onsdag, augusti 06, 2008

fortsatt debatt och dialog

GD för Försvarets radioanstalt, Ingvar Åkesson, ger sin syn på vad signalspaningen innebär i en chat med DNs läsare.

På flera bloggar görs "briljanta" analyser av än den ena, än den andra signalspaningsartikeln. I vart fall är de ofta mångordiga med en del påståenden som kan ifrågasättas. Låt mig ge två exempel.
Rick Falkvinge skriver t ex att: "Avlyssningen är till stöd för Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. I detta tas terrorangrepp upp endast som en parentes, medan andra saker som påpekas är viktiga spaningsobjekt är råvarubrister, valutaspekulationer och miljöhot.
Ja, det betyder att din granne som växlar en större mängd summa från dollar till t.ex. guld är ett legitimt spaningsmål".

Som jag tidigare skrivit anser jag att detta påstående inte är korrekt. Riksdagens beslut enligt försvarsutskottets betänkande ger regeringen i uppdrag att tydligt begränsa de allvarliga yttre hot som signalspaning får ske mot till att endast gälla militära hot, internationella konflikter, internationell terrorism och några till.

Falkvinge skriver vidare t ex "Det är också värt att notera att Lagrådet var maximalt oenigt. Leif Thorsson menade att lagen inte uppfyller Europakonventionens och vår grundlags krav på integritet."

Inte heller detta är en korrekt beskrivning. Lagrådet var enigt i allting, utom på en punkt där Leif Thorsson hade en avvikande mening, nämligen att även regeringens uppdrag om signalspaning borde ges tillstånd av Tillståndsmyndigheten.(Nu måste regeringen anmäla till tillståndsmyndigheten vad den avser att ge för uppdrag, men det har bedömts att en myndighet inte kan överpröva regeringens beslut utan denna kontroll får ske i riksdagens granskning av regeringen.)

Frågan om underrättelseverksamhet och signalspaning är som jag ofta skrivit här viktiga och allvarliga frågor med koppling till integriteten. Riksdagen har beslutat om den nya lagen, och ska på regeringens förslag ytterligare stärka integritetsskyddet och kontrollen av verksamheten i vinter.

Debatten rasar vidare där många vill begränsa den generella tillgången till fiberkablarna över landsgränsen för signalspaningen, eller vill att signalspaningen i kabel helt ska upphöra eller endast ske vid konstaterad brottsmisstanke (vilket egentligen innebär att spaning endast får ske i polisiära syften, och inte för att kartlägga allvarliga yttre hot). Denna senare linje är radikal och dess konsekvenser inte överblickbara för mig.

Centerpartiet är ett lyssnande parti, och självfallet följer vi - och jag - noga debatten och de förslag som förs fram, inte minst från kritiska röster inom vårt parti. Dialog är alltid viktigt.

27 kommentarer:

Anonym sa...

"Debatten rasar vidare där många vill [...] eller vill att signalspaningen i kabel helt ska upphöra eller endast ske vid konstaterad brottsmisstanke (vilket egentligen innebär att spaning endast får ske i polisiära syften, och inte för att kartlägga allvarliga yttre hot). Denna senare linje är radikal och dess konsekvenser inte överblickbara för mig."

Wow. Nu förstår jag Tolgfors uttalanden om vänstersympatisörer... Så om de som vill konservera signalspaningen i sin tidigare icke-kabel form är radikala, så framstår det som rimligt att de som vill utöka den med kabelavlyssning är konservativa.

Staffan Danielsson sa...

Hej Krig är fred...

Sverige är ett militärt alliansfritt land som behöver ha en god egen underrättelseverksamhet. Om vi skulle välja att avstå från signalspaning för att kartlägga allvarliga yttre hot mot landet, till skillnad från länderna i vår omvärld, kan jag inte överblicka konsekvenserna av detta.

Alltså, jag diskuterar gärna hur signalspaningen än mer kan avgränsas och integriteten skyddas, men skulle Sverige vilja välja att avstå från en noga reglerad signalspaning i etern och i kabel måste detta i så fall utredas på djupet, enligt min mening.
Under s långa beredningstid gjordes t ex inte detta.

Anonym sa...

Staffan,

Om Sverige är ett militärt alliansfritt land, varför har då Sverige skrivit ett avtal med Homeland Security i USA där bland annat utbyte av personal ingår? Att simuleringar av scenario med Svensk populationsdata ska köras? Vad har amerikansk personal (jag förmodar av psykologer, statistiker, geoingenjörer med fler andra behavoristiska/matematiska professioner) med svensk nationell säkerhet att göra? (http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/04/93/90057dc9.pdf)

Vad är de yttre hoten? Det har fortfarande inte klartgjorts utan verkar ändras beroende på vilken politiker eller myndighetschef nu uttalar sig.

Man kan reglera och reglera hur mycket som helst, och FRA kommer att reglera sig själva. Har du reflerkterat över att de "kontrollinstanser" som nämnts är beställare av FRAs tjänster till exempel? Att Åkesson beskriver signalspaning som en väldigt avancerad funktion och man måste vara signalspanare för att förstå den. Hur ska man möjligen, Danielsson, kunna kontrollera en myndighet både med den attytiden och deras uppgift "till rikets säkerhet"? Ena sekunden ska "överskottsinformation" förstöras, sedan när en lista på 103 personer läcker ut heter det "vi spara det pga arkivlagen".

Att FRA inte bara spanar för försvarsmakten, utan för polisiära myndigheter och om du tittar noggrant på t.ex. Åkessons uttalande ser du att han säger att enskilda personer för inte övervakas i försvarssynpunkt. Om SÄPO, tullverket eller en annan myndighet är det inte en försvarsunderrättelse längre.

Du hänvisar till att det har varit en lång beredningstid. Ändå går regeringen ut och säger att all kritik är missförstånd. Om det har varit en sådan lång beredningstid, borde inte ni politiker vara insatta i det då?

Anonym sa...

http://www.regeringen.se/content/1/
c6/08/04/93/90057dc9.pdf


är den otrunkerade länken ovan.

Anonym sa...

"Sverige är ett militärt alliansfritt land som behöver ha en god egen underrättelseverksamhet. Om vi skulle välja att avstå från signalspaning för att kartlägga allvarliga yttre hot mot landet, till skillnad från länderna i vår omvärld, kan jag inte överblicka konsekvenserna av detta."

Jag måste säga att det borde vara oerhört lätt att överblicka konsekvenserna av att inte tillåta FRA att lyssna i kabel. FRA säger ju själva att de har 50 år av historia för det fallet. Fallet avlyssning i kabel, däremot, finns enligt FRA inga svenska erfarenheter av (och erfarenheterna från de utländska, än så länge kortvariga, förskräcker), och att det totala utfallet skulle vara positivt står milt uttryckt på skakig grund.

"[...] skulle Sverige vilja välja att avstå från en noga reglerad signalspaning i etern och i kabel måste detta i så fall utredas på djupet, enligt min mening." Ok, nu är den naturliga följdfrågan om det inte är smartare att börja med att utreda, sedan ev utöka den istället för (som du föreslår) först utöka den, sedan utreda, och sedan ev ändra tillbaka?

Första rekvesitet för att möjligen göra det acceptabelt NÄR DET GÄLLER STRIKT MILITÄR INFORMATION är att inte låta FRA få all trafik för filtrering, utan att ISP:n via domstolsbeslut skickar filtrerat data till FRA.
Det andra rekvesiter är proportionaliteten, och den information som finns om NSA och GCHQ:s resultat från kabelspaning säger mig "aldrig i livet". Detta är snarast en ren inkarnation av McCarthy-eran, och resultaten lika katastrofala. Det är samma idiotiska idé att man ska få ett bättre samhälle genom att tidig identifiera folk som kanske har farliga idéer. Sorry, nästan alla individer har någon gång i sitt liv farliga idéer, men försvinnande få omsätter dem i praktiken för att de tycker trots allt samhället och/eller, i nödfall, deras omgivning tycker om samhället och reagerar. Ja, den här terrorhetsen är mycket farligare än terroristerna själva. (En god vän till min bror omkom f.ö. i flygattacken 11/9 så glöm det där med att jag inte ser den sidan.)

Jörgen L sa...

En fråga jag inte sett ställd eller besarad någonstans är:

Hur klarar vi oss just nu?

Just nu finns enligt FRA ingen kabelspaning. Vad har det orsakat för problem för Sverige?

Såvitt jag har märkt har det inte inträffat några allvarliga incidenter, eller?

Med tanke på hur utbrett internet redan är och har varit i ett antal år så borde väl redan all relevant trafik redan flyttat över dit i den mån det är möjligt.

Det vore ialla fall den logiska slutledningen med tanke på att det dels är förbjudet att spana på, dels är oerhört mycket lättar att kryptera och på andra sätt dölja sin trafik där än per radio.

Om det då är så att vi idag klarar oss ganska bra med det FRA redan får spana på, så kan man väl ifrågasätta ifall det finns anledning till ett så allvarligt ingrepp i demokratiska fri- och rättigheter som FRA-lagen utgör?

Anonym sa...

http://klamberg.blogspot.com/2008/08/klarhet-om-fras-skbegrepp.html

Finns lite läsning.

Staffan Danielsson sa...

Hej Andreas och k.ä.f m fl.

Vilka är de yttre hoten, frågar Andreas. Jag har genom att citera riksdagsbeslutet - försvarsutskottets betänkande - ett antal gånger på denna blogg redovisat den "katolog" med ett fåtal preciserade yttre hot (militära hot, internationell terrorism, spridning av massförstörelsevapen och några till) som signalspaning endast får bedrivas mot.

SÄPO kan hos Tillståndsmyndigheten ansöka om signalspaning mot en inriktning. En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är självfallet att det handlar om just de hot som spaning får bedrivas mot. Framkommer information om att allvarliga brott planeras kan polisen informeras som då bedriver utredning enligt de regelverk som är uppsatta, t ex domstolsprövning osv.

Signalspaning har bedrivits mycket länge av Sverige och länderna i vår omvärld. Den dominerande delen av trafiken går nu i kabel, och genom den nya lagen kan Sverige liksom länderna i vår omvärld kartlägga yttre hot mot landets säkerhet oavsett om signalerna är eter- eller kabelbundna. Skulle Sverige som militärt alliansfritt land välja att avstå från denna underrättelseinhämtning behöver detta övervägas noga, och jag kan inte överblicka konsekvenserna av detta.

Anonym sa...

Tack för ditt svar Staffan, även om du bara valde ut vissa delar av minga frågor.

Några fler yttre hot, säger du. Såsom valutaspekulationer, miljöhot, och andra specifika situationer som denna lagen öppnar dörren för att utnyttja. Fortfarande har de yttre hoten konkritiserat. Al-Quaida är ett hot när vi tar fast Bin-Ladin(!!!) som vår goda skolminister uttryckte det. Ryssen säger den andra. Skulle Wall Street vara ett yttre hot om de börjar misstänktsamt spekulera i svensk valuta? Visst, man får bara bedriva spaning mot något; man får bara lov att hålla 110 km/tim på motorvägar; man får inte lov att mörda någon; man får inte gå ut i media med sekretessbelagda uppgifter för att svänga en opinion. Betyder detta att så inte sker?

Men FRA har väl rapporteringsskyldighet till en myndighet om de snappar upp något brott, och de ska överlämna rapport till SÄPO om detta, Staffan. Om inte, varför anmälde då FRA en enskild bloggare till JK och inte väntade till polisiär myndighet agerade? Var den enskilda bloggarens brott så allvarligt att det du säger kunde kringgås?

Jag får verkligen inte hoppas att signalspaning i kabel har bedrivts länge i Sverige, Staffan. Och det är det vi talar om, inte eterburen signalspaning. Och vad de andra länderna gör och lyssnar i utanför rikets gräns, så länge Sverige är en suverän och "neutral" nation, ligger inte i svenska statens medborgares intresse.

Och tror att jag har bemöt alla dina synpunkter i ditt svar. Varför bemötte inte du mina i mitt föregånga inlägg?

Anonym sa...

Jag ska inte längre argumentera, men jag tycker att det är synd att ens egna folkvalda politiker som man har haft tron i att ha det svenska folkets integritet som en central punkt. När till och med den enda instansen man lyssnade till, lagrådet, säger i sitt remissyttrande att det blir tal om och att det kommer att ske ett intrång i privatliv såsom korrespondens och som kan komma i konfikt med både europakonvention och grundlag (sida 4 i Lagrådets Försvarsunderrättelseverksamhets yttrande). Ända tycker man att detta är acceptabelt.

Varför försöker man som politiker att försöka att bygga en individs integritet runt en lag, istället för att bygga en lag runt individens rätt till integritet? Det är väl medborgarna som politikerna är till för i första rummet, och inte statens egna organisationer och myndigheter. Och att benhårt hålla fast vid denna inställning gentemot sina egna väljare? Och att peka på att "allting är en missuppfattning, ni förstår inte vad lagen går ut på. Det vet dock vi". Jag skulle vilja påstå att det knappast är karaktäriskt för ett parti som kan kalla sig vara lyssnande.

Jag är mycket, mycket besviken angående FRA-frågan, hur den har behandlats och exekverats. Och jag tror inte jag är den enda som tycker liknande.

Anonym sa...

@JörgenL:
Min gissning är att FRA faktiskt har tillgång till kabelbunden trafik idag, men att den inhämtas av andra länder. FRA får alltså tillgång till en massa interntettrafik via sitt internationella samarbete.

/Fredrik

Anonym sa...

Jag skulle gärna se att någon som förespråkar FRA-lagen, verkligen bemötte endera, eller helst båda, proportionalitetsargumenten.

1) Varför ska vi satsa såpass mycket resurser på trafikinspektion på Internet (aka massavlyssning) snarare än något av de talrika alternativ som finns? Exempelvis större attaché- och ambassadverksamhet, mer utbrett sammarbete med NGOer, mer publik informationsinsamling (dvs människor som läser publicerat material), mer personbaserad inhämtning, närmare sammarbete med företag som verkar i fjärran delar av världen, närmare kontakt med invandrare, bättre samarbete kring internationell brottsbekämpning, mer pengar till forskning om organisationer och stater som innebär hot. Vilka fakta stöder argumentet att trafikinspektion på Internet är kostnadseffektivare än dessa andra metoder?

2) Med utgångspunkt att den omfattande trafikinspektionen innebär ett intrång i - i allt väsentligt - alla svenskars integritet, vad är vinsten som motiverar detta ingrepp? Vad vinner vi, som vi svårligen kan få på något annat sätt?

Jag förstår att de som förespråkar lagen anser att det inte sker något integritetsintrång vid automatisk bearbetning, men så länge
förespråkarna inte accepterar att en stor mängd människor upplever det så, kan jag inte riktigt se att vi kan komma vidare i debatten.

Anonym sa...

Hej Staffan.

Kan jag få ställa samma fråga till dig som jag ställde till Åkesson i chatten:

- Kommer FRA att få tillgång till en kopia på all gränsöverskridande trafik?

I det sammanhanget vill jag gärna ha din syn på bilden på

http://stoppafralagen.nu/node/165

Stämmer den? Om inte, vad exakt är du man inte håller med om egentligen?

Jag har försökt visa att den är välförankrad i Lagrådets definition - på
vilken punkt ifrågasätter du i så fall lagrådets definition eller vår tolkning av den?

Om du är intresserad av att få replik på den artikeln publicerad på stoppaFRAlagen.nu, maila mig på mikael@nilsson.name.

Anonym sa...

Staffan, min åsikt är inte, och har aldrig varit, att stoppa eterbunden signalspaning, dvs på publika signaler (vilken iofs behöver regleras, men detta är en avvägningsfråga och inte en principiell fråga). Vad jag ser som ett övergrepp är att FRA tillåts avlyssna alla gränsöverskridande kablar (dvs på icke-publika signaler). Jag trodde jag gjort detta övertydligt. Kan du respektera att jag har dessa åsikter?

Så om man inte kan visa på en enorm nytta med massavlyssning i kabel så kan jag inte acceptera den. (Vid eterburen signalspaning så används antennen för att rikta spaningen mot ställen där man kan förvänta sig intressanta sändningar, men när det gäller massavlyssning går inte detta, så förhållandet mellan nyttoinformation och "brus" blir helt annorlunda.)

Anonym sa...

@krig är fred:
Tänk på att FRA:s eterspaning inte bara avser "publika signaler". Så snart privat kommunikation går i luften någonstans är det fritt fram att inhämta den.

Europadomstolen har slagit fast att det är förtroligheten i kommunikationen som åtnjuter skydd enligt Europakonventionen. Det är alltså högst tveksamt om FRA:s eterspaning varit laglig, eftersom positivit lagstöd saknats.

En lagreglering av eterspaningen fick vi först den 18 juni i år. Nu gäller det bara att riva upp de delar av lagen som handlar om kabelinhämtningen. Låt en parlamentarisk utredning se över hela frågan i lugn och ro.

/Jocke

Anonym sa...

Signalerna som går i etern är i sig publika (alla kan se dem, i princip), även om man kan skicka privat kommunikation via dem (konceptuellt tunnla den med "tillräckligt" hög säkerhet). Om min opertör skickar min privata kommunikation på ett sätt som gör att den sprids offentligt är i princip en sak mellan min operatör och mig om rimliga skyddsåtgärder. Den som lyssnar i etern utnyttjar alltså ett säkerhetshål, och jag har inga principiella problem med att FRA (eller någon annan) råkar fånga upp den, mer eller mindre av misstag. Däremot så finns en djup diskussion om hur man ska få använda detta data, men det är en avvägningsfråga, det är i princip inte FRA som ursprungligen "publicerat" informationen i och med att den har varit tillgängliga för alla. När det gäller kabeln så finns det i princip ett begränsat antal aktörer som har haft tillgång till informationen som, om de avlyssnar/tappar av informationen kan de ställas till svars för det. (Vilket också hänt i Tyskland.)

Så det är två separata frågor, dels ska man få massavlyssna på privata signaler i kabel, dels hur får man hantera den information man får fram genom avlysssning i största allmänhet. Den första är en äganderättsfråga, den andra en integritetsfråga.

Anonym sa...

Svara nu på Mikael Nilssons fråga.

Anonym sa...

På sid. 79 i SOU 2003:34, Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst, står följande att läsa:"Till huvuduppgiften hör också att genom signalspaningsverksamhet medverka i svenskt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete och att bidra med underrättelser för att stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred.

Försvarets radioanstalt skall i övrigt bedriva signalspaning enligt den inriktning som regeringen, Försvarsmakten och övriga uppdragsgivare ger.... Försvarets radioanstalts huvuduppgift och verksamhet såsom försvarsunderrättelseorgan tar emellertid sikte på underrättelseverksamhet i en mer allmän säkerhetspolitisk mening.

Myndigheten skall inte enbart ägna sig åt att klarlägga främmande makters rent militära och försvarspolitiska förhållanden eller militära handlingsmöjligheter.

I underrättelsekommitténs betänkande Underrättelsetjänsten - en översyn (SOU 1999:37) framhålls att Försvarets radioanstalt inte omfattas av den grundprincip för försvarsunderrättelseverksamhet som säger att sådan verksamhet uteslutande får avse underrättelser av betydelse för rikets yttre säkerhet.
Försvarets radioanstalt bedriver inte enbart militär underrättelsetjänst utan har även andra uppgifter, bl.a. som ett regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska civila inhämtningsorgan.

Försvarets radioanstalt kan också ges särskilda uppdrag att med sin tekniska expertis lämna stöd för annan myndighetsverksamhet än sådan som rör yttre hot (SOU 1999:37 s. 219)."

Som framgår av texten så sysslar FRA med en rätt diversifierad verksamhet.

Vem tror på fullt allvar att när FRA spanar enligt den nya FRA lagen och enligt ja-sidan enbart ägnar sig åt yttre hot, (för man lyssnar ju inte på svenskar....) så ska man plötsligt bara glömma/lägga åt sidan, de övriga uppdrag man har?

Intressant att notera är också den nysvenska som ständigt produceras. Ändamålet och syftet med detta är oklart men det står var och en fritt att spekulera kring varför ett ord som ”register” aldrig nämns. Det kanske är för närbesläktatat med ordet ”registrera....”

Så istället för dataregister får vi i SOU 2003:34 lära oss en del nya ord. Nu nöjer man sig inte med detta utan av något annat lika oklart syfte så byter man åter begrepp till den Förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. som skrivs enligt följande:

Urvalsdatabasen blir "uppgiftssamlingar för information om företeelser mot vilka signalspaningen inriktas"

Källdatabas blir "uppgiftssamlingar för råmaterial"

Databasen för öppna källor "uppgiftssamlingar för information om signalmiljön"

Analysdatabas blir "uppgiftssamlingar för analyser"

Rapportdatabas blir "uppgiftssamlingar för underrättelser"

Låter nästan lite rart. Små samlingar av olika sort bara.....
Jag vet en sak med 100% säkerhet.
Det är att ju mer jag läser, desto mer bekymrad blir jag.

Anonym sa...

Till krig är fred:
Du må tycka att det är ok att FRA lyssnar på dina eterbundna privata telefonsamtal och läser dina mejl och sms. Det spelar ingen roll. Europadomstolen sa sitt för flera år sedan. Kommunikationen är inte allmän egendom bara för att den råkar gå i luften någonstans. Etern är inte fri.

/Jocke

Staffan Danielsson sa...

Jörgen och Quest: Sverige har inte behov av underrättelseinhämtning genom signalspaning, menar ni. Fler ambassader mm. istället, säger Q.
Jag är inte expert i dessa frågor. Jag noterar att regeringen och de ansvariga myndigheterna inkl försvaret anser att finns ett betydande värde för landet genom att kartlägga yttre hot genom reglerad signalspaning. Länderna i vår omvärld använder sig också av signalspaning i etern och i kabel.

Andreas jämför att FRA vid spaning mot yttre hot får överlämna information till Polisen om det planeras mycket grova brott, med att FRA anmält till JK att någon lämnat ut en hemlig handling. Detta är inte någon relevant jämförelse överhuvudtaget.

Mikael undrar om staten (genom försvarets radioanstalt) får tillgång till kabeltrafiken vid inkoppling vid samverkanspunkterna. Jovisst. Jag delar lagrådets uppfattning i frågan att inkopplingen i sig innebär ett intrång. Sedan ansåg lagrådet att avvägningen mellan integritetsintrånget och att skydda landets säkerhet var rimligt gjord lagen.
Även om FRA formellt har tillgång till hela kabeltrafiken, riktar man sina filter endast till en liten del vid spaning mot en tillståndsgiven inriktning. Och den väldiga trafikströmmen som bara flödar förbi är borta, den lagras inte.

Anonym sa...

Staffan, varför ljuger du om vad Aaron Israelsson har skrivit ?
http://staffandanielsson.blogspot.com/2008/06/expressen-federley-r-en-bg-som.html

Anonym sa...

Staffan, varför påstår du att Jörgen har en åsikt som det är uppenbart för var och en att han inte har? Vad tror du att du vinner med det?

Anonym sa...

Staffan, du skriver:
Den väldiga trafikströmmen som bara flödar förbi är borta, den lagras inte.

Två reflektioner:

1. Intrånget handlar inte om hur mycket som lagras eller inte. Det centrala är att operatörerna är skyldiga att tillhandahålla sin trafik för FRA. Att sen FRA inte har resurser att bevaka all trafik hela tiden är av underordnat intresse.

2. Det har ju nu visat sig att FRA inhämtar och LAGRAR stora mängder trafikdata. FRA-ledningen har medvetet vilselett såväl politiker som allmänhet på den punkten. Genom att kalla detta "metodutveckling" har man lyckats smussla undan hela denna verksamhet till s. 72 i propositionen.

För övrigt är lagrådets yttrande obsolet, efter den senaste domen i Europadomstolen. Det är också högst tveksamt om den generella typ av trafikdatainhämtning som FRA ägnar sig åt sker i överensstämmelse med Europakonventionen.

/Lasse

Anonym sa...

Jag har nu en tid studerat Europadomstolens domar i mål vars utslag har tillämplighet på den prövning i domstolen som även den svenska FRA lagen kommer att undergå. Efter att ha gjort detta har jag nedanstående frågor som jag önskar besvarade.

Vad jag vill veta är på vilka grunder du tror att den svenska lagen ska klara den kommande prövningen i Europadomstolen vars praxis blivit tydligare och tydligare?

De domar jag nu nämner pekar entydigt på att även FRA lagen kommer att fällas för brott mot artikel 8 och 13. Har du tagit del av följande domar?

Amman mot Schweitz 2000, Klass m.fl mot Tyskland 1978,Wassdahl mot Sverige 2007,

Malone mot Förenade konungariket 1985, Lambert mot Frankrike 1998, Kopp mot Schweitz 1998,

Huvig mot Frankrike, Venezuela Contreras mot Spanien 1998, Prado Bugallo mot Spanien 2003.

Så till sist de tre som har den absolut tydligaste betydelsen för FRA lagen.

Segerstedt-Wiberg m.fl mot Sverige 2006, Weber o Saravia mot Tyskland 2006 och Liberty mot Storbritannien 1/7 2008.

I den sistnämnda fälls Storbritannien för en lag som i mycket är väldigt lik den svenska.
Det räcker inte att den är bättre avgränsad och att den riktades mot en mindre del av befolkningen, den fälls ändå.

Enligt 2 kap. 23 § regeringsformen får lag i strid med konventionen inte meddelas av riksdagen.
Då det mot bakgrund av praxis i Europadomstolen kan hållas för sannolikt att även den svenska lagen fälls har jag därför tillställt såväl talman som konstitutionsutskott ett antal frågor kring hanteringen av detta som jag ser fram emot att få svar på.

Som sagt, vad är det som gör dig så övertygad om att lagen klarar prövningen att du, trots en risk för grundlagsbrott, är beredd att rösta för den?

Så en kommentar till lagrådets remissvar.
Det märkligaste med detta är att lagrådet, trots den kritik man har på flera punter, släpper igenom förslaget.
Det ska också konstateras att lagrådet i sitt remissvar inte med ett ord nämner domen i Segerstedt-Wiberg mot Sverige vilket borde klassas som tjänstefel!
Domen Liberty vs UK hade man inte tillgång till och jag är helt och fullt övertygad om att hade man haft det så hade också utslaget blivit ett annat.

Anonym sa...

Nedan finner Du exempel på företag, partier, ungdomsförbund,

tidningar, organisationer och personer som uttalat är

motståndare till FRA lagen.

Redovisar även de remissinstanser som var mest kritiska.


Du som säger ja till lagen, ställ Dig själv följande fråga:


Verkar det verkligen rimligt att alla dessa ska ha missförstått en lagtext på det sätt som Reinfeldt och Tolgfors gör gällande?Remissinstanser:

Justitiedepartementet
Rikspolisstyrelsen
Säpo
Ekobrottsmyndigheten
Registernämnden
Kammarrätten
Datainspektionen
Riksåklagaren
Lagrådet
Advokatsamfundet
IT Företagen
Swedish Network Users Society
Tidningsutgivarna
VetenskapsrådetFöretag:

Internetleverantören Bahnhof
Telia Sonera Sverige
Telenor Sverige
Google
Com Hem
TDC Sverige
Hi3G
BT Nordics
Momail

Partier:

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Piratpartiet

Ungdomsförbund:

Moderata Ungdomsförbundet MUF
Liberala Ungdomsförbundet LUF
Centerns Ungdomsförbund CUF
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU
Grön Ungdom
Ung Vänster
Ung Pirat

Tidningar:

Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Expressen
Aftonbladet
Göteborgsposten
Sydsvenskan
Uppsala Nya Tidning
Östgötacorrespondenten
Borås Tidning
Gotlands Allehanda
Norra Västerbotten
Barometern
Kristianstadsbladet
Örnsköldsviks Allehanda
Skånska Dagbladet
Norrbottenskuriren
Hudiksvalls Tidning
Östersundsposten
Sundsvalls Tidning
Eskistuna Kuriren
Nya Wermlandstidningen
Helsingborgs Dagblad
Norra Skåne
Dagen
Resume´
Neo
Contra
Nyliberalen
Folkbladet
Stockholms Fria Tidning
Göteborgs Fria Tidning
Hallands Nyheter
Norrtelje Tidning
Stockholm City
Sydöstran
Ystads Allehanda
Aktuellt i politiken

Övriga organisationer:

Centrum för rättvisa
Fria Moderata Studentförbundet
Svenska Journalistförbundet
Tidningsutgivarna
Euoropean Federation of Journalists
Svenska Helsingforskommitten´
Timbro
Ordfront
Borgerligt nej till FRA lagen
Folkpartiet i Nacka
Finländska politiker från fyra partier
Danska Kyrkodepartementets IT avdelning
Samiska Rättsförbundet

Personer:

Pia Kinhult, Regionråd (m), Skåne
Jan Holmberg, Kommunstyrelsens ordförande (m), Upplands Väsby
Elisabeth Unell, Kommunstyrelsens ordförande (m), Västerås
Ulf Bingsgård, Kommunstyrelsens ordförande (m), Trelleborg
Paul Lindvall, Kommunstyrelsens ordförande (m), Linköping
Thomas Håkansson, Kommunstyrelsens ordförande (m), Lomma
Christian Gustavsson, Landstingsråd (m), Östergötland
Örjan Lid, Kommunstyrelsens ordförande (m), Vallentuna
Henric Sörblad, Kommunstyrelsens ordförande (m), Gnesta
Lars-Göran Sörqvist, Oppositionsråd (m), Sigtuna
Irene Seth, Oppositionsråd (m), Upplands-Bro
Fredrik Bergqvist, Oppositionsråd (m), Norrköping
Patric Åberg, Oppositionsråd (m), Östra Göinge
Stefan Andersson, Oppositionsråd (m), Ljusdal

Ulf Bjereld Statsvetare
Mark Klamberg Doktorand Folkrätt
Jan Guillo
Robert Aschberg
Liza Marklund Författare
Oscar Swarz Journalist
Leif GW Persson
Jan Myrdal Författare
Karl Sigfrid Riksdagsledamot (m)
Bengt Westerberg f.d partiledare fp
Maria Leissner f.d partiledare fp
Ola Ullsten f.d partiledare fp
Camilla Lindberg Riksdagsledamot fp
Agneta Berliner Riksdagsledamot fp
Cecilia Wikström Riksdagsledamot fp
Maria Lundquist-Brömster Riksdagsledamot fp
Birgitta Ohlson Riksdagsledamot fp
Magnus Norell Forskare terrorism
Ulf Berniz Professor EU rätt
Wilhelm Agrell
Ann Marie Eklund Löwinder Säkerhetsexpert stiftelsen internetinfrastruktur
Anders Eriksson f.d Säpochef
Henrik Oscarsson Statsvetare
Maria Abrahamsson tid. Ledarskribent SvD
Nima Daryamadj Kolumnist Aftonbladet
Per Ström Debattör
Henrik Alexandersson Frihetsfronten
Ann-Marie Fransson Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Robin Lööf Jurist Europeiska Universitetet i Florens

med flera.

När jag tittar på listan så är det inte lätt att övertyga mig om att alla dessa, inte helt outbildade, människor som har haft tillgång till såväl lagtext som förarbeten skulle ha ”missförstått” som den avfärdande termen lyder.

Inte heller imponeras jag av ja sidans motsvarande lista som utöver regeringen och allianspartierna (med allt större sprickor) såvitt jag vet inte innehåller fler namn än Ingvar Åkesson (vore konstigt annars) och Stig Bergling som så att säga offentligt gått ut och sagt att lagen är perfekt och behövs.

Jo, förlåt, jag glömde de två tidigare toppcheferna på FRA vars namn försvunnit någonstans. Det ser alltså ut som regeringen, de närmast sörjande och en landsförrädare.

Tidigare har jag nämnt några bloggar jag besöker som tillhör några av alliansens riksdagsledamöter. De har haft lite olika benämningar på nej-sägarna som jag ska sammanfatta här:

Katarina Brännström (m) sällar sig till dom som menar att nej-sägarna är okunniga och inte har förstått. Ni som sett listan får själva bilda er en uppfattning om detta kan vara möjligt.

Längre går Göran Pettersson (m) som skriver så här i sin blogg:

”Det framgår allt klarare att de mest högljudda motståndarna till mycket stor del består av individer med ett kraftigt asymmetriskt politiskt intresse. För många av dem är det inte frågan om att finna en rimlig balans mellan rikets säkerhet och skyddet av den personliga integriteten.

Det finns enligt dem ingenting som kan rättfärdiga något som helst intrång i den personliga integriteten. Skrapar man lite på ytan så torde man finna att flertalet av dessa debattörer även har svårighet med andra statliga ”intrång” på deras frihet. Det torde finnas en mycket stark korrelation mellan motstånd mot FRA-lagen och motstånd mot personnummer, skyldighet för banker och arbetsgivare att lämna kontrolluppgifter skattemyndigheterna samt skyldigheten att uppge bostadsadress till myndigheterna.”

Lite sådär överlägset spydigt kan man kanske tycka. Läsarna här får bedöma om Göran Petterssons analys stämmer med vad som redovisats ovan.

Sedan har vi då Ingvar Svensson (Kd) som frankt delar in nej-sägarna i två grupper. Den ena lider av hybris och den andra fildelar för att sammanfatta. Han menar även att debatten är ”hysterisk.” Jag menar att han allmänt uttrycker sig spydigt och hånfullt mot samtliga han talar till från sin upphöjda position. Dessutom har han fel i sak då det gäller prövning i Europadomstolen.

Enklast är att läsa vad han skrivit i sin blogg som finns här http://svenssonbloggen.blogspot.com/

Läs gärna min kommentar kring han inlägg antingen här på min blogg eller bland kommentarerna till artikeln i hans blogg. Sedan får läsaren åter ställa det han säger mot de nej-sägare som redovisas ovan.

Tidigare inatt tog jag del av vad som kan vara en förklaring till det ofta spydigt överlägsna sätt som även Reinfeldt och Tolgfors brukar mot meningsmotståndare. Svenskar är nämligen, enligt statsministern, mentalt handikappade. Detta står att läsa i en bok han skrev som MUF ordförande 1993 som heter ”Det sovande folket.”

Med en sådan inställning någonstans i botten av sin personlighet är det alls inte konstigt att Reinfeldt ibland kan tycka att det vore bäst för alla om debatten la sig............ Som framgår så har den inte gjort det trots att nu två månader gått och jag kan lova herrar Reinfeldt-Tolgfors att denna debatt kommer heller inte att lägga sig.

Jag ska däremot avsluta detta med ett citat av Fredrik Reinfeldt som faktiskt är riktigt bra. Beröm måste man också kunna ge trots meningsskiljaktigheter då motståndaren säger något som verkar helt riktigt. Så här sa Fredrik i en intervju i en morgonsoffa i TV 1993 och det blir slutord: ”Tro inte på politiker!”

Anonym sa...

Dialog är viktigt!

Den kräver dock minst två för att uppstå, ungefär som tango.....Det vore trevligt med ett svar på vad jag skrivit.

Anonym sa...

Perhaps you have needed some cash, pożyczki bez bik big still really don’t understand it till short term? It develops pożyczki pozabankowe internet to make sure you innumerable Us consumers country wide every single day. An item is available also, you require http://pozyczkipozabankowe24.com.pl some funds, however your test isn’t put into the account nevertheless. Doubts tanie kredyty przez internet there seems to be a means to pożyczki bez bik kraków receive an easy payday loan web based, best?