärna mer och byråkratin likaså.
Konkreta åtgärder:
1. Det finns inget bättre sätt att snabbt minska kostnaderna för alla bönder än genom att sänka nettoskatten för drivmedel (diesel) till genomsnittlig eller helst lägsta EU-nivå. Idag ligger den högst. Detta skulle minska jordbrukets kostnader med en halv till en miljard kronor vilket skulle ha en avgörande betydelse för att öka konkurrenskraften utan att EU skulle kunna invända något. Vi menar att denna minskade skatteintäkt snabbt kommer att betala sig i takt med att jordbruket kommer i tillväxt. Samtidigt bör riktade insatser göras så att de som har eller kommer att satsa på förnybara drivmedel i traktorerna (ännu en liten del) kan fortsätta att lönsamt göra detta.
2. Landsbygdsprogrammet måste ligga kvar på den nivå som Centerpartiet lyckades få med alliansen och riksdagen på, och omprioriteringar bör göras till förmån för det aktiva jordbruket, t ex genom en miljöersättning på runt 1.000 kr per ko.
3. Jordbruket bör liksom skogsnäringen ges förtroendet att när lagregler anpassas istället bygga in branschkrav som ger mervärden som kan tas ut på marknaden med en fortsatt god miljö- och djurskyddsnivå. Det främjar miljö- och djurskydd i Sverige att jordbruket bibehålls med gott miljö- och djurskydd, även om enstaka regler ses över och anpassas. Det sämsta är om reglerna behålls och skärps, och därmed jordbruket minskar och importen ökar från länder med sämre miljö- och djurskyddskrav.
4. Offentlig upphandling ska kräva mat som kommer från djur som fötts upp med regler motsvarande de svenska miljö- och djurskyddslagarna. Jämförelser kommuner emellan ska i första hand handla om detta, och först i andra hand om vilket certifieringskoncept som använts.
5.Mjölkproduktionens kris har från regeringen hittills främst bemötts med vackra ord men tyvärr väldigt lite handling. Utöver våra åtgärdsförslag ovan som på sikt minskar kostnaderna och ökar möjligheterna till högre marknadspris måste snarast riktade åtgärder vidtas, t ex
bör som i andra länder överenskommelser söka träffas med låneinstituten om temporärt lindrade amorterings- och räntekrav och även statsmedel bör tillskjutas för att underlätta detta.

6. Sverige bör pröva frivilliga produktionsbegränsningar i mjölkproduktionen eller använda den möjlighet till nationellt stöd som finns eller kommer att öppnas. Mer av landsbygdsprogrammet bör användas för riktade miljöersättningar till mjölkgårdarna.
7. Det behövs en bred nationell kampanj för att stötta svensk miljövänlig mjölkproduktion genom att rekommendera medborgarna/konsumenterna att prioritera mjölk, ost och fil som är producerad i Sverige under goda miljö- och djurskyddsbetingelser. Inget torde så stödja Sveriges mjölkbönder som att alltfler prioriterar ursprungsmärkt svensk ost, fil och andra mjölkprodukter!

8. Många EU-länder agerar också för att hjälpa. Frankrike sänker till exempel arbetsgivaravgifter och i Italien har regering och banker överenskommit om amorterings- och räntefrihet under några år. Centerpartiet arbetar ständigt för lägre arbetsgivaravgifter åt främst mindre företag och Östgötacentern anser att detta bör genomföras i Sverige.

måndag, juli 11, 2016

Jag ärekränks som "brun", vad säger SSU?

Jag skrev ett blogginlägg och länkade till en debattartikel i GP av Rolf Ahlsén.

"Det är rimligt att som i andra länder oxå ange brottslingars bakgrund och inte hymla. Det är relevant att polis, media och SCB ger mer saklig information idag kring brott som begås och sammanställer rimlig statistik kring detta.
Jag menar att den nuvarande sekretessen faktiskt motverkar sitt syfte, många tror att de flesta våldsbrott begås av personer med utländsk bakgrund, och så är det ju inte.
Brottsförebyggande rådet tog senaste gången fram statistik kring detta 2005 och har varken av alliansregeringen eller nuvarande regering fått något uppdrag att göra det i dagens verklighet. Det gör att kunskap om detta saknas vilket är anmärkningsvärt.
Jag anser att regeringen snarast bör uppdra åt BRÅ att ta fram en ny rapport, och uppdra åt Polisen och SCB att återgå i riktning mot tidigare principer. Hur långt, det får man bedöma."

Jag står för vad jag skrivit och diskuterar gärna kring detta i sak. Det var naturligtvis syftet med mitt blogginlägg.

På bloggen "Alliansfritt Sverige" skiver SSSU:aren Ida Harju Håkansson. Med anledning av detta mitt blogginlägg  gör hon den oerhörda beskyllningen att jag är "den bruna riksdagsledamoten", "Centerpartiets brunaste riksdagsledamot". 

Hon beskyller mig alltså för att vara typ fascist eller nazist. Det är en sanslös och oerhörd beskyllning som naturligtvis är helt grundlös och djupt ärekränkande. 

Ida Harju Håkansson vill ta heder och ära ifrån mig. Det handlar om ärekränkning och härskarteknik och smutskastning av den allra värsta sort. Jag trodde att debattklimatet i Sverige hade blivit öppnare men här är en backlash. Jag vet hur svårt det är att agera juridiskt i sådana här frågor och börjar därför med att fråga SSUs ordförande om man accepterar sådana här lögner och smutskastningar från sina medlemmar på politiska motståndare? Eller rakt på sak, tar SSUs ordförande avstånd från Ida Harju Håkanssons exempellösa beskyllningar eller står man bakom dem?

Och till Ida Harju Håkansson. håller du fast vid din smutskastning eller backar du och ber om ursäkt?

(OBS! Jag talar för att Sverige ska närma sig den praxis som övriga nordiska och EU-länder har i dessa frågor, och som Sverige hade tidigare, inget annat. Förtalet av mig drabbar alltså i än högre grad dessa länder.)

torsdag, juli 07, 2016

Bucht måste byta skogsutredare!
Flash! Miljöpartiets miljötalesperson Stina Bergström twittrar att den är " kul och modigt" att utredaren ifrågasätter privat ägande av skogsmark. Skrämmande!!!
Vänsterpartiet Miljöpartiet (K).


Hovrättslagman Charlotta Riberdahl har tidigare utrett rovdjursorganisationers talerätt...

Hon har nu uppdraget att utreda skogsvårdslagstiftningen rättsligt.

I Almedalen gör hon häpnadsväckande uttalanden som endast kan glädja en kommunist, typ.

Det är inget ogenomtänkt utan hon tycker så här:

"Man kan fundera på, och nu är jag mycket provokativ och det är jag medveten om, men jag tycker ändå det är intressant som en aspekt, att när man har en så viktig naturresurs som skogen, som är så väldigt viktig för den biologiska mångfalden, det är ju många växter och djur som är beroende av skogen, vi är också beroende av den ur klimatsynpunkt, och vi är beroende av den för att rena vårt vatten. Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt?"

Blir hennes nästa uppdrag att utreda jordbruket? Åkerjorden är ju en ännu viktigare naturresurs än skogsmarken, kan man verkligen tillåta ett stort privat ägande av en så viktig global naturresurs?

Landsbygdsminister Sven-Erik Busch har snabbt uttalat att regeringen inte avser att socialisera skogsmarken, typ, och ska kalla till sig utredaren.

DET RÄCKER DOCK INTE!

Hon har förverkat sitt förtroende. Skogsnäringen och icke kommunistiska partier kan omöjligen ha något förtroende för henne som utredare i dessa frågor.

Vänsterpartiet har det kanske. Men regeringen kan rimligen inte längre ha det.

Om man ger utredare Riberdahl en skarp reprimand men låter henne fortsätta som utredare förverkar även regeringen sitt redan begränsade förtroende hos skogsnäring och övriga partier frånsett kanske V och MP.

Regeringen måste alltså byta utredare, och göra en god bakgrundskoll av nästa. Så resonerar jag som medborgare, skogsbrukare och som enskild riksdagsledamot.

Robert Larsson, drivande regionchef på LRF i Västra Sverige gör denna mycket oroväckande analys i ett Facebooksinlägg;

"Robert Larsson Med tanke på att Riberdahl ifjol, på regeringens uppdrag, höstas kom fram till att dåvarande rättsordning kring beslut om jakt på rovdjur inte stred mot Århuskonventionen men ändå föreslog regeringen att besluten ska vara överklagningsbara till domstol börjar man ju fundera på vad som ska komma nu från ministärens favoritutredare med tanke på texten i direktivet till denna utredning om skogsvårdslagen:

"Identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen)"

Och detta trots att man också i direktivet konstaterar:

"Europeiska unionen och dess medlemsstater är parter till konventionen. Det saknas en övergripande EU-lagstiftning som genomför konventionens bestämmelser om tillgång till rättslig prövning. Det förslag till EU-direktiv om tillgång till rättslig prövning som presenterades 2003 har ännu inte lett till att någon unionsrättsakt antagits. Arbetet med att anta ett EU-direktiv om tillgång till rättslig prövning är dock inte avslutat.Tillämpningen av artikel 9.3 i Århuskonventionen har prövats av EU-domstolen i bl.a. mål nr C-240/09. Domstolen har funnit att artikel 9.3 inte har direkt effekt"

Avser Sverige som ett av EUs största skogsländer att nu springa före igen och ge allmänheten talerätt innan skogsbruksåtgärder?"
onsdag, juli 06, 2016

Rimligt att ange brottslingars bakgrund.

Med risk för att få kritik, varsågoda, så håller jag med Rolf Ahlsen i vad han skriver i Göteborgs-Posten.  
Det är rimligt att som i andra länder oxå ange brottslingars bakgrund och inte hymla. Det är relevant att polis, media och SCB ger mer saklig information idag kring brott som begås och sammanställer rimlig statistik kring detta.
Jag menar att den nuvarande sekretessen faktiskt motverkar sitt syfte, många tror att de flesta våldsbrott begås av personer med utländsk bakgrund, och så är det ju inte.
Brottsförebyggande rådet tog senaste gången fram statistik kring detta 2005 och har varken av alliansregeringen eller nuvarande regering fått något uppdrag att göra det i dagens verklighet. Det gör att kunskap om detta saknas vilket är anmärkningsvärt.
Jag anser att regeringen snarast bör uppdra åt BRÅ att ta fram en ny rapport, och uppdra åt Polisen och SCB att återgå i riktning mot tidigare principer. Hur långt, det får man bedöma.

(Tillagt 10 juli: här ett exempel där jag liksom denna bloggare menar att tidningen gör fel som censurerar ett offers vittnesmål.)

(tillagt 11 juli. På bloggen "Alliansfritt Sverige" skiver SSSU:aren Ida Harju Håkansson. Med anledning av detta mitt blogginlägg  gör hon den oerhörda beskyllningen att jag är "den bruna riksdagsledamoten, "Centerpartiets brunaste riksdagsledamot". Jag är djupt kränkt, det finns naturligtvis ingen alls substans i hennes oerhörda försök att ta heder och ära ifrån mig. Det handlar om ärekränkning och härskarteknik, jag trodde att debattklimatet i Sverige hade blivit öppnare men här är en backlash. Jag vet hur svårt det är att agera juridiskt i sådana här frågor och börjar därför med att fråga SSUs ordförande om man accepterar sådana här lögner och smutskastningar från sina medlemmar på politiska motståndare? Eller rakt på sak, tar SSUs ordförande avstånd från Ida Harju Håkanssons exempellösa beskyllningar eller står man bakom dem?)

I Sverige är detta oerhört känsligt. På en Värmlandsfestival för några dagar sedan anmäldes 30-talet övergrepp mot unga flickor i publikhavet. 
Politiskt korrekta ledarskribenter tog genast ut svängarna, och sågade Polisens första rapport. Polisen anmäldes till JK.

Naturligtvis ska verkligheten sakligt redovisas, inget annat.

Den modige polisen Peter Larsson upprördes så att sina chefers avbön att han på twitter (peppe_larsson) stod fast vid den första rapporten;@Peppe_Larsson
Polis. Nionde året i yttre tjänst. Facklig. Engagerad. Åsiktsstark. Tar hellre diskussion än ignorerar. Minerad mark är en utmaning snarare än hinder. Gnagare.

"9 gripna. 5 ensamkommande.
Tre utländska. En svensk. Män.
32 anmälningar där majoritet
har sign unga invandrarkillar."

Vi får se var detta landar.

Sista ordet är kanske inte sagt.

Min poäng är att verkligheten

sakligt bör redovisas utan
onödigt hemlighetsmakeri.
Som i världens övriga länder, i
den riktningen.lördag, juli 02, 2016

Varför håller du inte tyst, Staffan?

Varför håller du inte tyst, Staffan?

Naturligtvis frågar mig många centerpartister det. Varför låter du inte den brett förankrade partilinjen få genomslag utan några interna ifrågasättanden, varför sticker du ibland in käppar i hjulet så att stora opinionsframgångar svårare kan vinnas genom att ta bort id-kraven, vara enda EU-land som fortsatt medger snabb familjeåterförening, låta arbetsgivare fritt rekrytera till enklare jobb utan arbetsmarknadsprövning, korta tiden till svenskt medborgarskap ytterligare och utreda om alla som fötts i Sverige ska ges svenskt medborgarskap.

Jo, svaret ligger ju i hur jag ställer frågan. Den politiken skulle ju förstärka signaleffekterna och viljan hos de på flykt som tar sig till EU att välja Sverige.
Klarar Sverige att på ett rimligt sätt klara det ökande antal asylsökande som denna politik skulle medföra, särskilt om flyktingströmmarna åter skulle öka?

Jag vet att Centersvaret är javisst, om bara alla våra goda förslag till lägre bidrag och bättre integration och fler i arbete kan förverkligas. Tyvärr kan det ta tid innan de förverkligas, och gör de verkligen att Sverige klarar att integrera fortsatt stora antal asylsökande hit?

Det är naturligtvis mycket tungt för mig att upplevas som en krångelpelle som skadar mitt parti genom att ifrågasätta den partilinje som ska lyfta partiet.

Jag är ju centerpartist sedan jag blev vuxen och är ju så tillfreds med vår politik, och med vår partiledare, på snart sagt alla andra politiska sakområden än just detta.

Men asyl- och migrationsfrågorna är nu och framöver en stor och dominerande fråga i vårt land. Jag befarar att den politik jag redovisat bromsar Centerpartiets väg uppåt i opinionen. Och jag menar att de utmaningar och problem som Sverige står inför är större än de flesta ännu inser.

Därför, med den analysen, kan jag inte vara tyst. Jag vill ge mitt bästa för Sverige, och för mitt socialliberala parti. Just nu innebär det att varna för situationens allvar och föra fram min analys och mina åtgärdsförslag.

Sådan kan demokratin vara ibland, att någons övertygelse gör att man blir en krångelpelle. Jag förstår irritationen och ilskan över det och det är verkligen inte roligt alls för mig heller. Men som jag ser det har jag inget val. Jag kan inte hålla tyst.

I DN debatt igår beskrev Mikael Sandström (M) de stora och växande utmaningar och problem som Sverige står mitt i, och jag delar den analysen. Den leder mig till slutsatsen att Sverige tyvärr inte mäktar med att ligga så långt före övriga EU-länder i våra asylregler som vi har gjort, och t o m att vi nog måste bli snarare mer restriktiva än övriga EU-länder en tid.

Övertyga mig gärna om motsatsen.


fredag, juni 24, 2016

Har England röstat fascistiskt?

Storbritannien röstade med stort valdeltagande, 51,7 %, för att lämna EU.

Chefsekonom (C) Martin Ådahl menar nog att England har fått noshörningssjukan, dvs röstat fel.
Jag instämmer i att beslutet är omvälvande och olyckligt och kanske Storbritannien faller sönder mm.
Men!

Högt valdeltagande och tydligt resultat i en beslutande folkomröstning.
Jag ser förslag om en ny folkomröstning snarast möjligt, dvs tills resultatet blir "rätt"...
Jag håller inte med. Demokratin kräver, (tyvärr?) att valresultat respekteras, även om många ( 48,3 %?) inte håller med...

Aftonbladets Anders Lindberg twittrar att fascismen har vunnit...("det är fascisternas seger, det var en folkomröstning invandring")


Skulle alltså 51,7 % röstat fascistiskt? (AL har tagit bort tweeten, fascism fel ord (bra!) och menar nu att det är högerpopulismens seger....)

Staffan Sonning, Dagens eko, menar att oron för migration och fri rörlighet avgjorde valet.

Visst har migrationen nog, och oro hos många människor, spelat en roll för resultatet. Istället för att ropa fascism menar jag att man måste ta oron på allvar och både beakta den i vilken politik som behöver föras samtidigt som opinionsbildning sker för den politik som man vill föra.


onsdag, juni 22, 2016

Pensionskrisen - Bra av Seniorerna!

Jag ska fokusera på pensionsfrågor, som jag drivit sedan länge.

Det finns mycket att fundera över kring pensionerna, basen är nog bra men det finns också allvarliga brister.

Seniorernas ordförande Christina Rogestam pekar tydligt på dessa i denna utmärkta artikel.

Pensionernas värde förefaller minska, och det är oacceptabelt att pensionen för de som arbetat ett helt liv kan ge obetydligt mindre i netto än för en fattigpensionär med fullt bostadstillägg.
Fokus har länge med all rätt varit på fattigpensionärerna och garantipension och bostadstillägg har höjts, men nu är det nog vid vägs ände.

Det måste rimligen löna sig att arbeta och de som gjort det måste erhålla en klart högre pension netto än de som inte har gjort det.

Belöningen för den som ärvt någon sommarstuga eller arbetat ihop till en sådan eller något annat är också att man bostadstillägget minskas tills att man belånat stugan så att värdet gått ner tillräckligt. Jag tror att värdet på det kapital man får ha innan bostadstillägget begränsas borde höjas rejält.

Som det är nu får den med garantipension fullt bostadstillägg hela tiden, medan den som sparat ihop en del pengar får lågt eller inget till sparkapitalet smultit ihop tillräckligt. Är detta verkligen rimligt? Systemen ska väl uppmuntra att man försöker spara?

De nyanlända som inte arbetat får grundpension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg och ett netto nära garantipensionärernas. Detta ligger nog rätt men innebär ju ett betydande åtagande för pensionssystemet under lång tid.

Det finns mer att rätta till. Eller borde inte det jag pekat på rättas till? Vad tycker du?


tisdag, juni 21, 2016

"Hur kan du svika flyktingfamiljer som vill återförenas"?

Jag har i detta blogginlägg och i riksdagsdebatten igår redovisat varför jag inte kan rösta för att avslå regeringens proposition om asylregler.

Många inom centersfären upprörs över det beslut som riksdagen idag kommer att fatta och några frågar mig hur jag kan acceptera att flyktingfamiljer inte genast får återförenas.

Jag ska resonera lite kring detta.

Naturligtvis vore det bäst för världens 65 miljoner på flykt att det 1. blev fred, 2. att de i flyktingläger eller annorstädes får tillräckligt humanitärt stöd från världens länder genom FNs olika program samt 3. att de fick komma till och få asyl i Sverige eller annat land.

De som flyr och har styrka och resurser att ta sig 100-tals mil över flera gränser gör i många fall det, under stora umbäranden och faror. De allra flesta, och de svagaste, blir kvar i flyktinglägren.

Naturligtvis ska de som flyr till andra länder ges asyl och tas om hand väl. Hade övriga EU-länder tagit emot som Sverige hade 8 miljoner kunnat få asyl, nu är redan den dryga miljon som kom till EU förra året för mycket och EUs länder skärper nu sina regler snarare än liberaliserar dem.

Om Sverige då behåller sina betydligt mer generösa regler vad gäller att genast få Permanent UppehållsTillstånd och att snarast kunna ta hit sin familj om så önskas (med mera) så kommer allt fler som kommer till EU att välja att ta sig till Sverige, vilket flyktingsmugglarna ofta har som första rekommendation.

Så skedde hösten 2015 när 100.000 asylsökande anlände på 4 månader till Sverige. På 2 år har Sverige tagit emot nästan en kvarts miljon.

Sveriges resurser för mottagning, boende och bostäder, integration och få i arbete är mycket hårt ansträngda och jag delar regeringens uppfattning att vårt land inte skulle klara att ta emot nya stora flyktingströmmar på ett rimligt sätt.

Vänsterpartiet och Centerpartiet röstar idag för att Sveriges asylregler ska vara kvar som de är, mest generösa inom EU. De båda partierna motsätter sig också ID-krav och gränskontroller.

Jag anser att detta är en orealistisk politik som oppositionspartier kanske kan unna sig, men den är inte regeringsduglig. Jag är övertygad om att hade alliansen regerat så hade liknande åtgärder vidtagits.

Vänsterpartiet har jag inget förtroende för, de har alltid pengar till allt och vill alltid chockhöja skatter och dela ut bidrag. Centerpartiet har däremot alltid varit regeringsdugliga och noga med att ha en ekonomiskt ansvarsfull politik, så därför förstår jag inte vår nuvarande rätt känslostyrda politik.

Jag har alltså i flera år haft uppfattningen att Sverige som litet land i norra Europa med 2 % av EUs befolkning vid växande flyktingströmmar inte kan ha asylregler som är betydligt mer generösa om resultatet blir att allt högre andelar av de som tar sig till EU väljer Sverige. Så blev fallet i höstas och eftersom inga anpassningar gjorts tvingades den helomvändning som nu sker fram.

Eftersom EUs övriga länder först ger Temporära Uppehållstillstånd som sedan, om flyktingskälen består, efter flera år kan omvandlas till permanenta inser jag att Sverige måste anpassa sig därefter, eftersom de inte anpassar sig efter Sverige. Däremot ska vi givetvis driva på inom EU för att EU samlat ska röra sig i Sveriges riktning och även ta emot många fler flyktingar.

Temporära uppehållstillstånd innebär att man inte har rätt att ta hit sin familj, om den så önskar. Ofta tillämpas även kravet att man efter att ha fått permanent uppehållstillstånd får ta hit familjen, men bara om man kan försörja den.

Sverige ger alltså hittills Permanenta Uppehållstillstånd och de som får dessa har rätt att ta hit sina familjer, som då först får utnyttja våra sociala skyddsnät.

En ensamkommande pojke från Afghanistan kan alltså få hit sin mor och far och sina 5 systrar inom 1-2 år utan krav på att de ska kunna försörjas, vilket alltså bara varit möjligt om man söker asyl i Sverige. Jag hörde om just detta konkreta exempel på besök i en kommun nyligen, där kommunen ställt i ordning en bostad.

Det är denna generositet som bl a gjorde att hela 40 % av de ensamkommande under 18 år som kom till EU förra året valde att söka sig till Sverige, 35.000, till en årskostnad de första åren för Sverige på runt en miljon per asylsökande, totalt 35 miljarder.

Om jag flydde som ensamkommande till EU skulle jag givetvis också söka ta mig till Sverige, och även om det behövdes uppge en lägre ålder. Det är staten som främst har ansvaret för att kontrollera ålder av rättvise- och rättssäkerhetsskäl.

Om Sverige nu inte skärper sina asylregler och tar bort ID-kontrollerna skulle givetvis väldigt många åter ta sig till Sverige, dels från Tyskland och andra länder och om nya flyktingströmmar kommer igång igen. Det skulle fresta Sverige mycket kraftigt och jag uppfattar att det finns ett brett folkligt stöd för de åtgärder som nu riksdagen kommer att besluta.

Kyrkor och hjälp- och flyktingorganisationer med flera motsätter sig att Sverige skärper sina regler, vilket är naturligt utifrån deras ansvarsuppgifter. Dessa har dock inte ansvar för att styra Sverige, utan vill påverka.

När Sverige nu inför tillfälliga uppehållstillstånd kommer alltså inte flyktingar att genast ha rätt att ta hit sina familjer. Däremot kommer sannolikt efter några år de flesta erhålla permanenta uppehållstillstånd och då kan de ta hit sina familjer. I riksdagsbeslutet ligger också att får man arbete och kan försörja sin familj får man också ta hit den.

Så här är läget. Jag menar att eftersom EUs övriga länder har tillfälliga uppehållstillstånd mm så får Sverige ta skeden i vacker hand och anpassa sina regler samtidigt som vi får argumentera starkt inom EU för hur vi vill att EU ska röra sig.
Jag är beredd att acceptera de försämringar som dagens asylregelbeslut innebär, jag menar att Sverige inte har något val.

Det anser inte Vänsterpartiet och Centerpartiet. Det innebär ett fortsatt mycket stort intresse för asylsökande att ta sig till Sverige och de partier som anser att Sverige klarar detta har en stor uppgift i att göra trovärdigt för medborgarna hur Sverige ska klara detta, samtidigt som också id-kontrollerna enligt dem ska tas bort.

Jag anser alltså att Centerpartiet tar stora politiska risker med denna politik. Det är också uppenbart att denna fråga kan allvarligt försvåra bildandet av en alliansregering. Om så blir fallet, vilket jag inte tror eller hoppas, tvärtom, kommer diskussionen att handla om vem som orsakade detta.
Jag tror att alliansen kommer att bli överens, men nog finns en uppenbar risk för att Centerpartiet då tvingas "göra en MP" vilket också kan vara rätt förödande.

Borde jag bita ihop och hålla tyst med mina farhågor som en "dysterkvist". Det tycker jag vore att svika både mig själv och mitt parti. Därför agerar jag som jag gör, enligt min uppfattning i omsorg om mitt Centerparti som jag håller så högt.
söndag, juni 19, 2016

Votering tisdag om Sveriges asylregler

(Här min röstförklaring i riksdagsdebatten den 20 juni).

(Här ett blogginlägg "Hur kan du svika flyktingfamiljer som vill återförernas"?

Min strävan är att vara en öppen och transparent politiker. Jag har som riksdagsledamot en stor lojalitet med mitt parti och har egentligen under 11 år i riksdagen bara 2 gånger röstat emot partilinjen, den andra gången i december när jag avstod vid omröstningen om ID-krav. i båda fallen var majoriteten i riksdagen bedövande stor.
I min strävan efter dialog med medborgare och centerpartister driver jag flera debattforum (Politisk Centerdebatt, Politisk Allmändebatt och Centervänner PolCV). I några av dessa har jag gjort det inlägg som jag nu också lägger in på min blogg. Det har blivit reaktioner som jag kommenterat, just så som debattforum ska fungera.

Som insiktsfulla bedömare säkert förstår så sliter jag med mitt ställningstagande om hur jag ska rösta på tisdag om regeringens asylregelproposition.
Jag avstod ju i december om ID-kraven som en markering att något var tvunget att göras när det kom 10.000 asylsökande i veckan.
Nu ska alltså regeringens förslag med anledning av Migrationsöverenskommelsen i november behandlas. Den skärper regler till EUs lägsta nivå, och den är skarpare än Migrationsöverenskommelsen.
Vänsterpartiet och Centerpartiet vill avslå propositionen, dvs samma mkt mer generösa asylregler som idag ska fortsätta att gälla. Partierna vill också att id-kraven ska tas bort.
Jag kan tyvärr inte stödja den eftersom sannolikt många tiotusentals asylsökande eller fler som är i EU ( främst Tyskland) då skulle bege sig till Sverige. Och därefter många av deras anhöriga. Och skulle EUs försök att hejda asylsökande vid EUs gränser, vilket jag ser som långt allvarligare än id-kraven vid Öresund, bryta samman skulle Sverige åter vara ett favoritland.
Och jag menar alltså liksom regeringen och 3 allianspartier att Sveriges resurser redan är mycket ansträngda för att klara mottagande, boende, integration och arbete.
Samtidigt vill många att regeringens förslag ska avslås. Svenska Kyrkan, Rädda Barnen och Röda Korset kräver det. Liksom 40-50 organisationer som gått samman i Folkkampanjen för asylrätt ( kolla gärna vilka det är, man kan ana en slagsida åt vänster skulle jag vilja säga).
Jag känner starka vibbar från Folkkampanjen mot kärnkraft för över 30 år sedan. Jag anser att Centerpartiets starka känsloladdade engagemang då främst bidrog till att vårt väljarstöd sjönk från över 20 % till 4,8 % 1998, hur rätt vi än nog hade.
Dock är uppslutningen nu smalare och mer vänsterinriktad. Jag anser att Centerpartiet tar stora politiska risker genom att tillsammans med endast Vänsterpartiet driva en så radikal linje som vi nu gör.

................

Jag anser att Sverige står inför stora utmaningar som kommer att kräva mycket politiskt ledarskap och där de politiska krafter som bäst kan inge förtroende och visa på relevanta åtgärder kommer att växa sig starka.

Här några länkar som illustrerar det jag menar.Migrationsverket medger nu att en stor de av de som beviljats asyl som barn på egna åldersuppgifter kan vara vuxna män. Jag påtalade detta redan 2012.

Nationalekonomen Tino Sanandaji har ofta skarpa analyser. Han har många följare på facebook. Jag väljer att dela detta hans inlägg om att åldersbedöma ensamkommande barn när tveksamhet råder om de är barn under 18 år. (Naturligtvis ska de om över 18 år också söka asyl, men som vuxna).
När migrationsverket nu medger att väldigt många som på egna uppgifter ges asyl som barn egentligen är vuxna känns det som en upprättelse för mig. Det kan inte vara rättvist eller rättssäkert att i stor skala ge vuxna asyl som barn och låta dem bo med barn osv.
Det har naturligtvis varit oerhört tungt för mig att misstänkliggöras som närmast "främlingsfientlig" när jag hävdat detta självklara, som jag ser det. Några ursäkter begär jag ju inte men hoppas att misstron mot mig hos en del viker.
Tino tar med några exempel på hur jag kritiserats. Därtill har jag på ledarplats i en C-tidning uppmanats att se mig om efter något annat parti, vilket tog oerhört hårt.
Fredrick Federley har jag stor respekt för som en god kamrat och en lysande skicklig politiker, och hans kommentar då är balanserad och saklig utifrån C-perspektivet att migrationsverket sköter detta väl och att C vill välkomna fler till EU.

Fadma Schrewelius i Dalarnas Tidning om åldersbedömning.

Här bloggar jag om Centerpartiets migrationspolitik, med kritik mot att svenskt medborgarskap ska erhållas efter 3 år (idag 5) vilket torde vara snabbast i världen, att svenska arbetsgivare ska kunna anställa utländska medborgare även till enkla jobb utan någon arbetsmarknadsprövning samt att flygbolags transportörsansvar ska ses över/tas bort?onsdag, juni 08, 2016

Jag slog larm om åldersbedömning redan 2012

Jag slog redan år 2012 larm om Sveriges slapphet med åldersbedömningar av ensamkommande barn i en helsidesartikel på DN Debatt.

Jag kritiserades för att vara främlingsfientlig och fel ute. Inget hände.

Jag har JO-anmält Migrationsverket 2 gånger.

Dels för att svika sitt myndighetsansvar och inte slå larm och föreslå åtgärder när 40 % av ensamkommande till EU år 2015 valde att ta sig till Sverige med 2 % av EUs befolkning.

Och dels för att genom sin passivitet att passivt godta barnläkarföreningens diktat att vägra att göra åldersbedömningar medverkat till att många tusen vuxna män idag bor tillsammans med barn på boenden över hela landet. 

Det har kostat många miljarder kronor och det har ställt många ensamkommande barn och personal på boendena i svåra situationer som ibland lett till konflikter och övergrepp och några gånger tilll grova brott.

JO har märkligt nog inte prickat Migrationsverket.

Dessutom hänvisar nu Migrationsverket till JO, som i ett beslut sagt att det ska väldigt mycket till för att bestämma en asylsökandes ålder till högre än vad han själv uppger, och att ev åldersbestämning först ska ske vid asylbeslutet, inte när den asylsökande ska placeras på boende i väntan på asylprövning.

Detta är en naiv och ansvarslös linje, anser jag, som JO och Migrationsverket dragit upp, att man ska godta den asylsökandes egen åldersuppgift utan prövning trots att incitamenten för att uppge en ålder under 18 år är så starka. Man sviker då sitt myndighetsansvar samt principerna om likabehandling, rättssäkerhet och rättvisa.

Kan man JO-anmäla JO?

Studio Ett gör bra grävjobb om detta nu, där mycket av verkligheten faktiskt kommer fram.

Sydsvenskan har också tagit till sig verkligheten i en ledare, olik tidigare sådana. Expressen har varit inne på ett realistiskt spår en längre tid.

Peter Santesson på Demoskop beskriver Studio Etts reportage som att slå upp ett vädringsfönster i ett unket rum.

Uppenbart är, som jag ser det, att det jag sansat fört fram i flera år nu bekräftas samt att det verkar vara fler än vad jag bedömt som är långt äldre än 18 år.

Många har kritiserat mig för att diskutera dessa mycket relevanta frågor, och har attackerat mig som typ "främlingsfientlig". Det är jag naturligtvis inte, jag har endast förespråkat att Sverige av rättssäkerhets- och rättviseskäl måste ta sitt ansvar för att söka bedöma ålder.

Några exempel på hur hårt jag utsatts för kritik tycker jag är relevant att nämna, här Linda Snecker (V).
Torbjörn Jerlerup i liberala Frihetssmedjan tog mig faktiskt i försvar 2012, och kritiserar de som kritiserade mig.

I detta blogginlägg summerade jag 2012 både de som försvarar och de som kritiserar mig.

När jag lämnade riksdagen hösten 2014 skrev jag denna debattartikel i SvD, som var nästa profetisk i att förutspå vad som sedan skulle hända år 2015,


söndag, maj 29, 2016

Rösta rätt i riksdagen

Debatten om riksdagsledamöter alltid ska följa partipiskan har blossat upp igen, sedan Hanif Bali och Niklas Wykman omplacerats efter att inte ha följt partilinjen i om riksdagen skulle klassa fruktansvärda massmord som folkmord eller ej. (Motivet för den breda majoritet som inte ville det varför att forskningen, typ, och inte enskilda parlament ska avgöra när beteckningen folkmord ska användas).

Tove Lifvendahl skriver balanserat om detta här.

Jag har skrivit om detta några gånger, 2 gånger efter FRA-omröstningen där jag försvarar att det ska oerhört mycket till för att i regeringsställning rösta emot sin regering. Gör borgerliga riksdagsledamöter det ibland, men aldrig socialdemokrater, riskerar s-regeringar att bli normen och alliansregeringar undantagen.

Jag skrev nyligen igen, där jag menar att utrymmet för att följa sin övertygelse i åtminstone liberala partier borde vara större i moralisk/etiska frågor (som i Tyskland) och i opposition. 

fredag, maj 27, 2016

Jordbruk är livsnödvändigt!

Jag interpellerade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. En interpellation byggde på min motion om att jordbruket främst bör betecknas som livsnödvändig verksamhet, inte som idag främst som "miljöfarlig verksamhet".

I veckans Land Lantbruk har jag en debattartikel på samma tema.

Ord är viktiga och betyder mycket. Ekojordbruket har fått lägga beslag på begreppet "ekologiskt" medan jordbruket i sin helhet klassas som " miljöfarligt".

Sverige vänder inte jordbrukets negativa utveckling utan stolthet för hela sitt miljö- och djurskyddsvänliga jordbruk. Vårt livsnödvändiga jordbruk!


torsdag, maj 26, 2016

Fortsatt svårt avvisa markockupanter-illa!

Utredarens förslag om att underlätta för tomt-och markägare att snabbt få hjälp av polis att avvisa t ex 5-10 husvagnar som med invånare plötsligt slagit läger på en tomt, en åker eller längs en skogsväg verkar vara skandalöst dåligt.
Thomas Hammarberg, ordförande i regeringens kommission mot antiziganism, var mer än belåten när han (ingen markägarrepresentant) i Studio Ett kunde konstatera att skyddet för de som gör intrång istället förstärks på olika sätt.
Tomt- eller markägaren ska betala 5.000 till Kronofogden som efter prövning och olika hänsynstaganden ev ger polisen klartecken att ingripa efter någon vecka eller flera. Då kan nedskräpningskostnader för många tiotals tusen kronor ha uppstått, som markägaren riskerar att få stå för.

Vad händer med äganderätten i Sverige?
Vad händer med att Polisen snabbt och utan kostnad ska ingripa när brott begås, t ex olaga intrång?

En jurist från Fastighetsägarna i Studio Ett verkade belåten med förslagen. Ofattbart.

Måtte LRF och politiska partier gå i taket.

Eric Erfors i Expressen är på rätt spår.

Jag diskuterade " vildkamping" med justitieministern i en interpellationsdebatt i höstas.

tisdag, maj 24, 2016

Himmel och helvete för mjölkbönderna

Min världsbild är som bekant att både den dominerande vanliga miljövänliga mjölkproduktionen i Sverige, samt ekomjölkproduktionen, är 2 goda miljöalternativ.

Den vanliga mjölken står för 85 % av mjölkproduktionen i Sverige. Eftersom man behöver mycket areal är ekogårdarna större och de allra största mjölkgårdarna är ofta eko.

För ekomjölken råder "kvotering" eftersom Arla och andra mejerier endast tar in nya mjölkgårdar i takt med efterfrågan, vilket innebär att prispressande överskott vanligen undviks.

Ekomjölkpriset är nu 3,92 kr per kg för en Arla-gård. Ovanpå kommer de statliga EU-ersättningarna på ca 25 öre per liter. Totalt mjölkpris alltså ca 4,15 kr per liter.

Denna verklighet är inte himlen men den är mycket bättre än det helvete som de flesta mjölkbönder nu upplever.

Deras mjölkpris är 2,32 kr, lägre än på 1980-talet, typ. Det är knappt hälften av vad ekogårdarna erhåller, företagen blöder och många utarmas nu och en del drivs i förödande personliga konkurser. Regeringen gör hitills knappt något och den kommande livsmedelsstrategin riskerar att bli mest vackra ord.

Till skillnad från ekomjölken, där Arla endast accepterar nya producenter i takt med marknadens efterfrågan, så är Arla ålagd av konkurrensverket att ta emot varje svensk mjölkgård som vill leverera till Arla.

Eftersom ost- och filimporten ökar och svensk ostproduktion minskar så finns idag ett mjölköverskott i Sverige på 30 % av produktionen. Det är endast arlabönderna som svarar för att sälja det på världsmarknaden, som mjölkpulver. Eftersom priset är extremt lågt blir priset till Arlabönderna extremt låga 2,32 kr per kg.

Arla är därtill ålagda av konkurrensverket att ta emot alla mjölkbönder som vill leverera till Arla. Både ekonischen och de nu framgångsrika lokala mejerierna bygger på att sälja efter marknadens efterfrågan och att inte behöva vara med och lyfta ut det prispressande mjölköverskottet.

Om inte världsmarknadspriset lyfter de närmaste åren behöver egentligen var tredje arlabonde upphöra med sin produktion så att balans uppnås. Det usla mjölkpriset nu driver på i den riktningen.

Måtte världsmarknaden vända snarast möjligt. Situationen är oerhört allvarlig men varierar starkt i mjölk-Sverige. Är det rimligt att kräva att endast Arla ska lyfta ut mjölköverskottet samt vara ålagda att ta emot mjölkleveranser från alla när man vill leverera?


Här en länk till mina 4 senaste interpellationsdebatter i riksdagen med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.


lördag, maj 14, 2016

Moraeus varnar för jordbrukets "dödgrävare"

Jag känner en djup oro över det svenska jordbrukets försämrade konkurrenskraft, och desperation över mjölkböndernas katastrofala situation. Den har hittills främst drabbat den dominerande vanliga mjölkproduktionen medan ekomjölken klarat sig bättre eftersom fler ekobönder endast tas in av mejerierna i takt med marknadens efterfrågan medan mjölkpriset i övrigt faller på grund av marknadernas överskott.

Jag gav uttryck för min oro till landsbygdsminister Bucht i 4 interpellationsdebatter i riksdagen nyligen och lyfte givetvis också fram Centerpartiets och mina förslag till kraftfulla åtgärder snarast möjligt, lägre kostnader och skatter, enklare regler som till en del anpassas i EU-riktning samtidigt som branschen bygger in mervärden i sina certifieringar, en bred kraftsamling för att rekommendera konsumenterna att prioritera närodlad mat från Sverige mm.

LRFs regionordförande i Dalarna Martin Moraeus ger nu på sin intressanta blogg uttryck för den djupa oro som även han känner för att livsmedelsstrategin blir kraftlös och mer kännetecknad av vackra ord än handlingskraft.

Han har läst samma öppna brev till regeringen som jag, av dem som han betecknar som det svenska jordbrukets "Dödgrävare". De vill så väl men det blir så fel. Utöver dessa organisationer vill jag lägga till Miljöpartiet som får sägas vara deras förlängda arm i regeringen. Naturskyddsföreningens särskilda kampanj för "inte försämra svensk mat" går i precis samma riktning.

Här är de som skrivit till 3 ministrar i regeringen (en är under avgång):

Det är Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, ”Sveriges konsumenter”, World Animal Protection, Ekologiska lantbrukarna, Konsumentföreningen Stockholm, Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige.

En lantbruksorganisation är med , Ekologiska lantbrukarna, som gärna ser att hela lantbruket har strängast möjliga regelverk trots att mervärdena för ekoproduktionen ju skulle bli tydligare om svenska lagar förenklades en del.

Min uppfattning är att dessa "dödgrävare", som ju alla vill så väl, i sin närmast fanatism tyvärr har bidragit till att Sverige idag är Europas mest importberoende matland där hela 55 % av vår konsumtion importeras på väg mot 60 %. Deras fokus är tyvärr inte främst hela det svenska jordbruket utan bara en mindre av det. Det är den stora tragiken och det stora hyckleriet, att världens bästa miljö- och djurskyddsvänliga jordbruk, det i Sverige, under några decennier har blivit 25 % mindre samtidigt som importmaten från länder med sämre miljö- och djurskydd har ökat lika mycket.

LRF, där nästan alla lantbrukare är med, har lagt fram ett utmärkt program för hur hela det svenska jordbrukets konkurrenskraft nu måste stärkas, i linje med vad jag angav ovan. Jag anser det helt nödvändigt att organisationer och myndigheter och regering och riksdag nu lyssnar till jordbruksnäringen och går den till mötes och inte som brevskrivarna som själva vet bäst medan matimporten ökar.

Det är bra att starka företrädare för LRF som Martin Moraeus talar klarspråk. Det svenska jordbrukets allvarliga situation och utveckling gör detta helt nödvändigt.