tisdag, augusti 26, 2008

Signalspaning endast mot yttre allvarliga hot

"4 § Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet."

Paragraf 4 i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet har fått flera bloggare att upprört "bevisa" att Försvarets Radioanstalt visst får signalspana åt polisen utanför den katalog av allvarliga hot som riksdagen begränsat signalspaningen till (militära hot, internationell terrorism, internationella konflikter och några till).

Detta är inte korrekt. Första stycket i paragrafen ovan är entydigt, inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som åligger polisens brottsbekämpande verksamhet.

Andra stycker syftar - vilket framgår av propositionen 06/07:63 på sidan 49 och 50 - på att tex försvarsmakten trots första stycket ska kunna bistå polisen i vissa lägen enligt andra lagrum, liksom att FRA t ex ska kunna bistå polisen med kryptoforcering.

Jag medger att propositionsformalia kan vara svårläst. Det gäller att hålla tråden och följa hur meningarna flätas i varandra. (Och gärna prata med någon sakkunnig)!

15 kommentarer:

Anonym sa...

Det är fortfarande svårt, trots din förklaring, att inte tolka detta som att försvarsunderrättelseverksamheten ägnar sig åt militära hot etc, men när FRA genomför samma slags aktiviteter mot brottslighet, då stipulerar vi att det inte längre är försvarsunderrättelseverksamhet.
Eller har du några belägg för att de tjänster FRA kan erbjuda de polisära myndigheterna aldrig kan innefatta "signalspaning", utan bara annat såsom dekrypteringar, avancerade googlesökningar etc?

Anonym sa...

Får FRA lämna stöd till polisen genom att använda sin kännedom om avlyssnad information eller genom att lämna ut sådan information? Om nej, motivera gärna med hänvisning till relevanta lagparagrafer.

Staffan Danielsson sa...

Hej Dog

Jag menar faktiskt att jag just belagt vad du vill att jag ska belägga!
Första stycket är entydigt, och andra stycket syftar på just vad jag exemplifierat med, enligt citat från propositionen. Kolla sidorna 49-50.

Rick Falkvinge (pp) sa...

Staffan, jag kan bara beklaga att du fortsätter att upprepa sådant som sedan länge påvisats vara falskt.

I SOU 2003:32 står väldigt uttryckligt att FRA spanar åt och lämnar rapporter till polisen. De hjälper bl.a. SÄPO med åsiktsregistrering:

Genom flera typer av rapporter delger FRA sina underrättelser till olika uppdragsgivare. De flesta underrättelserna går till Försvarsmakten. Till mottagarna av FRA:s underrättelser hör även Regeringskansliet, Försvarets forskningsinstitut, Försvarets materielverk och inspektionen för strategiska produkter. Andra uppdragsgivare är Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen) samt Tullverket. Rapporteringen till dessa uppdragsgivare, främst Säkerhetspolisen, innehåller bl.a. information om terrorism och extremism.

Anonym sa...

Staffan, du vet lika bra som jag att vad som står i en lagtext är aldrig riktigt avgjort förrän lagen prövats i domstol. Lite av kärnan i hela den här debatten är och har varit att förespråkarna talar om syftet och vi motståndare om konsekvenser. Den tolkning vi kommer att få av den här lagen kommer att ske i Europadomstolen. I alla fall om alliansen väljer att ha frågan kvar som valfråga. Det går ju att ta tillbaka och göra rätt från början också.

Jörgen L sa...

Staffan, du vet likaväl som jag att inom juridiken kan man aldrig HA rätt, man kan bara FÅ rätt, dvs att en domstol håller med en om att ens tolkning av lagen är korrekt.

Därför finns det inga hinder för FRA's jurister att tolka den första paragrafen precis på det sätten som föreslogs av dog stephens här,dvs:
"-När vi spanar åt polisen och andra myndigheter så sysslar vi inte med försvarsunderättelseverksamhet, så då är inte den paragrafen tillämplig."

Problemet är ju framför allt att det är mycket liten risk att detta någonsin blir prövat av domstol, eftersom verksamheten i sig är kvalificerat hemlig och aldrig kommer att bli avgjord i en domstol eftersom det bara är FRA själva och deras uppdragsgivare som känner till den.

Anonym sa...

I svensk rätt utgör även lagens förarbeten en rättskälla och läser man vad som står i dessa nedan, så är det inte längre lika glasklart som Du säger Staffan.

I författningskommentaren angav regeringen att det i försvarsunderrät-telseverksamheten inte får utövas verksamhet som inrymmer polisiära befogenheter, såsom förundersökningsåtgärder enligt rättegångsbalken och tvångsmedelsanvändning enligt bl.a. polislagen (prop. 1999/2000:25 s. 20).

Regeringen framhöll emellertid också att regleringen inte syftar till att utgöra något hinder mot att myndigheter som sysslar med försvarsunder-rättelseverksamhet, enligt regeringens bestämmande, lämnar andra myndigheter biträde. Regeringen anförde i det sammanhanget att den tekniska utrustning som kan finnas hos en myndighet som är verksam med till exempel signalspaning inom försvarsunderrättelseverksamheten med stöd av regeringens uppdrag skulle kunna användas även till stöd för verksamhet som bedrivs av annan myndighet inom ramen för en sådan myndighetsutövning som den senare myndigheten har att svara för. För en sådan ordning talade enligt regeringen också att teknisk utrustning som det allmänna anskaffat bör användas på ett rationellt sätt. Regeringen uttalade vidare att det även skulle finnas utrymme för att ge sådant stöd i andra avseenden och tillade slutligen att myndigheter som ägnar sig åt försvarsunderrättelseverksamhet, i enlighet med regeringens bestämmande, skulle kunna syssla med uppdragsverksamhet för annan myndighets räkning

Här talas t.o.m om att använda teknisk utrustning på ett rationellt sätt. Utöver detta ser jag även förändringarna i PuL personuppgiftslagen som åstadkommits enbart för FRA:s räkning som ytterligare ett indicium på att man säger ett och menar nåt annat. För PuL har väl knappast bäring på yttre hot?

Staffan Danielsson sa...

Hej Rick

1. du citerar hur den rätt oreglerade eterspaningen fungerade före 2003. Du vill ju riva upp lagen och låta detta fortsätta som tidigare.

2. Det du citerar visar ju bara vilka uppdragsgivare som inom den nya lagens ram "Yttre hot" kan söka tillstånd för spaning. Utan allvarliga yttre hot ( t ex terrorism) , inget tillstånd till spaning.

Rick Falkvinge (pp) sa...

Staffan;

1) Nej, jag vill inte riva upp lagen och återgå till hur det var förut. Jag vill riva upp lagen och omedelbart ställa de ansvariga för den olagliga avlyssning som pågått inför rätta, och naturligtvis lika omedelbart upphöra med denna.

2. Det du missar är en väldigt viktig nyans, som också påpekas i dina kommentarer, och som framgår i en fotnot till SOU 2003:32. När FRA inte ägnar sig åt försvarsunderrättelseverksamhet utan polisspaning, så är de inte bundna av de begränsningar för försvarssunderrättelseverksamhet som stipuleras ens i den nya lagen. I klartext, när de gör polisspaning får de göra vad fan de vill, eftersom det inte är reglerat. FRAs jurister gjorde denna tolkning redan tidigare, vilket framgår av fotnoten (#27 i SOU 2003:32), och den nya lagen ändrar inte detta utan ger tvärtom tydligt mandat åt FRA att hjälpa polisen utanför försvarsunderrättelseverksamheten. Men det är fortfarande samma personal, utrustning och avlyssningsnätverk som används.

Mark Klamberg sa...

Staffan,
I ditt angrepp mot mig utlämnar du viktiga avsnitt ur förarbetena, struntar i remissinstanserna och argumenterar mot moderaternas partisekreterare Per Schlingman och FRA-chefen Ingvar Åkesson. Mikael Odenberg har nu dragit med dig i sitt fall. Du rekommenderar mig att skaffa en sakkunnig. Du kanske borde följa dina egna råd först. Underlaget för mina slutsatser finns på min blogg med länkar och referenser på ett klart och prydligt sätt (nedan finns länk). Håll till godo!

Du har fortfarande inte svarat på min enkla ja/nej fråga som jag ställde den 21 augusti 2008 på denna blogg angående centerns s.k. förslag. När ska du svara?

http://klamberg.blogspot.com/2008/08/mikael-odenberg-drar-med-sig-staffan.html

Anonym sa...

Ja, undrar vem som har de erkänt starkaste juridiska kunskaperna här. Staffan eller Mark. Tips:Det är inte Staffan..

Anonym sa...

"[...](Och gärna prata med någon sakkunnig)!"

Ja, det är en bra plan. Följ den gärna själv.

De enda "sakkunniga" som verkar ha konsulterats av riksdagsmän och regeringen verkar vara FRA's tjänstemän. Diversifiera?

Mark Klamberg's kontaktuppgifter finns i övrigt på hans hemsida.

Anonym sa...

Man kan väl konstatera att lagtexten är svårtolkad men att det hittills inte presenterats skäl att tro att Mark Klambergs tolkning är felaktig (se analysen på hans blogg). I kommentarerna hos Klamberg pekar någon på att SÄPO i ett remissvar dock tycks ha fattat lagförslaget såsom Danielsson gör. Men om denna tolkning vore riktig faller ju talet om att spåra terrorister i Sverige som politiker (bl a Danielsson själv) motiverat lagen med.
En av slutsatserna här blir att lagens oklarhet på denna punkt (som visar sig i att olika jurister och säkerrhetsexperter kommer till olika tolkningar av innebörden) samt det faktum att lagens försvarare ständigt hamnar i motsägelser rörande dess tillämpning mot brottslighet och terrorism tydligt demonstrerar att lagtexten är en ofärdig och otillräcklig produkt som inte främst behöver kompletterande integritetsregler utan som behöver göras om ordentligt.
Så Staffan, rösta med socialdemokraterna m. fl. i höst för att riva upp lagen och få möjlighet att sätta igång ett nytt seriöst arbete med målsättningen att få en väl genomtänkt lagstiftning för hela underrättelseområdet!

Anonym sa...

Jag antar att Danielsson menar följande "katalog" på sid 14 i 2007/08:FöU15 : "Regeringen anger i propositionen för vilka ändamål signalspaning ska få bedrivas. ... Utskottet tillstyrker vad regeringen anför om för vilka ändamål signalspaning ska få genomföras". ?

Anonym sa...

Har Staffan slutat svara på frågor???