lördag, juni 07, 2008

citat från riksdagsdebatten den 13 juni 2007

Jag har tidigare hänvisat till riksdagens hemsida och till fjolårets debatt om signalspaningen som jag tycker gav en rätt god bild över vad frågan handlar om. Här nedan kommer några subjektivt valda citat från den, www.riksdagen.se, dokument, protokoll:

Peter Jonsson (s):
Under de minuter jag kommer att ta kammarens tid i anspråk kommer ni att märka att jag har en röd tråd i hela mitt anförande. Den röda tråden är att socialdemokratin sätter Sveriges säkerhet främst.
Den här frågan handlar inte om huruvida vi är för eller emot FRA. För oss socialdemokrater är det tydligt att Sverige behöver Försvarets radioanstalt för att informera oss om omvärldsläget och för att skydda landet och våra fredsfrämjande insatser.
Vi välkomnar en ny lag på det här området. Anledningen till att vi begär vilandeförklaring är att lagförslaget inte tydligt når upp till de integritetsskyddskrav som vi ställer. Åtgärderna är långtgående. Därför krävs det ett långtgående integritetsskydd.

Alice Åström (v):
När vi i dag debatterar propositionen En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet är det en stor och viktig debatt. Det är en debatt som handlar om alliansfrihet, neutralitet, hur vi inom Försvarsmakten och inom det svenska försvaret ska kunna skaffa oss underrättelser och inte vara beroende av underrättelsetjänster i andra länder. Det är en viktig fråga, och det går inte att bortse ifrån att det finns ett stärkt behov av att ha en egen underrättelsetjänst.
Jag måste faktiskt säga att under behandlingens gång och under debattens gång, då kritik har riktats mot förslaget, och den kritiken har varit hård, från Advokatsamfundet, från åklagarväsendet, från polisen och från Säpo, har det skett förbättringar. I det förslag som ligger i kammaren i dag har det införts flera rättssäkerhetsgarantier. Det har blivit en tydligare gränsdragning i fråga om vem som ska ge tillstånden, vem som sedan ska kontrollera att tillstånden faktiskt har följts och att man inte har gjort ett övertramp. Men, fru talman, det räcker inte. Om man ser detta förslag tillsammans med många andra ser man att frågan om skyddet för den personliga integriteten och frågan om rättssäkerhet är frågor som har kommit på undantag.

Peter Rådberg(mp):
FRA-lagen inleds så här: Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas till stöd för svensk utrikes- och säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet.
Man ändrar alltså skrivningen från, som vi tidigare talat om, ”yttre militära hot” till ”yttre hot”, vilket nu inkluderar allt från flyktingströmmar till räntespekulationer och, sannolikt, fildelning.
Vad betyder ”yttre hot”?
Den generella avlyssningen av svenska folkets telefon- och e-posttrafik är ett sådant kliv bort från rättssäkerhetsprincipen – att enbart enskilda brottsmisstänkta ska kunna utsättas för integritetskränkandet – att detta är att se som ett paradigmskifte i svensk rättshistoria.
Att hotbilden har blivit större i och med att Sverige åtagit sig att delta i den internationella kampen mot terrorismen är helt klart. När Sverige inte är hotat av terrorism ska vi införa en övervakning av hela Sverige för att det finns länder som för en självdestruktiv utrikespolitik. Att regeringen handlar på det här sättet skyddar inte vårt lands självbestämmande. Det är att ge upp självbestämmandet.

Karin Enström (m):
Dagens säkerhetspolitiska hot, eller hot som kan få säkerhetspolitiska konsekvenser, är av en helt annan karaktär än vad de var under det kalla kriget. Hoten är ofta gränsöverskridande, asymmetriska, icke-militära och kan komma från icke-statliga aktörer. Syftet med hela försvarsunderrättelseverksamheten är att ge stöd för bedömningar och beslut avseende svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, att bidra till det svenska deltagandet i internationellt säkerhetssamarbete och att samverka med underrättelser för att stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred. För att kunna göra detta behöver man kunna kartlägga yttre hot mot landet.
Inhämtning ska få ske av uppgifter av relevans för att kartlägga militära hot mot landet och förhållanden som är relevanta för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insatser samt kartläggning under pågående insatser av hot mot svensk personal eller svenska intressen i övrigt.
Vidare får inhämtningen avse strategisk kartläggning av internationell terrorism eller annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.
Vidare ska signalspaning få bedrivas för kartläggning av utveckling och spridning av massförstörelsevapen och krigsmateriel, yttre hot mot samhällets tekniska infrastrukturer i form av till exempel kvalificerade IT-relaterade hot, konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet och internationella företeelser i övrigt av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.


Staffan Danielsson (c): I den bästa av världar skulle det givetvis inte behövas vare sig underrättelseinhämtning eller signalspaning mot yttre hot och utländska förhållanden. Det skulle ju heller inte behövas något försvar eller några vapen. Tyvärr är vi inte där än. Ett litet land som står militärt alliansfritt behöver ett eget försvar, ett utvecklat samarbete med andra länder och en egen underrättelseinhämtning.
Jag är egentligen den förste att beklaga detta, men så är det. Då tvingas vi göra en jättesvår avvägning mellan integritetsskydd, som vi från Centerpartiet verkligen brinner för och vill värna, och det legitima behovet för ett litet, militärt alliansfritt land i norra Europa att ha ett försvar och att det ska ha så bra möjligheter för att agera som möjligt om någon aktion skulle planeras. Då behövs det underrättelseverksamhet.
Den här bedömningen tycker vi är så bra den kan vara i dagsläget. Låt oss gärna diskutera hur den kan förbättras ytterligare år 2011 vid kontrollstationen.

Allan Widman (fp): Det första man måste konstatera är att det gamla uttrycket att etern är fri för försvarsunderrättelseverksamhet inte längre gäller. I och med den lagreglering som nu föreslås kommer det att finnas viktiga begränsningar för hur denna underrättelseverksamhet får bedrivas även i etern. Det är ett helt nytt område och en stor landvinning när det gäller att vakta över rättssäkerheten.
Det är också viktigt att notera att lagförslaget begränsar försvarsunderrättelseverksamheten till just utländska förhållanden. Inte heller på denna punkt har det tidigare funnits några begränsningar. Det har varit möjligt att under decennier inrikta underrättelseverksamheten även mot det som inte är utrikes förhållanden.
Thomas Bodström återkommer till detta med möjligheterna att kringgå bestämmelserna om hemliga tvångsmedel. Jag vill bara uppmärksamma talmannen och kammaren på att det finns en tydlig reglering i försvarsunderrättelselagen i den ändring som vi nu föreslår ska genomföras i 4 §. Där sägs att försvarsunderrättelseverksamheten inte får vidta åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som lyder under annan lag, till exempel hör till polisens verksamhetsområde. Man får inte ägna sig åt brottsbekämpande, och man får inte ägna sig åt brottsförebyggande verksamhet.


Else-Marie Lindgren (kd):
Herr talman! Det som är aktuellt är endast information av betydelse för landets säkerhet. Det handlar om det vi kallar för försvarsunderrättelseverksamhet, det vill säga om det gäller utländska förhållanden och om yttre hot mot landet förekommer. Av alla de mejl, fax och telefonsamtal som går igenom kablarna kommer endast en ytterligt liten mängd i fråga. Man brukar tala om att det är ett meddelande av tio miljarder som kan komma i fråga och undersökas utifrån fastställda sökord. Det är alltså en oerhört liten mängd vi talar om. Avsikten är att kolla företeelser och trender – allt för att stärka landets säkerhet. Ingenting sparas, utan det som passerar är borta.

Mikael Odenberg (m):
Jag sticker inte under stol med att det finns inslag i detta lagpaket som inrymmer en potentiellt ökad risk för intrång i den enskildes integritet. Det är klart att om man inför en teknikneutral lagstiftning så att en myndighet som i dag kan spana i etern också får möjlighet att vidga den spaningen till att även gälla signaler i trådförbindelser innebär det en utökning av spaningsmöjligheten och därmed också en utökning av den potentiella risken för intrång. Jag vill påpeka att med dagens lag om försvarsunderrättelseverksamhet är det i princip fritt fram för FRA att göra precis vad som helst så länge det finns en inriktning och så länge man håller sig till etern. Med det förslag som vi har lagt på riksdagens bord begränsar man verksamheten till att gälla utländska förhållanden, och man preciserar också att FRA inte får ägna sig åt någonting som har med brottsbekämpning att göra.
Försvarsunderrättelseverksamhet handlar om utländska förhållanden. Det handlar om yttre hot mot vårt land och mot svenska intressen. Det handlar om att kartlägga företeelser, mönster och samband. Det handlar däremot inte om att övervaka svenska medborgare. Det handlar inte om att bekämpa brott, för till det har vi polisen. Det handlar över huvud taget inte om att jaga enskilda individer.
Jag utesluter inte att försvarsunderrättelseverksamheten skulle kunna snubbla över en terrorist i Sverige som har samband med terroristceller utomlands. Men skulle man göra det kommer dessa uppgifter att lämnas över till de polisiära myndigheterna som sedan får gå till domstol för att få ett förhandsgodkännande om man vill avlyssna individen i fråga.

Thomas Bodström (s):
Med tanke på det sätt som man har skött det från regeringens och Mikael Odenbergs sida är jag rädd att man har gett uttrycket högmod går före fall ett ansikte. Mikael Odenberg hade alla chanser att få till en uppgörelse. Vi var tydliga med att vi var för FRA. Han kom till ett departement där förslagen låg framme och var väl förankrade. Vi var tydliga med våra tio punkter, och vi var öppna för diskussion.
Men det går inte att agera på det sätt som han har gjort. Det är beklagligt och tråkigt. Vi hade kunnat få en uppgörelse.
Vi står inför en mycket märklig situation. Det finns en mycket bred majoritet för det här förslaget, men oenighet om det sätt som man har agerat på. Vi får väl nu i stället se till att vi använder tiden framöver till att försöka hitta den bästa möjliga lösningen i stället för att bara gå tillbaka.

76 kommentarer:

Martin M sa...

"Man får inte ägna sig åt brottsbekämpande, och man får inte ägna sig åt brottsförebyggande verksamhet."

Det skulle alltså innebära att FRA under inga omständigheter får dela med sig av sin information till polis och myndigheter i syfte att hjälpa till i eller inleda brottsutredningar. Stämmer det Staffan? Är det vattentäta skott?

Mitt intryck är snarare att FRA inte får bedriva spaning som är inriktad på brottsbekämpande verksamhet, men att man får använda den information man kommer över till att assistera brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. I praktiken känns varken skillnaden stor eller lagens avgränsning speciellt skarp. Rätta mig om jag har fel.

Anonym sa...

Vill haka på Martin M:s fråga.

FRA kommer enligt lagen få rätt att rapportera sina uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Vad är då detta om inte hemlig preventiv avlyssning? Dessutom utan domstolsbeslut och med minimal förhandsprövning av sökbegrepp.

Så här står det i propositionen:

Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får ... de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

Kan vi inte enas om att FRA får rätt att spana mot enskilda, då det är av "synnerlig vikt för verksamheten", och föra informationen vidare till polisen? Eller gör ni i utskottet någon annan tolkning av "lämna stöd"?

/Jens

Erik Hultin sa...

Det är synd och skam att det svenska folket i allmänhet inte är riktigt insatta i vad som nu håller på att ske. Det är än mer synd och skam att partipiskor viner och att kontakten med gräsrötterna verkar saknas.

Staffan, oavsett antalet citat från riksdagen du lägger upp här så förändrar det inget. Betänk gärna även att just din mail och ditt eget surfande kommer att övervakas. Det gäller även de mail som du skickar via adressen som du har fått via riksdagen.

Hotbilden saknas och av den anledningen så är förslaget fullständigt vansinnigt. Ni försöker laga något som inte är trasigt, och därmed så överlämnar ni vinstpokalen till motståndarna, d.v.s. de som verkligen inte vill ha ett öppet och fritt samhälle.

Dennis Nilsson sa...

Tänker inte ni som sitter i Riksdagen idag på de långsiktiga konsekvenserna av ert handlande, att ni nu skapar förutsättningarna för ett totalitärt samhälle, och vad det i slutändan kommer att resultera i?

När man bygger ett samhälle vars fundament vilar på högmod och misstro (läs FRA-lagen), misstror det samhället sig själv, och har därmed sått fröet till sin egen undergång.

Som vi har lärt oss av historien; samhällen som bygger på högmod och misstro, oftast totalitära regimer förgör sig själva inifrån, förr eller senare.

Det borde ni riksdagsmän/kvinnor, politiker och makthavare ta till er.

I ett totalitärt samhälle varar inte köttgrytorna hur länge som helst, för nomeklaturan.

Det enda rätta som går att göra med FRA-lagen är att lämna den hör hemma, nämligen i papperskorgen, på historiens sophög över miserabla och icke-fungerande samhällssystem.

Anders W sa...

"I den bästa av världar skulle det givetvis inte behövas vare sig underrättelseinhämtning eller signalspaning mot yttre hot och utländska förhållanden."

Vilka hot?
Dom Sverige får när vi skickartrupper till NATO ledda operationer?
Eller dom vi får när vi inte gör som USA vill?

"Då tvingas vi göra en jättesvår avvägning mellan integritetsskydd, som vi från Centerpartiet verkligen brinner för och vill värna, och det legitima behovet för ett litet, militärt alliansfritt land i norra Europa att ha ett försvar och att det ska ha så bra möjligheter för att agera som möjligt om någon aktion skulle planeras. Då behövs det underrättelseverksamhet."

Om ni nu brinner för integritetsskydd så finns det bara ett sätt att rösta i denna fråga och det är NEJ!
Underrättelseverksamhet behövs ja, men INTE MASSÖVERVAKNING av icke misstänkta!

Markus Gålfalk sa...

Jag är grovt skeptisk till att FRA ens i princip kan bekämpa terrorism eller grövre brott då det inte finns tillräckligt med processorkraft att rutinmässigt dechiffrera allmänt förekommande algoritmer. Det kommer aldrig heller att finnas tillräckligt med processorkraft då kryptering kan göras arbiträrt tidskrävande att dechiffrera utan större svårighet.

Det är dessutom trivialt enkelt att använda kryptografiskt säkra slumptal; en så kallad 'one-time pad' för oknäckbar kryptering så länge båda parter lyckades utbyta slumptalen över ett säkert medium(t.e.x. genom att ta emot ett USB-minne eller en CD-skiva i person). Efter slumptal har utbytts kan krypterade meddelanden skickas med trygghet över vilket medium som helst. Ett USB minne med 1 GB minne som kostar ~50 kr är tillräckligt för att skicka c.a. en miljard tecken utan att återanvända slumptal.

Dessutom tror jag att förslaget spelar rätt in i händerna på terroristerna. Det förefaller göra mer skada än terroristerna någonsin skulle kunna hoppas på; både ekonomiskt, propaganda mässigt och genom dess påverkan på vad vissa människor vågar tycka till om på internet och över telefon.

Det förefaller ifrågasättbart både moraliskt och ur lagens mening.

Anonym sa...

Jag är starkt emot det aktuella förslaget om signalspaning.

Hur går det förresten ihop att man på detta sätt vill stärka sveriges försvar mot yttre hot, och samtidigt nedrustar vår militära förmåga så att vi till närmst står försvarslösa?

Finns det förhoppningar om att kunna sälja spaning och spaningsresultat?

Jag anser att det är djupt ohederligt att på detta sätt äventyra den personliga integriteten.

Anonym sa...

Wanna Get HIGH? Running out of Supply? Then Check Out My Shit!
>>>>> http://bestlegalhighsdrugs.info <<<<
If you have questions, you can email my boy at online.mentor [at] gmail.com


[size=1] IGNORE THIS----------------------------
Ecstasy Fuck amaniga muscaris [url=http://bestlegalhighsdrugs.info] legal herbs [/url] where does marijuana come from salvis divinirum [url=http://buybudshoplegalherbs.info] smoke legal herbs[/url] about hashish vufo alvairus [url=HTTP://BUYINGMARIJUANASALE.INFO] Buy Marijuana [/url] Crystal Meth Anonymous Nyc Methanphetamine [url=HTTP://BUYLEGALBUDSCOMREVIEWS.INFO] legal buds reviews [/url] salviia diviborum home drug testing [url=HTTP://CANNABISHIGH-PILLSHIGH.INFO] High Quality Cannabis[/url] buf alvariud amamita muscaroa [url=HTTP://HOWTOBUYWEED-BUYINGWEED.INFO] purchasing weed[/url] how to smoke salvia dalvia divinorum [url=http://legalbud.drugreviews.info] legal buds [/url]

how to manufacture crystal meth Legal Bud Review [url=http://legalweed.lamodalatina.com] legal weeds [/url] hashihs bufl avlarius [url=http://buysalvia.lamodalatina.com] order salvia leaves[/url] bbufo albarius ubfo alvaruus

gerbera jamesonii marijuanna [url=http://legalweed.lamodalatina.com] legalweeds [/url] salbia divunorum ectsasy pilla [url=http://buysalviacheap.com] buy salvia powder[/url] ecstaay ppills amanits muscariia
[url=http://guaranteedheightincrease.info/]height increase[/url] - http://guaranteedheightincrease.info/
height increase - http://guaranteedheightincrease.info
[url=http://provenpenisenlargement.info/]proven penis growth[/url] - http://provenpenisenlargement.info/
proven penis enhancement - http://provenpenisenlargement.info/
[url=http://provenskincareadvice.info/]skin care tips[/url] - http://provenskincareadvice.info/
skin care techniques - http://provenskincareadvice.info/
[url=http://getrichgambling.info/]get riches gambling[/url] - http://getrichgambling.info/
get riches gambling - http://getrichgambling.info/
[url=http://herpesoutbreak-gentalwarts.info/]herpes outbreak[/url] - http://herpesoutbreak-gentalwarts.info/
herpes outbreaks - http://herpesoutbreak-gentalwarts.info/
[url=http://STOP-PREMATURE-EJACULATION-SOLUTIONS.INFO]cure premature ejaculation[/url] - http://STOP-PREMATURE-EJACULATION-SOLUTIONS.INFO
cure premature ejaculation - http://STOP-PREMATURE-EJACULATION-SOLUTIONS.INFO
[url=http://3GMOBILEPHONESFORSALE.INFO]3g mobile cellphones on sale[/url] - http://3GMOBILEPHONESFORSALE.INFO
used mobile cellphones on sale - http://3GMOBILEPHONESFORSALE.INFO
[url=http://internationaloddities.reviewsdiscountsonline.com] internationaloddities[/url]
internationaloddities
[url=http://drobuds.reviewsdiscountsonline.com]dro buds reviews [/url]
buy dro bud
[url=http://bestacnetreatmentreviews.info] acne treatment review[/url] http://bestacnetreatmentreviews.info
best acne treatment review http://bestacnetreatmentreviews.info
[url=HTTP://LEARN-HYPNOSIS-ONLINE.INFO]learn hypnotism online[/url]
learn hypnotism online

Anonym sa...

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=13415][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/117/Minissha Lamba-91.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=13240][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/117/Minissha Lamba-90.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=13236][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/117/Minissha Lamba-87.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=13234][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/117/Minissha Lamba-85.jpg[/IMG][/URL]


[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Minissha-Lamba-117.htm][b]Minissha Lamba Sexy Wallpapers[/b][/url]

Photo gallery at WallpaperHungama.in is dedicated to Minissha Lamba Pictures. Click on the thumbnails on enlarged Minissha Lamba pictures, live photographs and exclusive photos. Also after to other Pictures Gallery for Turbulent grade and Strong Resolution image scans, film captures, cinema promos, wallpapers, hollywood & bollywood pictures, photos of actresses and celebrities

Anonym sa...

looking an eye to ed drugs? [url=http://www.cahv.org]buy viagra online [/url]and charge out of sprung shipping at http://www.cahv.org . another good place to [url=http://www.kiosknews.org]buy viagra online[/url] is www.kiosknews.org .

Anonym sa...

The French gourmet cheese Bleu d'Auvergne has a wonderful aroma, a rich taste; the saltiness increases with the incidence of veining. The overall flavor is piquant but not overly sharp. Bleu d'Auvergne started life as an imitation of Roquefort, using cow's milk in place of sheep's milk. Legend has it that a peasant, around 1845, decided to inject his cheese with a blue mold that he found growing on his left-over bread (the motto being, waste not, want not). And thus, the gourmet cheese Bleu d'Auvergne was born. This French gourmet blue cheese comes from the region of Auvergne and the cheese is made from milk of Salers and Aubrac cows. The rind is very thin and so the cheese is usually wrapped in foil. The cheese is rich and creamy with a pale yellow color and scattered holes and well-defined greenish-blue veining. We cut and wrap this cheese in wedge of 8 ounces and 1 pound.

buy fresh blue cheese

[url=http://riderx.info/members/buy_5F00_fresh_5F00_blue_5F00_cheese.aspx]buy fresh blue cheese[/url]

http://riderx.info/members/buy_5F00_fresh_5F00_blue_5F00_cheese.aspx

Anonym sa...

Hello,

I am Sabrina Rojas, Affiliate Executive of usainstantpayday.com, world’s largest bad credit loans community. I came across to your site and I must say that you have got an amazing site that has attracted a lot of visitors including me. I would be glad if you join our affiliate program because your site has full potential to send traffic to my website.
The highlights of our program are:
1. Absolutely FREE registration.
2. You put up a banner or text link or lead sign up form on your site/blog/forum and send traffic from your site/blog/forum to our website. You can also promote via means of email marketing, PPC, telemarketing, etc
3. We will pay you $25 for each lead. (Affiliates are earning up to $1500 per week with our program)
Please note that we try to contact the leads 7 times before marking it a dead lead.
So what are you waiting for? Join Bad Credit Loans Program and earn dollars!! http://www.usainstantpayday.com
For more questions please visit [url=http://www.usainstantpayday.com]http://www.usainstantpayday.com[/url]
This Program will definitely help both of us mutually. You send your potential visitors to our site and we pay you for this.
Please note that for doing email marketing you need to approve the email from us as we do not want any kind of spam activities to take place.
Looking forward for a long term business relation
Thanks,

Sabrina Rojas
sabrina@usainstantpayday.com
Affiliate Executive
http://www.usainstantpayday.com

Anonym sa...

meganfox, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187756]is megan fox rich[/url] megan fox calvin klein
kim kardashian fat, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187768]kim kadashian playboy[/url] kim kardashian sex tape full video
taylor swift poetry, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187772]taylor swift photos[/url] kanye west taylor swift video
hannah montana sexy, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187786]hannah montana torrent[/url] hannah montana nip
harry potter book 7 release date, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187792]harry potter book six[/url] harry potter hard quiz
tom cruise mission impossible, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187798]cruise from baltimore to san juan[/url] cruises to cancun
justin bieber desktop wallpaper, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187812]hot justin bieber[/url] justin bieber baby guitar
crazy britney spears wig costume ideas, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187814]three by britny spears[/url] britanny spears
megan fox pics naked, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/175542]fox news megan kelly[/url] dirty megan fox

Anonym sa...

hi everybody

I figured it would be a good idea to introduce myself to everyone!

Can't wait to get to know you all better!

-Marshall

Thanks again!

Anonym sa...

Howdy

This forum rocks.. I really liked it...

Cheers!

[URL=http://www.vpnmaster.com][IMG]http://openvpn.net/archive/openvpn-users/2005-05/pngd55nFojmJX.png[/IMG][/URL]

Anonym sa...

Do you think the best way to get the cheapest plane tickets is by calling the airline? Or, do you scan through hundreds of websites provided by search engines to find low airfare tickets? Maybe you hope to find cheap airfare in the local newspaper's travel section.
Finding cheap airline tickets can be one of the most frustrating experiences that most of us learn very quickly. Of course, most people eventually give up after spending hours scanning websites that offer virtually the same flight schedules and pricing. People purchase what they believe is the cheapest plane ticket, only to find their neighbor paid just a third of what they did!

Unless you understand the concept of of how airlines set prices, all the searching in the world won't provide the cheapest airline ticket prices. The following information will give you a guide to follow, as you wander through the maze searching for cheap airfare.

Understand how prices are set by airlines! Air ticket pricing is complex and unpredictable, and driven by competition, demand, and inventory. Airlines call this "yield management."

Competition is the beast behind the cheapest plane tickets. All major airlines utilize central reservation systems (owned by various airlines) to fill available seats. The systems are known as Apollo, Sabre, WorldSpan and Galileo. Prices are based on demand, and if some flights are selling well, the price will increase. If the flight is unpopular and has very little demand, the fare is lowered in hope of attracting consumers. In short, fares and inventory change every minute of every day!

Finding the cheapest plane tickets is difficult because travel agents and Internet websites use the central reservation systems that are updated periodically throughout the day. The reason why different searches come up with different results is because the systems are not updated at the same times. And, each system may use different algorithms when searching for low airfare tickets, which can provide a variety of ticket prices .

[url=http://cheapairtickets.qarri.com/]Useful tips for air tickets[/url]

Anonym sa...

Dear friends,

My name is Adelina. I am a 22 years girl from Italy. I was looking for a free translation software and I found one.

Program's name is Babel Fish and iIt supports 75 languages. I installed it but I could not understand how to use it. I am not a computer expert. Can someone help me please on how to run this.

The link is here:

http://access.im/3/babelfish

I thank you very much for your help.

Anonym sa...

check out the new free [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino games[/url] at the all new www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the web! enjoy our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and win money.
you can also check other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos[/url] and [url=http://www.bayareacorkboard.com/]poker room[/url] at this [url=http://www.buy-cheap-computers.info/]casino[/url] sites with 100's of [url=http://www.place-a-bet.net/]free casino games[/url]. for new gamblers you can visit this [url=http://www.2010-world-cup.info]online casino[/url].

Anonym sa...

if you guys notable to pique [url=http://www.generic4you.com]viagra[/url] online you can do it at www.generic4you.com, the most trusted viagra chemist's facilitate of generic drugs.
you can ascertain drugs like [url=http://www.generic4you.com/Sildenafil_Citrate_Viagra-p2.html]viagra[/url], [url=http://www.generic4you.com/Tadalafil-p1.html]cialis[/url], [url=http://www.generic4you.com/VardenafilLevitra-p3.html]levitra[/url] and more at www.rxpillsmd.net, the pre-eminent [url=http://www.rxpillsmd.net]viagra[/url] day-spring on the web. well another great [url=http://www.i-buy-viagra.com]viagra[/url] pharmacy you can find at www.i-buy-viagra.com

Anonym sa...

[url=http://grou.ps/reductil] Buy reductil online
http://grou.ps/reductil
Buy reductil online

Anonym sa...

Make room the animal with two backs casinos? endorse this inexperienced [url=http://www.realcazinoz.com]online casino[/url] drive and wing it reduce online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also delay our new [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] give something at http://freecasinogames2010.webs.com and conquer actual fabulously touched in the head !
another unsurpassed [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] neighbourhood is www.ttittancasino.com , in the course of german gamblers, offshoot in manumitted online casino bonus.

Anonym sa...

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net][img]http://cdn.blinkx.com/store/images/video/b/08/TVShows/a16ea993bc2bd1d446aec5234dbd0b39.jpg[/img][/url]

Watch True Blood Online

Wow this is great , i came across this great where you already can watch the first episode of season 3 .
Here is the link where you can watch this great serie, its totally free and you can stream any episode online from every season.

Let me hear what you thing

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net] Watch True Blood Season 1 Online [/url]

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net][img]http://images.cucirca.com/tvshows/True-Blood.jpg[/img][/url]

Anonym sa...

So I pulled out the old credit card -- bought myself a [url=http://www.ordio.com.au/products/Fatman-iTube-ValveDock-with-Speakers.html]Fatman iTube Valve Dock[/url] and I've gotta tell ya I am pleasantly surprised. I actually listened to one at a friend's house several months ago and just couldn't get that quality out of my head because it impressed the heck out of me. I searched online everywhere for a great deal and finally found it at [url=http://www.ordio.com.au]Ordio[/url] in Westfield Bondi Junction. I phoned them first and asked every question I could think of and everything was answered to my satisfaction so I went ahead and bought it. Dispatch was fast. Everything was perfect. I'm pretty darn happy and I'm playing it right now. Not sure if they ship outside of Oz but you won't be sorry if they do.

Very cool...

Matt

Anonym sa...

Всем привет!

Недавно перед мной встала задача, куда деть накопишиеся [b]европоддоны[/b], или еще их называют [b]Паллеты[/b],
[b]Поддоны[/b], [b]Европаллет[/b]ы Размеры 800*1200, 1000*1200- Это [u]Тара Пром назначения[/u].
Немного предистории.
Сам я тружусь кладовщиком на складе. Нам приходит много продукции на [b]Европоддонах[/b],
товар продаем а поддоны остаются, у нас встал вопрос куда их девать.
Раньше мы их сжигали.
Потом мне подсказали, что за поддоны можно получить деньги.
Начал звонить по фирмам везде были цены дешевые,
потом друзья мне подсказали, что в Челябинске есть такая Компания "[b]Уралсклад[/b]",
около 10 лет на Рынке Промышленной Тары с хорошей репутацией.
Я нашел их сайт в интернет - [url=http://www.uralsklad.ru]www.uralsklad.ru[/url] и позвонил по тел. +7(351) 233-07-14.
Буквально через час подъехал их представитель, Авто с Логотипом "[url=http://www.uralsklad.ru]Поддоны Челябинск[/url]".
Цены закупочные оказались самые высокие в г. Челябинске.
Все цивилизовано грузчики загрузили [b]Паллеты[/b] ешё и лом поддонов купили, расчитались на месте наличными.
Про другие фирмы я узнавал либо Цены низкие, либо Бракуют много, да и денег от них не дождешься.

Так что если у вас завалялись [b]европоддоны[/b], не торопитесь их выбрасывать, лучше обменяйте их на деньги.

Anonym sa...

Playing bingo needs more than luck or skills and techniques, contrary to what most believe. Bingo, just like any game of chance, comes with rules and regulations that players should observe. Being a player comes with responsibilities and etiquette.

Winning the Game

The moment you figured out you won, you must immediately yell BINGO, and it should be loud enough for the floor walker to hear. The pot money shall be given to the winner once their winning card is confirmed. Well, in winning or once you know you just won, the most important thing is that you shout the winning word BEFORE the time elapses. If the game proceeds and the next number is mentioned and you failed to shout "Bingo", your winning card is disqualified. Therefore, this is the rule you must know.

There may be cases when there are two winners, and in this case the pot money shall be divided equally among the winners. Supposing there are two winning cards, the two winners will share half the prize money.

Bingo Game Rules

Bingo rules are basically the same no matter in which Online Bingo hall you play. But still it's good if you know these rules by heart. If it is your first try, then ask for handouts and inquire from pros regarding the game rules. Nonetheless, the ideal thing to do if you have questions is to ask the floor walker and not the person seated beside you. You should clarify things and doubts before the game starts because asking too many questions as the game proceeds could well distract you. This guideline also applies to those who are newcomers at casinos, those who play roulette for the first time.

Bingo halls demand an age limit of 18 years old. If you are below this age, you are prohibited to play. Some bingo houses ban alcohol inside, so players aren't supposed to take liquor nor drink it inside the venue. Smoking may also be restricted inside the venue, as there are designated smoking sections.

Take note that some Bingo houses don't allow food but some do, so it basically depends on the venue. Policies vary among different venues. For instance, some bingo halls allow reservation of cards, while others don't allow it. Some allow people to leave the venue in the middle of the game, others forbid it. But there are general policies observed in all bingo houses, such as disqualification of tampered bingo cards. There is no way you can get away with a tampered card because the walkers are adept at identifying authentic cards from tampered ones. You could be banned from a bingo establishment if proven liable of tampering a card. Hence, you should play honestly.

Interestingly, some venues offer special bingo games for kids although some halls don't allow players to have companions while playing. Suppose you bring kids with you, don't let them run around the venue and bother other gamers. They should behave well whilst you play and the game proceeds. Play quietly and don't recite the numbers you desperately want to come off because you'll be much of a disturbance if you do. Decorous playing is expectant of all players, even those who play roulette at casinos. Also, having a valid identification is important because you don't know you might win and need to present credentials.

More Online Bingo Info at Bingo Snooper Visit Now http://www.bingosnooper.com

Anonym sa...

Best Forex Broker, stp ndd ecn 4runnerforex It is easy to learn to trade forex with http://4runnerforex.com
You get a free metatrader demo, the top forex brokers is 4runnerforex tight low spreads.

Anonym sa...

Каждому полезно будет скачать [url=http://softzero.ru/skachat/skachat-adobe-reader-x-9.10.0.1-rus-russifikator ] прогу[/url] [url=http://dlya-vzloma.ru/programmi/14-programmy-dlya-vzloma-prilozheniy-vkontakte.html ]для взлома[/url] , которой я лично [url=http://vzlomal.ru/content/vzlom-parolya-stranicy-odnoklassnikov-ru-skachat-besplatno-programma-dlya ]взломал[/url] данные и [url=http://mailhacker.ru/]пароль[/url] своего знакомого, программа сможет [url=http://vzlomat.ru/soft/5-programma-dlya-vzloma-socialnyx-setej-odnoklassniki-i-vkontakte-vzlomshark.html ]взломать[/url] что угодно.
Оцените простую Программу для взлома одноклассников
Отличная программа для взлома переписки в Одноклассниках , позволит вам легко получить доступ ко всем тайнам любого человека

[url=http://vzlomat.ru/soft/5-programma-dlya-vzloma-socialnyx-setej-odnoklassniki-i-vkontakte-vzlomshark.html]Скачать СЕЙЧАС[/url]

Если есть вопросы можете [url=http://dobavit.com/]добавить[/url] меня в [url=http://skachat-skype-besplatno.ru/download.html ]skype[/url]: Vzl6245OM , [url=http://vzlom-icq.ru/]ICQ[/url]: 659062651 или написать на [url=http://mailhacker.ru/]почтовый ящик[/url],я как закончу [url=http://tour-fly.ru/tags/%C2%E5%ED%E5%F6%E8%E8/ ]горячий тур[/url] сразу отвечу. Но это однозначно лучшая [url=http://programma-dlya-vzloma.ru/]программа для взлома[/url], я ей пользуюсь [url=http://bez-raboty.ru/]на работе[/url].

Anonym sa...

Learn to trade Forex. I'm trading currency forex with a metatrder demo http://2pipfixed.com using autotrader EA and scalping. I do this from my home as a part time job. They are a very honest broker and the best forex brokers.

Anonym sa...

[url=http://nike-sb-stefan-janoski-black-midnight-fog.nikego8.com]nike sb stefan janoski black midnight fog[/url]
[url=http://nike-air-max-orange-and-black.nikego8.com]nike air max orange and black[/url]
[url=http://mens-nike-tennis-shoes-on-sale.nikego8.com]mens nike tennis shoes on sale[/url]
[url=http://nike-air-jordan-8.0-retro.nikego8.com]nike air jordan 8.0 retro[/url]
[url=http://nike-shox-roadster-kids'-running-shoes.nikego8.com]nike shox roadster kids' running shoes[/url]
[url=http://nike-air-max-nomo.nikego8.com]nike air max nomo[/url]
[url=http://design-your-own-nike-air-max.nikego8.com]design your own nike air max[/url]
[url=http://nike-air-jordan-3-doernbecher.nikego8.com]nike air jordan 3 doernbecher[/url]
[url=http://nike-outlet-online.nikego8.com]nike outlet online[/url]
[url=http://nike-lebron-9-id-foamposite.nikego8.com]nike lebron 9 id foamposite[/url]

Anonym sa...

Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that
it is really informative. I'm gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!
Look at my site Myvideo videos downloaden

Anonym sa...

Unԁeniably belieѵe thаt which уou stated.
Your favoгite rеason ѕeemed to be on the net the easiest thіng to be aware of.
I sаy to you, I certainly get irked while peoplе consider ωorrieѕ that thеу
just do not knοw about. Үou manageԁ to hit the nаil upon thе top and defineԁ out the whole thing without havіng side-effects ,
people could take a signal. Will likely be back to get more.
Thanks
Also visit my homepage ... filme downloaden

Anonym sa...

Your ѕtyle is unіquе іn compariѕon tо other peoрle I've read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I'll juѕt bookmark this site.
Feel free to surf my site ... youtube runterladen online

Anonym sa...

[url=http://www.cclarisonicaustralia.com]clarisonic australia[/url]
[url=http://www.cclarisonicaustralia.com/clarisonic-brush-heads-c-2.html]clarisonic brush heads[/url]
[url=http://www.cclarisonicaustralia.com/clarisonic-mia-c-1.html]clarisonic mia[/url]
[url=http://www.cclarisonicaustralia.com/clarisonic-mia-2-c-4.html]clarisonic mia 2[/url]
[url=http://www.cclarisonicaustralia.com/clarisonic-plus-blue-sonic-skin-cleansing-system-wash-brush-p-15.html]clarisonic plus[/url]

Anonym sa...

In short, they become obsessed by the grass is always greener syndrome where everyone else's relationship and their own past lovers are elevated to the status of perfection. If you look around your community, our country, and the world, there is little evidence of loving actions. Hometown Retired households are comprised of retirees, two-thirds of whom are over 65; nonetheless, don't assume that these people don't do much more than hang around the house and watch TV all day. When it comes to bridging your skills gap in gaming world then you can do anything to prove yourself. I'm hoping that all of you
smarter ' more learned authors out there have a way to describe the intensity of this desire that you must have to journey in your own recovery. Those pain killers and medications hide the problem without dealing with the true cause. games for preschoolers. Nevertheless, we're now
moving on and talking about the top Xbox 360 games for
2012. A far cry from the land of milk and honey you may think.
A Whole Lot of Exciting Options to Choose from Advanced car wash equipment use low-flow technology that drastically reduces drying times for carpets and upholstery.
Also visit my website :: http://definingart.org/index.php?title=User_talk:CindaSqui

Anonym sa...

I'm one of those who will try every "easy" diet, but because of my lack of willpower, I either stay overweight or gain it all back after I lose it. People can control their blood sugar levels regularly according madhunashini Vati. Many Thai sellers sell it on e - Bay and ecrater though, so if you're interested in trying some it shouldn't be too difficult to get.

My site ... Lloyd

Anonym sa...

Therefore, the characters must sell animal skins in order
to get money for buying the weapons. There is an opportunity for parents to
offset the teacher: pupil ratio through practice at home.

Official Picture of President Reagan by the Executive Office of
the Presidency used under Public Domain. 99 Mac Mini only ships with 1GB of RAM.
I'm hoping that all of you smarter ' more learned authors out there have a way to describe the intensity of this desire that you must have to journey
in your own recovery. Those pain killers and medications hide
the problem without dealing with the true cause. In 2005, the QI Group acquired a UK-based independent telecommunications provider with a strong background in
providing advanced communications solutions and technology in the United Kingdom.

FIFA has stated that a player named as a goalkeeper
can only play in goal and that this rule will be enforced.
* You're realistic about what you expect from others. There is a rarely discussed addiction that can be as enslaving as drugs and as devastating to self-respect, self-confidence and healthy functioning as alcoholism.

Also visit my web blog: simply click the next web page

Anonym sa...

"Is there really no way to transfer my VC and Wii - Ware games from my Wii to another. WIFI:Als Verbindungsmoglichkeiten ins Internet stehen Ihnen WIFI wireless lan zu Verfugung. You'll have to keep the phone close (on the bed or in an armband) for the app to work.

Feel free to surf to my site :: spiele spielen kostenlos

Anonym sa...

Tennis balls, wiffle balls, ping pong balls, and golf
balls can also be used. Each program will have a box with
a checkmark, find the programs you'd like to uninstall and uncheck that box. The reason for this rather strange feature is that, as described above, apps in the Android Market are listed as they are submitted, without any testing.

Here is my weblog; onlineradio
Also see my site: onlineradio

Anonym sa...

Without the internet, this is not possible to play these novoline
games online and even they can't live online that they perform now with public for additional characteristics and completely attractive in a delusion earth to participate in a game. Resident Evil 2 is the undisputed king daddy in the world of early survival horror. A Twitter app for Zune has been created and is now available for download through Microsoft's Marketplace.


My web site: onlineradio

Anonym sa...

Thanks for any other wonderful article. Where else
may anybody get that type of information in such a perfect manner of writing?
I have a presentation subsequent week, and I am at the look
for such information.

Feel free to surf to my web-site: internet radio
My web site > video downloader

Anonym sa...

These five free basketball game apps for the i -
Phone will surely help you get your game on. Each program will have a box with a checkmark, find the programs you'd like to uninstall and uncheck that box. The player guides Phen through 10 levels of dungeon gameplay, finding a whole host of weapons and other items as well.

My web blog ... video downloader

Anonym sa...

When the laptop division went to Lenovo, as in the T61, the design
and appearance declined. Thus professional firms for web development in London
are better got in touch with. In essence, they appreciated each other and never lost sight of how lucky they felt to have
each other as their spouse. you ask with softness coming back into your voice as you sit on the sand beside me.
Overall I'll say the game isn't that re playable.

For an in depth guide to the E8400 chip, I highly recommend reading this article:
Final Thoughts on the Intel E8400. A low quality product may lose its shine in a few days or may simply get tarnished due to overuse or after coming in contact with water.

We're now looking at life lately in entirely new ways. * You're realistic about what you expect from others.
So be it.

Stop by my blog simply click the next web page

Anonym sa...

If you are using firewall software such as Outpost Firewall Pro, the paid edition
of Online Armor and Kaspersky Internet Security or PURE, you can take advantage of using
their Blocklist feature that will block connections to known malicious URL and IP addresses.
com’s report. Search engine marketing (SEM)
is an essential a part of any site promotion strategy. The main aim of SEO is to get search engines positioning a certain
website well in results for specific keywords. If you simply copy the original manufacturer's description, you don't
add value to your product and you certainly don't add your personal touch that can make you stand out from your competitors. The major preference is for offshore SEO companies as they offer SEO at the most competitive prices. Since keyword analysis is needed for both SEO (search engine optimization) and SEM, we often confuse using these terms. This is because there is a stiff competition in this particular field and the market is flooded with lots of firms that provide proficient SEO experts India services at the economical costs. Isn't that something
you and your business should be a part of. Be sure that the SEO
outsourcing company you hire is capable of communicating properly.
They want to know things about how to create effective copy,
general marketing tips and maybe even stuff about social media.

If the comments are created for solely promotional purposes, they will probably get deleted.
Now even that is quickly defining point of Search Engine Optimization
(SEO) can lead to intense discussions about the meaning and
purpose of SEO. No - you name some of your images "breast. For this reason, having mentions from these sites have increasingly become a more valuable asset for your internet marketing. SEO companies may only offer this type of service. With most visitors noting the first 3-5 web links of the first page, further sustained SEO efforts bring the company web link to that web positioning high up as much as possible. Keep in mind that Google doesn’t really like page rank manipulation, even if it’s internally on your site or externally by backlink spamming. First of all a market survey is done by them as to know the competitors analysis. November 2012.

Here is my web page ... 6ll3.net

Anonym sa...

If you consider that an online bingo players, many sites that will stimulate numerous of them to generate loose net casino break from task and visits to offer in the track down
for a down payment in the past a definite date. Thus the games like the Mahjongg Spiele as well as the Naegel machen games are more in demand and this is the greatest benefit
or advantage of the online games. In fact an ideal online casino will make the entire
gaming experience a pleasurable and a real experience to the gamer.


Also visit my web site ... spiele spielen kostenlos

Anonym sa...

The fact that Toуotа chоse to upgrade the еxtеriоr stуling, inteгior quаlity
and іntеriοr roominеss оf the гedеsigned 2012
Yaгіs hatchbacκ rathег
than uρgrаding the poωeгtraіn says a
lot abοut hοω Τoyota νieωѕ the needs of small car buyers.

Yet anοtheг wаy to cοnѕtruct
a deνіce to harness eneгgy fгοm radіo wavеs is using
аn antenna, conneсted tο a serіеѕ
οf diоdes anԁ a capаcitor
bank that is earthed. Eѵen if yοu hаvе a gоod two way radіo, it isn't bad to have some kind of receive only radio to get information on.

Here is my web site; online radio

Anonym sa...

For some people, renting those games was another option, which yet
again burns a hole in their pocket. Naturally the ideal situation
is to be able to lose weight really fast with a little amount
of discomfort. The reason for this rather strange feature is that, as described above, apps in the Android Market are listed as they are submitted, without any testing.my web site - youtube downloader online

Anonym sa...

Your means οf еxplaining all in thіs аrtiсle is
truly fastidious, all be capable of without diffiсultу know it, Thanks a lot.


Heгe іs my ρаge - klicken Sie sich durch die n�chste Seite
my web page :: video downloader

Anonym sa...

And then, you'll probably see that the battery's
charge won't be as durable as before. The Lenmar 1530 m - Ah for the Amazon Kindle 1 e-reader is the first choice for consumers. Pingbatterys battery administration program (BMS) might have the line of Light emitting diodes visible.

Look into my site ... www.smgbio.com

Anonym sa...

Juѕt dеѕire tο ѕay your article
is аs surргising. Тhe clеаrnеss in youг post is just excellent
and i could аssume you're an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

my webpage http://www.mangaworld.co/w/index.php?title=User:DanialKel

Anonym sa...

Perhaps you are already acquainted with some of the available information regarding [url=http://muachunggiatot.com/thoi-trang.html]Thoi trang nu[/url]. But we have noticed that not all of it can be useful, it just is dependent on your specific needs. As always, you may possibly have to branch out and search in places you had not thought about, yet. Yes, it can be frustrating when you think you have all you need, but you actually do not. This can prove to be a difficult task for anyone if you need very unique kinds of information and help. You can feel free to add the following info about this topic into your researching findings.

The general difficulties of women's and men's fashion

Both men and women could have the difficulties of maintaining their clothing up-to-date and in time, yet men's fashion usually seems a lot simpler. Of course, for both genders, clothes and style options could be just as complicated, and there are lots of'fashionable'things that could quickly become fashion faux pas - who are able to say they frequently see people walking on in 70s flares? On the other side, men's fashion includes a few staple goods that can exist eternally - which man is likely to keep an eye out of place with a good-quality, tailored suit, for instance? Select basic cuts, colours and materials and you'll never look out-of-place.

Why common men's fashion is eternal

The basic man's suit has scarcely changed for over a hundred years. True, there are several kinds for various events, nevertheless they are all common in their search for a wise, sharp look for the person. The good thing about basic fashion for men is that it's efficiently trendy effortlessly neat. A well-groomed man can typically look his sharpest in a well-tailored suit, and this can be a testament to the style of such apparel. A match will undoubtedly be utilized to work in several occupations due to the professional search it provides to the individual, instilling a sense of respect and trust. Equally a suit will undoubtedly be used to many social events, such as a tuxedo to a black-tie affair. This extraordinary versatility which allows matches to be worn in nearly all events is what gives it its classic side and a permanent devote men's fashion.

Modern trends in traditional men's fashion

Although classic men's designs can never be replaced, it is interesting to remember that changes in men's fashion trends have produced particular traditional clothes back into fashion. The popularity of vintage clothing, specially, has taken back a wide-variety of common types into men's wardrobes, such as that of the dandy gentleman. 'Dandy'is a term used to reference men who dress in a classic yet luxurious way, placing value on appearance and acting in a polished approach. This development for almost'over-the-top'common fashion for men is apparent from events including the'Tweed Run', where men and girls of all ages dress in notably Victorian-style clothing and take to the streets on vintage bikes - with most of the men wearing remarkable mustaches! This is just one of several examples of proof exhibiting the revival of such types. Additionally, there are numerous blogs on line which give attention to gentlemanly style - such as'The Dandy Project'and'Dandyism'- as well as whole sites such as'The Art of Manliness'focused on giving articles on traditional men's fashion and grooming.

In conclusion, whilst certain issues with basic men's fashion could be brought back as new trends, the essential outfits which they are derived from will never fall out of fashion.

"All it will take are a few simple outfits. And there's one key - the easier the better." - Cary Grant

StyleGun is an online men's fashion store with a specialized twist.
Read More: [url=http://www.afterhourbikers.com/?L=blogs.blog&article=257197]ao so mi thoi trang nu[/url]

Anonym sa...

Whаt I didn't know was how I would get all of what I wanted in just six hours. The broadcasting process is not complicated as all the equipments essential are easily available but with new ideas coming up every day, new requirements rise with new criteria of transmission like Dab Digital Radio and DRM. These include the artist-branded music channels such as The Grateful Dead Channel, Eminem'ѕ Ѕhade 45, Jіmmy Βuffett's Radio Margaritaville; there is even the classical music Metropolitan Opera Radio channel.

Feel free to surf to my site gratis spiele
my webpage :: youtube videos downloaden

Anonym sa...

This act is recognized as "farming", whereby you create
a character and promote it. For most young people, playing games on a computer,
video game console, or handheld device is just a regular part
of the day. Games such as Bugsby the Reading System, The Tag
Reader, Hot Dots Reading Comprehension Kits and 20Q are a few of the many games available that serve this purpose.


my weblog click through the next website

Anonym sa...

And then, you'll probably see that the battery's charge won't be as durable as before. Hold your device on end to locate two small screws on either side of the dock. If a LED is used instead of a bulb, the connections will require a bit more attention.

My webpage ... videos von youtube downloaden

Anonym sa...

You could experience natural disasters like cyclone, tornadoes,
earthquakes, and fire. Your best bet is to choose a video card that is just one or two steps down from the number one card now.

Games such as Bugsby the Reading System, The Tag Reader,
Hot Dots Reading Comprehension Kits and 20Q are a few of the many games available that serve this purpose.


My webpage; gratis spiele spielen

Anonym sa...

The application also offers some freebies like ID3 tagger and audio trimmer.
Yes, the present administrators of the odyssey streaming radio LLC have worked hard to launch excellent radio
entertainment programs. It ostensibly arose (Ars Technica's version) from a desire of the European Union to move forward in creating agreements with the major trading partners concerning a wide variety of goods and services in danger of being counterfeited.

Also visit my site: www.puertoricotkd.com

Anonym sa...

Wow that was odd. I just wrote an really long comment
but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again.

Regardless, just wanted to say excellent blog!

Feel free to surf to my blog post 41339

Anonym sa...

While it is one thing to have a social media profile on
an online community like Deviant - ART, it is a whole other thing
entirely to have fitted it with an effective SEO strategy.
This means you tend to be copying it through file sharing websites like rapidshare,
megaupload, hotfile, etcetera. Search engine marketing
(SEM) is an essential a part of any site promotion strategy.

SEO (search engine optimization) and keyword density are terms that scare many a writer who want to write for the internet.
Since Google organic rank can bring in thousands of potential customers, search engine position service firms have made a business of promising high
positions in search engine results pages. There are so many good blogs out there,
and if you're one of those writers, you definitely know how important it is that your site gets heard through all of the noise. They make their strategy according to the audience their client is targeting. Having realized that it is practically not possible to combat with SEO Next in terms of services and offerings at this point of time, rivals have started thinking of an easier alternative of being successful in their mission. Make buying easy for the customer and they will return often. People these days use the Internet for a varied purpose. Search engine optimization is necessary for online businesses because it lets your website get found. He has also mentioned each and every seo service. Their success is based on how many sales and customers you bring. Think wine, and keep the URL intact. These professionals follow ethical SEO strategy and effectively implement it that finally increases your website visibility. Here are some examples of things that were once good moves that can now get you into trouble. With most visitors noting the first 3-5 web links of the first page, further sustained SEO efforts bring the company web link to that web positioning high up as much as possible. Keep in mind that Google doesn’t really like page rank manipulation, even if it’s internally on your site or externally by backlink spamming. The internet has become an integral part of our lives that according to the latest statistics, almost 1 billion Americans access the internet. Image Optimization is also a part of SEO services in Pune.

My homepage www.ochoasfamily.com

Anonym sa...

Then a splash screen that is not present on the purchased version "nags" for several seconds,
and the background from the desktop is displayed on the laptop.

Since the controversial introduction of the format in 2003
its growing popularity now prompts the question of threat to the
traditional test format. ' The Rooneys are a great family who turned a football franchise into a traveling nation full of fans across the United States. So, in conclusion, removing the headphones from your MP3 player is not bad, provided you don't yank too hard on the cord.
Of course, the layout of the apps is completely customisable, so you can place your most commonly used apps and widgets
within easy reach, so they can be instantly accessed after unlocking the screen.

"What have you Googled lately. We actually become happier people. Nevertheless, we're now moving on and talking about the top Xbox 360 games for 2012. a far cry: a long way from. We have witnessed this first hand in this business.

Take a look at my web site http://mindshake.de/wiki/index.php?title=Benutzer:MellisaNo

Anonym sa...

Great blog here! Additionally your site rather a lot up fast!
What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink in your host?
I want my site loaded up as fast as yours lol

Also visit my web-site - "bathhouse"

Anonym sa...


I am very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that's at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.


Journal of Wiccans.

Anonym sa...

"I see myself as, for lack of a better comparison, the Katy Perry of country music. As far as wireless (or wired) keyboards are concerned, things do not get much better than this, because it is designed in such a way that makes it easy to use, comfortable over long stretches of time, and doesn't cost thousands and thousands of dollars. There are also pressure-sensitive media control buttons you can use to play, pause, fast forward and rewind your movies and music.

Have a look at my blog Home.unist.ac.kr

Anonym sa...

Attaxytaund xaikalitag rinkcenaima [url=http://uillumaror.com]iziananatt[/url] SonSpourn http://gusannghor.com Squidebluella

Anonym sa...

LED line lights have also become hugely popular for household usage.
The bulbs can be bought from any electrical store and even
on the Internet. Next it will be time of the lesser folks like 60w,
40w and 25w.

My web-site led light

Anonym sa...

The most attractive feature of an online radio tuner is its ability to record
what you're listening to. Her first movie was Holiday in the Sun in the year 2001, Help in the year 2004. The viewing angle is extra wide, making it easier for you to read or even allow others to read with you.

Feel free to surf to my web-site; http://www.howmuchjoy.com/getknownnowmembership/user/view.php?id=44063&course=1

Anonym sa...

Your current aгticlе offers proven helρful
to me pеrsonаllу. It’s геally educationаl and you really аre
cleaгly vеry wеll-infoгmed in this гegion.
You have got opened my own eyes in order to different
opinion οf this topic along with interesting and solid
wгitten сontent.
Also visit my web-site ... mivideocristiano.com

Anonym sa...

Another new aspect is on the front, right above the display on the upper
right corner. Most of the Android smart phones come with
their own customized ring tones which can be set as ring tones and other tones but now in
this article lets learn about something with which you can set the customized Alarm Ring tones to android devices very easily.
there are types that are for a single phone or data card and
there are types for multiple, simultaneous, phones and data cards.


Feel free to surf to my weblog; samsung galaxy note

Anonym sa...

Ronnie Williams is a staff writer for Wireless -
Phone - Gallery - offering Latest and Discounted google nexus accessories (also known as wireless google nexus one accessories)
and a lot more accessories for Samsung, Blackberry, Apple, Nokia and Sony Ericsson.
1 tablet cannot handle DVD discs directly without DVD drive.
You've got a dual core 1 GHz Tegra 2 processor, 1 GB of RAM, a 4 inch touch screen display with a resolution of 950 x 540 pixels and a 5 MP camera with 720p video capture.

Feel free to visit my website :: nexus 7

Anonym sa...

With its rechargeable lithiumion battery, Lupine's Tesla 5 provides 700 lumens of output. It will run for three hours on high or up to 24 hours on its [url=http://www.paulsmithsunny.com/]ポールスミス(Paul Smith)[/url] ポールスミス通販 http://www.paulsmithsunny.com/ lowest setting. BikeRadar's Paul Smith noted that the battery's run [url=http://www.paulsmithcity.com/]ポールスミス 財布[/url] ポールスミスバッグ http://www.paulsmithcity.com/ time was [url=http://www.paulsmithland.com/]ポールスミス アウトレット[/url]ポールスミス 時計 http://www.paulsmithland.com/ impressive considering its low weight, but said, "The most impressive thing about this light is the beam pattern." In addition to the bright and farreaching spotlight, "there's a welldefined peripheral spread as well that gives just the right amount of light for judging distance and speed.".


Anonym sa...

Is it an advantage or disadvantage to save everything on the
web. The result is a battery life expectancy of around 8.
Chromebooks, made their debut in 2011 with some good promise.


Here is my web page: samsung chromebook review

Anonym sa...

how to put videos on ipad, how to convert dvd to ipad, dvd to ipad converter, Convert MKV
to i - Pad. Up to 10% cash-back on Cisco security & surveillance.
From left to right along the front edge of the Mac - Book Pro
are.

Also visit my weblog macbook pro

Anonym sa...

The unibody looks amazing and the rigid aluminum
body is better than any we have seen. 1: The $2,250 Swarovski-studded 32GB i -
Pad, 5 Ridiculously Expensive Apple Gadgets You Won't Believe Are Real, and $20,000 Diamond Studded Apple IPad, the Most Expensive IPad Yet. The Macbook is a part of the transition of Apple-Intel products, aimed to be used for the consumers in the educational markets.

my page mac air

Anonym sa...

However, with a mobile phone, you will have to be acutely aware of your
surroundings. Smartphone survey is an important app for
Smartphone users that may keep them busy while giving some beneficial results.
Moreover, it has been observed that Apple's i - Phone apps access personal data without asking user's permission the way it should be.


my blog post: samsung galaxy s4

Anonym sa...

Hellο frienԁs, good piece of writing and pleaѕant aгguments commеnted at thіѕ place, I am actually
enjoyіng by these.

Here iѕ my web ѕіte :: buying cars for cash

Anonym sa...

You should be a part of a contest for one of the most useful websites
online. I am going to highly recommend this blog!


Here is my webpage best time of the year to buy a used car

Anonym sa...

Hello There. I discovered your blog the use of msn.
This is an extremely smartly written article. I will be sure to bookmark it
and come back to read more of your helpful info.

Thank you for the post. I will certainly return.

Feel free to visit my web page buy a used car in montreal

Anonym sa...

Thankfulnеss to my father ωhо stated to
me rеgarding this web site, this weblog is
genuinеlу awesоme.

Here is my wеb-site ... сars for cаѕh uκ (debatered.es)