tisdag, mars 12, 2013

Ansvar för tolkar och andra vid fredsinsatser

Sverige - och ISAF - trappar successivt ner sin fredsinsats i Afghanistan. Avsikten är att Afghanistans myndigheter, polis och armé ska kunna upprätthålla lag och ordning med egna resurser och olika slags fortsatta stöd.

Frågan om Sveriges - och Försvarsmaktens - ansvar för de medarbetare som anställts under insatsen har diskuterats en tid, främst vad gäller de som tolkat.

Jag har skrivit några blogginlägg tidigare om detta, och medverkade i en radiodebatt nyligen.

Vår utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren uttalar sig nu i frågan, och min uppfattning är densamma.

Försvarsmakten ska givetvis ta sitt arbetsgivaransvar för medarbetarna både under pågående anställning men även när man avslutar en insats, och bidra till att finna lösningar när det finns problem av olika slag, t ex vad gäller säkerheten. Lösningarna kan säkert variera beroende på situationen och bör i grunden vara individuellt avpassade. Skulle behov finnas av mer generella åtgärder och ev regeljusteringar får detta naturligtvis övervägas.

 

14 kommentarer:

Ndorop sa...

Migrationsverket behöver ju kunniga och pålitliga språktolkar; dessa har bevisat sin pålitlighet och de flesta tolkar flera språk till engelska. Med arbete bör de få uppehållstillstånd, och de riskerar inte sitt väl och ve i händerna på kriminella människosmugglare (som för att söka asyl i Sverige) utan kan söka det per brev via ambassaden.

Anonym sa...

@Ndorop

Instämmer. De kan uppenbarligen minst ett till språk redan som de kan kommunicera med svenskar (och andra?) så det låter som lite av gräddan från Afghanistan och deras liv lär inte vara värt två vallmoblommor då väst drar sig ur ...

Wiseman sa...

Staffan,

Det här var en otroligt intetsägande text. Hur exemplifierar du att Försvarsmakten ska kunna "ta sitt arbetsgivaransvar" för tolkarna efter att den svenska afghanistaninsatsen avslutats?

Det finns tre alternativ på lösningar:

1) Stoppa huvudet i sanden såsom Sverige gjort hittills i frågan och som verkar vara den version som migrationsministern förespråkar

2) Plocka hem tolkarna till Sverige och erbjud dem asyl och ge dem en medalj för god tjänst. Som påpekas i tidigare kommentar lär de kunna finna tjänst om inte annat så hos Migrationsverket.

3) Ge dem ett rejält avgångsvederlag så att de själva kan ta sig ut ur Afghanistan och sätta sig och familj i säkerhet.

Av dessa alternativ är det bara alternativ 2 som är det etiskt och långsiktigt gångbara. Vilken bild av oss svenskar vill vi förmedla? Hur påverkar alt 1 och 3 moralen hos svenska soldater i denna och kommande insatser?

Anonym sa...

I inbördeskrigets och de muslimska klanstridernas Afghanistan deltar sedan drygt tio år tillbaka det Natoledda högteknologiska, resursstarka ISAF med luftherravälde i vapenbrödraskap med Hamid Kharzais regeringsstyrkor, mot gerillasoldater utrustade med hemmagjorda bomber och handeldvapen. När nu ISAF, där Sverige ingår, drar sig tillbaka borde regeringsstyrkorna ta hand om de ISAF-enrollerade tolkarna, ty de är landsmän och behövs för att bygga upp landet och dess försvarsmakt.

Man ska inte som vissa anser, automatiskt ge svenskt medborgarskap till alla tolkar som Sverige har haft på sin lönerulla. Gör istället som ISAF-landet Danmark, som inte beviljar sina tolkar danskt medborgarskap.

Redan nu lider Sverige av massinvandringens avigsidor, som eroderar och skapar social oro i det svenska samhället. Enligt ESO-rapporten ”Invandringen och de offentliga finanserna” kostar utrikes födda kostar ca 1,5 – 2,0 % av BNP. Mediantiden för invandrare att få jobb i Sverige är 7 år. Enligt SCB var:

Arbetslösheten inrikesfödda 15 - 74 år i januari:
* 2006___7,3 %
* 2013___6,8 %
Arbetslösheten inrikesfödda 15 - 24 år i januari:
* 2006___23,9 %
* 2013___22,7 %
Arbetslösheten utrikesfödda 15 - 74 år i januari:
* 2006___14,7 %
* 2013___16,4 %
Arbetslösheten utrikesfödda 15 - 24 år i januari:
* 2006___31,4 %
* 2013___43,8 %

Vad skulle hända om en helt ny kategori människor – tolkarna - per automatik ska få politisk asyl i Sverige? Det skulle skapa ett lagvidrigt prejudikat, som i förlängningen också ger asyl till tolkarnas familjer, vilka ofta tenderar att vara relativt stora. Inte heller är de muslimska tolkarnas eventuella språkkunskaper i olika afghanska dialekter och språk + engelska, någon högt eftertraktad merit på den svenska arbetsmarknaden.

Om det nu är så som propagandan gör gällande, att tolkarnas samröre med den svenska ISAF kommer leda till att de blir likviderade av afghanerna då ISAF reser hem, borde av logiska skäl även andra afghanska yrkesgrupper (städare, byggjobbare etc.), som har haft samröre med svenska ISAF, få politisk asyl. Raskt kommer då antalet asylansökningar från Afghanistan att öka, vilket är gefundenes fressen för flyktinggeschäftet, som ägnar sig åt människosmuggling och gränsöverskridande brottslighet.

Hemska tanke, det är väl inte så att ISAF + regeringsstyrkorna efter alla dessa år har förlorat inbördeskriget, trots sin övermakt? För då kommer prejudikatet i en helt annan dager. Då finns det inga sakliga skäl som hindrar att afghanska regeringssoldater, som har varit i vapenbrödraskap med ISAF, ska få politisk asyl i Sverige om tolkarna redan får det.

Anonym sa...

Staffan, lingon är röda och min analys är att vi bör allvarligt överväga om de ska växer i skogen. Jag hävdar detta å det bestämdaste till skillnad från alla oseriösa tryckare som inte vill ta i denna svåra fråga. Själv accepterar jag oroliga utsläpp från en bladig alla hörn så länge grenröret är krokigt. Det är mitt tydliga ställningstagande på denna klaviatur. Hej svejs och svål mätt i kaskelotvolymen.

Gruelse, dina ruttna fiskar passar väl i Staffans grumliga vatten och kan hjälpa honom att få fler tutte i nästa kaskelot.

Jag har precis lärt mig tala centerpolitik. Fantastiskt språk!

Anonym sa...

@Anonym

"Gruelse, dina ruttna fiskar passar väl i Staffans grumliga vatten och kan hjälpa honom att få fler tutte i nästa kaskelot."

Vill du vara vänlig att i klartext och sakligt peka på vad det är i min kommentar, som du opponerar dig emot?

Tacksam för svar!

Anonym sa...

Opponerar!? Icke alls! Dessa frågor kan inte bemötas med lättsinne! Å konträr, som vi sa på Gurra den tredjes tid. Ni är alltför kittlig! Din sakliga falafel är ett starkt bidrag till den nya centerprostatan. Ehuru detta låter sig tydligt utryckas i klartext är gravt överskattat i sak men inte person. Tydligare än så kan jag inte vara utan att svika de nya partiidealen. Seg älg, karate! Som Erik Blix en gång uttryckte det så kan man alltid lita på politruckerna i sataniska stencilbyrån. Dessa inkontinenta byrålådor vet var skålen hör hemma. Jag gör en ölrik pudel och böjer mig fogligt inför din analektiska prenupertation.

Tacksam för ordet! (och ursäkta mina fåniga lårklyverier).

mona sa...

Vad är det här anonym?Helt obegripligt.du kallar det lårklyverier men det säger nada.

Anonym sa...

Ja, ungefär som Staffans inlägg ovan?

Staffan Danielsson sa...

Wiseman: ditt förslag är alltså att plocka hem tolkar med familjer till Sverige.

Jag utesluter inte att det i särskilda lägen kan finnas behov av kollektiva åtgärder för utsatta personalgrupper.

Däremot menar jag verkligen att försvarsmaktens ansvar för sina medarbetare vid t ex hotbilder under eller efter internationella insatser - vare sig de är tolkar eller har haft andra arbetsuppgifter - i grunden bör prövas individuellt efter vars och ens situation, och där lösningarna säkert kan variera.

Avsikten med FNs och Sveriges fredsbevarande insats i Afghanistan är ju att göra landet stabilare och säkrare, och detta mål kvarstår ju även om ISAFinsatsen avslutas och ersätts av andra sätt att stödja landets regering, armé och polis.

Anonym sa...

Jag förstår Staffan. Politik är det möjligas konst. Om avsikten är säkerhet, så är det politiskt också en definition av resultatet oaktat verkligheten. Om bara målet är säkerhet så riskerar ingen att dödas i hämndaktioner. Det är lätt att sitta här och tycka till om hur hotfullt det är när man själv inte riskerar något. Det är sedan Försvarsmaktens (?) intressen som utsätter dessa tolkar för livsfara, inte Sveriges. Alltså äger Försvarsmakten problemet, inte Sverige. Försvarsmakten är i Afghanistan för sin egen skull? Ett särintresse att anställa tolkar där? Allt detta svårsmälta för att du tror att centern kan vinna tillbaka röster på populistisk främlingsskepsis och invandringsrädsla. Du slår ideligen in öppna dörrar i mitt politikerförakt. Du har dragit fel slutsatser av SD framgångar. Det är detta ryggradslösa och räddhågsna svammel utan tydliga ställningstaganden som gör att etablerade partier förlorar väljare till t.o.m. SD. Trots att det är SD, ett skumt parti. Men, de framstår ändå som att de står för något och driver frågor som de brinner för. Inte för att manövrera sig till fortsatt karriär och försörjning i riksdagen. Det ger dem politisk integritet och tyvärr respekt, trots agendan. Du skadar ditt parti. Ursäkta om jag låter otrevlig. /Väljaren

Anonym sa...

När nu företrädare för Försvarsmakten/media verkar gilla tanken på ett allmänt utdelande av svenskt medborgarskap av säkerhetsskäl till alla afghanska tolkar (+ eventuella familjemedlemmar), som har haft samröre med den svenska ISAF i Afghanistan, får man onda aningar. Särskilt när man samtidigt läser sammanfattningen i regeringens Afghanistanstrategi:

"Som mål anger regeringen att ”Sveriges engagemang ska stärka Afghanistans förmåga att upprätthålla stabilitet och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter samt erbjuda sina invånare möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor och en rättvis och hållbar utveckling.”."

http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/95/21/c7aa7e78.pdf

Det verkar som att en sedan drygt tio år tillbaka miltär närvaro av ISAF inte har förbättrat säkerheten i Afghanistan. För varför skulle annars Försvarsmakten/media gå i bräschen för en allmän amnesti till de afghanska tolkarna?

Eftersom den svenska ISAF i Afghanistan kostar de svenska skattebetalarna ca 2 miljarder kronor per år, implicerar det att ca 22 miljarder kronor är kastade i sjön.

Anonym sa...

Den här debatten borde lära oss en sak: vi ska överhuvudtaget inte skicka trupp till ett land om vi inte samtidigt kan förse trupperna med tolkar som är svenska medborgare och utbildade på Försvarets tolkskola i Uppdsls.

Wiseman sa...

Staffan,

Är det så att det behövs så tycker jag att det är vår skyldighet att undsätta tolkarna med familjer. Naturligtvis kan det finnas fall där det inte bedöms finnas någon hotbild och kanske rentav någon som inte känner behovet. Vi svenskar har försatt tolkarna i den här situationen genom att tillsammans med övriga ISAF och naturligtvis även den afghanska regeringen.

Ett alternativ är som sagt att vi erbjuder dem hjälp att ta sig till ett annat land som de hellre vill ta sin tillflykt till än Sverige.