söndag, april 08, 2018

Hur rösta om ensamkommande - en riksdagsledamots kval

Mustafa Panshiri, med ursprung i Afghanistan och tidigare polis i Linköping, skriver initierat och tänkvärt i nättidskriften Kvartal (som man fritt kan och bör prenumerera på) om bl a de nära 10.000 ensamkommande mellan 15 och 30 år (min bedömning) som fått avslag på sin asylansökan.

SvD chefredaktör Tove Lifvendahl skriver idag tänkvärt om samma grupp och om de ska få amnesti eller inte. Ja, hon använder inte det ordet men min uppfattning är ju att det märkliga och krångliga förslaget om rätt till gymnasiestudier oavsett ålder och utan krav på att klara dem i praktiken är just det, en amnesti.

Minna Ljunggren och Tovemyr från tankesmedjan FORES anser regeringens asylförslag "djupt oroande".

Jag har skrivit i SvD och på min blogg, om Sveriges vägval i migrationspolitiken, och om den svåra frågan om denna "amnesti" förklädd till "gymnasiestudier".

Min poäng om vägvalet är att Sverige idag i praktiken har en rätt oreglerad invandring, den som lyckas ta sig hit kan i praktiken, om man uthärdar några svåra år i början, räkna med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap vartefter. Kanske inte första gången, men har man varit i Sverige ytterligare 4 år illegalt som t ex "papperslös" (och kanske arbetat med ett samordningsnummer och haft barnen i skola) så ökar anknytningen.

Sveriges vägval består i att antingen fortsätta som nu med en i praktiken alltmer oreglerad invandring, vilken i sig leder till ytterligare ökad invandring när ryktet sprider sig, eller att skärpa asylprocessen med beslut inom max ett halvt år och om avslag så utvisning, och motsvarande för ekonomiska migranter utan arbetstillstånd.

Vad gäller situationen för just den grupp asylsökande som i stort antal kom 2015 har Tove Lifvendahl och Mustafa Panshiri helt rätt i att Sverige på allt sätt, egentligen, skickade signaler till omvärlden fram till den 24 november 2015 att kom gärna till Sverige och sök asyl eller sök arbete.

Jag delar uppfattningen att Sverige därigenom har ett ansvar för att så många lockades hit.

Ska Sverige ha en reglerad migrationspolitik, vilket jag anser är ett måste som världen ser ut, kan vi inte samtidigt då och då utfärda särskilda amnestier för utvalda grupper eller återgå till den mer generösa migrationspolitik än övriga EU-länder som vi hade till hösten 2015.

Båda dessa åtgärder skulle skicka starka signaler till asylsökande och ekonomiska migranter, i miljontal, att ta sig till Sverige. Och trots att den tillfälliga lagen har skärpt asylreglerna i EU-riktning tar Sverige ändå emot fler asylsökande per invånare än nästan alla EU-länder, och fler än övriga Nordens länder tillsammans.

Vi i riksdagen får nu massor av epost med vädjanden från #vistårinteut", från människor som arbetar med eller lärt känna de asylsökande genom ideella insatser, vilka på allt sätt argumenterar för att just dessa som kom 2015 och som varit här i flera år ska få denna "gymnasieamnesti".  De pekar bl a på att annars går nästan alla under jorden och en del tvingas till brottslighet, typ.

Det är egentligen ingen stark argumentation och den belägger ju min uppfattning om dagens rätt oreglerade invandring.

En del skriver också att de kan tänka sig en "gymnasiestamnesti" kopplad till att Sverige samtidigt signalerar att Sverige nu tagit så stort ansvar under så många år att våra regelverk inom de närmaste åren måste skärpas så långt internationella regler medger, typ.

Ett sådan villkorad amnesti skulle i alla fall skicka motstridiga signaler till asylsökande och ekonomiska migranter.

Jag ska liksom alla riksdagsledamöter sannolikt snart ta ställning till regeringens av lagrådet strimlade förslag om rätt till gymnasistudier för alla ensamkommande under 2015, typ.

Det hade varit bättre om det hade utformats som en amnesti, då hade diskussionen mera handlat om principfrågan och inte om alla märkligheter kring gymnasiestudier. Nu lär det handla om gymnasiestudier..

Det hade också varit bättre om förslaget hade villkorats med att Sverige samtidigt måste tydligt markera att detta är en engångsamnesti och att Sverige de närmaste åren måste ha en mer restriktiv asyl och migrantpolitik.

Nu är det inte så.

(Jag har också ett förslag hur alliansen kunde enas om anhöriginvandringen. Låt makar och små barn återförenas snabbare än genom att man har uppehållstillstånd och kan försörja, men ha fortsatt det kravet för att tonåringar ska kunna ta hit sina föräldrar och syskon.)


9 kommentarer:

Anonym sa...

När vi nu anser att vi inte kan ta emot obegransat antal människor från andra länder är det ju viktigt att vetkligen viktigt att de som har skyddsskäl får stanna.De som bedömts sakna skyddsskäl får av rättviseskäl inte ta platsen för de människor som verkligen behövet skydd i vårt land.Redan förtäckta hot om att de kommer att gå under jord och begå brott är ett skäl till omedeöbart omhändertagande och utvisning.Så,av rättvisa mot de som behöver skydd måste dessa utvisas omgående för att inte förlänga ovissheten för dem.

Ulf Hermansson sa...

9000 nya gymnasieelever innebär ett behov av över 300 klassrum med lärare och övriga resurser. Allt i en redan överansträngd skola med brist på kompetenta lärare. Erfarenheten visar dessutom att få med dessa elevers bakgrund klarar genomföra en gymnasieutbildning med godkända betyg. Vad skall det bli av dem sedan?

gruelse sa...

Du ska självfallet rösta så att dessa ensamkommande, huvudsakligen lögnaktiga s.k. flyktingbarn inte får amnesti. När har långa handläggningstider från myndigheter blivit det enda argumentet för att få uppehållstillstånd?

Om du är intellektuellt hederlig, om du är anhängare av rättsstaten, om du ska kunna sova gott om nätterna, och om du inte ska bli föremål för svekepitet, ska du rösta enligt din retorik på din blogg, där du är kritisk till flyktingamnestin.

Handen på hjärtat du vill väl heller inte att fler svenska flickor riskerar utsättas för våldtäkter, mot bakgrund av att utrikesfödda, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, har en överrisk på 5,0 enligt BRÅ 2005:17, samt mot bakgrund av att Sverige har en mycket negativ massinvandringsberoende våldtäktsutveckling, som förstör den fina Sverigebilden.

Antalet polisanmälda våldtäkter i Sverige och år enligt UNODC:
2003____2235
2004____2261
2005____3787
2006____4208
2007____4749
2008____4901
2009____5453
2010____5479
2011____6059
2012____5949
2013____5634
2014____6294
2015____5540
2016____6720

Antalet polisanmälda våldtäkter per 100000 invånare i Sverige och år:
2003____25
2004____25,2
2005____41,9
2006____46,3
2007____51,9
2008____53,1
2009____58,6
2010____58,4
2011____64
2012____62,3
2013____58,5
2014____64,9

Antalet polisanmälda våldtäkter per 100000 invånare i Danmark och år:
2003____8,8
2004____10,4
2005____8,8
2006____9,7
2007____9
2008____7,2
2009____6,4
2010____6,2
2011____6,1
2012____5,7
2013____6,2
2014____8,2

https://data.unodc.org/#state:1

Tänk på fosterlandet och de svenska fattigpensionärerna! Fosterlandet och fattigpensionärerna mår inte bra av att få detta ytterligare tillskott av kriminalitetsbenägna, åldersljugande, kostnadskrävande individer.

Vi har inte lockat hit dessa afghaner. Det är flyktinggechäftet som har lockat hit dem. Vi ska inte låta det destruktiva flyktinggeschäftet vinna i denna fråga.

Anonym sa...

I princip sant:

"Jag delar uppfattningen att Sverige därigenom har ett ansvar för att så många lockades hit."

De som locket hit dessa unga män är i och för sig flyktingsmugglare, det är alltså big business att smuggla människor från fattiga länder till rikare, och pengarna ligger i att man numera kan "låna" eller betala på krita, och sedan betala tillbaka, bara man får uppehållstillstånd.

De som beslutat detta, alltså att det är tämligen enkelt, normalt, att få stanna, bara man har gjort sig av med sina id-handlingar, eftersom alla som kommer hit får statligt betalda ombud, där handläggarna har bevisbördan i högre grad än flyktingen, innebär att det är lite för lätt att beviljas uppehållstillstånd utan skäl. När man lägger på detta med "barn" så sänks tröskeln ytterligare, och inga andra än Svenska politiker är ansvariga för ett system där snart sagt alla som påstår sig vara "barn" men är vuxna män, tar sig till just Sverige.

Frågan är nu om väljarna som betalar kalaset är ansvariga för detta geschäft, eller om det är våra politiker, och nästa fråga, varför Sverige avviker från övriga Europa och Nordiska grannländer?

Är det dumhet eller medvetenhet. Faran ligger i att det var medvetet, det går inte att ducka så stora frågor och säga att man var naiv. Så väljarna har löst frågan åt politiken, genom SD, eftersom det verkar som att både höger och vänster varit överens om de villkor som skapat situationen.

lagförslaget från S verkar märkligt, dubbla gånger sågat av lagrådet jäms med fotknölarna, att genom en reviderad undantagslag göra ett undantag från undantag. Det är inte direkt förenligt med RF:
All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

"Den offentliga makten utövas under lagarna."

Dvs regeringen förefaller inte vilja acceptera vad oberoende domstolar kommit fram till, och ämnar därför göra en undantagslag, för att runda lagen.

"Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse."

Detta med kommunalt självstyre, får nog ocks sägas vara satt ur spel, genom att politiken på Riks, dumpat praktiken på sin egen humana förträfflighet på kommunernas skattebetalare. Det ger ganska lite utrymme för realt självstyre, och ger så klart mylla för uppror, dvs lokala missnöjesyttringar i gård och stuga. S.W

Anonym sa...

Sedan kan man påminna om kap 11 i nya RF:

Rättskipningens självständighet

"3 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller
hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma
hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare. Lag (2010:1408).

4 § Rättskipningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller
riksdagsordningen. Lag (2010:1408)."

Lagprövning

"14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller
annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas.

Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta
företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408)."

Det är här man undrar lite hur politikerna tänkt (jämför debaclet inom SWvenska akademien), alltså detta om man egentligen är införstådd med regelverket man har att följa, och om man är detta, huruvida man verkligen respekterar
lagen och grundlagen, som är folkets ända hållhake på att reglera makten, om den inte reglerar sig själv. Mot bakgrund
av lagrådets kritik, och att regeringen lägger fram lagen ändå, (sannolikt för att dels inte spräcka regeringen och behålla Mps stöd efter valet) samt även för att så split inom Alliansen. Det luktar alltså utöver själva principen, även en icke ringa valtaktik över det hela. S.W

Anonym sa...

Det borde inte vara svårt för C. Om man verkligen ömmar för att dessa Afghanska män ska få undantag från lagar, dvs att frångå grundlagens likabehandlingsprincip, som är grunden i en rättsstat, så borde centerpartiet föreslå en allmän amnesti för dessa män, och motivera detta. Varför det är så speciellt synd om just dessa män, bara för att de smugglat sig hit får uppmärksamhet i media. Att stödja denna märkliga lag är samma sak som att ge SD frikort inför valet. Så det borde vara enkelt för C att ta ställning. Land ska med lag byggas, och håller man inte med om denna princip, kanske man ska sälla sig till Folkisarna, och föreslå parlamentets och demokratins avskaffande, genom att låta människor rösta på byrokraturen Bryssel.

Det kan väl inte vara svårt att se vart vi är på väg, samhället hade inte resurser för flyktingfesten, och eftersom det är big business, verkar det vara svårt att göra något åt saken. Det är precis som att våra lagstiftare inte har förmått se vads som hände 2010 och 2014. Nu är det val, där vi redan vet utgången, parlamentariskt kaos 2018 - 2022. Så frågan är om detta med att vara naiv håller även 2022, eller om väljarna då, som det förefaller, kommer att ha löst saken åt våra trad partier, alltså bytt ut dem, men vad är det för samhälle som skapats, det blir som i akademien, ett inbördeskrig och en rätt försämrad skattelojalitet. har man världens högsta skatter, gäller det att leverera, alltså tillbaka till de som betalar kalaset, det är ingen normativ sanning, ottan sannolikt ganska funktionellt och rationellt. Väljarna fattar rationella ekonomiska beslut om sin egen och sina barns framtid. Lyssnar inte makten, så röstar man med fötterna.

- Om detta med beslut von oben, av policy-professionella är närodlat och demokratiskt förankrat tål att diskuteras.

- Om det är förenligt med grundlag och rättspraxis likaså, vilket lagrådet skriver rakt upp och ner.

- Om det är förenligt med ett funktionellt samhälle ute i kommunerna är sista frågan?

Svaret är att det inte är det, eftersom det aldrig kommer att bli ett stopp, och då kommer helt enkelt lokala samhällen att falla samman, skattekrafter eroderas.

Hur svårt ska det vara i Riksdagsgruppen? Sätta sig ner och läsa igenom lagrådets förra och nuvarande remiss, och sedan fundera på vilket beslut som gynnar SD i valet. Det handlar alltså ytterst om demokratin, om respekten för lag och det mandat våra partier har inom ramen för grundlagen. Miljöpartisterna i Stockholm har det i vart fall inte, alltså förståelse för konsekvensanalys. Hur Alliansen ska ha råd att sänka skatter och låta medborgarna själva förfoga över överskottet av sitt arbete, är nästa fråga. Just nu ser det svårt ut att sänka skatten, mot bakgrund av alla behov som ska tillgodoses.
Lycka till, innerligt. S.W

Anonym sa...

Det är väl helt självklart att man ska rösta nej till förslaget, som har sågats av såväl tunga remissinstanser som lagrådet.
Jag tycker inte att man kan argumentera utifrån att Sverige har lockat hit dessa människor. Även hösten 2015 hade Sverige reglerad invandring och en prövning av asylskäl skulle göras av svenska myndigheter. Sverige har aldrig haft fri invandring.

gruelse sa...

Nu hoppas jag att du Staffan inte bara lägger ned din röst utan röstar mot förslaget, i ljuset av att fosterlandsförrädaren Annie Lööf bifaller det, trots att hen tycker förslaget är dåligt.

Anonym sa...

Nu frågar jag dig.Vem förväntar sig ni i C ska rösta på er? 9000 ensamkommande flyktingbarn eller? Det är tydligt vilken riktning C tagit och ja,jag kommer att taktikrösta på V för att göra vad jag kan för att C inte skall få inflytande i någon enda regeringskonstellation.Gonatt Centern