lördag, juni 07, 2008

Tack för alla inlägg 2 – några kommentarer

1. Det här är en mycket svår fråga med en signalspaning som handlar om att med automatiserade sökord inhämta information som ska förebygga allvarliga yttre hot mot landets säkerhet vad gäller utländska förhållanden. Mot det allvarliga integritetsintrång som en avlyssning av telefonsamtal och e-post innebär står rätten (och skyldigheten) till att värna landets säkerhet. Detta avvägning är mycket svår, vi i centerpartiet brinner ju för integritetsfrågorna och har därför ägnat stor vikt åt de motstående intressena i detta. Inte minst genom vår interna debatt och vårt agerande har också ett betydande antal åtgärder till skydd för integriteten byggts in i förslaget jämfört med det förslag som s-regeringen i många år arbetade med. Det finns säkert ytterligare saker att göra, och därför är kontrollstationen år 2011 viktig då erfarenheter ska utvärderas och förändringar kunna göras.
2. Ni som sågar det faktum att Sverige liksom andra länder ägnar sig åt underrättelseinhämtning genom signalspaning och vill att detta ska upphöra bör ändå notera att en mycket bred riksdagsmajoritet står bakom principen om behovet av detta, enligt t ex riksdagsdebatten. Även mp vill utreda frågan parlamentariskt.
3. Någon av er skrev: ”Sverige får inte avskaffa demokratin på detta sätt. Då emigrerar jag”. Sverige är en fin demokrati och den består även efter diskussion och beslut i denna svåra fråga där vi i stor öppenhet ska reglera verksamheten. Men min motfråga blir; vart emigrerar du till? USA, Storbritannien, Tyskland, Finland, Holland, Norge, Polen….?
4. Det har också framförts att Google och kanske andra företag upphör med investeringar i Sverige eftersom Sverige fortsätter med signalspaning. Min fråga även där är; vart flyttar i så fall Google och andra företag? Och ligger inte huvudkontoret i USA?
5. Några av Er upprepar att lagförslaget bryter mot svensk lag med mera. Jag kan bara hänvisa till att lagrådet godkänt förslaget och att deras ändringsförslag har tagits in i lagen, samt att en mycket bred riksdagsmajoritet står bakom principen om en noga reglerad signalspaning för att trygga landets säkerhet mot allvarliga yttre hot.
6. Någon skrev ”ska vanlig post vara det enda medlet till att ha ett liv”. Jag tror kanske att det finns gränser även för säkerheten vad gäller ”snigelposten”, som ju hanteras av den mänskliga faktorn i brevlådor och posthantering.
7. Flera sågar kontrollstationen som meningslös. Det är den alls inte, den är tvärtom ett uttryck för vår djupt kända vilja att efter bara några år (2011) gå igenom erfarenheterna från den nya lagen och bedöma hur den fungerar och om ytterligare åtgärder bör vidtas i integritetsfrämjande syfte. Men det är klart, jag har förståelse för att är måttet att all signalspaning borde upphöra så känns även kontrollstationen tandlös.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Vad menar du med punkt 6? Att brev olovligen skulle öppnas? Av vem?

Frågan gäller ju inte säkerheten - det är ju upp till var och en att kommunicera på ett sätt som man finner acceptabelt. Frågan är ju vilket stöd vi i lagen vill ge till att kunna kränka brevhemligheten.

Ett par frågor till dig Staffan:

Varför skulle terrorister kommunicera okrypterat om de vet att kommunikationen är övervakad? Är det inte så att det är alla de som inte har särskilda skäl att skydda sig som blir kvar och blir utsatta för avlyssning?

Hur effektiv har liknande bred övervakning varit i andra länder jämfört med exempelvis riktade insatser bedrivna av säkerhetspolisen? Kan du peka på några forskningsresultat?

Unknown sa...

Skönt att den har en bred majoritet i riksdagen, men jag trodde att riksdagen skulle representera folket? Har ni det stödet?

Bara för att andra länder redan övervakar sina medborgare är det väl inget argument för att vi ska göra det?

Och är det en så svår fråga bör man kanske vänta med att besluta om den. Du och Annie som verkar vara de enda som vågar(?) ta en "debatt" säger att det är svårt.

Sen undrar jag fortfarande som de flesta vilka dessa yttre hot är som kan förebyggas med sökord... Vafan! Allvarligt... Det är väl lättare att hitta "yttre hot" på Google eller youtube än att leta efter sökord.

Om det inte är så att det är mycket mer än sökord.

Anonym sa...

"Ni som sågar det faktum att Sverige liksom andra länder ägnar sig åt underrättelseinhämtning genom signalspaning och vill att detta ska upphöra bör ändå notera att en mycket bred riksdagsmajoritet står bakom principen om behovet av detta"

Varför ska vi bry oss om det? Det är dags för er att bry er om att en bred folkmajoritet INTE står bakom förslaget.

Jakob sa...

Kontrollstationen 2011 är föga meningsfull. Så snart FRA fått grönt ljus av riksdagen, startar arbetet med inkopplingen vid samverkanspunkterna, där nätägarna blir skyldiga att tillhandahålla kopior av all trafik.

Vi talar om en stor förändring av infrastrukturen, där extra medel på 40-50 miljoner per år avsatts i budgeten.

Det som på sin höjd kan hända 2011 är några nya punkter på ett papper.

Själva paradigmskiftet är då för sent att bromsa. Stora delar av utbyggnaden är redan gjord och pengarna investerade i den nya tekniken.

Jag skulle vilja se den politiker som då river upp 2008 års riksdagsbelsut. Det vet ju du också, Staffan, att det aldrig kommer att hända.

Anonym sa...

Du menar kort och gott att det är viktigare att skydda staten från folket än vad det är att skydda folket från staten?

Slutar inte det med att staten har makten över folket istället för tvärtom.

Philip sa...

Jag är väl medveten om att politiker i många fall drivs av helt andra krafter än intresset för individen och medborgarna. Det är därför vi har grundlagar för att undvika beslut liknande Burmas militärjunta - "nödvändigt - för befolkningens eget bästa"

Ett läsvärt dokument i dessa tider är detta:
Grundläggande fri- och rättigheter

Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar.

På vilket sätt är möjlighet till massavlyssning och kartläggning av valfri individ utan dess vetskap och utan möjlighet att försvara sig i domstol "godtagbart i ett demokratiskt samhälle"?

Är ändmålen så nödvändiga? Är inte kränkningen av individernas integritet värre än de potentiella vinster som kan uppnås?

På vilket sätt hotas inte den fria åsiktsbildningen?
(i tyskland anpassade upp till 11% sin kommunikation efter lagförändringarna)

Anonym sa...

Hmm, jag har ett par funderingar kring förslaget:

1. Detta har jag frågat flera politiker, men INGEN har hittills gett mig något svar:
Hur ska meddelarskyddet upprätthållas när någon kontaktar en journalist och kommunikationen korsar landets gränser? Meddelarskyddet är en grundlagsskyddad rätt som förutsätter att INGEN annan än källan och journalisten kan ta del av kommunikationen. Redan en datoriserad kontroll innebär i praktiken att någon som sköter kontrollsystmen har möjlighet att läsa innehåll, om datorn sedan reagerar på innehållet kan det dessutom bli lagt för manuell granskning vilket ytterligare kränker skyddet.
Sekretess för personalen som hanterar kontrollen kan knappast ses som tillräckligt skydd, vi omges redan av tusentals exempel på hur myndighetspersoner läcker information. När möjligheten till kontroll finns så finns också risken, när risken finns så kommer det att läcka, förr eller senare...


2. Som någon redan påpekat, det finns tekniska lösningar som i dagsläget gör kommunikationen näst intill omöjlig att kontrollera och spåra, därmed är kontroll av datakommunikation näst intill verkningslös mot allvarliga hot.

Tvärtom torde en bred allmän övervakning öka terroristers benägenhet att använda säkra kommunikationssätt, därmed har övervakningen inte bara varit verkningslös utan även försämrat möjligheten till riktade insatser. Blev det bättra så?


3. Att påpeka riskerna med pappersbrev är ändå ganska bristfällig jämförelse, om någon helt sonika öppnat ett kuvert är det rätt uppenbart och andra kontrollsätt övervinns enkelt med plomberade säkerhetskuvert. Det hindrar inte kontroll, men omöjiggör kontroll utan att mottagaren får veta det.


4. Vilka garantier finns det egentligen mot att överflödsinformation FRA tar del av inte används till andra ändmål, som till exempel att jaga fildelare eller hålla koll på vilka som ingår i en organisation?


5. När en del av verksamheten förslaget avser är sådant som FRA uppenbarligen redan gjort i strid mot gällande krav på positiv lagstiftning, vore det inte rimligt att vägra ge dem utökade befogenheter förrän de tidigare lagbrotten utretts?

Jens Ayton sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Jens Ayton sa...

Pratet om att det är en svår fråga som har övervägts noggrant är avsedd att ge intrycket att politiker och säkerhetstjänster baserar sina beslut på någon sorts objektiv bedömning av åtgärdernas träffsäkerhet. Så är dock beviseligen inte fallet.

Ett tydligt exempel på det är att säkerhetstjänster i flera länder driver kampanjer för att folk ska rapportera misstänkta fotografer till polisen för att förebygga terroristbrott – detta trots att det inte finns några kända fall där en terrorist fotograferat ett mål inför ett anfall. Man använder profilering och inför kameraövervakning för att identifiera personer som ser nervösa ut på flygplan, trots att det beviseligen är mindre effektivt än att kontrollera folk slumpmässigt. Och, framför allt, man målar upp terrorister som ett stort hot trots att de objektivt sett är ett ytterst litet hot även i utsatta länder och inget hot alls i Sverige. (Skulle jag hellre dö fri en bo i ett 1984-samhälle? Kanske inte. Skulle jag hellre leva fri med en risk på en på fem miljoner att drabbas av terrorhot? Ja, absolut, precis som jag lever med den något större risken att dödas av ett fallande piano. Ingen skulle väl acceptera kameror i varje hus som vaktar mot eventuella pianoattentat?)

Sökning efter yttre hot genom sökord hamnar i samma kategori. Även ett ytterst träffsäkert filter kommer främst ge felaktiga utfall när man söker något så ovanligt som icke-krypterade hot mot Sverige, vilket innebär att FRA:s metodik har tveksamt värde men framför allt inte kan ha ett fullgott integritetsskydd (även om vi bortser från lagrådets skarpa och korrekta analys att integriteten bryts redan när ”staten bereder sig tillgång till teletrafiken”). Den politiker som inte förstår falsk positiv-paradoxen är en vanlig människa. Den säkerhetsanalytiker som inte förstår den är inkompetent.

Den logiska slutsatsen är att FRA-propositionen främst handlar om säkerhetsteater – låtsasåtgärder som ska få folk att känna sig säkra utan att ha någon påvisad effekt, pengar kastade i sjön. Om det bara handlade om bortslösade pengar skulle det vara oviktigt. Men när man även offrar medborgarnas personliga integritet blir det ytterst skadligt, och måste bekämpas.

Skrota FRA-propositionen. Den behövs inte, den fungerar inte, och den accepteras inte.

Anonym sa...

1 & 7. Är det inte alldeles uppenbart att man kommer att motivera fortsatt signalspaning i kabel med att infrastrukturen redan finns där? Så har skett i alla andra fall jag kan minnas.

2 & 7. Det är inte hederligt att ge motsidan åsikter de inte har. Det är nog få som har synpunkter på rent militär signalspaning i luften. Och innerst inne vet du att så är fallet.

3. För min del ser Finland, Norge, Kanada, Australien och Nya Zeeland bra ut. Eller någon karibisk ö, det är rätt mycket IT som flyttat dit redan pga DCMA och liknande lagstiftning. Annars är Finland särskilt intressant eftersom man då även kommer att få jobba mot svenska konsumenter. Var tror du svenska mail-servrar kommer att placeras i framtiden?

4. Är det särskilt intressant vart de flyttar till? Men ett hett tips är Finland, sannolikheten verkar nära 100% i Telia Sonera-fallet eftersom det redan har skett. Du kan visserligen tycka att företagen är dumma som överger Sverige och inte tycker lika som svenska politiker, men det är en väderkvarnsdebatt.

5. Och medborgarna då? Jag skulle säga att av de som satt sig in i frågan är en försvinnande liten del som tycker det är acceptabelt.