onsdag, oktober 07, 2009

Mina motioner till riksdagen - i Östergötland

Idag har vi 7 allianskollegor på östgötabänken presenterat våra 4 gemensamma "östgötamotioner" för Östgötamedia i Linköping och i Norrköping, på centerlokalen i båda städerna. Samt summerat 3-4 av de enskilda motioner som vi var och en ville lyfta fram som angelägna.
Riktigt intressant, även för mig, att ta del av mina (!) och kollegornas prioriteringar.

Inte lätt att intressera media i vårt län, tycker vi ibland, och inte heller att få intresse för våra motionsansträngningar. Så vi försökte detta"historiska grepp", att gemensamt göra en presentation.
Och det var faktiskt flera tidningar som kom och hörde av sig, vi får se vad de skriver..!

Flera frågade om burka-motionen, trots att den ej prioriterats av mig...

Här är en lista på de 18 egna motioner som jag vill få prövade av riksdagen:

Staffan Danielsson – sammanställning av motioner i riksdagen skrivna av mig september 2009

Motionsrätten ifrågasätts, och visst är många motioner tunna och snabbt tillkomna. Men det är ändå ett instrument för att fånga upp åsikter från medborgarna i stort och smått som riksdagen äger inflytande över. Jag tar allvarligt på att ”motionera” och försöker lägga genomtänkta motioner i frågor som jag driver och kommer i kontakt med, ofta genom direkta kontakter med medborgare. Här är detta års 18 enskilda motioner som jag varit huvudförfattare till:

• Offentliga matinköp bör ställa miljö- och djurskyddskrav enligt svensk standard. Det är inte rimligt av stat och kommuner att ställa hårda krav på jordbruket, och sedan köpa mat som inte alls uppfyller dessa kvaliteter.

• Bygglov även i områden med lukt och buller genom avtalsservitut. I t ex Linköpings tätort och landsbygd läggs nu en död hand över byggnation genom stränga miljöregler. En lösning är att medge bygglov men att fastigheten i fastighetsregistret åtager sig att tåla de störningar som finns.

• Socialtjänstens ansvar för misshandlade kvinnor. Idag kan misshandlade kvinnor som flyr från sina män hamna mellan samhällets stolar och inte ens få hjälp med att hämta sina tillhörigheter. Socialtjänsten bör få ett samlat ansvar för att berörda kvinnor snabbt får det stödet

• Åldersgräns för omskärelse. En åldersgräns bör införas – t ex myndighetsåldern – som reglerar när omskärelse tidigast får ske. Självfallet ska den ende som kan fatta ett sådant oåterkalleligt beslut – att operera bort en del av könsorganet – vara den enskilda människan – mannen – själv.

• Tydliga gränser för burka och nikab. Människans ansikte – ögon, näsa, mun – är hennes kontaktyta mot omvärlden och mot andra människor, och att tänka sig ett öppet samhälle där alltfler människor döljer ansiktet för varandra i t ex offentliga miljöer samt på sina arbeten och i skolor känns inte som en framtidsväg.

• En billigare Alfakassa utan koppling till det ofta politiserade facket. A-kassorna driver Alfakassan som sägs vara fristående. Medlemsavgiften är högre och utbetalningar sker sent. Nytt huvudmannaskap och bättre service.

• Liberalisera skogsvårdslagen. Inom jordbruket uppmuntrar staten extensivare och ekologisk produktion, medan skogsvårdslagen kräver obligatorisk maxproduktion genom kalhygges- och planeteringskrav.

• Bättre mobilteletäckning på landsbygden. Basstationer bör samutnyttjas och PTS bör använda frekvensförsäljningspengar till fler basstationer.

• Ett realistiskt vattendirektiv. Sverige har EUs största vattentillgångar. De nya reglerna för att skydda dessa får inte bli så stränga att de driver jordbruksproduktion och jobb ut ur Sverige.

• Ursprungsmärkning av livsmedel. Regeringen bör inför den process som nu väntar inom EU i positiv anda överväger de förslag om obligatorisk ursprungsmärkning som kan bli föremål för beslut.

• Utredning om förbud mot opinionsundersökningar dagarna före riksdagsvalet.

• Mobil handsfree. Bilkörning bör ske med händerna fria.

• Utökad möjlighet till muntligt körkortsteoriprov. Proven är svåra, och internationellt sett väl ambitiösa.

• Körkort om synen är rimligt god. Äldre får köra bil när synen försämras men den som ser bra men har begränsat synfält förvägras detta till skillnad från i andra länder.

• Beskatta europadiesel som svensk diesel (MK1). Inom EU i övrigt sker nu en övergång till en svavelfri Europadiesel som miljömässigt har förbättrats och närmat sig MK 1.

• Brytning av uran kan förhindras genom ett kommunalt veto. Man bör pröva möjligheten att stärka det kommunala medinflytandet redan i prospekterings- och provborrningsskedet.

• Översyn av den svenska modellen med förment självständiga myndigheter contra övriga länder i världen där de ingår i ministerier.

• Enklare aktiebeskattning i nivå med länderna i vår omvärld.

Inga kommentarer: