fredag, november 09, 2012

Behövs försvarsberedningen?

Min f.d kollega i försvarsutskottet Rolf K. Nilsson (M) har aldrig gillat försvarsberedningen, och ondgör sig ånyo över dess existens i ett blogginlägg. Han vill istället se en stående expertgrupp och behandling via regering och riksdag i vanlig ordning.

Johan Victorin på krigsakademins blogg Försvar och Säkerhet resonerar kring försvarsberedningen utifrån en positiv ingång. Även Wilhelm Agrell och Annika Nordgren Christensen skriver om beredningen i Officerstidningen.

Både Rolf K. Nilsson och jag är väl "jäviga" i frågan, han som dåvarande ledamot i försvarsutskottet men inte i beredningen och jag som ledamot i båda.

Med Rolfs resonemang torde väl de flesta statliga utredningar kunna underkännas av samma skäl, de omfattar inte hela riksdagsutskott utan består ofta av personer från varje politiskt riksdagsparti.

Tyvärr kan inte "alla" vara med i statliga kommittéer och beredningar. Ändå har nu försvarsberedningen växt, från 7 ledamöter 2007 och 2008 till 12 ledamöter 2012. Ökningen beror på att de två stora partierna på senare tid fått med 2 extra ledamöter vardera i utredningar och beredning utöver den ledamot som varje parti har. Det kanske är bra men det kanske inte underlättar effektiviteten och dialogen om man blir alltför många (det finns ju också sekreteriat (3 st) och representanter för departement och myndigheter (7 st). Och vad är bäst, en för varje parti oavsett storlek eller också viss proportionell tillsättning?

Däremot är det klart positivt att de två stora partierna tillfört tung utrikespolitisk kompetens i beredningen genom ordf. och v.ordf i utrikesutskottet.

Jag gillar alltså att riksdagens partier tillsammans med regeringen gör en gemensam omvärldsanalys och sedan också söker landa denna i konsekvenser för försvarets utformning. Frågan om vårt försvar och säkerhet är så central att det har ett stort värde att ha gemensamma referensramar och att försöka hitta en så bred samsyn som möjligt, både i analys och i försvarets utformning och storlek.

Därför tillsattes efter andra världskriget regelbundet försvarskommittéer inför de femåriga försvarsbesluten, bestående av en från varje parti skulle jag tro. Från 1990-talet förändrades detta så att försvarsberedningen tillsattes istället.

Rolf K. Nilssons modell med expertgrupper som gör bedömningar och lägger förslag som sedan direkt går till riksdagen tycker jag är sämre än att de folkvalda själva deltar i utredningar och beredningar i särskilt viktiga frågor. Däremot ska ju alltid myndigheters och experters analyser och förslag tillföras beredningsarbetet inför riksdagsbeslut, från t ex Försvaret, MUST och FOI.

Att tillsättandet av kommittéer och beredningar innebär att t ex försvarsutskottet i sin helhet inte är med är ett faktum, och jag kan förstå kritiken. Men, som sagt, försvarsutskottet är 17 ledamöter och många suppleanter, och när frågor behöver analyseras och processas behöver det ibland ske i mindre grupper. Självfallet är det viktigt att arbetet bedrivs så transparent som möjligt och att resultatet presenteras så att alla har samma referensramar inför den fortsatta behandlingen.


 

26 kommentarer:

Ingenjören sa...

Att tillsätta mer glada amatörer som politiker är tillför inte något. Att hävda att transparensen ökar med antalet folkvalda är befängt. Då de viktiga analyserna är och förblir hemliga, med hänsyn till främande makt eller egna tillkortakommanden. Oavsett antalet kockar som är inblandande. Men som skattebetalande medborgare skulle jag gärna vilja se FRA, MUST, FOI och FHS bedömningar kontra utfall, efter de glada amatörernas insatser.

Anonym sa...

Staffan,

Den senaste försvarsberedningen kan vi väl vara överens om att den misslyckades total.
"Fred i vår tid" var väl typ mantrat, ett par månader senare kom Georgien.
Dessutom förutsåg väl inte den senaste beredningen Ryssland tokrustning och allt mer aggressiva beteende i närområdet?
Om beredningen förutsåg detta och ändå inte föreslog återtagning så är det kriminellt.

//Jonas75

Staffan Danielsson sa...

Demokrati innebär per definition att man får göra det bästa av medborgarnas "glada amatörer". Naturligtvis bygger politikernas bedömningar på experternas analyser.

Anonym sa...

Staffan, jag delar inte din åsikt i frågan. Jag anser att Rolf K. Nilssons blogginlägg var huvudet på spiken. Sveriges politiska system har lett till att det är partipiskan som styr, vilket syns på de av moderaterna tillsatta personerna. Samtliga springer Anders Borgs och Reinfeldts ärenden OAVSETT hur omvärdsläget ser ut. Samtliga med något intresse av vad som sker i vår omvärld, vet vad denna försvarsberedning kommer att landa i för analys.

Man kan nog lungt säga att det inte finns något som helst förtroende för majoriteten av beredningens ledamöter.

Ta en sådan sak som utbildning. Har dessa ledamöter en adekvat utbildning för att komma fram till de beslut som kanske krävs? Mitt svar på den frågan blir nej, Staffan. Däremot så kan det säkert bli ett steg i karriären inom "partiet" (Moderaterna/Socialdemokraterna) om "han/hon lyckas" att komma fram till ett underlag för ett kommande försvarsbeslut, som i sin tur grundar sig på en "anpassad omvärdsanalys".

Demokrati betyder INTE att man behöver sätta ja-sägare till Reinfeldt och Borg, i beredningen Staffan. Det skall vara de av medborgarna BÄST valda och inga amatörer. Då får vi väljare bäst betalt för våra surt förvärvda slantar.

Anonym sa...

"Naturligtvis bygger politikernas bedömningar på experternas analyser" Om det vore så borde vi haft möjlighet att försvara större delen av landet. Då borde vi inte ha antagit en ensidig solidaritetsförklaring som nu visat sig inte betyda att vi kan påräkna NATO-hjälp om det krisar (trots vår materiella anpassning till stormakterna).
Då borde vi inte behöva börja ny kunskapsinhämtning, utbildning och materieluppbyggnad av bla luftvärn och artilleri från början igen.Troligen lyssnade ni för mycket på de "experter" ni själva utsåg, experter som förutsa att det inte förelåg något hot mot oss under överskådlig tid. Det blev ju naturligtvis mycket billigare.


Ingalill

Staffan Danielsson sa...

Ja, ni! Vilka är då "de av medborgarna bäst valda och inga amatörer"...?
Uppenbarligen inte de som respektive parti uppdragit åt att vara engagerad i försvarsfrågor.

Utan några som någon annan givit det uppdraget? Vem då?

ÖB for statsminister? Eller vem tänker du på?

Magnus sa...

Hej Staffan!
Det glädjer mig att du engagerar dig i försvarsfrågor. Det som samtidigt gör mig ledsen är din m.fl politikers relativt totala okunnighet avseende vår militära omvärld samt den nästan totala bristen på svensk värnkraft. Jag åhörde ditt tal på Malmen inför Östgöta Hvtinget för några år sedan och en mer svamlande uppfattning om RU har jag sällan hört. Är du försvarspolitiker enbart för pengarnas skull?
Eller har du kanske ambitionen att lära dig något om vårt försvar och omvärldens dito?
Jag tror inte du m.fl politiker förstått implikationen av den nästan totala kollapsen som svensk försvarsförmåga har genomgått från det att socialdemokraterna började minimera FM tills dess att den sk alliansen slutligen gav nådastöten.
Är Du riktigt medveten om den mängd omedelbart gripbara markförband som finns idag? Har du varit utsatt för ett artillerieldöverfall så att Du verkligen förstår innebörden av att befästningar och nästen lagts ned? För att inte tala om att Hv inte ens har infanterispaden för att kunna skaffa sig ett skydd (se den frågan i relation till antalet omedelbart gripbara förband).
Jag har noll och intet förtroende kvar för de politiker som utger sig för att vara försvarspolitiker. Dilettanter i en Chamberleinsk anda är vad ni är!
/Magnus

Anonym sa...

Staffan,

Du blir pinsam..
"Uppenbarligen inte de som respektive parti uppdragit åt att vara engagerad i försvarsfrågor."
Centerpartiet har uppdragit dig att vara engagerad i försvarsfrågan. Du försöker ibland men vindsnurror och kossor är du minst lika engagerad i.
Johan Forsell från M är ännu värre en dig.
Erkänn i stället att försvarsutskottet är ett av de mindre viktiga utskotten där man sätter 2:a laget som bara har en uppgift, att följa partipiskan och inte på något sätt frångå partilinjen.
Ni vill inte se verkligheten eftersom den kostar pengar, pengar som ni anser ni kan investeras i saker som bättre gagnar ert mål, att bli omvalda!
Bidrag, bistånd, Fas 3, klimatsatsningar, nya myndigheter, vård, skola , omsorg mm.
Såg att försäkringskassan köpt reklamtid i TV4 där man uppmanar folk till att kontrollera om de är berättigade till bostadsbidrag. Arma detta land!

//Jonas75

Anonym sa...

Politiker behärskar icke betydelsen av de fackuttryck och den terminologi som försvarsexperter använder. Detta innebär att politiker icke heller kan dra några som helst slutsatser av försvarsexperternas argumentation.

Goddag yxskaft....

Staffan Danielsson sa...

Jag får leva med er ringaktning, det är ett pris man ofta får ta om man engagerar sig politiskt.

Ni menar alltså att om A-laget i politiken - Reinfeldt, Löfven m fl - utgjorde försvarsutskottet så skulle försvaret plötsligt få mycket mer resurser än de som regeringen med stats- och finansminister i spetsen har föreslagit riksdagen de senaste åren?

Jag tror ni har fel och frågan kvarstår, vem enligt er - demokrater - ska fatta besluten i riksdagen, riksdagsledamöterna eller några andra?

Med er syn på riksdagsledamöter antar jag att ert förtroende för regeringen - oavsett kulör - också är begränsad eftersom det faktiskt är riksdagen som givit statsministern mandatet att utse regering.

Jag är liksom många andra en lyssnande politiker och jag lyssnar gärna på era argument för en högre försvarsbudget osv. Jag har faktiskt också uppfattningen att Sveriges försvarskostnader ligger väl lågt och sannolikt bör öka. Förmodligen har jag väl fel här också?

Anonym sa...

Staffan,
Benämning B-laget kommer inte av att medlemmarna inte är ministrar eller partiledare utan är den samlade bedömningen av försvarsberedningens och försvarsutskottets arbete. I nutid och dåtid. (Läs om något W Agrell's "Försvarsmaktens sönderfall".) Sedan är det intressant hur t.ex försvarsministrar utses; nu sist räckte det med en kapten som politiker och inte alltför länge sedan kyrkligt verksam politiker, så visst kan man använda begreppet B-laget även här, ty som politiker kan du väl tillhöra À-laget fast personen saknar förmåga, kunskap och integritet att arbeta med sakfrågan. Här får aldrig partipiskan, och personliga egenintressen som följd av det, få överträde. I vissa områden kan sådant tolkas som korruption?

JM

Anonym sa...

Staffan,

Du var ju med i den förra försvarsberedningen.
Tycker du den beredningens slutsatser har infriats?
Vad talar för att det ska gå bättre denna gång?

//Jonas75

Staffan Danielsson sa...

Försvarsberedningens rapporter 2007 och 2008 innehöll bl a "lackmustestet" vad gäller Rysslands agerande i söder. Den innehöll solidaritetsförklaringen med Norge och Island och förslag till försvarets inriktning vad gäller personalförsörjning mm.

Var beredningens slutsatser landar denna gång får vi se, det är bra att försvarsdebatten nu är intensivare än på länge!

Anonym sa...

Ja, du Staffan!! Svaret på mitt inlägg var eller snarare tolkningen var nog lite i märkligaste laget, eller?? Om jag skall tolka ditt svar så spelar det tydligen ingen som helst roll, vem man placerar på de olika departementen eller i alla utredningar och nu även försvarsberedningen.

Du tycker uppenbarligen att det inte är konstigt att man placerar en outbildad person att fatta beslut i en sådan fråga som handlar om Sveriges försvar!!

Som väljare så har du fått mitt mandat att sätta rätt man eller kvinna på rätt plats ( rätt utbildning och erfarenhet). Hur skulle det se ut om exempelvis Volvos utvecklingsavdelning anställde förskollärare i stället för ingenjörer?// Peter

Anonym sa...

Vad blev konsekvensen av Lackmustestet?

//Jonas75

Staffan Danielsson sa...

Ryssland fick ju underkänt i lackmustestet, och utvecklingen där måste följas med stor noggrannhet.

Det är möjligt att riksdagsledamöter borde alla ha akademisk examen, och det finns uppenbart för få t ex civilingenjörer och näringslivsföreträdare mm. Idag är förutsättningen för valbarhet ålder och svenskt medborgarskap samt framröstad på något partis riksdagslista och invald, vilket jag stöder.

Jag är tveksam till att utbildningsutskottet skulle bestå av lärare och försvarsutskottet av militärer.

Demokratin innebär att folket väljer riksdag, och att denna riksdag utser regering och stiftar lagar och fastställer statsbudget mm.

Det är också riksdagsledamöterna som är ledamöter i riksdagens utskott. Jag är själv agronom med bla ekonominriktning och en bred bakgrund i näringslivet/lantbruket.

Det är möjligt att jag gjort bättre nytta i något annat utskott, eller mindre skada om anonym ser det så, och likaså kanske någon av mina kolelgor varit bättre skickade att sitta i försvarsutskottet.

Det är dock hypotetiska frågor som är svåra att besvara.

Anonym sa...

Staffan,

Så konsekvensen av att Ryssland fick "underkänt" på lackmustestet är att utvecklingen i Ryssland skall följas med stor noggrannhet?
Är det inte så att vi borde gått från "följa" till "agera" för länge sen? Nu när NATO uttryckligen har sagt att vi inte kan räkna med dem i ett framtida krig vem ska då försvara Sverige? Är det inte våra folkvaldas förbannade skyldighet att se till att Sveriges medborgare och territorium har ett rimligt eget militärt "skydd"? Att svenskarna inte har upplevt krig på +200 år och istället väljer efter plånboksfrågor är ingen ursäkt.

//Jonas75

Magnus sa...

Hej Staffan!
Jag repeterar anonyms fråga:
Vad blev konsekvensen av Lackmustestet?

Hur tror du någonsin (försvars-) politiker skall vinna erkännande när de säger en sak men sällan lever upp till det sagda?

Den nya svenska försvarspolitikens paradigm att andra skall hjälpa oss sköts i sank av Foug R. häromdagen (kanske inte riktigt realpolitiskt men ändå en grav markering). Vad blir då Er slutsats. Allians med Venezuela?
Eller avser Ni fortsätta urholka FM.
Klokt att nya 39:or inköps men det är ju relativt verkningslöst om Ni inte ser till systemet luftförsvar med allt vad innebär från Lv-förband till skyddade/utspridda landningsplatser etc.
Hur ska t.ex den viktiga hamnen Kapellskär skyddas? Tror Du verkligen själv att det är lösbart med ett Hv-förband?
Vilket förband är byxat och gripbart för motanfall Arlanda?
Nä du Staffan. Alliansens försvarspolitiker är både inkompetenta och ignoranta.

Anonym sa...

Hej Staffan
Jag tror inte att du vågar flyga med en demokratiskt vald pilot som saknar flygförarutbildning eller vågar låta dig hjärnopereras av en demokratiskt vald slaktare.

Varför inte? Jo, därför att demokrati inte alls hör hemma inom yrkesutövning och sakkunskap. Demokrati är egentligen ingenting annat än organiserat godtycke, kort sagt populism.

Flygsoldat 113 Bom

Staffan Danielsson sa...

"Demokrati är inget annat än organiserat godtycke", säger Bom. Och diktatur, antar jag, är ordning och reda och en som bestämmer?

Jämförelsen att eftersom stridsflygspiloter måste ha relevant utbildning så ska också riksdagsledamöter, och de som röstar, antar jag, ha tillräckliga "kunskaper" för ocksåbort från demokrati och lika rättigheter.

Varför inte ett krav på hög inkomst, som förr i tiden. t ex minst 50.000 kr i månaden för att få rösta? Mycket ska man få höra av kända anonyma försvarsdebattörer.

Nu har tydligen Putin utsett nya generalstabschefen Gerasimov till vice försvarsminister. Kanske han har lyssnat på goda råd från Jonas75? Kanske ett exempel för Sverige att följa, Jonas?

Anonym sa...

@ Staffan
Utbildning och specialistkunskaper har absolut ingenting att göra med diktatur. Var har du fått det ifrån?

Jag påstår bara att kvalificerade arbetsuppgifter bör utföras av individer som är särskilt lämpade. Ute i samhället behandlas benbrott till exempel av legitimerade läkare.

Det är nog endast i din isolerade värld bakom ladugårdsväggen som hovslagaren hässjar höet och drängen skor hästarna. Ty där tillåts ju ingen vara förmer än den andre!

Flygsoldat 113 Bom

Staffan Danielsson sa...

Jo, Bom, du var inne på att försvarsutskottet, och därmed riksdagen, borde utses efter "kompetens" och inte efter att man fått förtroendet att representera sin valkrets efter valet. Eller vad menade du?

Magnus sa...

Hej Staffan!
Jag märker att Du väljer svara på de enkla frågorna. De frågor som kan visa att Du är insatt avseende militära förhållanden skjuter Du åt sidan. Det är i och för sig modigt av dig att hela tiden blotta din hals men det uppenbarar tyvärr din okunskap och ignorans.
Mvh
Magnus

Anonym sa...

@ Staffan
Jag menar att var och en helst bör veta vad man sysslar med. I annat fall är man olämplig för ifrågavarande uppgift.

En försvarsberedning som inte förstår experternas terminologi och inte heller behärskar den aktuella faktabakgrunden är dömd att dra felaktiga slutsatser och rekommendera felaktiga beslut.

Flygsoldat 113 Bom

Ingenjören sa...

Den populärt kallade "amatörernas afton", borde ses ett väldigt bra exempel där regeringen kör över experter. Något som resulterade i KU anmälningar och en svidande kritik ifrån riksrevisionen.

Sedan regeringens egna bedömning av antalet flygplan av 39E som behövs. Antalet 40-60 är bedömt, men anledningen har inte blivit klargjord.

Sverige har också tydligt definierat att vi inte ska stå och titta om ett grann land blir anfallet. Men samtidigt reducerar vi vårar försvar medan vi ökar uppgifterna hur går det ihop.

Sedan när det kommer till kritan vågar vi inte skicka flygplan till Island för luftövervakning?

Jag undrar verkligen hur den politiska logiken går ihop?
Det går inte att öka uppgifterna samtidigt som man sänker förmågan. I verkligheten förstås, men tydligen med politisk logik.

Mitt råd är, klargör vad försvaret ska göra. Delge det till folket, och sedan tillför medlen.

Ska Sverige endast kunna slå en fi av bataljons storlek, så kommunicerar ut det. Då att hävda att vi ska kunna hjälpa grannar framstår som patetiskt.

Anonym sa...

Du har ju poängen där och varje tänkande människa som är någorlunda insatt (inklusive alla försvarspolitker oavsett om dessa ingår i utskottet eller ej - de trovärdigaste gör ju inte det).

En fiende skulle aldrig angripa med en bataljon oavsett hur begränsad uppgift anfallsföretaget än må vara. Även om vi tar det "minsta hotet" - att Gotlands ska besättas med DELAR ur styrkor ur elitförband ur luftlandsatt VDV och stora delar av 336e Marininfanteribrigaden - så handlar det om väl övade och utrustade förband med motiverad elitstatus. Till detta tillförs lämpliga förband ur luftvärn och förband för sjömålsbekämpning från land. Eventuellt framgrupperas attackhelikopter och taktiskt jakt/attackflyg. Detta uppgår till - i minsta fall- en förstärkt bridads styrka. I minsta fall. Den enda anledningen till denna ringa möjliga insats är att motståndet inte existerar. Och när väl Gotland är besatt går det med denna relativt lilla styrkeuppbyggnad inta att gå i motoffensiv hur mycket bataljoner vi än tror oss förfoga över (8? Sammanräknat på pappret kanske totalt två brigader efter några månaders mobilisering. Dessa förband utan verkligt innehåll och än värre täckande förmågor som t ex adekvat luftvärn).

Alla vet ju detta. Egentligen.

Men ingen får ju säga något. Då skulle ju våra förvarspolituker inte ha något att försvara sina argument med. Och det är ju detta detta handlar om med att vara försvarspolitiker. Försvara sitt gebit. Att inte framstå som löjliga och odugliga.
Doktrinen är alltså: " håll tyst och bättre fly än illa fäkta. Vid behov låser vi in obekväma frågor i skåpet!"