onsdag, november 18, 2015

880 kr skillnad i pension mellan jobb och garanti

Jag gillar att redovisa och diskutera kring det jag driver i politiken, just nu i riksdagen. Och få synpunkter, goda råd och kritik. T ex här på denna blogg.

Men ännu mer på några livliga debattforum på Facebook som jag medmodererar och är aktiv på. Var gärna med och diskutera där, Politisk Centerdebatt, öppen för alla på socialliberal grund som vill bredda och bidra, samt Politisk Allmändebatt, för debatt över block- och partigränser. Tipsa gärna andra med intresse för samhällsutveckling och politik om dessa.

Min avsikt var att även andra riksdagsledamöter och andra förtroendevalda kunde använda forumet som jag, och det sker en del men kunde gärna vara fler. Men mig träffar ni där och kan fråga om det ni vill, eller tala om vad ni tycker.

Jag har de senaste åren funderat kring om det svenska pensions- och bostadstilläggssystemet jämnar ut nettot efter skatt och bostadstillägg mellan den som tjänade 20.000 kr när hen gick i pension, jämfört med den som inga pensionspoäng har och får garantipension.

Jag och Centerpartiet har ju alltid drivit på för att fattigpensionärerna ska få en rimlig garantipension. Vi har lyckats rätt bra med det!

En pensionär som inte yrkesarbetat får nu i netto per månad efter garantipension minus skatt plus bostadstillägg ut 9.510 kr.

En pensionär som yrkesarbetat hela livet med en låg slutlön på 20.000 kr får i netto per månad efter garantipension minus skatt plus ett litet bostadstillägg (1.300 kr)  ut 10.390 kr.

Skillnaden i netto per månad är alltså 880 kr.

Om slutlönen var 25.000 kr blir motsvarande netto (inget bostadstillägg utgår) 10.820 kr per månad. Dvs en skillnad gentemot garantipensionären på 1.310 kr.

Det ska ju löna sig att arbeta, vilket också ska göra att man får en hygglig pension. Är man låginkomsttagare blir pensionen låg, som framgår ovan. Och den är inte så mycket högre än vad garantipensionärerna får ut i netto.

Skulle låginkomsttagaren ha en förmögenhet,i form av sommarstuga eller villa (OBS egen villa räknas ej) eller bankkonto eller aktier erhålles inget bostadstillägg och då sjunker nettot till 9.090 kronor, 420 kr mindre än garantipensionärens netto. Först när kapitalet har minskat eller försvunnit erhåller man de 880 kronorna mer. Det kanske är så att man även med kapital inte kommer lägre i netto än 9.520, men det ska jag forska vidare i.

Det jag grunnar på är om garantipensionärernas netto ska upp ytterligare, så att skillnaden till de som yrkesarbetat bli mindre? Jag känner tveksamhet inför detta. Kanske istället skillnaden är för liten?

Eller borde nettot öka för både den som yrkesarbetat och för garantipensionären? Eller mera för den ena?

Jag är tacksam för synpunkter! Kanske jag lägger en motion nästa höst. Men då måste jag ju ha kommit fram till vad jag tycker...

Jag har tagit fram en rapport från riksdagens utredningstjänst (RUT) som redovisar de siffror jag nämnt, och mycket mer. Är du intresserad av att få den så skriv till min epost staffan.danielsson@riksdagen.se. Blir ni många som är intresserade lägger jag ut den som ett eget blogginlägg.

söndag, november 15, 2015

Vi är överens - jag ser framåt!


I politiken kan man ibland tvista en del, främst med andra partier men ibland även inom det egna. Så även i livet i stort, främst utom men ibland även inom familjen.

Nu har jag och min gruppledare Anders W Jonsson talats vid igen, och vi är överens om att de begränsningar som ålagts mig inom riksdagsgruppen nu är borta. Det är jag mycket glad över och nu ser jag framåt. 

Vi är överens om att den gemensamt överenskomna arbetsordningen ska gälla, dvs om man som riksdagsledamot uttalar sig nationellt inom en annan talespersons område ska avstämning först ske med respektive talesperson. Avstämning innebär att talespersonen ska veta om vad som ska hända och ha möjlighet att ha synpunkter. 


Ska riksdagsledamöter alltid marschera i takt?

Jag befinner mig naturligtvis i en för mig utsatt och ohållbar situation sedan jag avstängts från att delta i möten med Centerpartiets riksdagsgrupp när migrationsfrågor diskuteras kopplat till de partiöverläggningar som nu och då nu sker.


Jag anser mig inte ha brutit mot riksdagsgruppens "arbetsordning" vilket min gruppledare menar. Och jag anser att har vi olika uppfattningar om detta så är det inget som ska eller kan bestraffas, i varje fall inte på det oerhörda sätt som skett.

Vad handlar då detta om?

Det handlar om en viktig principfråga som inte bara rör Centerpartiets riksdagsledamöter och riksdagsgrupp utan alla riksdagsledamöter och partigrupper. En fråga som ständigt är och har varit aktuell.

Frågan kan formuleras så här; Vem avgör vilka debattartiklar, motioner, intervjuer och dylikt som en riksdagsledamot kan skriva eller ställa upp på? Är det den folkvalde riksdagsledamoten själv som alltid i sista hand äger det beslutet? (vilket jag hävdar). Eller kan denna rätt "avtalas bort" genom en arbetsordning för riksdagsgruppen som ger varje Talesperson i riksdagsgruppen rätt att inom sitt område förbjuda en annan riksdagsledamot att tex skriva en debattartikel eller en riksdagsmotion eller ställa upp på en debatt i Aktuellt? (vilket min gruppledare hävdar).

Jag har trott att den enda mening i arbetsordningen för vår riksdagsgrupp som åberopas som skäl för min avstängning - "Uttalar man sig nationellt inom en annan talespersons område ska avstämning först ske med respektive talesperson” - innebär samråd i syfte att bli överens. Det blir man säkert nästan alltid men någon gång kan ju man ha olika uppfattningar. I det läget är det den enskilde folkvalde ledamöten som fattar sitt beslut, anser jag, inte någon Talesperson som beslutar för den enskilde ledamotens räkning. 

Skulle arbetsordningen tolkas på annat sätt kommer jag att, när och om jag åter blir en fullvärdig medlem i riksdagsgruppen, att begära att meningen förtydligas. Skulle gruppmajoriteten anse att den folkvaldes rätt att själv i sista hand fatta sina beslut kan tas ifrån hen genom en arbetsordning i gruppen faställd med majoritetsbeslut så kommer jag att reservera mig mot detta. Jag ifrågasätter också om ett sådant agerande är förenligt med hur ramarna för en riksdagsledamots åsikts- och yttrandefrihet i sitt arbete är tänkta att fungera i vår demokrati och i mitt öppna och socialliberala parti där hög takhöjd i den politiska debatten genom seklerna har varit ett adelsmärke.

Min uppfattning är att takhöjden för att som riksdagsledamot delta i samhällsdebatten även i frågor där man har en annan uppfattning än partilinjen - t ex frågor om integritet, etik och moral kring signalspaning eller dödshjälp eller abort eller jakt - har blivit allt lägre med åren. Idag styr kommunikationsproffs mycket av alla partigruppledningars göranden och låtanden, och deras råd är att partilinjen i alla frågor bäst förs ut om riksdagsledamöterna ses som soldater i centerarmén (och andra arméer), marscherar i takt och alla utåt tycker som partilinjen. 

Jag är givetvis med på att lagarbeta i riksdagsgruppen och att ha partilinjen som utgångspunkt, men min bestämda mening är att det måste finnas ett större utrymme än idag för en enskild riksdagsledamot att delta i samhällsdebatten även i frågor där man har en minoritetsuppfattning i partiet, och utan att detta ska anses illojalt och bestraffas. Naturligtvis ska man alltid då redovisa att det är ens enskilda uppfattning och gärna vilken partilinjen är.

En alltför hård styrning från partigruppsledningarna gör, tror jag, att riksdagsledamöternas medverkan i samhällsdebatten hämmas, när man innan varje medverkan där man tycker lite olika först ska fråga om lov. Många blir då naturligtvis försiktiga och avstår hellre från att bidra i debatten än att sticka ut huvudet och bli tilltufsad.

Det är väl känt att inom totalitära rörelser som t ex kommunistpartier eller extremhögern finns inget utrymme för att avvika från partilinjen, då väntar utfrysning  eller uteslutning eller bestraffning i olika former. 

Jag är demokrat och socialliberal och förväntar mig att respekten för åsikts- och yttrandefrihet hålls mycket högt på alla plan i samhällsdebatten, inte minst hos de partier som deklarerar att de står för öppenhet och högt i tak!


(Jag är glad över att Gruppledaren i KD i åtta år Stefan Attefall har gjort detta inlägg på min Facebook-sida, vilket jag också besvarat:

Jag är tacksam för stöd från Stefan Attefall i en FB-kommentar på min FB-sida;
"Stefan Attefall Staffan, som gruppledare i åtta år har jag hyllat principen att politik är ett lagarbete och att alla arbetsordningar är ett frivilligt kontrakt som man går in i och som man eftersträvar att följa. Men när beslutet om hur man ska agera slutligen ska falla är det den enskilde riksdagsledamoten som har att fatta sitt beslut, och då kan inga gruppledningar i världen hindra hen från att agera. För mig är utestängningen av en ledamot från gruppmötet något unikt och principiellt märkligt."
"Staffan Danielsson Tack, Stefan, för ditt inlägg, jag uppskattar det verkligen! Jag begriper inte hur jag hamnat i denna situation. Hur kan takhöjden hos moderaterna vad gäller avstängning vara som en skyskrapa medan den i mitt liberala parti med högt i tak mera påminner om ett Attefallshus.., eller lägre?")torsdag, november 12, 2015

Chockad, ledsen, upprörd. Och Avstängd.

Jag är sedan klockan kvart över 4 (em) den 11 november 2015 chockad, ledsen och upprörd. Min gruppledare i riksdagsgruppen Anders W Jonsson, tillika vice partiledare, meddelade mig då att jag tillsvidare utestängs från riksdagsgruppens möten när migrationsfrågor diskuteras, kopplat till när överläggningar sker med andra partier. (Och när sker inte sådana, i den största politiska fråga som Sverige nu har att hantera?).

Detta innebär att jag inte längre är en fullvärdig medlem av Centerpartiets riksdagsgrupp, och att jag naturligtvis inte längre på ett jämbördigt sätt kan föra fram mina synpunkter och påverka gruppens diskussioner och beslut.

Mitt partidistrikt i Östergötland, och de väljare som har valt mig, och kryssat mig (ca 10 %) utgår naturligtvis från att jag är fullvärdig medlem av riksdagsgruppen. Därför, när detta oerhörda har meddelats mig, har jag inget annat val än att upplysa dem om den nya situationen. Det är en omöjlig situation att bara jag och riksdagsgruppen i övrigt känner till detta, och inte de som jag representerar.

Jag har ingen förståelse för det beslut som, tror jag, Anders W Jonsson, har tagit. Skulle det vara förankrat i riksdagsgruppen har jag heller ingen förståelse för det.

Ibland i politiken har man ju olika uppfattningar, mellan partier och inom partier. Jag minns på rak arm inte någon tidigare riksdagsledamot för Centerpartiet som har utestängts från riksdagsgruppen, trots att det ibland har varit olika uppfattningar i aktuella och viktiga frågor som t ex Sveriges EU-medlemskap och om FRA-lagen mm. Ingen riksdagsledamot har då förvägrats att delta i riksdagsgruppens arbete trots att ledamöter som företrädde minoritetsståndpunkter stod fast vid dessa och deltog i samhällsdebatten inom och utom Centerpartiet.

I andra partier har väl någon gång någon ledamot lämnat sitt parti och möjligen har några det senaste seklet stängt av från någon riksdagsgrupp, men det måste vara extremt ovanligt.

Rimligen måste jag ha förbrutit mig väldigt allvarligt, när jag nu förvägras att vara med på en del av Centerpartiets riksdagsgrupps möten.?

Varför drabbar då denna bannbulla mig? Har jag varit illojal mot riksdagsgruppen? Har jag läckt information från riksdagsgruppens möten?

Absolut inte, enligt min uppfattning.

Anders W Jonsson menar att jag inte respekterat riksdagsgruppens arbetsordning, vilken gruppen på förslag från gruppledningen fastställt hösten 2014 och återigen denna höst.

Jag är oklar på om den är hemlig eller ej, men jag citerar här den enda mening som jag kan se att han åberopar när han säger att jag brutit mot den och därför ska utestängas från en del av gruppens möten.

Uttalar man sig nationellt inom en annan talespersons område ska avstämning först ske med respektive talesperson”.

Och underförstått, som jag nu förstår att Anders W Jonsson tolkar denna mening, innebär ”avstämning” att man avstår från att bli intervjuad eller skriva en debattartikel osv om man tycker annorlunda än gällande partilinje och om talespersonen anser att man ska hålla tyst.

Brott mot denna enda mening, vilket jag därtill nedan bestrider, renderar alltså denna sanslösa bestraffning. Naturligtvis finns det inget med i arbetsordningen att utestängning från gruppen kan följa om riksdagsgruppen/gruppens ledare bedömer att man brutit mot den.

Orsaken till gruppledarens beslut torde bero på att jag har fel uppfattning i sak (låt vara att centerpartiet genom migrationsuppgörelsen accepterat huvuddelen av det jag fört fram) och att jag inte borde föra fram det i sociala medier eller riksmedia.

Jag anser att jag är en lagarbetare och jag respekterar helt och fullt partistämmobeslut och den partilinje som gäller i olika frågor. Och visst ska man söka ligga lite lågt om man har avvikande uppfattning och är i minoritet.

Men! Ibland är en fråga så viktig att man trots gällande partilinje, som man givetvis respekterar, kan fortsätta att i samhällsdebatten föra fram sin uppfattning, som enskild riksdagsledamot i minoritet. Tex i EU-frågan, t.ex i FRA-frågan och det finns fler exempel. För egen del har jag t ex ett engagemang i frågan om rätten till självvald död, under stränga regelverk, vid svåra lidanden i livets slutskede.

Jag sa på partistämman i september, efter det att östgötamotionens att-satser om PUT och anhöriginvandring med massiv majoritet hade avslagits av stämman, att jag ”inte på ett bra tag ska tjata om detta inom centerrörelsen”. Det har jag heller inte gjort. Jag har också försökt att ligga lågt i samhällsdebatten vad gäller egna initiativ till debattartiklar osv. Däremot har jag fortsatt att diskutera sakfrågor i sociala medier, t ex på debattforumen Politisk Centerdebatt och Politisk Allmändebatt. Jag söker och vill vara en transparent riksdagsledamot som är nåbar och deltar i samhällsdebatten genom möten med människor både irl och på nätet.

Och  detta har jag i denna fråga gjort utifrån vad jag faktiskt tycker, men jag är ju hela tiden tydlig med att den är min personliga uppfattning, partilinjen är naturligtvis stämmans beslut.

Dock har sedan stämman två saker hänt som rimligen borde göra att jag ännu lättare borde kunna diskutera dessa frågor, eftersom Centerpartiet i migrationsuppgörelsen (MU, eller MÖ) till stora delar accepterat den östgötamotion som avslogs av stämman. Därtill har flyktingströmmen fördubblats eller mer sedan stämman och situationen är mycket pressad på olika sätt.

Så ser dock inte min gruppledare på detta. Stämmobesluten gäller alltjämt, trots att partiet accepterat östgötamotionen i stora delar.

Mitt ”brott”, för vilket jag alltså straffas med uteslutning från att delta i riksdagsgruppens arbete i vissa delar, är att jag diskuterar på sociala medier enligt ovan i påstådd strid med riksdagsgruppens arbetsordning.

Utlösande faktor var sedan att jag förra veckan fick en förfrågan från Aktuellt om jag i 21-sändningen kunde diskutera åldersbedömningar av ensamkommande barn när tveksamhet föreligger om de är under eller över 18 år, med barnläkaren Anders Järn.
Jag accepterade detta, eftersom jag diskuterat denna fråga sedan april 2012 då jag fick publicerat en helsida på DN Debatt, och sedan i många debattartiklar och blogginlägg och motioner genom åren.

Debatten blev inte av eftersom Anders Järn inte ställde upp, men jag informerade vår pressavdelning att jag hade tackat ja. Hade debatten blivit av hade jag givetvis informerat vår talesperson och pressavdelningen om detta också.

Detta ser Anders W Jonsson, och en del i riksdagsgruppen oerhört allvarligt på, så allvarligt att jag nu utestängs från riksdagsgruppen enligt ovan. Eftersom jag borde anmält till Talespersonen innan jag tackade ja, och då respekterat det ”råd” jag säkert skulle fått att tacka nej till att vara med.

Värt att notera är också att Centerpartiet i migrationsuppgörelsen accepterat att frågan om varför så hög andel av ensamkommande under 18 år till EU väljer Sverige (ca 25-30 % eller mer) ska analyseras.

Som sagt, jag borde kanske ha väntat någon vecka med att skriva detta, så ledsen och upprörd är jag. Men mycket viktiga samtal förs just nu mellan 6 av riksdagens partier om nödvändiga beslut på migrationsområdet, och jag har just utestängts från att vara med i riksdagsgruppen när detta diskuteras.

Detta måste jag kommunicera med mitt partidistrikt och med centerpartiets medlemmar och väljare i Östergötland. Därför detta blogginlägg, som jag gärna mottar synpunkter på, även gärna från Anders W Jonsson om jag alltför dåligt har lyckats ge uttryck åt hans grund för sitt agerande.


Jag kan också tillägga att jag i flera år har varit kritisk mot den begränsande regel jag citerat (även innan jag visste hur den tolkas av gruppledningen). Jag har känt en betydande oro att den hämmar oss enskilda riksdagsledamöter att genom frihet under ansvar delta i samhällsdebatten i olika frågor, om vi ständigt måste ”be om lov” innan vi ställer upp på intervjuer eller skriver debattartiklar eller motioner eller blogginlägg osv. Jag är med i ett frimodigt och öppet socialliberalt parti och jag anser att Centerpartiet måste ha högre i tak i sin riksdagsgrupp än vad det för mig förödande beslut som jag just har meddelats, innebär.

Jag är för stolt för att vädja till riksdagsgruppens ledare, eller till hela gruppen, att min avstängning  omedelbart upphävs, men min ärliga mening är att det vore märkligt och mycket oroande, på flera sätt, om inte detta sker.

Riksdagshuset, Stockholm, den 11 november 2015.


Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)

onsdag, november 04, 2015

Två starka skäl för ålderstest med röntgen!

Det är självklart mycket intressant att ha återvänt till riksdagen, där mycket domineras av DÖ och migration.

En del i migrationsuppgörelsen är att analys ska ske av varför så extremt många ensamkommande till EU under uppgivna 18 år väljer att ta sig till Sverige. Trots att Sverige bara är 2 % av EUs befolkning kommer 25-30 % av de ensamkommande under 18 år till Sverige.

Jag skrev redan i april 2012 på DN Debatt om detta, och har sedan gjort det fortlöpande. Jag är mycket trygg i min uppfattning att det vore rimligt att Sverige, likt övriga EU-länder, lät medicinska ålderstest i tveksamma åldersbedömningsfall vara en del av beslutsunderlaget.

Detta är dock svårt eftersom barnläkarföreningen rekommenderar sina medlemmar att vägra att utföra sådana test, på grund av de felmarginaler som naturligtvis finns. Om t ex endast testresultat som sa 20 år och mer skulle beaktas torde säkerheten vara hög, kanske typ 95 % eller mer (baserat på vad jag läst) för att det stämmer. Barnläkarna kräver vad jag förstår närmast 100-procentig säkerhet.

Även i andra länder finns samma principiella kritik från barnläkare. Här har dock politiker och myndigheter bestämt vad som ska gälla, och tester utförs.

I Sverige har migrationsverket kastat in handduken, och det är alltså barnläkarföreningen som just nu bestämmer att Sverige inte ska göra ålderstest.

Det är egentligen mycket anmärkningsvärt. I så fall borde väl barnmorskor som inte vill göra abort inte tvingas till det, t ex?

Men framförallt, vilka är det som bestämmer? Ansvariga myndigheter, och riksdag/regering, eller berörda barnläkare?

Mina argument för att Sverige borde låta medicinska åldersbedömningar vara en del av beslutsunderlaget för att bedöma ålder är 2.

För det första, kan ett litet EU-land i längden, vis större flyktingströmmar, ha väsentligt mer generösa asylregler än övriga EU-länder, om resultat blir att höga andelar av asylsökande till EU väljer det landet?  Jag bedömer inte att Sverige uthålligt klarar av att som nu ta emot 30 % av alla ensamkommande under 18 år till EU.

För det andra, det är viktigt av rättvise- och rättssäkerhetsskäl att Staten kontrollerar ålder, när det är så pass stora rättighetsskillnader mellan att söka asyl som barn under 18 år eller som vuxen över 18 år. Det är alldeles uppenbart att det är frestande att som 19-21-23-åring uppge sin ålder till 17, många gör det, oftast säkert på rekommendation av t ex sina flyktingsmugglare.

Jag kan förstå detta. Däremot har Staten då ett ansvar för att kontrollera detta. Om så knappast sker uppstår stora orättvisor mellan t ex de som korrekt uppger sin ålder till 20 eller 22 år och därmed söker asyl som de vuxna män de är,  och mellan dem som felaktigt uppger sig vara 17 och däremd beviljas asyl som barn. Det är heller inte rätt mot de barn som är 13-17 år gamla att placeras på boenden tillsammans med vuxna män över 18 år.

Av dessa två starka skäl borde Sverige i likhet med övriga EU-länder använda sig av medicinska ålderstester som en del i beslutsunderlaget för att fastställa ålder i tveksamma fall.
fredag, oktober 23, 2015

Migrationsuppgörelsen - Rätt riktning, mer kommer att behövas.

Jag har i flera år diskuterat migrationsfrågor och haft uppfattningen att Sverige måste anpassa sina mer generösa asylregler i EU-riktning. För detta har jag fått utstå mycken kritik i höga tonlägen och där hemska epitet ibland har klistrats på mig.

Med dagens stora flyktingströmmar har det blivit uppenbart att Sverige måste vidta många åtgärder, däribland de jag föreslagit. 

Min bedömning av dagens situation med stort inflöde i landet av asylsökande och ekonomiska migranter är att den är allvarlig, med dålig yttre och inre gränskontroll och med mycket stora ekonomiska och andra utmaningar vad gäller mottagande, bostäder, utbildning, jobb osv.

Idag har 6 av riksdagens partier överenskommit om en rad åtgärder för bättre integration och fler jobb och snabbare utbildning mm, samt även åtgärder vad gäller asylregler och anhöriginvandring.

Detta är en helt nödvändig migrationsuppgörelse (MU) som jag välkomnar. Jag är glad över att Centerpartiet deltar i MU och har gjort stora avtryck för bättre integration och fler jobb och snabbare asylhantering och mer kommunstöd och utökat RUT mm!

Vad gäller uppehållstillstånd och anhöriginvandring innebär uppgörelsen steg i EU-riktning, men fortfarande torde Sverige ha betydligt mer generösa regler. Eftersom därtill väldigt många som fått avslag ändå kommer att stanna i Sverige och ansöka om asyl igen är frågan vilken effekt uppgörelsen kommer att få.

Jag är övertygad om att denna uppgörelse är otillräcklig och att det inom rätt kort kommer att behövas ytterligare radikala åtgärder av olika slag, sannolikt i formen av fler överenskommelser som denna. Vi får se.

Vad gäller de 4 att-satser från Östergötland som Centerstämman med bedövande enighet avslog så ingår 3 av dem till stora delar i MU, liksom även att Sverige ska driva på för fler lagliga vägar in till EU. Vår kritik mot C-linjen att Sverige ensamma ska bevilja asyl på sina ambassader har också fått gehör, detta ingår inte i MU.

Tillagt 4 nov: Här blogginlägg i frågan om ålderskontroll av barn under 18 som kan faktiskt vara betydligt äldre. Jag skrev redan i april 1012 om denna fråga på DN-Debatt.

Några tidningskommentarer, här K-G Bergström och Anna Dahlberg i Expressen, och som motvikt Politism (vänster) och Dagens Arena.
Jag länkar också till några oftast utmärkta ledarskribenter, liksom Bergström och Dahlberg, till, Alice Teodorescu i Göteborgsposten och Lena Mellin i Aftonbladet.

torsdag, oktober 22, 2015

Min JO-anmälan mot migrationsverkets GD - igen

Jag har i flera år diskuterat asylregler - utifrån utgångspunkten att Sverige inte uthålligt kan ligga långt före övriga EU-länder i sina regelverk. Många, inte minst inom mitt eget parti, håller inte med.

Flyktingströmmen till EU och Sverige ökar nu extremt mycket. Invandrarverkets GD på 1990-talet, Christina Rogestam, skriver igår i Expressen och har samma uppfattning som jag.

Jag JO-anmälde i juni Migrationsverkets GD Anders Danielsson med följande motivering:


Migrationsverket fastställer regler som är långt mer generösa än övriga EU-länders. Effekten blir att en allt större andel av de som söker asyl i EU söker sig till Sverige. Med växande flyktingströmmar ökar antalet asylsökande till Sverige så mycket att vi får allt svårare att klara mottagning, bostäder, integration och arbete. Istället växer utanförskap och långtidsarbetslöshet.

Sverige utgör ca 2 % av EUs befolkning. De ensamkommande asylsökande under 18 år ökar som andel av flyktingströmmen till EU och andelen som söker sig till Sverige har bara de senaste åren  flerdubblats. Detta är extremt höga andelar som jag menar inte är långsiktigt uthålligt möjliga.

Migrationsverket agerar inte alls mot bakgrund av denna alarmerande utveckling, gör inga analyser av vad den beror på, anpassar inte sina beslutade asylregler i EU-riktning och lägger inte fram några förslag till regeringen med olika handlingsalternativ. 

Därför JO-anmäler jag nu migrationsverkets 2 senaste generaldirektörer, Dan Eliasson och Anders Danielsson. De brister allvarligt i sina tjänsteansvar. 

JO avskrev, som brukligt är, anmälan, efter bara några veckor.


Idag har GD Anders Danielsson på presskonferens lagt fram prognos på fördubbling och mer av antalet asylsökande till Sverige till över 160.000. Han fick då frågan om Sverige genom att EU-anpassa sina mer generösa asylregler skulle kunna minska andelen flyktingar som söker sig till Sverige. Han vägrade svara med hänvisning till att detta är politiska frågor som inte Migrationsverket har synpunkter på.

Jag vidhåller att det är tjänstefel av en myndighetschef att inte svara på allmänhetens och medias frågor, samt att inte själva ta initiativ och analysera vilka effekter olika svenska regelförändringar och andra åtgärder inom asylområdet skulle ge för effekter på t ex flyktingtillströmningen. 
Jag inser att JO inte håller med, men vill ändå redovisa min oförändrade uppfattning i detta blogginlägg.
fredag, oktober 09, 2015

Hur kommer dagens "Luciabeslut" att se ut?

Jag är djupt bekymrad över flyktingsituationen i närområdet samt inom EU och i Sverige. Världssamfundet FN är lamslaget och har "inget" gjort för att stoppa inbördeskriget i Syrien och Irak, trots Assadregimens helikopterbombningar över bostadsområden med hemska oljefatsbomber och trots IS fasansfulla terrorregim.

FN har t o m svårt att upprätta flyktingläger och förse flyktingar där eller på flykt i området med mat, och än mer övriga nödvändigheter. Ett katastrofalt misslyckande.

Jag har en tid varnat för att Sverige riskerar att "gå in i väggen" om vi uthålligt fortsätter att ta emot 20 % och mer av alla de som flyr till EU. Vi närmar oss nu, slår olika röster larm om, risken för en "systemkollaps". Våra mottagningsresurser är utnyttjade till bristningsgränsen och fler flyktingar än någonsin kommer varje dag till vårt land.

Min bedömning av läget är att det är så allvarligt att det sannolikt kommer ett nytt "luciabeslut" när som helst om regeringen är handlingskraftig och kan ta ansvar för Sverige i nuvarande krisläge. Om inte regeringen kan enas, t ex om MP vägrar vara med, kan en regeringskris inträffa. Min prognos är dock att MP även på detta område kommer att dagtinga med sina vallöften och sina hjärtefrågor, vi får se. Gör de inte det "riskerar" vi att ha både flykting- och regeringskris.

Vad kommer då ett "luciabeslut" modell 2015 att innehålla? (Det som s-regeringen Carlsson tog på 1990-talet innebar ju att gränserna i stor utsträckning stängdes för många på flykt).

Jag kan gissa att Sverige temporärt anpassar sina asylregler till de som gäller i övriga EU-länder vad gäller t ex PUT och anhöriginvandring. Jag gissar också att någon finansieringslösning presenteras på de skenande kostnaderna (inrikesminister Ygeman sa nyligen att de ökar extremt snabbt), t ex en upplåning på många tiotals miljarder eller att någon öronmärkt ny skatt införs kombinerat med prognoser för många kommunala skattehöjningar. Jag gissar också att det handlar om beredskapsliknande beslut om extraordinära insatser och befogenheter, kanske också ökade yttre och inre "gränskontroller".

Varför då anpassa asylregler? Min uppfattning är alltså att Sverige uthålligt i nuvarande läge inte klarar att ta emot så höga andelar av de som söker asyl i något EU-land. Orsaken till att så många väljer att ta sig till Sverige är starka s k "pullfaktorer" som att vi är ett rikt land med goda sociala trygghetssystem samt att många redan har släkt och vänner här. Ovanpå det har vi valt att ha betydligt mer generösa asylregler. Min bedömning är att Sverige åtminstone temporärt måste anpassa dem i EU-riktning.

Har jag då några belägg för att situationen är så allvarlig som jag beskriver? Eller är jag helt ute och cyklar? Ge gärna era synpunkter på detta.

Här några länkar som jag bl a bygger min analys på. Expressen menar på ledarplats att "välfärden är hotad". SKL (sv. kommuner oich landsting) varnar för stora kommunala skatteökningar. Den ofta insiktsfulle Widar Andersson (S) i Folkbladet kritiserar regeringens "handlingsförlamning". Ulf Kristersson (M) varnar för att de ökande kostnaderna hotar välfärden, och M kräver idag att gränskontroller genomförs. Mats Knutson i SVT lyfter fram situationens allvar. Ekonomen Tino Sanandaji lyfter fram statiska fakta och drar ut konsekvenserna i pilens riktning vilket får Aftonbladet att gå i taket. S-bloggaren Johan Westerholm är frispråkig och oppositionell och lika oroad. Statsvetaren Peter Santesson, opinionschef på Demoskop, är också oroad över allvaret i situationen. Författaren mm Lars Wilderäng driver en av de största bloggarna inom politik och han är också drastisk i sin analys.
 PM Nilsson i Dagens Industri vill se en ny migrationspolitik.

Jag har skrivit många blogginlägg tidigare i dessa frågor, t ex här och här och här.tisdag, oktober 06, 2015

Mina riksdagsmotioner höst 2015

Som riksdagsledamot har man rätten att i början av varje riksdagsår lägga fram enskilda motioner med förslag i olika riktningar. Det är ett sätt att lyfta frågar man anser viktiga, små och stora, och att få fram dem i ljuset och bli behandlade av utskott och riksdag. Även regeringen brukar ha koll på detta och kan ta till sig verkligheten, om t ex alltfler motionerar i samma riktning.

Jag har detta mitt elfte riksdagsår lagt 22 egna motioner, och är sedan medundertecknare på en del.

Som transparent politiker redovisar jag dem här på min blogg med länk till riksdagen (läggs in vartefter)  (utan inbördes rangordning). De ger naturligtvis en bild av vad jag bl a anser viktigt. Varsågoda!

1. Nordens och norra Europas säkerhet kräver ett mycket nära militärt samarbete.

2. Jordbruk ska ej kallas miljöfarlig verksamhet.

3. Utred mer rimliga regler för körkortsprov för personer med brister i sitt synfält.

4. Riskera inte att Ostlänken försenas.

5. Sänk jordbrukets dieselskatt till EU-nivå.

6. Bort med lagkravet på betesdrift för frigående kor i modern lösdrift.

7. Sänk dansbandsmomsen.

8. Stärk allemansrättens skyldigheter och stärk markägarens möjligheter att få hjälp med otillåtna bosättningar.

9. Se över lönebidragen för de med funktionshinder.

10. Kriminalisera terrorresor.

11. En generös invandrings- och asylpolitik.

12. Öka rättssäkerheten vid myndigheters och domstolars behandling av djurskyddsärenden för lantbruket .

13. Enklare och billigare studentbostäder.

14. Öka Sveriges bistånd till matproduktion i Afrika.

15. Rusta upp Stångådals- och Tjustbanorna.

16. Utred rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede.

17. Redovisa skatter och avgifter på lönebeskeden.

18.Mer forskning och rådgivning kring insjöfiske och vattenbruk.

19. Organisationers rätt att överklaga miljöbeslut.

20. Avskaffa TV-avgiften.

21. Vildsvinsköttförsäljning.

22. Kvalitet i länsstyrelsernas djurskyddskontroller.


Jag har också förmånen att få medunderteckna några bra motioner från riksdagskollegor; t ex dessa:

* Vargstammens storlek och skyddsjakt på varg (Per-Ingvar Johnsson)

* Krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning (Per-Ingvar Johnsson)

* Ge företagare en andra chans (Anders Ahlgren)

* Behåll och bygg ut RUT-avdraget (Helena Lindahl)

* Småskalig vattenkraft (Daniel Bäckström)

 

lördag, september 26, 2015

Mitt inlägg i asyldebatten på C-stämman

Media skriver om gårdagens debatter och beslut på centerstämman i Falun. Jag gläds storligen åt Natobeslutet med bred majoritet, verkligheten har förändrats och ett nödvändigt starkt nordiskt försvarssamarbete kan endast ske under ett gemensamt Natoparaply.

Man skriver också om asyldebatten, här i ekot, här i SvD och här igen, och i Expressen. Jag samtalade med Johanna Jönsson i SVT Forum.

Jag har fått frågor om jag inte längre ska diskutera asyl- och migrationsfrågor i samhällsdebatten. Jovisst ska jag det. Däremot ska jag inte längre på ett bra tag tjata om detta i centerrörelsen.

Här är mitt blogginlägg inför gårdagens debatt på centerstämman och här mitt enminutersinlägg i debatten;

"Centerpartiet har en väldigt bra politik och en lysande partiledare. Vi kan nå 15-20 %.

Ett parti som ska styra Sverige måste ha en realistisk politik på alla områden. Vi kan inte som Miljöpartiet driva förslag med mycket hjärta men utan ekonomisk realism. Sverige riskerar att gå in i väggen om vi som enda land i Europa öppnar våra ambassader för de många miljoner flyktingar som finns. Låt oss driva på för att EUs länder tillsammans gör det, men Sverige kan inte ensamma gå före.

Centerstämman tog 2013 ett radikalt beslut om att svenska ambassader skulle öppnas. Idag kommer detta att åter bekräftas en bedövande enig stämma, trots att jag gjort vad jag har kunnat för att ändra det.

Jag respekterar givetvis partiets ståndpunkt, jag hoppas att det inte kommer att bromsa vår uppgång och ska i Centerpartiet inte längre tjafsa om detta på ett bra tag. (Läs mer på min blogg!)

"Känd kritiker kapitulerar", Dagens Eko. 

fredag, september 25, 2015

C-stämmobeslut om asyl på svenska ambassader

Centerpartiets stämma i Falun pågår. Stämningen är mycket god och partiet är på uppgång och kan nå 15-20 % inom några år, enligt min uppfattning. Vi har en tydlig och bra politik, och en lysande partiledare.

Ett parti som ska styra Sverige måste ha visioner men dessa måste bottna i en realistisk politik. Vi kan inte som Miljöpartiet driva  förslag med mycket hjärta men utan ekonomisk realism. Det är inte likt ansvarsfulla centerpartiet. Då tvingas man i regeringsställning att backa 180 grader, vilket MP nu ständigt gör. MP ville i opposition att Sverige ensamma skulle öppna sina ambassader för flyktingar som vill söka asyl. Nu säger Åsa Romson att detta är ogenomförbart, och hon tror inte ens att EU tillsammans kan skapa legala vägar till EU genom att sina ambassader.

Det tror jag och östgötadistriktet och vår motion om asylregler sa bl a att C och Sverige ska driva på inom EU så att EUs ambassader kan bli en legal väg för flyktingar till EU. Däremot tror vi inte att ett enskilt litet land ensamt kan göra det.

Vilka förhoppningar skulle det inte väcka hos flyktingar i Beirut och Amman och Cairo och Istanbul och Kabul osv om Sverige öppnade sina ambassader? Hur många 100.000 eller fler skulle söka sig dit? Skulle Sverige klara en flerdubbling  av antalet asylsökande vad gäller mottagning, integration och jobb?

Centerstämman 2013 tog det radikala beslutet att C vill att Sverige ensamt ska öppna sina ambassader i världen för flyktingar som vill söka asyl. Jag argumenterade emot då och tar  upp det med en motion till årets stämma.

Partistyrelsen yrkar avslag på motionen med denna beslutsmotivering;


"Vid partistämman i Karlstad beslutade Centerpartiet att verka för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands. Partistyrelsen medger att det i områden där det råder krigstillstånd skulle medföra betydande svårigheter att hantera asylärenden på ett säkert sätt. Om det ens är möjligt att hålla ambassaden öppen. Samtidigt finns goda skäl att öppna möjligheten att söka asyl på ambassader i länder där sådan verksamhet kan bedrivas på ett säkert och rimligt sätt."

 
Jag tolkar detta som att asyl inte kan sökas i t ex Syrien och kanske Irak (Bagdad) men däremot i länder där krigstillstånd inte råder som t ex Libanon, Jordanien, Egypten och Turkiet osv. Dvs, 2013 års beslut står fast med viss inskränkning.
 
Min riksdagskollega Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson,  menar däremot att krigstillstånd och "säkert och rimligt sätt" gör att Sveriges ambassader i Libanon, Jordanien och Turkiet inte skulle öppnas för asylsökande. Hon uttalade också i det SVT Forumsamtal som vi nyss hade att bäst vore om EUs länder gemensamt öppnade legala vägar genom sina ambassader och humanitära visum. Om detta är vi överens och det innebär alltså en framgång för vår motion.
 
Däremot kvarstår att nästan alla Sveriges ambassader i världen ändå skulle öppnas för asylsökande som kan ta sig dit.
 
I stämmokommittén var majoriteten för detta bedövande och detta kommer ikväll att bli stämmans beslut. Jag respekterar naturligtvis detta och kommer inte längre under en tid att driva på inom partiet för en mer realistisk (som jag ser det) politik. Jag känner oro för att denna radikala linje riskerar att bromsa den stora uppgång i opinionen som väntar Centerpartiet, men hoppas naturligtvis att jag har fel.
 
 
 
 

 
 

söndag, september 13, 2015

Uppsummering inför centerstämman om asylregler

Östgötacentern motionerar till centerstämman om att Sverige ska driva på övriga EU-länder i att öppna legala vägar in i EU, t ex via ländernas ambassader, samt att regler för PUT och anhöriginvandring ska bli mer generösa i alla EU-länder.

Däremot ifrågasätter vi om Sverige ensidigt kan gå före på dessa områden, eftersom andelen asylsökande till EU som väljer Sverige då blir mycket hög.

Stämman 2013 ansåg då, liksom partistyrelsen inför stämman i år, att Sverige ska öppna sina ambassader för flyktingar som vill söka asyl i Sverige. Det är en extremt radikal ståndpunkt.

Inte ens Miljöpartiet anser numera att det är realistiskt, Åsa Romson tror inte ens att EUs länder gemensamt kan öppna sina ambassader (eller ta bort flygbolagens transportörsansvar).
Justitieminister Morgan Johansson anser förslaget ohållbart. Inte heller Jan Egeland, chef för Norges flyktingbistånd i mellersta östern, anser detta realistiskt.
Centerpartiets styrelse anser i sitt yttrande till stämman att det finns goda skäl för att Sverige öppnar sina ambassader för asylsökande. Jag hoppas att stämman istället beslutar enligt östgötamotionen.

Vad gäller vårt förslag om en bättre ålderskontroll av asylsökande när migrationsverket bedömer att ålders kan vara betydligt över 18 år så har Migrationsverket redan agerat i den riktningen. Partistyrelsen anser att kontroll behövs och ska ske rättssäkert och korrekt.

Den viktigaste faktorn när asylsökande från Syrien väljer Sverige är att endast Sverige av EUs länder ger Permanent Uppehållstillstånd och därmed medborgarskap vid asylprövningen. Det uppgav en expert som undersökt frågan i många intervjuer med asylsökande, i Studio ett i veckan. Jag delar den uppfattningen. Morgan Johansson menade i interpellationsdebatt förra veckan att detta inte var orsaken, utan att hela världen vet att Sverige är bäst land för barn att växa upp i...Visst söker många asyl i Sverige för att Sverige är ett rikt land med god social trygghet samt att många har släkt och vänner i Sverige. Men våra mer generösa asylregler har naturligtvis också en stor betydelse.

Om Sverige behåller dessa regler i ett läge när flyktingströmmen till EU kraftigt ökar, och när övriga EU-länder inte alls anpassar sina regler i vår riktning, så kommer andelen flyktingar som väljer Sverige att fortsatt ligga mycket högt. Om Sverige uthålligt klarar detta vad gäller mottagande, bostäder, integration och jobb så är ju allt OK. Om vi däremot klarar det dåligt är det mycket bekymmersamt.

Bedömningen av hur bra Sverige kan klara ett växande antal asylsökande till Sverige bör därför ha betydelse för hur långt före övriga EU-länder våra asylregler kan ligga.

onsdag, september 09, 2015

Björklund - be Sveriges mjölkbönder om ursäkt!

Jag gillar Jan Björklund, ofta rak och engagerad.

Men alla politiker har kanske sina blinda fläckar. Hos Jan Björklund, och i Folkpartiet, finns en oförståelse för det svenska jordbruket och dess avgörande betydelse för jobb och levande landsbygd i hela Sverige, och för biologisk mångfald och kretslopp och miljö och djurskydd.

Igår hånade Jan Björklund Sveriges mjölkbönder i en känslokall tweet.

Så här skrev alltså en svensk partiledare mitt i en brinnande mjölkkris när priserna är extremt låga på 1980-talsnivå och 100-tals mjölkbönder har stora likviditetsproblem , har ställt in betalningarna eller är på väg i en förödande personlig konkurs.

Jan Björklund: "Barnfamiljer kan köpa billigare mjölk. Varför kallas det mjölk-kris?"

Jan Björklunds hån mot dessa bondefamiljer som investerat sina gårdar och sina liv i att producera världens bästa mjölk i förlitan på hyggligt stabila konkurrensförutsättningar måste bemötas kraftfullt så att alla inser allvaret i hans cyniska tweet.

Jag har twittrat och skrivit på Facebook detta:
"Jan Björklund gläds åt lägre mjölkpris och ökad matimport och svenska bönder i konkurs. En sann Folkpartipatriot. HAN BORDE SKÄMMAS!
Miljö och kretslopp och biologisk mångfald och öppna landskap och jobb i jordbruk och livsmedelsindustri betyder noll för Folkpartiet och Björklund, tyvärr. DE BORDE SKÄMMAS!"

Samt därefter detta:
"Jag tar i för mycket i sista stycket, visst, men nödvändigt för att matcha Björklunds hån mot svenska mjölkbönder. Ber Björklund dessa om ursäkt för sin tweet så ber jag Folkpartiet om ursäkt för att jag också gjorde det."

Vilken partiledare hånar svenska bil- eller ståltillverkare om de kommer på obestånd och 1.000-tals jobb försvinner? Men att glädjas över att lågprismat från andra kontinenter som producerats under villkor som är förbjudna för svenska bönder slår ut svensk mjölkproduktion, det kan uppenbarligen en folkpartiledare göra. Han borde verkligen skämmas.

Är det någon ryggrad hos Jan Björklund, och det vi vi ju att han har, så ber han nu oförbehållslöst Sveriges Mjölkbönder om ursäkt för det han skrivit. Då lägger jag hans förlöpning till handlingarna, och kanske mjölkbönderna också. Men det är ju upp till dem att avgöra.

 

lördag, september 05, 2015

Asylregler - varför så laddat?

Fasansfullt inbördeskrig i Syrien med omnejd och miljoner i flyktingläger/på flykt och en del till EU. Tyskland tar nu emot flest av alla EU-länder, Sverige tar emot flest enskom under 18 år.

Jag, och östgötacentern, driver på för att EU gemensamt ska öppna legala vägar in i EU, och fördela flyktingarna mellan EUs länder.

Däremot befarar vi, inte minst med nu växande flyktingströmmar till EU, att Sverige inte uthålligt kan t ex ta emot 25-30 % av alla enskom under 18 år till EU.

Morgan Johansson, i torsdagens interpellationsdebatt, gjorde det lätt för sig. Så många väljer Sverige eftersom vi är världens bästa land för barn att växa upp i, sa han. Jag hävdar att han har fel. Så illa är det inte i t ex övriga Norden eller kontinentens länder.

Nej, visst väljer många Sverige på grund av rikt land, och släkt och vänner där. Men naturligtvis betyder Sveriges betydligt mer generösa asylregler också mycket.

Därför vill östgötacentern, på mitt initiativ, att några asylregler anpassas i EU-riktning. I övrigt stöder vi den svenska migrationspolitiken.

Denna ståndpunkt, att anpassa i riktning mot övriga EU-länder, har utlöst närmast besinningslös kritik utan några som helst proportioner. Jag har kallats brunfärgad och att inte dela Centerpartiets värdegrund, östgötacentern har kallats rasistparti och centertidningen Hallands Nyheter har rått mig att lämna centerpartiet.

Jag går nu igenom de 4 punkter vi lyfter. OK att man kan motsätta sig att dagens regler ändras, men varför detta raseri?

1. Centerstämman 2013 bestämde att Sverige ensamma ska öppna sina ambassader världen över för asylsökande. Till min väldiga förvåning står partistyrelsen fast vid detta även inför denna stämma. I denna fråga är jag och justitieminister Morgan Johansson helt överens, han sa i Debatt i SvT den 3 september att detta naturligtvis är ohållbart.

2. Är det rimligt att Sverige är sämst på att kontrollera ålder när ensamkommande bedöms kunna vara betydligt äldre än 18 år? Ska vuxna män över 20 ges asyl som barn? Jag menar att Migrationsverket bättre bör kontrollera ålder i sådana fall. Man har också just meddelat att man ändrar sina rutiner i den riktningen.

3. Sverige har i särklass mest generösa regler för anhöriginvandring, utan försörjningskrav. Övriga EU-länder tillämpar försörjningskrav. Moderaterna vill se över detta.

4. Endast Sverige ger automatiskt Permanent Uppehållstillstånd för asylsökande från Syrien och Eritrea. Övriga U-länder ger Temporära som sedan oftast omvandlas till Permanenta senare. M, FP och KD vill att Sverige anpassar i EU-riktning.

Ni som rasar, tar ni inte i helt utan proportioner? Är ni lika arga på justitieministern, Migrationsverket och flera andra borgerliga partier?

Vad gäller punkterna ovan är den första viktigast och den 4:e minst viktig. Jag ville lyfta dem samlat till diskussion. Är detta verkligen så fruktansvärt förkastligt? Är EU-s övriga länder och de jag nämnt ovan lika förkastliga? 

Jag ber Er, tänk igenom detta och besinna Er.


fredag, september 04, 2015

Nato, ålderskontroll, vildcamping-Roligt när man får gehör!

Det ska bli stimulerande att vara med i riksdagen igen. En viktig plattform. Oftast tar det tid att få igenom det man driver som enskild riksdagsledamot, och ibland aldrig. Men denna vecka noterar jag stora genombrott med 3 frågor som jag drivit envetet och uthålligt i många år! Det känns mycket bra!

Jag deltog i 3 interpellationsdebatter igår. Om vattendirektivet för lantbruket med miljöministern, om allemansrätt och vildcampare med justitieministern och om bättre ålderskontroll för ensamkommande i tveksamma fall med justitieministern.

Mitt fleråriga arbete för att allemansrättens skyldigheter måste upprätthållas mycket bättre än idag, och att markägare måste kunna vända sig till Polisen för att omgående få hjälp med avhysning av otillåtna bosättningar, är äntligen på rätt väg. Tyvärr hände ingenting under förra regeringen, och inte heller oppositionen stödde mina motioner, vill jag minnas.
Justitieminister Morgan Johansson agerar nu och tillsätter en utredare med direktiv i rätt riktning, Bra! Ett genombrott. Även moderaterna har nu lagt förslag i rätt riktning och jag vet att Centerpartiet också arbetar med frågan.  Vi får se vad det blir av detta, men bra att det rör på sig!
(Tillagt 16 september. jag diskuterade detta i P1 Morgon i augusti)

Centerpartiets styrelse föreslår nu stämman att Sverige ska inleda den process för att gå med i Nato! Utmärkt. Under mina 8 år som försvarspolitisk talesperson i riksdagen insåg jag successivt att verkligheten har förändrats så att nuvarande mycket nära samarbete mellan Sverige och Nato utan dramatik borde övergå i att Sverige blir fullvärdig medlem med beslutanderätt och får §5 skyddet, som är oerhört viktigt. Detta borde ju utredas, vilket jag och C drev på så att utredaren Bertelman tillsattes och kom till rätt entydiga slutsatser.
I den nya utredning som ska tillsättas har dock S fått in ett veto att Sveriges nuvarande alliansfrihet inte får analyseras.
Ryssland blir alltmer oberäkneligt och rustar upp kraftfullt, tiden går och därför är det rätt, anser jag att partistyrelsen nu lägger sitt modiga och insiktsfulla förslag till stämman!

Jag har också som ni vet drivit på för att Sverige bör anpassa några asylregler i EU-riktning, vilket varit oerhört laddat att säga eftersom migrationsfrågorna är så heta och utrymmet för att föreslå något sådant varit politiskt "fel". T ex bör ålderskontrollen när migrationsverket bedömer att en asylsökande som anser sig vara barn kan vara betydligt äldre förbättras. Idag har migrationsverket agerat och tillkännagivit att man kommer att skärpa sina rutiner. Bra!

(Tillagt 5 september:
Stämmohandlingarna har kommit. Jag har naturligtvis med extra intresse läst om partistyrelsens svar på östgötamotionen om att anpassa några asylregler i EU-riktning. (se sidan 193). Reglerna för anhöriginvandring kan ses över och ålderskontroll ska ske rättssäkert. Tillfälliga uppehållstillstånd, istället för permanenta, skulle ha "ringa inverkan på antalet asylansökningar i Sverige".
Jag trodde inte att man skulle stå fast vid förra stämmans oerhört radikala beslut att Sverige ensamma ska öppna sina ambassader för flyktingar som vill söka asyl i Sverige. Det skulle ju ge en oöverskådlig mängd asylansökningar, eftersom ju många miljoner flyktingar i de berörda länderna kan ta sig till våra ambassader. Men det gör man faktiskt, så tolkar jag denna text:
"Vid partistämman i Karlstad beslutade Centerpartiet att verka för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands. Partistyrelsen medger att det i områden där det råder krigstillstånd skulle medföra betydande svårigheter att hantera asylärenden på ett säkert sätt. Om det ens är möjligt att hålla ambassaden öppen. Samtidigt finns goda skäl att öppna möjligheten att söka asyl på ambassader i länder där sådan verksamhet kan bedrivas på ett säkert och rimligt sätt. I arbetet 7565 med detta finns också anledning att överväga möjligheten att införa humanitära visum, gärna i samarbete med EU och andra länder.")
 

måndag, augusti 31, 2015

Modigt och rätt av Annie Lööf m fl om Nato!

Partiledare Annie Lööf samt våra utrikes- och försvarspolitiska talespersoner Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström skriver på SvD Brännpunkt att Sverige bör gå med i Nato!

Jag har som försvarspolitisk talesperson under 8 år brottats med frågan om Sveriges säkerhet och jag skriver under på varje ord i deras artikel!

Starkt och modigt och rätt av Centerpartiets styrelse!

Det finns en del andra goda argument, t ex de alltmer komplexa och dyra vapensystemen, som gör att Sveriges säkerhet blir alltmer bräcklig om vi inte militärt samarbetar mycket nära med andra länder. EU-medlemskapet räcker inte, EUs försvarsorganisation är i praktiken Nato och Sveriges, Finlands, Nordens och de baltiska ländernas säkerhet förstärks kraftfullt om Sverige, och förhoppningsvis Finland, går med.

Först under ett gemensamt Natoparaply kan det Nordiska militära samarbetet kraftfullt utvecklas, vilket är nödvändigt!

Här, och här, och här, några länkar till några av de blogginlägg där jag öppnat för vikten av att Sverige analyserar och överväger Natomedlemskap.

Alliansfriheten då? Ingen skugga över den men nu är det 2015 och Ryssland är oberäkneligt, att då förlita sig på samma alliansfrihet som på 1900-talet är att gambla med Sverige, Nordens och de baltiska ländernas säkerhet.

Försvarsminister Peter Hultqvist och S är lamslagna i Natofrågan genom inbördes oenighet, därför försöker han igår i DN att öppna en alternativ linje där Sverige istället bilateralt samarbetar allt närmare USA. Det visar på kraften i att något måste hända.

Men att Sverige och USA som jämbördiga parter skulle öka sitt samarbete men utan att Sverige är med i Nato, det är plan B eller C.

Huvudspåret är precis det som det öppna och modiga och (social)liberala Centerpartiet nu banar vägen för genom ett förhoppningsvis beslut med bred majoritet på partistämman i september!
 

S/MP minskar något jordbrukets dieselskatt

Svensk livsmedelsproduktion minskar sedan 30 år, tyvärr. En orsak är högre kostnader än andra länder.

En av de stora kostnadsposterna för jordbruket var för 100 år sedan arbetshästarna, som åt mycket havre och gräs. Idag är det traktorer som är dragarna, och inköpen av drivmedel/diesel är en av jordbrukets stora kostnadsposter.

S-regeringen införde vid EU-inträdet en särskild skatt på diesel och handelsgödsel på 600 + 300 mkr för att bönderna skulle betala en del av Sveriges EU-avgift.

Genom hårt arbete av LRF och Centerpartiet lyckades man förmå Göran Persson att 2004 återföra de 600 mkr till jordbruket.

I samband med energiuppgörelsen 2009 drev Reinfeldt/Borg/M igenom att återföringen skulle tas bort till år 2015. Min värsta stund i riksdagsgruppen var när Maud Olofsson plötsligt informerade om detta.

Idag har Sverige den i särklass högsta skatten på diesel för jordbruket av alla EUs länder, 4,15 kr per liter till skillnad från i Finland med 1,80 och i Danmark med 0,60 kr per liter. Detta är uppenbart helt ohållbart. Motivet numera för skattechocken är inte Sveriges EU-avgift, utan att traktorerna ska gå på biogas och rapsolja istället. Biogasen har tekniska problem och endast en liten del av bönderna har möjlighet att köra förnybart det närmaste decenniet. Miljöskatten driver alltså inte fram förnybart utan tyvärr snarare livsmedelsproduktion bort från Sverige.

S/MP-regeringen höjer nu drivmedelsskatterna ytterligare men kompenserar jordbruket genom återföring samt med extra 27 öre. Det är alldeles för lite men ändå ett steg i rätt riktning, och landsbygdsminister Bucht ska ändå ha beröm för att ha fått med S och MP på detta, vilket säkert har krävt mycket energi.

LRF kräver att 3 kr per liter av skatten återförs vilket är ett modest krav som snarast borde tillgodoses i brinnande mjölkkris. Centerpartiet som kraftfullt motsatt sig dieselskattens införande 1995 och som drev fram återföringen 2004 borde tydligt ta ställning för LRFs förslag. Det har faktiskt en stark miljöprofil genom att sänkta kostnader ger fler jordbruk möjlighet att överleva så att mer närproducerad mat kan ersätta importmaten. 

fredag, augusti 14, 2015

Rasistbeskylld; Lämna partiet...

Mitt återinträde i riksdagen har börjar med 2 heta strider, därav rubriken. Båda mycket trista, tyvärr. Möjligen enda poängen att jag får chansen att försvara mig mot de kvädna eller okvädna visor som ofrånkomligen drabbar den som är dumdristig nog att stå upp för att någon migrationsregel kan behöva skärpas, och inte bara öppnas än längre före övriga EU-länder.

Jag tänker bara länka till några tidigare blogginlägg och till några uppslagna artiklar och en ledare i främst Östgöta- och Hallandspress samt Dagens samhälle

Jag skrev en debattartikel i Dagens Samhälle om behovet, som jag anser, om en bättre ålderskontroll av ensamkommande under uppgivna 18 år. Flera repliker som jag besvarat samt ett mycket intressant inlägg från Jonas Andersson som arbetar i Skellefteå på ett boende för ensamkommande och som anser att kontrollen bör bli bättre för barnens skull.

Detta föranledde min riksdagskollega på östgötabänken Linda Snecker (V), som jag inte haft något otalt med, att angripa mig med det grövsta förtal på Twitter genom ordet "rasistpartiet", syftande på mig och Östgötacentern (som med bred majoritet i april stödde min motion om att anpassa några svenska asylregler i EU-riktning.

Aftonbladet skrev en artikel. Folkbladet skrev några artiklar. Corren skrev också en artikel. Jag avser att ställa frågor till Vänsterpartiets gruppledare Hans Linde och partiledare Jonas Sjöstedt om deras syn på Sneckers grova förtal. Corren skrev också en ledare med kritik mot Sneckers utfall, men där man också i vanlig ordning kritiserade min påstått alltför restriktiva syn på asylreglerna.

Samtidigt, i Hallands Nyheter, publicerades en mycket anmärkningsvärd ledare om att står man inte helt bakom Centerpartiets nuvarande asyl- och migrationspolitik, beslutad på parti stämman 2013, bör man överväga att lämna partiet. Corren har också skrivit om detta.

Ja, vad ska man säga? Jag, och östgötacentern, har en varm och humanistisk människosyn, vi står naturligtvis upp för alla människors lika rätt och värde och vi vill ha en asylpolitik i EU-tät och mer. Ändå denna rabiata, skulle jag vilja säga, kritik för att vi i några sakfrågor tillåter oss det oerhörda, i Sneckers, Correns och Hallands Nyheters ögon, att vilja anpassa några svenska asylregler i EU-riktning. Ur led är tiden...

Tillagt den 19 aug: Min debattartikel i Norrköpings Tidningar med frågor till Jonas Sjöstedt och Hans Linde om de tar avstånd från Linda Sneckers grova förtal.

Tillagt 20 augusti: Roland Larsson skriver till mitt försvar i Corren, vilket jag naturligtvis starkt uppskattar. Mycket tyst, ännu, från andra ledande centerpartister, dock.

Tillagt den 27 augusti: Slutreplik (?) till Linda Snecker i Norrköpings tidningar.

Tillagt den 4 september: Lars Stjernqvist (S) rycker ut till mitt försvar, vilket jag tackar för, i en debattartikel i Skånska Dagbladet och Folkbladet. Folkbladet följer upp med en nyhetsartikel. jag hoppas att NT och Corren, som gav stort utrymme åt Sneckers utfall, också gör det. 

måndag, augusti 10, 2015

Tung centertidning; "Följ partilinjen eller lämna Centerpartiet".

Jag har just återinträtt i Sveriges Riksdag. Jag skrev i juli ett blogginlägg där jag som öppen och transparent politiker redovisade min plattform inför riksdagsarbetet, som mycket lojal centerpolitiker i det allra mesta, men med avvikande uppfattning från partilinjen ifråga om Sveriges asylregler, som  jag menar behöver anpassas i EU-riktning.

Igår läste jag på nätet en ledare i Hallands Nyheter, vars ledarsida är centerpartistisk och som är en tung opinionsbildare (C) i ett anrikt och tungt centerdistrikt.

Den kräver kadaverdisciplin i Centerpartiet, delar man inte majoritetens linje i fråga om Öppenhet, som den senaste partistämman tolkar den, bör man lämna partiet. Och skulle inte alliansen följa Centerpartiets diktat i denna fråga så bör Centerpartiet lämna alliansen.

Centerpartiet är i mina ögon ett öppet och socialliberalt parti med just stor öppenhet för att inom den gemensamma värdegrunden ha högt i tak och en levande demokratisk debatt där olika åsikter får brytas med varandra i en fruktbar dialog. Centerpartiet borde vara så långt man kan komma ifrån centralstyrning och bristande respekt för olika uppfattningar och partimedlemmar.

Jag tar därför den utomordentligt anmärkningsvärda ledaren, som talar ett språk jag inte känner igen, på mycket stort allvar. Förebådar den en ny "idéprogramsdebatt"? Jag som anser att vi kom igenom den med ett mycket bra idéprogram där vi har en god värdegrund och där vi tillfullo respekterar varandra.

Jag respekterar de inom mitt parti som vill driva Sveriges asylpolitik längre än t o m Miljöpartiet och Vänsterpartiet i ännu mer öppenhetsinriktning än idag. trots att Sverige redan tar emot ca 20 % av alla asylsökande till EU, och runt 40 % av de ensamkommande under 18 år. Jag har fått möta reaktioner på en del håll som inte respekterar mig och andra som argumenterar för att några svenska asylregler bör anpassas i EU-riktning. Ledaren i Hallands Nyheter för fram detta i ljuset på ett oerhört tydligt sätt, jag blir beklämd och upprörd och har inget annat val än att genast gå i svaromål och ta debatten.

Därför gjorde jag igår kväll omgående ett inlägg i det debattforum på Facebook, för en öppen och fri debatt på socialliberal grund, som jag startat och medmodererar, Politisk Centerdebatt.

Här är inlägget:

"Den här ledaren i Hallands Nyheter (C) vill jag att alla läser. Jag tycker att den är utomordentligt anmärkningsvärd.
Centerpartiet måste stå upp för "öppenhet" vilket tolkas som att ingen anpassning av Sveriges mer generösa asylregler får ske, och att Sverige snarast måste bevilja asyl på sina ambassader, antar jag.
Och den som likt mig motsätter sig detta på någon punkt bör helst byta parti.
Vad är detta? Diktat? Är vi ett socialliberalt Centerparti eller är partiet främst för öppenhet in absurdum på väg mot fri invandring?
Ledaren hade passat väl in i centralstyrda partier österut för 30 år sedan. Hur kan en sådan ledare publiceras i en Centertidning?
Jag är för öppenhet och är positiv till migration och en generös asylpolitik. Men jag anser som bekant att Sverige kommit lite för långt före övriga EU vad gäller några asylregler, vilket med bred majoritet även blev distriktsstämmans i Östergötlands beslut i april.
Hör vi inte längre hemma i Centerpartiet, så som Hallands Nyheter definierar det?
Jag trodde att striden om ideprogrammet bilades när vi enades om ett bra program med bra visioner men också med realistiska mål under överblickbar tid. Har det nu blivit "religion" i Hallands Nyheter att Centerpartiets asylpolitik ska formas med hjärtat och vara mer generös än t o m Miljöpartiets och Vänsterpartiets, oavsett hur stor andel av asylsökande till EU som kommer till Sverige och oavsett vad detta kommer att kosta.
Mitt Centerparti har naturligtvis visioner på många områden om världens bästa företagsklimat och miljö, om levande landsbygd och grundtrygghet och en öppnare värld utan förödande stora och små hemska krig. Men mitt Centerparti är också med vid människors köksbord och ser till att låta hjärtats godhet balanseras av hjärnans realism om vad Sverige ekonomi klara av att genomföra utan att välfärd och social trygghet riskeras.
Partistyrelse och partiledning i vårt Centerparti har ett viktigt ansvar i att hålla ihop partiet och skapa ett förtroendefullt arbetsklimat som kan hålla kvar befintliga centerpartister i partiet samtidigt som många nya medlemmar och sympatisörer kan ansluta.
Skulle vi åter tendera till att bli ett enfrågeparti av nu nästan sektkaraktär där minoriteter inte längre är välkomna, vart är Centerpartiet då på väg?
Jag noterar också att Isabella Carneström Edman på Hallands Nyheters ledarplats menar att skulle inte alliansen följa Centerpartiets diktat ifråga om maximal öppenhet ska Centerpartiet lämna alliansen och, antar jag, ansluta sig till de som är nästan lika goda förkämpar för öppenhet som Centerpartiet, nämligen Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Jag kommer naturligtvis att läsa vår partistyrelses förslag till partistämman i september ännu noggrannare än vanligt. Jag tycker att var och en i partistyrelsen har ett personligt ansvar att tillsammans forma en politik som bygger på Centerpartiets värderingar och parti-och idéprogram, som förenar visioner med praktisk verklighet och som har en öppenhet i flera olika avseenden, inte minst för rätten att tycka olika i enskilda sakfrågor och ändå vara lika goda centerpartister!"

Tillagt 14 augusti. Här min replik i Hallands Nyheter, och här är svaret i oförändrad riktning. Och följer Corren upp det hela.
 

torsdag, augusti 06, 2015

Bättre ålderskontroll av enskom under 18 år

Jag skrev 2012 en artikel på DN-debatt om bättre ålderskontroll av ensamkommande asylsökande under uppgivna 18 år. Då tog Sverige emot runt 4.000 ensamkommande, motsvarande ca 25 % av alla som kommer till EU på ett år. Statsbudgetkostnaden för mottagande och boende var några miljarder kronor.

Migrationsverkets kontroll av ålder har sedan dess snarast blivit sämre, man gör nästan inga röntgentest och litar i mycket hög utsträckning på de ensamkommandes egna uppgifter, trots att incitamenten för att uppge en ålder under 18 år är mycket starka. Se t ex denna min debattartikel i Expressen nyligen.

I år beräknas 12.000 ensamkommande välja Sverige, kanske 40 % eller mer av alla de som kommer till EU. Statsbudgetkostnaden för detta har flerdubblats till över 10 miljarder kronor, och migrationsverkets prognoser visar att om några år kan dessa kostnader svara för uppåt hälften av hela Statens anslag för migration.

Sveriges stora attraktionskraft på ensamkommande asylsökande till EU beror bl a av att migrationsverket litar på uppgivna åldersuppgifter i mycket hög utsträckning, riskerar du att bedömas vara över 18 år är chansen för att ändå klassas som barn mycket högre i Sverige än i övriga EU-länder.
Detta för i sin tur med sig betydande nackdelar från rättssäkerhets- och rättvisesynpunkt. Det kan vara så att 10 procent och mer av de som beviljas asyl som barn i Sverige i själva verket är mellan 18 och  25 år. Resultat från andra länder tyder på detta. Det innebär en grav orättvisa mellan de som är över 18 år och söker asyl som vuxna, och de som också är det men söker asyl som barn. Det är dessutom inte rätt mot de barn under 18 som placeras på boenden med vuxna män, de allra flesta ensamkommande under 18 år är ju av manligt kön.
Jag skriver idag i Dagens Samhälle och uppmanar migrationsverket att mycket bättre kontrollera ålder på ensamkommande under uppgivna 18 år, när tveksamhet råder.
Några har replikerat, här är mina 2 svar, och här.
Jonas Andersson, som arbetar på ett boende för ensamkommande i Skellefteå, skriver mycket intressant, och menar att bättre ålderskontroller behövs av hänsyn till barnen.

onsdag, augusti 05, 2015

Nyhetsvärdering Dagens Eko om migration

Tyvärr finns det en misstro hos alltfler medborgare mot svenska media, man litar inte på att de speglar verkligheten som den är utan friserar den lite i "positiv och rätt" riktning, av goda och välmenande skäl.

Jag anser denna utveckling oroande av flera skäl. Det är viktigt att verkligheten speglas som den är, inte som den borde vara. Och om förtroendet för t ex public service, och övriga media, minskar hos en del medborgare är det inte bra, tycker jag.

Stämmer det då, har media en egen agenda om vad som bör lyftas fram och vad som inte bör lyftas fram.

Jo, nog är det så. Tydligast är det i de laddade migrationsfrågorna, där både media, politiker och myndigheter sedan länge haft en agenda att lyfta positiva nyheter och avstå så långt möjligt från andra eller tona ned dem.

Exemplen är så många. Vid brottsrapportering, och när signalement beskrivs, finns alltid en strävan att undvika att beskriva sådant som kan kopplas till migrationen. Detta leder lätt till att många tror att fler brott än vad som är fallet begås av människor med rötter i andra länder, dvs beröringsångesten kan vara contraproduktiv.

Detta blogginlägg har sin  grund i ett Dagens Eko-inslag igår. Barnläkare kritiserar Migrationsverkets alltför hårda ålderskontroller när ensamkommande under 18 år bedöms vara äldre.

Jag har sedan flera år diskuterat och fört fram samma fråga men utifrån perspektivet att Sverige kontrollerar uppgiven ålder för dåligt. Jag har t o m nyligen JO-anmält migrationsverkets generaldirektör.

När nu Dagens Eko väljer att spegla situationen kring den tiodubbling av ensamkommande under 18 år som skett till Sverige på 10 år, och att andelen av de som kommer till EU och väljer Sverige har ökat från 10 till 40 %, så lyfter man alltså fram barnläkares kritik att Sverige har för hårda ålderskontroller.

Man lyfter inte fram den mycket stora ökningen enligt ovan och att statens budgetkostnader härigenom också tiodubblats till snart 10-15 miljarder, 1/3 av hela migrationsbudgeten.

Man lyfter inte fram att en sannolik orsak till att så många väljer Sverige är just att Sverige i så hög utsträckning litar på de asylsökandes egna uppgifter om sin ålder och kontrollerar den mycket mindre än övriga EU-länder.

Nej, fokus för Dagens eko är inte att kanske 1.000-tals ensamkommande vuxna män (över 18 år) per år nu beviljas asyl som barn, till mycket stora kostnader, utan att några stycken som är under 18 år felaktigt har fått ansöka om asyl som vuxna.

Det är naturligtvis helt OK att spegla kritiken mot att barn tvingas att ansöka om asyl som vuxna på grund av för stränga svenska ålderskontroller. Men det blir faktiskt fel och en allvarlig "verklighetsförsköning" när Dagens Eko, och nästan alla media, samtidigt aktivt väljer att inte spegla de andra aspekter av denna fråga som jag har belyst ovan.