söndag, mars 09, 2014

Framgång i kampen för körkort åt de som ser bra men har synfältsbrister!

Det är kanske några 100 per år som fråntas sina körkort på grund av att de ser bra men har vissa brister i sitt sidoseende, i sitt synfält. Nu växer antalet när Transportstyrelsen skärper kraven. Totala antalet körkortsåterkallelser av medicinska skäl har sedan 2010 ökat från ca 4-5.000 till 8-9.000. Sverige är redan strängast i världen, de som fastnar i Transportstyrelsens garn måste klara oerhört stressande test i olika testmaskiner Klarar man inte de av transportstyrelsen strängt tillyxade kraven så ryker körkortet. I andra länder beaktas synfältsfel ibland inte alls, men regelmässigt är maskintestet bara en faktor, det görs en helhetsbedömning där sunt förnuft och uppkörningsprov eller prov i bilsimulator vägs in.

Men inte i Sverige. Där vill Transportstyrelsens ansvariga att läkare och körkortsbedömare ska slippa att göra en helhetsbedömning och istället att "rättvisa skipas" genom syntestmaskinresultatet och de tillyxade mm-kraven.

Jag och några av de drabbade har nyligen JO-anmält de ansvariga på Transportstyrelsen.

Nu har ett genombrott skett i trafikutskottets behandling av min motion i frågan (jag har lagt flera motioner sedan 2006), där jag begär att rimliga test i bilsimulator ska kunna göras (tyvärr risk att transportstyrelsens ansvariga återigen ställer kraven orimligt högt, vi får se), samt att regeringen ska tillsätta en oberoende utredare för att granska Transportstyrelsens mycket stränga och schablonmässiga bedömningar jämfört med de mer liberalt rimliga i övriga länder.

Här länk till Trafikutskottets betänkande.

Två mycket viktiga genombrott har skett, som jag ser det.

För det första, två av riksdagens partier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, reserverar sig till förmån för min motion med denna utmärkta text i reservation nr 16:

"
16.
Äldre och personer med synnedsättning, punkt 18 (S, MP)
av Monica Green (S), Lars Mejern Larsson (S), Suzanne Svensson (S), Leif Pettersson (S), Lars Johansson (S), Stina Bergström (MP) och Roza Güclü Hedin (S).Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 18 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:T299 av Staffan Danielsson (C) och
avslår motionerna
2013/14:T225 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S) och
2013/14:T374 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).
Ställningstagande
Det är inte acceptabelt att många personer trots att de ser bra och ofta har kört prickfritt i flera decennier blir fråntagna sitt körkort. Orsaken är att de har vissa brister i sitt synfält som innebär att när de ser rakt fram uppfattar de inte riktigt lika många synintryck från sidan som de som har perfekt syn gör. Många drabbade kämpar med överklaganden och visar att de klarar synfältstester, uppkörningsprov och test i bilsimulator, och sannolikt hade dessa personer fått behålla sitt körkort i andra länder i Europa eller i USA, men inte längre i Sverige. I Sverige har Transportstyrelsen valt att låta synfältstesten nästan helt avgöra körkortsfrågan. Samtidigt som det är viktigt att ställa krav på t.ex. omdöme, kunskaper och synförmåga på svenska körkortsinnehavare måste man alltid avväga hur långt kraven ska sträckas. Att förlora rätten att köra bil trots att man ser bra men har brister i sitt synfält är en oerhört långtgående frihetsinskränkning. Det finns också empiriska studier som tydligt visar att en person som har brister i synfältet vanligen kompenserar detta i betydande grad genom att röra huvudet mer och flytta blicken oftare. Vi vill framhålla att frågan om på vilka grunder ett körkort ska dras in när man har god men inte perfekt syn inte är enbart en ögonspecialist- eller myndighetsfråga. Vi anser att det också är ett politiskt ansvar att avgöra hur högt ribban för perfekt syn ska sättas relativt hur man klarar uppkörningar och test i körsimulator. Utöver att vi anser att det behövs fortsatta forskningsmedel m.m. för att stödja utvecklingen av bra testmöjligheter i avancerad körsimulator i Sverige är det angeläget att en utredare ges i uppdrag att tillsammans med ögon- och trafikexpertis analysera de svenska regelverken i ett internationellt perspektiv. Detta i syfte att lämna förslag om en mer rimlig praxis så att människor som ser bra men har begränsade synfältsproblem i betydligt högre grad än i dag kan behålla sina körkort.
Vad vi nu anfört bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening."
Läs reservationen noga. jag är glad och tacksam att dessa båda partier har tagit till sig mitt resonemang, och hoppas att detta dels ska få Transportstyrelsen att tänka efter, samt dels få denna eller nästa regering (vilken den nu blir) att tillsätta en oberoende utredning i frågan!
Det andra genombrottet är att prov med körsimulator ska kunna göras från sommaren 2014. Det är bra, men jag är som sagt lite betänksam inför att Transportstyrelsen kanske ställer upp alltför stränga krav, vi får se.

Det är många desperata människor som ser bra med har vissa brister i sitt synfält som har kämpat en och en mot övermakten i testmaskinerna. Några har lyckats att få behålla sitt körkort, men de flesta förlorar sina körkort trots att de ser bra. Thomas Hammarström har starta en facebookgrupp där fakta samlas, Rättvisa körkortskrav. Gå gärna in och ta del av mångas upplevelser av orätt och kineseri, och hur argumenten samlas för en rimligare bedömning.

Daniel Lindgren har bara ett öga och har sakligt lyft fram sin kritik mot hur syntesten genomförs och de brister som finns, och har fått en dialog med de ansvariga på Transportstyrelsen där jag anser att han står mycket stark. Han är bitter på de prövningar han fått genomgå och kanske kommer att få genomgå. Hans JO-anmälan finns på Facebookssajten Rättvisa Körkortskrav, och jag citerar något av det han skrivit i ett e-brev till Trafikutskottet, Transportstyrelsen, regeringen och JO m fl här:

" Ju sämre man antas se, desto svårare tester verkar man trakasseras med.  jag är övertygad om att tusentals körkort har återkallats på felaktiga grunder. De senaste två åren har dessutom återkallelserna eskalerat. Ändå hävdar transportstyrelsens läkare att de nya kraven är mildare. Transportstyrelsens läkare har alltså inte talat sanning inför trafikutskottets alliansgrupp. Själv har jag sett ungefär så här i 13 år och jag ser inte dåligt. Det enda som har ändrats är synfältstesterna och trakasserierna mot mig.

Jag tycker att man åtminstone borde få göra ett simulatortest innan man fråntas något körkort.
Det verkar fortsättningsvis vara så att först fråntas man körkortet om man misslyckas med det orimliga humphreytestet, sedan får man vänta minst 4 månader, sedan får man testa simulatorn och betala ca 18000kr. Även om man klarar simulatortestet är det sedan transportstyrelsens läkare som ska avgöra om man ska få tillbaka körkortet eller inte. Detta är inte rimligt.

Jag bifogar de senaste två skrivelserna från mig =Bertil Lindblioms svar på 14 frågor med kommentarer från mig och Bertil Lindblom och Lars Englunds svar på min jo-anmälan med kommentarer från mig.
Bifogar även de två varierande humphreytesterna, där transportstyrelsen först ville återkalla körkortet och sedan ändrade sig, när resultatet blev bättre tack vare en lins. Transportstyrelsens läkare hävdade inför trafikutskottets alliansgrupp att linser inte har någon betydelse, eftersom det är synfältet som ska mätas och inte skärpan...

Hälsningar från Daniel Lindgren."Inga kommentarer: