söndag, juni 15, 2008

Några kommentarer till

Flera av Er - t ex Mattias - menar att "Yttre hot" mot landet definieras i regeringens proposition. Och att hoten är vagt definierade och kan omfatta det mesta.

Försvarsutskottet preciserade i sitt betänkande FöU:10 2006/07 med en katalog vilka allvarliga yttre hot som signalspaning får inriktas emot; Internationella konflikter, militära hot, hot mot våra utlandssoldater, internationell terrorism, grov brottslighet som vapensmuggling och spridning av massförstörelsevapen samt kvalificerade IT-hot mot samhällets infrastruktur. Signalspaning får alltså endast ske mot dessa väl definierade yttre hot.

Flera berör också gränsdragningen mot de brottsbekämpande myndigheterna. Om Säpo får tillstånd av FUN att spana mot en inriktning med automatiserade sökord måste detta alltså riktas mot något av de allvarliga hot som räknas upp ovan. Om spaningen t ex skulle uppdaga en terrorist som planerar ett dåd får FRA överlämna information om detta till polisen. Polisens fortsatta utredning måste givetvis ske efter de regler som gäller för polisens verksamhet, t ex buggningslag mm.

41 kommentarer:

Anonym sa...

Jo, det står vilka hot man skall hålla koll på. Indirekt så står det håll koll på ungdomarna bakom Pirate Bay och framförallt bevaka flashback. Jag garanterar att detta inte handlar om terrorism. Terrorism är bara ett ord som används för att skrämma folket till lydnad.

Om jag har fel angående Pirate Bay och Flashback så skall jag äta upp min hatt, är du beredd att avgå ifall du har fel?

Anonym sa...

Jag tror inte att din beskrivning är helt korrekt, Staffan. Se detta inlägg om saken:

http://swartz.typepad.com/texplorer/2008/06/fra-avlyssningen-g%C3%A4ller-inte-hot.html

Unknown sa...

Har du någon kommentar till att SD kan komma över 4% spärren i nästa val och teoretiskt vara med att påverka FRA's framtida "signalspaning"?

Anonym sa...

I lagens (enligt förslaget) 1 § stadgas att försvarsunderrättelseverksamhet "skall bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet".

Det framgår alltså tydligt av lagtexten att förutom att kartlägga yttre hot skall verksamheten bedrivas till stöd för svensk politik.

När det sedan gäller hoten citerar jag propositionen (s. 39):

"För att täcka in hela det komplexa hotspektrumet, med betydande inslag av icke-militära och icke väpnade hot, föreslår regeringen att verksamheten skall avse ”yttre hot”, oavsett deras karaktär och ursprung. (…) Begreppet yttre hot är vidsträckt och måste också vara det för att ge utrymme för nödvändig flexibilitet och förmåga att anpassa verksamheten efter nya företeelser."

Dessutom har försvarsutskottet, i betänkandet som du hänvisar till, tillstyrkt skrivningarna i propositionen.

Staffan Danielsson sa...

Af, du talar om lagen om försvarsunderrättelseverksamhet, som bla innefattar signalspaning.

Jag talar om lagen om signalspaning, där försvarsutskottet noga preciserat vad signalspaning får inriktas mot

Anonym sa...

Staffan, kan du berätta mer om FRA:s metodutveckling? Det verkar som om det är något som behöver redas ut. Stämmer det att FRA får rätt att långtidslagra enskildas trafikuppgifter inom ramen för metodutvecklingen? Ska detta forksningsmaterial också kunna utnyttjas i underrättelseproduktionen?

/Peter

Anonym sa...

Staffan, den enda begränsningen jag kan hitta för vad FRA får assistera andra myndigheter (t ex. polisen och skatteverket) med för information är att uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden är sekretessbelagda.

Låt oss ta ett möjligt scenario:
FRA kommer över ett brev till en advokat eller journalist (överskottsinformation) med innehåll som skulle vara av intresse för andra myndigheter. De raderar omedelbart meddelandet såsom lagen dikterar, men kommer förstås fortfarande ihåg vad som stod där. Personal på FRA är nu fria att ur minnet delge andra myndigheter alla delar av denna information som inte direkt handlar om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

Jag kan ju naturligtvis ha missförstått någonting, så rätta mig gärna om jag har fel. Jag är väl medveten om att FRA enligt lagen inte får inrikta sin sökning på sådan information som i exemplet. Märk väl att det handlar om överskottsinformation.

Anonym sa...

”Af, du talar om lagen om försvarsunderrättelseverksamhet, som bla innefattar signalspaning.
Jag talar om lagen om signalspaning, där försvarsutskottet noga preciserat vad signalspaning får inriktas mot”

Du får gärna berätta var det finns en sådan katalog som du talar om som preciserar och rättsligt reglerar vilka väl definierade yttre hot som signalspaning kommer att få ske mot. Jag kan inte finna något sådant någonstans. Vad är det jag har missat?

Försvarsutskottet föreslår ju, i betänkandet 2007/08:FöU14, riksdagen att besluta i enlighet med regeringens förslag om lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Återigen tillstyrker utskottet vad regeringen anför om för vilka ändamål signalspaning ska få genomföras. Utskottet hänvisar dock till ett antal i propositionen nämnda ändamål. Någon uttömmande katalog kan jag inte hitta.

Dock skriver man (du) så här:
”Utskottet utgår från att regeringen meddelar närmare föreskrifter i förordningsform om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer när det gäller en precisering av för vilka ändamål signalspaning ska få bedrivas inom ramen för den föreslagna lagstiftningen”

Jaha. Hur den preciseringen kan komma att se ut vet vi alltså inte. Dessutom kommer en eventuell sådan precisering att ske genom en förordning som regeringen, när som helst och hur som helst, utan riksdagens deltagande kan ändra.

Vad är det jag har missat?

Staffan Danielsson sa...

hej igen, af.
Jag summerar ur försvarsutskottets betänkade nr 10 2006/07, vilket är det riksdagsbeslut som nu efter bordläggning tas upp till förnyad prövning.

Anonym sa...

Återigen.

Var (exakt) finns det en katalog som som preciserar och rättsligt reglerar vilka väl definierade yttre hot som signalspaning kommer att få ske mot?

Dessutom har vi ju det där med spaning till stöd för politiken.

PS
Jag uppskattar att du för en dialog med oss bekymrade medborgare.

Anonym sa...

af: Det finns ingen sådan katalog i FöU10. Staffan bara vilseleder som vanligt.

Om det han anger skulle vara en katalog, så skulle det innebära att FRA aldrig får syssla med t.ex. narkotikaärenden, människohandel eller människosmuggling. För dessa nämns inte i "katalogen". Det han tar upp är ju bara olika exempel. Absolut ingen katalog som rättsligt reglerar gränserna för begreppet "yttre hot". För någon sådan existerar inte.

Dessutom tillämpar Staffan som vanligt kreativ citeringskonst. För alldeles efter exemplen kommer detta: "och internationella företeelser i övrigt av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik." Avgränsat och bra.

/Jakob

Staffan Danielsson sa...

från sidan 20 i FöU 10 06/07:

"Regeringen anger i propositionen för vilka ändamål signalspaning ska få bedrivas. Inhämtning ska få ske av uppgifter av relevans för att kartlägga militära hot mot landet och förhållanden som är relevanta för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insatser samt kartläggning under pågående insatser av hot mot svensk personal eller svenska intressen i övrigt. Vidare får inhämtningen avse strategisk kartläggning av internationell terrorism eller annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. Vidare ska signalspaning få bedrivas för kartläggning av utveckling och spridning av massförstörelsevapen och krigsmateriel, yttre hot mot samhällets tekniska infrastrukturer i form av t.ex. kvalificerade IT-relaterade hot, konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet och internationella företeelser i övrigt av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det är dock inte försvarsunderrättelseverksamhetens uppgift att kartlägga verksamheten i operativt brottsbekämpande syfte. Utskottet tillstyrker vad regeringen anför om för vilka ändamål signalspaning ska få genomföras och anser att redovisningen av detta också sätter gränser för intrång i den personliga integriteten. Utskottet förutsätter att regeringen återkommer och redovisar för riksdagen då behov uppkommer att ändra uppgifterna för signalspaningen."

Jörgen L sa...

Jag ber dig läsa ett blogginlägg av Sebastian Bay på http://www.sebastian.bay.se/

Han har en oerhört tydlig och klar argumentation om varför det nuvarande lagförslaget är bristfälligt, och han ger intryck av att vara mycket väl insatt i frågorna med fil.kand. i både underättelseanalys och statskunskap.

Hans argumentation handlar inte bara om de principella integritetsproblemen utan är konkret i varför just det nuvarande lagförslaget är undermånligt.

Anonym sa...

Förutom den uppenbara integritetskränkningen finns det enkla tekniska argument emot den nya lagen. Kort sagt kan man säga att ni skjuter er i foten då kryptering är idag mycket enkelt att använda och många fler kommer att använda det om lagen träder i kraft. Detta i sin tur kommer att försvåra riktiga utredningar av både polisen och underrättelsetjänsterna.

Du hånar Google för att de inte vill ha sina servrar här, men de är inte de enda. Jag sitter i styrelsen för ett mellanstort svenskt dataföretag och vi tar detta lagförslag mycket seriöst. Som en konsekvens av att förslaget kom upp förra året har vi infört strikta regler för stark kryptering av all intern kommunikation inom företaget. Det räcker dock inte då vi måste tänka på våra kunders behov av integritet. Vi sysslar med databehandling av teknisk natur och det handlar ofta om industrihemligheter värda miljardbelopp. Om du verkligen tror att vi kommer lita på att byråkraterna på Lovön så har du väldigt fel. Självklart finns tekniska lösningar för att kringgå problemet – krypterad VPN är exempelvis populärt hos västerländska företag i Kina.

Den stora frågan är varför? Varför ska vi genom vårt arbete försörja er som bara gör livet svårare för oss. Nej tack, vi avstår. Om lagen går igenom finns det en mycket god chans att vi flyttar vår verksamhet ifrån Sverige och ni får leva utan våra skattepengar och de jobb vi skapar.

Mer specifikt, du hånade Google för att de hade sitt huvudkvarter i USA. Sant, NSA har tagits på bar gärning ett par gånger med att sammanställa listor på vissa Amerikanska medborgares telefonsamtal. Vi har detta redan i EU, så det är inget man vinner med att stanna här. Det är dock aldrig frågan om att de skulle systematiskt övervaka all kommunikation i USA – ett sådant förslag hade lett till revolution. Och i och med att Bush-eran är över är det mer sannolikt att de kommer att dra ner ordentligt på signalspaningen.

Det sista jag vill säga: Vad får er att tro att ni kan komma undan med det? Det finns tre saker som ni verkar fullkomligt blunda för:

1)Ni kommer att bli avlyssnade också – och ni som politiker är kanske mest utsatta av alla. Hur mycket vill du lita på att den där statstjänstemannen som tittar på trafiken inte råkar hitta ditt tobleronekvitto och råkar nämna det för någon. Det här verktyget har en oerhörd potential för utpressning.

2)Ni ”borgerliga” talar om individens rättigheter men vill nu neka existensen av rätt till privat kommunikation. Hur länge tror du att era väljare kommer att rösta på er? (Jag röstade på C, och du kan gissa att det inte kommer att hända igen om lagen går igenom)

3)Hur långt tror ni att ni kan gå med att behandla företag som boskap? Företagen som är landets motor, som skapar jobben, tekniken och håller uppe landets ekonomi. Ni deklarerar att de vinster de skapar är inte deras utan får beskattas hur som helst. Nu säger ni att de inte har rätt till privat kommunikation. Förstår ni inte att ni spelar rysk roulette med era och alla andras liv? Allt som krävs är ett ”Nej” från företagen – att de vägrar vara boskap och hela ert system rasar ihop. De, producenterna kan leva utan er. Ni politikerna och konsumenterna kan inte leva utan dem. Mitt företag är mycket nära att säga just ”Nej” och flytta härifrån. Vi är inte ett storföretag men vi har svenska storföretag som kunder. Om vi försvinner från landet försvinner också vår teknologi. Även om den skatt vi betalar idag är av storleksordningen av ett avrundningsfel i budgeten är den vinst som våra svenska kunder gör pga vår teknologi i miljardklassen. De kanske hittar en annan leverantör, men det är tveksamt. Och du kan gissa att vi inte är det enda företaget som är nära att flytta härifrån.

Är det detta ni är ute efter? Om inte, tänk efter vad det är för lagar ni vill stifta och tänk efter vilka konsekvenser de får.

Anonym sa...

Hej, igen!

Du hänvisade till och citerade från s. 20 i 2006/07:FöU10.

Ja, jag har (och hade) läst det där. Varför utskottet har ”felläst” propositionen på det sättet förstår jag inte. Så uttrycks inte saken i denna. Utskottet efterfrågar dock i båda betänkandena att frågan regleras närmare och skriver i det senaste, som jag tidigare har påpekat, att det utgår från att regeringen meddelar närmare föreskrifter i förordningsform.

Kan det korrekta svaret på frågan om var det finns en katalog som preciserar och rättsligt reglerar mot vilka väl definierade yttre hot som signalspaning kommer att få ske bli något annat än att det inte finns någon sådan?

Kan svaret på frågan om hur saken rättsligt regleras bli något annat än att det inte finns någon närmare precisering än själva lagtexten, men att regeringen själv kan komma reglera frågan i en form där den, när som helst och hur som helst, kan ändra innehållet i preciseringen?

Återigen. Dessutom har vi ju det där med spaning till stöd för politiken.

Jag vet inte vad jag skall tro och får närmast (det förhoppningsvis felaktiga) intrycket att riksdagsledamöter har blivit grundlurade.

Anonym sa...

Någonting jag saknar i debatten är detaljerna kring vad det faktiskt skulle innebära i realiteten om förslaget "mot alla odds" får en majoritet av Nej-röster på onsdag.

Hur skulle det exempelvis påverka sammanhållningen i Alliansen, genomförandet av lagen på kort sikt och på lång sikt etc?

Anonym sa...

Skulle omröstningen om lagen ge ett nej så görs det väl som brukligt. Man väntar lite och röstar igen, repetera övningen tills det blir ett ja. Gärna med eskalerande påtryckningar mot röstboskapet för varje iteration.

Hmm, jag kan inte låta bli att tänka på ett aktuellt land i Afrika som kör samma trick...

Anonym sa...

Staffan,

Kan bara instämma med af ovan. Naturligtivis har vi läst hela betänkandet. Vi läser och ser att det inte finns någon katalog. Det är bara struntprat.

Det blir också lätt komiskt när du försöker visa på avgränsningen och ditt citat avslutas så här:

"Utskottet förutsätter att regeringen återkommer och redovisar för riksdagen då behov uppkommer att ändra uppgifterna för signalspaningen."

Jo,jo.

/Jakob

Anonym sa...

"Försvarsutskottet preciserade i sitt betänkande FöU:10 2006/07 med en katalog vilka allvarliga yttre hot som signalspaning får inriktas emot; "
Katalog eller inte - citeringskonst eller ej. Försvarsutskottets betänkande är inte värt mycket så länge det inte finns med i lagtexten.

Förarbeten är en hjälp efter tolkning av lagtext och praxis - men det är en lång väg dit från det praktiska arbetet.

Om man som riksdagsledaamot går emot det partiet på demokratisk väg övernskommit om och emot det många av ens väljare hemma står för - hur har man då tänkt sig sin politiska framtid? Hur har man tänkt sig att välkomnas när man kommer hem bland de sina som man svikit? Räknar man med att bli sedd i ögonen, att någon fattar ens utsträckta hand? Räknar man med förnyat förtroende, eller kommer man att barikadera sig i Stockholm tillsammans med övriga persona nongrata som också sket i demokratins blå skåp?

Anonym sa...

Staffan, vet du ens vad internet är och hur det uppbyggt?
Jag får inte ihop detta förslag hur det både rent tekniskt och juridiskt ska kunna ens genomföras.

Kan du som uppenbarligen är Centerns talesman i denna fråga förklara det för mig?

För att det ens ska vara någon ide att söka behövs 100% täckning av signal, hur skall detta gå till?

Det pratas om knutpunkter, men dessa knutpunkter är beroende på att "operatörer som äger tråd" faktiskt skickar signaler dit, vad händer om dom inte gör det?

Gäller detta "operatörer som äger tråd" i svenska nät eller svenska "operatörer som äger tråd", det är en väsentlig skillnad.

Att det kommer behövas miljardinvesteringar i bärare av denna kommunikation till FRA är inget du ens talar om.

Hur är det med ägare av tråd som inte är operatör? 60% av svenska nätet ligger inte ens i Sverige, samt att det till större delen är utländska ägare som ej lyder under svensk lagstiftning, skall det tas till tvångsmedel för "operatörer som äger tråd" som inte vill eller kan lägga större delen av budget för att skicka signal till knutpunkt?

Skall det komma lagstiftning mot riktad radiolänk och satelitsignal som idag är utom FRA's öron?

Jörgen L sa...

Nu, efter avslöjandet att FRA redan och under lång tid bedrivit kabelavlyssning och lagring utan lagstöd, så måste ni väl inse att FRA inte är en organisation som ska betros med mera förtroenden, snarare mindre.

Avslå propositionen och tillsätt en utredning som tittar på ifall FRA är en pålitlig aktör i en demokrati istället!

Johannes sa...

Snälla rösta nej! Bara gör det! Det är inte värt priset för gudsskull! Jag sätter min tilltro till mitt kära centerparti!

Anonym sa...

Staffan,

Ser du inte att dina argument inte räcker till? Läs kommentarerna. Läs alla välartikulerade bloggar i etern. Lyssna på dina väljare. Se på den tydliga och konkreta kritiken från SÄPOs förre chef Anders Eriksson:

http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1172450

Vi som kommenterar ÄR insatta. Vi ÄR engagerade. Vi HAR läst både propositionen, remissvaren och det betänkade från försvarsutskottet som beslutet gäller. Och vi är chockade av vad vi läser.

Och - inte minst viktigt - vi är i de allra flesta fall alliansanhängare som inte för våra liv kan förstå hur våra liberala parter har övergett sina ideal. Det var inte det här vi röstade för.

Snälla - hela centern - ta era förnuft tillfånga. Rösta nej, hela partgruppen. Det vore en signal att ni lyssnar på era väljare, till skillnad från det parti jag alltid har röstat på - moderaterna. Om centern byter sida så har ni en säker röst till nästa val i mig!

Om ett nej i den här omröstningen fäller regeringen så tycker jag ändå - som tveklös alliansanhängare - att det är värt priset. Rösta nej!

Anonym sa...

Staffan, antar att du inte kunde se Rapport igår, eftersom du satt i krismöte med din riksdagsgrupp. Rapport lade fram bevis för att FRA redan har ägnat sig åt trafikdatalagring i stor omfattning i minst 10 år. Signalspaningslagen garanterar att denna generella övervakning får fortsätta. Det är bara att läsa innantill i propositionen. Hur kan du vara med och legalisera dessa övergrepp mot oss medborgare?

Hur ställer du dig för övrigt till en sanningskommission vad gäller FRA:s tidigare verksamhet?
/Micke

Anonym sa...

Om du sätter karriären före idéerna
finns bara karriären kvar till slut,
Då är du överflödig!

DINA VÄLJARE VILL HA ETT NEJ

RÖSTA MED HJÄRTAT
RÖSTA NEJ TILL FRA-LAGEN!

JL sa...

Det går INTE att veta i förväg om kommunikation sker mellan två svenskar som båda befinner sig i Sverige. FRA kan veta detta ENDAST EFTER att de REDAN TAGIT DEL AV INFORMATION DE INTE HAR LAGLIG RÄTT TILL!

Lär dig lite om IT innan du yttrar dig. Alla IT experter säger att det INTE fungerar som du säger.

Unknown sa...

Jag tror Staffan Danielsson egentligen är emot förslaget men tvingas föra partilinjen. Det verkar så i debatten i riksdagen. Alla argument han framför emot är olika och starka, men så fort han talar varför han är för förslaget ges till synes intränade argument som repeteras. Lydigt och duktigt. Säkert tungt innerst inne. Hoppas han vågar rösta nej.

/Mattias Karlsson, Lund

Anonym sa...

People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.

Anonym sa...

Goddag Allan.

Jag följde dina anföranden i riksdagen angående lagen om signalspaning, och märkte att du är totalt felinformerad, alternativt otroligt ignorant.

Du påstår att "man bara skickar ut vissa sökord" och "bara söker efter vissa saker" men vad du inte verkar förstå är att tekniken för e-post, sms och andra meddelandetjänster fungerar precis likadant som med vanlig, fysisk post.

Sökord är inga spårhundar som springer efter ett specifikt mål, utan ett filter som filtrerar innehåll enligt vissa kriterier.

Jag kan ge dig ett icketekniskt exempel:

Kalle har en äppelplantage. Vid skördetid samlar Kalle in alla äpplen med en stor maskin som sedan sorterar dessa enligt tre olika kriterier; Klass 1, Klass 2 och Biogas. Förutsättningen för att kunna sortera alla äpplen är att alla äpplen samlas in. Alla. Om Kalle inte samlar in alla äpplen, kan han heller inte sortera dem.

Precis på samma vis fungerar övervakning av data. För att en filtrering skall kunna ske måste all data samlas in. Det är alltså exakt samma sak som att all fysisk post skulle sorteras, läsas och sedan skickas vidare till adressaten. Bara den post som eventuellt innehåller något kritiskt skulle indexeras, så vari ligger problemet? Det fungerade ju för Stasi ...

Att övervakningen inte skulle gälla e-post mellan svenskar är ren utopi, då nästan all e-posttrafik sker via utlandet. De mest frekvent använda e-postleverantörerna bland svenskar är Google Mail, Hotmail och Yahoo Mail vars servrar ligger i utlandet. Även om användaren själv inte använder en server i utlandet så kommer trafiken att passera utlandet.

Själv har jag min e-postserver i Danmark.

Med vänliga hälsningar,

Anonym sa...

Ytterligare en aspekt; du talar om polisens efterarbete vid misstanke om brott, och nämner då buggning?

Inser du inte att FRA-lagen är just precis buggning utan misstanke om brott?

Om du inte förstår att det är exakt samma sak har du ingenting i riksdagen att göra.

linlasj sa...

"Polisens fortsatta utredning måste givetvis ske efter de regler som gäller för polisens verksamhet, t ex buggningslag mm." skriver du. Jaha, vad är Med mera?

Det är ju just det vi, medborgare, motsätter oss. Att MED MERA kan vara du, eller jag i framtiden. När de yttre hoten omdefinieras.

Är det förresten ett yttre hot om terroristattentatet planeras från Säffle?

Anonym sa...

Du ska ut ur politiken asap!

Anonym sa...

Det måste kännas underbart att sitta däruppe i toppen och göra precis vad du (partiet) vill. Du visar att du inte har en aning om hur internet och FRAs insamling av information skall gå till men jäklar vad du kan stå i talarstolen och berätta hur det kommer hjälpa oss att skydda svenskar i Afghanistan. Är du verkligen så insnöad så du tror att det sitter terrorister i Sverige som skickar mail till Afghanistan och berättar var trupperna kommer finnas och när ett attentat skall genomföras? Och detta okrypterat dessutom. Om så sker så hade jag istället gått till försvaret och ifrågasatt hur sådan information kan läcka ut från försvaret!

Tror du signalspaning kommer hjälpa som du säger så blir jag rädd över hur lätt det är för ignoranta och lättlurade människor att ta sig fram i politiken.

Anonym sa...

Alla är köpta av Fredrik Reinfeldt och är tvingad att rösta för fra lagen.Synd att ingen vågar rösta som dom vill utan är tvingad att rösta JA.Så nu blir det väl snart bevakning i varje hem också så dom sr va vi sysslar med. Sen får vi fråga om lov för att gå på toa med.Sverige det nya DDR och sovjet.. FYY FAAN

Anonym sa...

Finns det inga som helst kompetenskrav inom centern? Aldrig har jag hört någon vara så övertygad men ha så monumentalt fel i sakfrågan. Avgå för fan!

Anonym sa...

Grattis Staffan.
Ni vann en centerpartistisk väljare i mig valet 2006.
Idag förlorade ni den.
Jag hoppas du är nöjd.

Anonym sa...

Hur ska ni nu kunna kritisera länder som inte respekterar de mänskliga rättigheterna? De gör ju inte vi heller längre. Ni har sålt min frihet för en säkerhet jag inte behöver. Ni försöker skrämma mig med vaga hot jag inte är rädd för. För att ni tycker att jag ska vara trygg. Alla vill ju vara trygga?

Ni vill att vi ska lite på på er, regeringen, på FRA men samtidigt uttrycker sig regeringsformen på detta vis: "Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad..." (2 Kap ff). Om det nu är meningen att vi ska lita på er så undrar jag varför det står så? Är det kanske för att det är en dum idé att lita på det allmänna eftersom det allmänna inte är pålitligt? Tycker du att vi ska lita på er?

Och vad tror ni händer sen när ryssarna inser att vi har byggt världens största tjuvlyssningsapparat? Tror ni verkligeninte att de bestämmer sig för att rysk internettrafik som inte ska till sverige inte får routas via telias linor i östeuropa? Och om andra länder bestämmer liknande saker? Vad ska då FRA övervaka?

Anonym sa...

"Every war when it comes, or before it comes, is represented not as a war but as an act of self-defense against a homicidal maniac."

~George Orwell

Anonym sa...

Staffan, tack för e-mailet som blev utskickat till mig. Jag har dock inte blivit klar på en sak: Du talar om yttre hot mot Sverige. Däremot så anser jag fortfarande att du inte preciserat vilka yttre hot som föreligger. Och de yttre hoten som du pratar om, tror du verkligen de skulle vara så korkade att de skickar sina meddelande i klartext? Som jag skrev i mitt email till dig, så tar det i bästa fall veckovis att dekryptera ett meddelande som är krypterat med 512-bitars enkrypteringsteknik. Bara för att inte tala om 1024-, 2048- och 4096-bitars teknik vilket tar månader/år om det ens är möjligt? Ni överskattar tekniken och Sveriges roll i ett internationellt perspektiv ordentligt. Eller så underskattar ni "det yttre hotet" väsentligt.

Anonym sa...

Dieser bemerkenswerte Gedanke fällt gerade übrigens viagra f?r die frau kaufen levitra [url=http//t7-isis.org]levitra generika[/url]

Anonym sa...

http://site.ru - [url=http://site.ru]site[/url] site
site