söndag, april 29, 2018

Mer domstolsprövning i Djurskyddslagen! IP-debatt med Bucht!

Jag ställde för lite sen en interpellation om djurskyddslagen till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Jag vill att frågor om tvångsomhändertagande om djurbesättningar i norrmalfallet ska avgöras i domstol (tingsrätt), inte som idag av länsstyrelsen med möjlighet att i efterhand överklaga till förvaltningsdomstol som endast prövar i form, inte i sak. Och jag vill att OM tingsrätt beslutar om tvångsomhändertagande/djurförbud ska lantbrukaren själv om möjligt få sälja/slakta sina djur.

Jag skrev en artikel i Land lantbruk.

Och dagen innan debatten skrev jag på min blogg och i några facebooksgrupper och lade ut svaret från landsbygdsministern och efterlyste synpunkter. Jag fick in rätt många intressanta sådana och lovade i debatten att lägga ut en del här på bloggen, se nedan och läs gärna och kommentera gärna! (det finns goda poänger, rättsäkerheten måste förstärkas för djurägarna enligt min uppfattning. Och länsstyrelsernas och djurskyddsinspektörernas alldeles för stora makt måste begränsas och underställas domstol för avgörande långt mer än idag).

Här är länk till riksdagsprotokoll och web-TV.

Sydsvenskan har skrivet flera bra artiklar om länsstyrelsernas övermakt vid tvångsomhändertagande, tyvärr låst.

Anonym Carina Hedberg sa...

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vet bevisligen inte vad han talar om men det vet däremot jag!

Liksom det är skillnad på föreskrifter och föreskrifter är det också skillnad på domstolar och domstolar.

Det är som sagt var skillnad på föreskrifter och föreskrifter då regeringsformen till sin
ordalydelse om bemyndigande enbart avser regeringens föreskrifter.
Förtydligande:
Riksdagen föreskriver genom lag och regeringen föreskriver genom förordning
medan myndighetsföreskrifter kan ges betydelse vid en prövning men får aldrig helt
eller i detväsentliga utgöra brottsbeskrivningen på en straffbelagd gärning då
kommuner och förvaltningsmyndigheter inte har bemyndigande att meddela
föreskrifter med rättsverkanav brott.

Domstolar är ett samlingsuttryck för 80-talet domstolar som finns i Sverige.
De domstolar som handlägger överträdelser av lagen är Tingsrätt, Hovrätt och Högsta Domstolen. Avgöranden tas enligt brottsbalken och bland andra djurskyddslagen.
De allmänna förvaltningsdomstolarna handlägger förvaltningsmål och avgöranden tas enligt förvaltningsprocesslagen och djurskyddslagen MEN de är inte behöriga att ta avgöranden i skuldfrågan.

Genom att medborgarna har möjlighet att överklaga myndigheters beslut till allmän förvaltningsdomstol kan domstolen pröva hur en myndighet har tillämpat reglerna. Som en följd av domstolsprövningen skapas också en praxis för myndigheterna.

Prövningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna som är Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen genererar enbart praxis åt myndigheter och skuldfrågan prövas aldrig.

Djurskyddslagen är en specialstraffrättslig lagstiftning och ligger utanför brottsbalken som enbart handlägger de allra allvarligaste djurskyddsmålen där lidande för djuren kan
konstateras. Straffskalan har skärps flera gånger därför djur ska inte behöva utsättas för djurplågeribrott innan kontrollmyndigheten kan ingripa.
Därmed är det inte sagt att kontrollmyndigheten får åka omkring och omhänderta djur hur
som helst. Det finns villkor som ska vara uppfyllda innan omhändertagande får ske.

Det är nämligen tänkt att försumliga djurhållare ska kunna ställas till straffansvar på ett
mycket tidigare skede än vi djurplågeribrott.
Men det blir ju ingenting med det när kontrollmyndigheten medvetet sätter
djurskyddslagen ur spel och underminerar rättsväsendet.
Överträdelser av lagen prövas inte i förvaltningsdomstolarna och förvaltningsärenden
prövas inte i Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen.

Inhibition kan inte begäras på ett redan verkställt beslut. Inhibition kan inte heller begäras på stående fot när omhändertagandet helt plötsligt ska verkställas.

Enligt kontrollmyndigheten kan de således anklaga vem de vill för vad de vill precis när de vill och sedan är det upp till djurhållaren att bevisa motsatsen vilket är en omöjlighet eftersom skuldfrågan prövas inte i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Den utpekade får inte en enda möjlighet till sitt eget försvar. Detta gäller även förelägganden i alla dess former och djurförbud.

Djurhållare som berörs står "bakbundna med ögonbindel och munkavle" och tvingas se på när både egendom och livsverk försvinner bort i enorma omkostnader vid omhändertaganden av djur utan att den lagenliga skulden har fastställts. Ingen djurhållare vet egentligen varför omhändertagandet händer eller varför de meddelas djurförbud.

Landsbygdsministerns bedömning är käpp rätt åt h-lvete och någon bra balans mellan intressena är där absolut inte.
Har mer att säga men känner att det hinns inte med nu.

Carina Hedberg 0734 - 40 84 91
Anonym Carina Hedberg sa...

Att undanröja vad som uppsåtligen vid myndighetsutövning genom handling och underlåtenhet åsidosatts vad som gäller för kontrolluppgiften genom att införa "En ny modern djurskyddslag" är inte att föra folkets talan.

Det är att genom lag fastställa den felaktiga praxis som Länsstyrelserna mycket målmedvetet utarbetat sedan övergången den 1 januari 2009, nämligen att göra jordbruksverkets myndighetsföreskrifter till lag.

Jordbruksverkets föreskrifter faller inte under straffbestämmelserna och får således inte ligga till grund för ytterligare och mer ingripanden åtgärder.

Förelägganden och förbud, förelägganden och förbud förenat med vite, förelägganden och förbud förenat med löpande vite, omedelbara omhändertaganden av djur, omhändertaganden av djur, djurförbud, baseras oavkortat på jordbruksverkets föreskrifter.

Under dryga nio års tid har Länsstyrelserna i samarbete med de allmänna förvaltningsdomstolarna utarbetat praxis utanför lagens ramar för egen vinning och som fått katastrofala konsekvenser för både djur och djurhållare.

Länsstyrelserna finner det inte som meningsfullt att anmäla till åtal eftersom förundersökningen bara läggs ned vilket inte är så konstigt eftersom det finns inget underlag för väckande av åtal därför jordbruksverkets myndighetsföreskrifter är inte lag.

Då anses det att i "den nya moderna djurskyddslagen" ska det bli bötesbelagt att bryta mot myndighetsföreskrifter. Därefter vill man införa sanktionsavgifter istället för straff vilket medför att fokus flyttas ifrån polis, åklagare och domstolar till kontrollmyndigheter.

Då har vi fått ett tjänstemannastyre som bedriver en stat i staten där djur och djurhållare är helt utlämnade till enskilda tjänstemän/kvinnor att bestämma över hela existensen.

Detta är redan ett faktum och vad Länsstyrelserna åstadkommit sedan övergången

Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet över alla djurhållare oavsett omfattning. De är också tillsynsmyndighet över veterinärer, djurkliniker och djursjukhus, Vidare är de också tillsynsmyndighet över djurtransporter i ekonomisk verksamhet. Länsstyrelserna ska också fr om den 1 juni 2018 dessutom verkställa de egna myndighetsbesluten och får vid behov begära handräckning av polismyndigheten. Det samma ska tydligen gälla för att Länsstyrelserna ska kunna gå in och ut som de vill i de privata bostäderna.

Att klubba igenom "den nya moderna djurskyddslagen" är detsamma som att bejaka fel och bristfällig myndighetsutövning där varken djur eller djurhållare är skyddade genom lag.

Inger Oja sa...

Snälla Staffan ring mig. Jag kan berätta om min vän Lotta Törnqvist som fick 40 djur omedelbart omhändertagna tillföljd av en lögnaktig hullbedömning som veterinären gjorde 3 dagar innan omhändertagandet. Veterinären har sedan fällts i veterinärsansvarsnämnden och förvaltningsrätten och båda instanserna har fastställt att veterinären ljugit. De stal djuren på en lögn och Loyta utsattes för extrem stress som gjorde att hon dog 3 år senare. 0708548655
 Göran Andersson sa...
Bra Staffan att du tar tag i detta. Bucht svarar på dina frågor på ett fegt politiskt korrekt sätt, han VET att det inte alls fungerar med länsstyrelsernas djurskyddstillsyn, men han vågar inget göra med hänsyn till att detta skulle kunna vara riskabelt för hans politiska karriär.
Vi i föreningen Djurägarna Sverige har länge försökt få till stånd ett möte med Bucht för att få förklara hur katastrofalt illa djurskyddstillsynen fungerar, men han nobbar, "kalendern är full" fråga honom varför han inte vill ta emot en delegation som vill larma om allvarliga missförhållanden i svensk statsapparat? är det för att missförhållandena kallas för "djurskydd" ? Fråga om han accepterar att djur behandlas mycket illa, i samband med detta som kallas djurskyddsingripanden? Fråga varför han inget vill veta om ren och skär korruption i den här "branschen" om saltade fakturor om rent och skärt djurplågeri under täckmanteln "djurskydd" ställ frågan som vi gjort utan att få svar, kan han tänka sig en gedigen utredning av den här verksamheten utan ett förbeställt resultat att allt fungerar jättebra. Fråga om han tror att nuvarande upplägg på djurskyddstillsynen är förenligt med livsmedelsstrategin? Fråga om det inte vore lämpligare med en djurskyddstillsyn som är inriktad på att avhjälpa fel istället för att finna felen med förstoringsglas om det behövs i syfte att "sätta dit" djurägaren. Det finns massor med exempel på fall som gått alldeles fel vilket drabbat både djur och djurägare, fråga varför Bucht vill sopa under mattan. Vi har en totalt rättslös statlig djurskyddstillsyn, som är djupt samhällsfarlig, varför vill han mörka detta? Jag har pratat med en bonde i Kalix inte alls långt från där Bucht är bosatt, där störtade man in för tre år sedan tror jag det är och sköt ihjäl alla djur med hänvisning till att de skulle varit väldigt magra och lidande, den svårt chockade bonden fick hjälp av en tuff släkting att få iväg merparten av de runt 45 djuren på obduktion, den visade att Länsstyrelsens påstående varit helt felaktigt, men ändå förlorade bonden rättsprocesserna, med hänvisning till att obduktionsrapporterna inte ansågs duga som motbevisning, eftersom en förruttnelseprocess börjat i djurkropparna, tog ju lite tid att få kadavren ner från Kalix till Karlskoga. Fråga om mjölkbonden i Skåne som tog sitt liv i mellandagarna för nyår nu 2017, uppenbarligen för att han inte klarade av hantera länsstyrelsens onyanserade klagomål på hans djurhållning. En djurhållning som nog snarare får beskrivas som bra istället för dålig. Men det går ju att hitta fel i princip alla djurhållningar om detta är det man strävar efter, fråga om det inte vore rimligt att ett sådant fall utreddes av en objektiv utomstående part, istället för att som nu att man skyller allt ansvar ifrån sig och försöker tysta ner det som hänt. Någonting måste faktiskt göras. En närmast statlig STASI-influerad djurskyddstillsyn är faktiskt inget vi vill ha. Fråga om han tycker att det är bra att ca 700 ha bördig åker i Råne älvdal ligger för fäfot och att den nybyggda ladugården på 8000 kvm står tom där har aldrig funnits några djur. Allt detta på grund av (stor)bondens konflikter med länsstyrelsens djurskydd. Jag är ju som du vet själv personligen drabbat av denna totala rättslöshet, mitt råd till en ung människa är, satsa aldrig på en framtid som djurbonde, riskerna är alldeles för stora. Fråga varför ahan stoppar huvudet i sanden och låter vansinnet och rättslösheten får fortsätta hålla vårt djurskydd kidnappat?
Anonym Lerousse sa...
Anonym talar om tvångsförvaltning på gården, vilket låter bra, men med en rättsprocess som tar år för att inte säga åratal så blir ju de ekonomiska konsekvenserna helt horribla. Och även sådana som vunnit sona processer i det läge som nu råder, med djuren stulna vid omhändertagandet, så är det ändå omöjligt att som konkursad och utblottad djurägare ta upp en civilrättslig process för att få ersättning för den skada djurägaren lidit.
Anonym Anonym sa...
Det finns ett otal fall där länsstyrelsen polisanmält bonden efter att djuren är omhändertagna och avlivade och polisen lägger ner åtalet då brott mot djurskyddslagen eller djurplågeri inte kan styrkas. Vem ersätter bonden som blivit uthängd i media som djurplågare, förlorat djur o egendom samt får en faktura att betala inom en månad? Vi behöver ingen ny djurskyddslag eftersom länsstyrelserna inte följer den vi har. Ta bort djurskyddet från länsstyrelserna och lägg tillsynen på veterinärerna.
Anonym Anonym sa...
Herregud. Vem har skrivit det där svaret. Domstolen prövar ju aldrig i sak och det är mycket sällan djur som lider omhändertas. Man omhändertar djuren av andra skäl oftast pga tre förelägganden. Jag har två exempel. Dels Maria i Stockholms län som fick tre förelägganden. Mest för att hon inte höll med djurskyddsinspektörerna om att hon hade brister. Men hon rättade till en del och vid omhändertagandet fanns det inga vanskötta hovar och om det fanns brister i stallet vet ingen. Det finns foton från dörren när Maria inte var hemma och hästboxar är smutsiga på morgonen efter utsläpp. Man omhändertog alltså Marias hästar pga tre förelägganden inte för att hästarna led. Jag har träffat folk som träffat hästarna efter omhändertagandet som intygat att det var trevliga hästar i gott hull. Maria tog livet av sig när de tog hennes hästar
Och så har vi Carl, var 20åriga fullblod blev magert hos en fodervärd och som man omhändertog två hästar för att den andre inte skulle bli ensam. Man sålde den andra hästen och avlivade den 20åriga. Utan grund. En häst som blir mager behöver tid för att komma tillbaka i hull. Carl har allvarlig stressymtom.
Sedan har vi de två bröderna roslagsbönder som köpt en dyr avelshingst för att få ytterligare en förvärvskälla. De hade också en inackorderat sto som under digivningen gick ner mycket i vikt. då tog man båda hästarna. Utan grund. Alla dessa har begärt inhibition, överklagat till alla instanser men man har aldrig prövat deras ärenden i sak.
Ingenting är prövat i sak. De beskrivs i handlingar som djurplågare.
Åke Skogevall sa...
Av Staffan kända förhållanden, som nästan "one liners".

Djurskyddslagen är framtagen med överrepresentation av djurskyddsorganisationer som är emot djurhållning för matproduktion. Organisationer som mycket målmedvetet engagerat sig i offentliga och politiska maktcentra och även får (del av) sin försörjning därigenom.

Djurskyddslagens ambition var att djur inte ska lida eller vanvårdas.

Men lagens bokstav bygger mycket på bedömningar av inspektören.

Tillämpningen av lagen utvidgas med förordningar och föreskrifter som behandlas som lag och inte som anvisningar. Dessa gäller mest byggnader och mått - inte djurens välmående.

Bevisvärdet av bedömningar bygger på tillit till tjänstemäns oväld och opartiskhet.

Inhibition och "överprövning" görs av ena parten i målet, länsstyrelsen.

Överklagande lämnas till fel domstol - förvaltningsrätten - med omvänd bevisföring.

Även tingsrätter kan förledas av
Länsstyrelsernas praxis som verkar ha fått laglig status och måste bemötas med stiringent juridisk kompetens:
- En djurhållare som får förelägganden ses ofta (rutinmässigt?) som akut risk för lidande och djuren omhändertages omgående (vid lämpligt tillfälle).
- Risk för lidande ska behandlas som lidande. Risk bedöms av länsstyrelsens tjänstemän - som är bevis nog, om inte motbevisning med teknisk eller auktoritativ tyngd presteras.
- Ärenden som kan betraktas som rutinärenden ger väldigt begränsad betald tid för offentlig försvarare.
- Rättshjälp är ofta undantagen i djurskyddsmål.

Länstyrelsens effektivitet mäts med statistiska nyckeltal som redovisar antal åtgärder mot djurhållare, men mått saknas för djurens välmående eller lidande. (Påståenden om att tjänstemän på immigrationsverket bedöms efter antal avvisningar känns bekant.)

Länsstyrelsens ekonomi förbättras om anonyma anmälningar kan kallas befogade, även för andra punkter än anmälan avsåg, och debiteras djurhållaren. Även återbesök debiteras om man hittar nya anmärkningar. Att klassa vissa "kontrollobjekt" som högrisk blir "cash cows".

Alltför många omhändertaganden har visat sig medföra större lidande för djuren efter omhändertagandet än innan.
Anonym Anonym sa...
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bygger resonemanget i sitt anförande på att det visst finns möjlighet för djurägare att överpröva myndighetens beslut i domstol, och att stoppa ett omedelbart ingripande genom att begära inhibition.

Verkligheten ser dock annorlunda ut. För det första så sker överprövning i Förvaltningsdomstol och inte i riktig domstol. Redan där har djurägaren ett underläge då denne inte är berättigad till någon rättshjälp och därmed måste betala juridisk hjälp ur egen ficka. Motparten, myndigheten, har sina jurister betalda av staten. Det finns alltså ur rättsäkerhetssynpunkt en grundläggande obalans där.

Vidare så görs granskningen i förvaltning främst av att myndigheten följt den formellt korrekta processen, sakfrågan granskas i praktiken aldrig. Förvaltningsrätten säger uttryckligen i ett av våra överklaganden att Länsstyrelsen är expertmyndighet och att man därför inte finner någon anledning att granska sakfrågan (fritt ur minnet, inte exakt formulering), FR frångår då sin utredningsplikt.

Detta förhållande grundar sig på att en myndighet enligt regeringsformen har krav på sig att vara saklig och opartisk (Regerinsformen 1974:152 1 kap 9§), vidare så har myndigheten enligt officialprincipen skyldighet att grundligt utreda saken inför sitt beslut. Om detta hade fungerat i praktiken så hade det varit korrekt att FR skulle granska den formella processen, men sådan är inte verkligheten.

Ministern nämner möjligheten för djurägaren att begära inhibition, men i praktiken beviljas det i stort sett aldrig. Jag kan se i svaret på vår begäran om inhibition att FR bryter mot sin plikt att vara opartisk och tar tydligt parti för myndighetens sida. Det innebär att om djurägaren, mot förmodan, vinner i förvaltningsprocessen så är skadan redan skedd och djuren borta. Det finns otaliga exempel på det.

Din interpelationsfråga och även ministerns svar fokuserar främst på omedelbara omhändertaganden. Minst lika illa är att myndigheten vid djurförbudsbeslut i stort sett alltid åberopar Djurskyddslagen 74§ som säger att beslutet gäller omgående även om det överklagas. Det är fundamentalt fel i en rättsstat och borde ej få användas alls. Antingen är förhållandena så dåliga hos djurhållaren att ett omedelbart omhändertagande kan vara aktuellt eller så kan det vänta tills förvaltningsprocessen är färdig.

Vidare så gäller propertionalitetsprincipen, ett myndighetsingripande mot enskild får inte vara hårdare än nödvändigt och inga mildare alternativ får finnas. I Jordbruksverkets vägledning till djurskyddsmyndigheter uttrycks det så här:

”När kontrollmyndigheten överväger att vidta åtgärder mot en djurhållare är det viktigt att beakta proportionalitetsprincipen. Principen innebär att nackdelarna som beslutet medför för den enskilde inte får vara större än nyttan för det allmänna. Myndigheten får inte heller använda sig av hårdare metoder än som behövs för att uppnå det önskade resultatet.”

Ett djurförbud har av Högsta Förvaltningsdomstolen jämställts med ett närignsförbud, det är alltså en extremt inskränkande åtgärd mot djurhållaren. Lägg till det som redan visats ovan att rättsäkerheten för den enskilde mot myndighet har stora brister.
Anonym Anonym sa...
Ett djurförbud ska bara kunna komma i fråga då det är mycket allvarliga brister och det är utsiktslöst att de kan rättas till. Länsstyrelserna har en rad andra åtgärder de kan ta till innan ett djurförbud kan vara aktuellt, så som förelägganden och viten. De skulle kunna arbeta systematiskt med djurhållaren så att brister inklusive underliggande problem. Så görs inte idag, istället är praxis att man tar till djurförbud väldigt snabbt vilket är fel och bryter mot propertionalitetsprincipen.

Lagstiftaren har gett en öppning för att djurförbud ej ska utfärdas "om det är uppenbart att det inträffade ej kommer att upprepas". Det borde betyda att om djurhållaren arbetat systematiskt för att åtgärda ett tidigare problem så ska detta gälla, istället är praxis att det nästan aldrig beaktas.

Det finns åtskilliga exempel på hur det ministern anför ej stämmer överens med verkligheten och praxis. Jag uppmanar ministern att ta reda på fakta i ämnet. Jag kan t.ex. i vårt fall visa hur länsstyrelsen ej uppfyllt sin utredningsplikt och att de slutsatser man drar motsägs av deras egna observationer i kontrollrapporterna.
Maria Benke Nu finns ytterligare en dom där djurägaren frias från alla misstankar om djurskyddsbrott & djurplågeri. Trots det fick hon djurförbud o hela sin kennel omhändertagen. Vem ersätter allt detta till henne?

* Juristen Anette Cedergren är engagerad i att tillvarata djuren och djurägarnas rättigheter vid tillämpningen i djurskyddslagen. Här presenterar hon själv det hon jobbar med i ett engagerat anförande på någon mässa.


Jag är en snart 74-årig pensionär och lekman inom statlig förvaltning och myndighetsutövning.
Jag har på ålderns höst blivit grymt besviken på den svenska statens sätt att behandla oss medborgare.
Jag trodde att vi hade lagar som skyddade oss mot godtycke i statens myndighetsutövning.. 


Jag råkade läsa årets regleringsbrev för länsstyrelserna härförleden. Detta föranledde att jag mailade nedanstående text till landsbygdsdirektör Ulrika Geber, Lst Sthlm.


Det skall bli intressant att se vad införandet av god förvaltningskultur även inom djurskyddsverksamheten kommer att innebära. Enl årets regleringsbrev skall detta ske i år.

Såvitt jag har kunnat utröna ligger SJV´s skrift våren 2009 om handläggning av djurskyddsärenden till grund för dagens praxis. Denna skrift är enligt min enkla mening full av dumheter. Analogin med fortkörning är en av de värsta, som jag ser det.

I juridikens underbara värld finns det hierarkier där grundlag är kung och skrifter publicerade av en arbetsgrupp inom en myndighet befinner sig längst ner. EKMR ligger i nivå med grundlag. Detta innebär att varje tolkning av "vanlig lag" som strider mot grundlag / EKMR är olaglig / otillåten.

Den tolkning av djurskyddslagen med bihang som introducerades i skriften från SJV våren 2009 innehåller ett flagrant brott mot EKMR. Där introducerades konceptet att Lst har rätt att förklara djurhållare skyldiga till överträdelser av djurskyddslagen med bihang genom 26 §. 
I och med beslut enl 26 § är djurägaren hänvisad till att överklaga i förvaltningsdomstolarna. Dessa prövar endast det förvaltningsmässiga hantverket, såsom tidsgränser, angivna paragrafer, giltig delegationsordning etc. Vad som aldrig prövas är Lst´s underlag av påstådda överträdelser av djurskyddslagen med bihang.

Det brutala resultatet är också att Lst vinner i förvaltningsdomstolarna i nära 100% av fallen. Den enfaldige statstjänstemannen kan då fälla kommentaren: vi fattar inga felaktiga beslut.
Den uppenbara slutsatsen är dock att staten har våldfört sig på rättsstatens grundbultar när den tillåter en grundlagsstridig praxis där djurskyddet har fullständig frihet att uttolka DL med bihang efter eget tycke och skön. Detta inkluderar att gå bortom det nedskrivna regelverket.

Chefsjuristen på Lst Sthlm hävdar att EKMR Art 6 är uppfylld trots ovanstående tingens ordning.
En viktig detalj i detta sammanhang är att EKMR Art 6 också stipulerar att den åklagade, notera ännu inte  skyldige medborgaren, skall förses med ett försvar.

Din enhet för djurskydd inte bara tummar på de mänskliga fri- och rättig- heterna, den trampar på dem med stövlarna på!

Om den goda förvaltningskulturen är en Potemkinkuliss eller ej, är frågan!

Huruvida Ulrika Geber kommer att svara mig är en öppen fråga.Jag trodde att staten måste bevisa vilken överträdelse jag har begått inför tvångsåtgärder mot mig och min egendom. Legalitetsprincipen!

Ett akut omhändertagande, tex lidande djur måste gå att dokumentera på sådant sätt att en domstol godkänner det hela i efterhand. Om inte var det nog inte så akut som djurskyddsinspektören tyckte.
Dvs domstolsprövning är ett måste för att hålla djurskyddet inom lagens råmärken.

Om du fråga mig om någonting så står jag självfallet till förfogande.
Slå en signal eller maila!

Det vilar hur som helst ett tungt ansvar på dig och dina kolleger att hålla staten inom även grundlagens råmärken.


                                            Hälsn  Michael Kierkegaard  ( 0763 25 02 21 )
(Fler synpunkter kommer att läggas in).

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det är på sätt och vis samma mardröm med mellan civilrätt och förvaltningsrätt som med socialtjänsten och SoL. Kommunala tjänstemän, (de flesta är faktiskt duktigt vänster med bakgrund från SOPIS "värdegrund" dvs socialpolitiska institutet).

Föräldrar som inte drar jämt ska normalt hantera frågan/saken, som tvistemål i allmän domstol, där frågan avgörs mellan parter, på samma vis som brottmål avgörs mellan en part, den misstänkte och åklagaren som företräder brottsoffret. Dvs mot brott ställer staten upp med resurser, polis + åklagare) för att skydda allmänheten från buset. Domstolen är självfallet opartisk, vid sidan av allt, inkl den verkställande makten och lagstiftarna själva. Förvaltningsmål gäller ju ärenden/beslyt mellan individ och staten. Förvaltningsdomstolar står inte direkt opartiska, utan ligger i grunden på statens sida.
Mål i förvaltningsdomstolar avgörs på handlingarna, och det förekommer i princip inte vittnesed. Dvs tjänstemannen som fattat beslutet kan ljuga som häst travar, förvaltningsdomstolen förutsätter att vederbörande inte ljuger i tjänsten. Den enskilda är i allmänhet rättslös, om man inte känner till hur det fungerar och själv på förhand är förberedd med inspelningsutrustning för att säkra bevis. Tjänstemännen är numera väldigt skickliga på att inte fatta beslut som går att överklaga, eftersom ett överklagande ska skickas in till den som begått brottet, dvs till tex den kommunala förvaltningen, som sedan avgör om ärendet ska vidare till förvaltningsdomstolen.
Sedan kommunicerar inte tjänstemännen sedvanligt, utan för söker ta saker per telefon och skriver sedan tjänsteanteckningar i kommunens diarium, som sedan i efterhand går att manipulera. Jag har sett en del, sedan tenderar handlingar att kunna försvinna.

Det är först när man kommunicerar med kommunstyrelsen ordf personligen, den som har delegation från statsmakten i fråga om delegation att följa lag, tex kommunallagen, förvaltningslagen, arkivlagen eller PBL, som det händer saker. Ansvaret är i grunden bortsopat. Vad gäller tex barn är det hopplöst om kommunen börjar tillämpa SoL och inte föräldrabalken, eftersom den senare är civilrätt med vissa formella krav, som kommunerna helt struntar i.

Inom kommunernas socialtjänste är är det ofta ett vägande mellan civilrätt och förvaltningsrätt, givetvis vill tjänstemännen utöva makt, myndighetsutövning och givetvis är rätten på individens sida om det är civilrätt, medan rätten är på tjänstemannens sida, dvs godtyckets, om det är en fråga mellan individ och myndighet.
För övrigt har våra politiker i nya FL tagit bort den legala definitionen på myndighetsutövning, så tom detta är numera godtyckligt.

Så fort tjänstemannen kan dra till med förvaltningsrätt, tex SoL, så gör det detta, det är tom olika sekretessbestämmelser. Så när samma tjänstemän ska fatta beslut om barn, tex "barnets bästa" eller varför inte djurets bästa, så är det en individuell bedömning att intervenera i en annan persons liv, typ omhänderta barnet eller djuret i barnets eget intresse. I det fall tjänstemannen är mindre lämplig, och inom tex socialtjänsten finns anledning att tro, mot bakgrund av vilken miljö de arbetar i, att de som är lämpliga helt enkelt säker sig därifrån, på samma vis som lämpliga lärare söker sig bort från olämpliga lärandemiljöer. S.W

Anonym sa...

Det är otroliga maktbefogenheter, som sedan är svåra eller omöjliga att backa. Dvs att få tillbaka frågan från förvaltningsrätt till civilrätt. En tjänsteman, om du har bevis, kan alltså åttals i allmän domstol för tex grovt tjänstefel, men det sker i princip inte, i övrigt är det jäv som de kan falla på.

Tjänstemanna-ansvaret finns inte längre i praktiken. I förarbetena när man tog bort ansvaret, tänkte man sig en god stat, där tjänstemannens överordnade skulle agera domare, och ta tjänstemannen i örat. Men man tänkte nog inte på vad som händer om det är fråga om korrupta eller odugliga chefer, tillsatta av korrupta eller odugliga politiker.
I många kommuner idag, klarar inte kommunen skivan, och den kommunala nivån, dvs den lokala makteliten, har ett stort intresse av att skydda all info som kan tala emot styret, vilket innebär att politisk nivån skyddar sina "topptjänstemän" där dessa tjänsteemän i många fall numera inte ens själva bor eller verkar i kommunen.

Kniper det, så hänvisar tjänstemannen till nämndbeslut, dvs politiker, trots att vi ska ha från politiker oberoende förvaltning. Tjänstemannens eget ansvar försvinner, dvs tjänstemannen och dess överordnade gör sig oanträffbara, eller så byter de tjänst, och politikern i nämnden som fattat det formella beslutet, mumlar, om nu UG eller någon likal reporter är där: " - jag kan inte uttala mig om enskildla fall, eftersom det är myndighetsutövning. Detta är inget litet systemfel, politiker ska skapa ramar och lag, och inte fatta beslut i enskilda fall, det är ju att agera domstol. Politiker stiftar i bästa fall lagar. Tjänstemännen, inkl domstolar, fattar beslut, och dessa beslut ska kunna överklagas i högre instans. Så en kommunal tjänsteman kan inte på en och samma gång vara utredare och sedan domare. Så beslut om att inskränka någon annans frihet, tex att beslagta egendom, måste ske av annan part. Det verkar ju som man inte ens kan få ta en stulen cykel eller riva ett ruckel på privat mark, alltså som privatperson.

Nä, detta att avskaffa tjänstemannaansvaret, syftet var att likställa tjänstemän med privata dito, i samband med bland annat MBL. Men när nu allt mer offentligt finansierad verksamhet privatiseras, så gäller ju inte ens offentlighetsprincipen, så den enskilda, som betalar skatt, kan bli brandskattad av den som tar emot skatten.

(offentlig förvaltning som är på god väg att privatiseras utan offentlighetsprincip och ännu svårare bevisläge civilrättsligt än med kommunal utförare).

Gränssnittet för individens rätt mot föräldrabalken lyckades inte borgarna något vidare med. Man var i färd med att lägga ner socialstyrelsen, och lyckades i vart fall införa IVO, dvs att skilja på krav och kontroll. En annan märklig fråga var att det var KE som satt på departementet i 8 år, och inte gjorde några större försök att ändra på vissa saker som S genomförde i armkrok med Vp strax före valet 2006. Hörde internt att man från Kds familjepolitiska expertis var rädda för lobby från sina belackare, så att vara ett litet parti har sina problem, man blir skotträdd.

Men visst, det blev inga försämringar. Där går det fortfarande att tänka idealt, att vänstern fortfarande är för ett system med oinskränkt makt för tjänstemän som avlönas av den politiska nivån, medan borgarna traditionellt är mer för rättssäker ordning, oberoende av aktivistiska och köpta tjänstemän. Fast efter skandalen med först Friends arena och Skanska i Solna och sedan uppföljaren Karolinska, så känns även detta avlägset. När korruptionen ätit sig in, är den svår att avskaffa. S.W

Anonym sa...

Här ligger hoppet till nya partier som står på medborgarnas sida. SD driver ju tjänstemannaansvar, och det ger nog lite röster. Långsiktigt så driver i vart fall fusk och korruption inom en förvaltning, själva statsmakten åt fanders. Dvs det fungerar inte, och att slå samman till större enheter löser inte problemets orsak. Ansvaret.

Det måste bli en mycket mer opartisk och professionell prövning av myndighetsbeslut, och eftersom resurserna är på upphällning är utvecklingen i helt fel rikning, och detta slår i sin tur på två plan, missnöjesröster samt att människor röstar med fötterna och flyttar dit gräset är grönare, och kvar blir rövarbaronerna, och missnöjda väljare.
Vänta och se :-) Tom Centerns ledning verkar oroliga, men vad är det som är orsak?
Politiker som skött sina jobb med det praktiska, eller politiker som snicke-snackar, men alrig får till någon verkstad, typ se till att svenska bondgårdar är lönsamma, dvs har en marknad att sälja på, med rättvisa villkor?

Detta med socialtjänstlagen, socialtjänsten lyckades inte borgarna och KD ändra på under sina 8 år, och det är egentligen otroligt. I fallet byggande, finns i vart fall PBL, och inom skatterätten gäller lagen lika för alla med ett skatteverk. men tex familjerätt eller djurskydd, gäller faktiskt godtycke och en massa råd och rekommendationer, men detta är inte lag. S.W

Anonym sa...

Konkret råd:

För över detta med brott mot djur till brottsbalken, eller möjligen delvis lokal ordningsstadga. Upprätta en PBL liknande lag som gäller alla kommuner. sedan omstta till motsvarande BBR, regler. Då får både djur och ägare ett säkert skydd om brott mot dessa regler inte överklagas till en jänsig byggnadsnämnd, utan faller under brott, dvs det går att utfärda böter, som på en bil eller vid vanlig redig fortkörning.

Tjänstemän kan vara: styrda av överordnad, mutade, bedriva aktivism, vara simpla tjyvar eller bara har en annan politisk uppfattning (om tex vad som lag och ordning). KOrt sagt, skönsmässiga beslut från enskila individer som arbetar på uppdrag av statsmakten eller kommunen, är rätt läskiga saker, jämför tex SS, om inget kontrollerar dessa. Maktutövning går alltid år fanders, om den inte kontrolleras och om det inte blir en konskekvens för den som utövar makt. Detta är grunden för demokrati, och är väl något som en och annan politer idag funderar över, men jag har ju rätt, det är bara det att väljarna inte fattar min excellens. Har man kommit dit, och inte ändrar på sig själv, så blir man utbytt. (Utom om man sitter i Svenska akademien, där man inte kan bli utbytt och där det inte finns kontroll. Det går alltså åt helvete, eftersom det inte går att byta ut skurkarna, det är väl 2,3 av 18 som fäller hela laget.

Inom byggindustrin har ju politiken helt avskaffat kommunala inspektörer, och lag ut detta på branschen, (kvalitetsansvarig, numera kontrollansvarig) och man ska som byggherre skicka in en kontrollplan till nämnden före byggstart. Godkänner inte KA genomförandet, brukar denne mutas, fungerar inte detta, byter man KA, och i vissa fall kan det hända att KA helt enkelt avlider, då måste kommunen godkänna bygget utan kontroll, men då brukar brottsbalken ta vid ändå, liksom vid hot mot KA, från beställaren, om denne inte godkänner. Och detta är så klart inte heller något litet problem, finns det pengar att tjäna eller något att förlora, så brukar mindre nogräknade entreprenörer, brottslingar är ofta durkdrivna entreprenörer, lösa saken på väldigt kreativa sätt och vis.

Det är så enkelt att alla som äger och förvaltar djur helt enkelt måste skicka in en KP till kommunen och anlita en oberoende kontrollant, dvs en inspektör, en kontrollansvarig som följer kontrollplanen, och årligen skickar in ett intyg till kommunen att kontrollen är utförd. G9vetvis måste KA vara licensierad, så att man kan förlora sitt levebröd på att fuska. Sedan måste man ha tredjepartsbesiktning, dvs besiktning och kontroll av KA, detta kan vara en myndighet eller en kommun, som gör stickprov på det som KA har gjort.
S.W

Anonym sa...

Det handlar om sund konkurrens, den som inte följer BPL, kan ju komma undan en del kostnader, och mänskligheten är inte direkt känd för att inte ta genvägar, för att tjäna kosing, dvs man drar undan benen på seriösa aktörer.

Med ett gediget kontrollsystem på plats, så går det att köra resten enligt brottsbalken,
dvs djurhållaren åker först på böter, (precis som inom familjerätt om en förälder inte sköter sin del av ansvaret, heter verkställighetsbeslut, och är ingen dom, men beslut fattat av civil domstol, och därför rättssäker). Sköter man sig inte får man betala böter, som i princip finansierar den kontrollmyndighet som är statlig, som övervaktar allt, så har man finansen med sig. Böterna bör kunna utfärdas av polis eller inspektör, och vara stegrande, typ 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 30.000 osv, och är det grava brott givetvis fängelse och beslagtagning av djuren. För övrigt bör polisen kunna använda liknande metodik mot kamphundar.

Att en enskild tjänsteman, som inte går att hålla ansvarig, kan nalla ett barn eller en hel besättning på en bondgård, är faktiskt ganska märkligt. Rättssäkerheten är obefintligt och alla tjänstemän är faktiskt inte helt hemma i stallet, alla är inte ärliga, och de flesta delar inte dina intressen eller din egen politiska uppfattning, så man måste sköta det hela med oberoende domstolar, precis som med flyktingar, så tenderar människor att lägga fram den "bevisning" som ger framgång, och detta gäller givetvis även tjänstemän som utövar maktmissbruk, ty där det finns makt, finns alltid missbruk.
Det gäller på fler nivåer än bland de aderton.

Heja Staffan, bra slutspurt, hoppas att du får dina kryss. Människor som kan tänka och förstå komplexa samband och faktiskt försöka lösa saker på riktigt, är en bristvara.
Våra makthavare synes styras av en massa jönsiga PR-människor, som faktiskt inte begriper sig på hur saker och ting hänger ihop. Argumenten politiker använder idag, och som smyger sig in i lagstiftningskedjan, håller inte för skarpt läge.

Att värna djurens rätt ;-) och värna etiskt riktigt företagande och svensk jordbruksnäring, innebär att allmänheten förstår, och sätter värde på att köpa jordbruksprodukter från Svenska gårdar som håller gränsen mot fusk, och som har en hög kvalitet, och där konsumenterna förstår värdet av att köpa produkter på en marknad som premierar de goda och bevivrar fuskarna. Så är det inte idag, och det gäller även barn.
Detta att numera är vinstgivande med familjehem, innebär att man får rysningar. Är det lönsamt att beslagta barn eller djur, så kommer så klart marknaden att driva på med PR- och lobbypengar, för att denna lilla födkrok ska öka. Men det är ruttet som fan, det är värre än vanlig småkriminalitet, eftersom det sker under vingarna av staten själv. Hu.
S.W