torsdag, mars 22, 2018

Komplicerat med rätt till gymnasiestudier

Mycket på grund av Sveriges då betydligt mer generösa regelverk relativt övriga EU-länders kom under 2015 35.000 ”ensamkommande” till Sverige, som alla uppgav sig vara barn under 18 år och sökte asyl. De utgjorde 40 % av alla ensamkommande till hela EU det året.

De lockades till Sverige mycket på grund av bl a våra regelverk, vi accepterade den ålder som man uppgav och man kunde snabbt ta hit sin familj.

Sverige skärpte plötsligt sina regler i november 2015, asylprövningen i olika instanser har tagit flera år, när så småningom kanske 9.000 fick avslag på sin asylansökan har de knutit många band med Sverige och med många som i tjänsten eller ideellt lärt känna dem.

Rörelsen ”#vistårinteut baserar sig på dessa, och de kräver att alla ska få uppehållstillstånd och så småningom medborgarskap.

Riksdagen har beslutat att den som går igenom gymnasium ska få stanna så länge det pågår, och regeringen, med stöd av V, föreslår nu att alla av dessa som kom före den 24 november 2015 och som på hel- eller deltid studerar på gymnasium ska få uppehållstillstånd till studierna är avslutade, några krav på att de ska ha klarat studierna finns inte.

Tre allianspartier och SD går emot detta p g av att det i praktiken är en sorts ”amnesti” som särbehandlar en grupp asylsökande gentemot andra.

Centerpartiet har krävt mer generösa regler än regeringsförslaget på några punkter och har fått gehör för det mesta.

Vi får många e-post från #vistårinteut som kräver att Centerpartiet ska stödja regeringsförslaget.

Det finns samtidig en kritik från de som vill avslå förslaget, som Expressen ger uttryck för i denna ledare.

Jag skrev på min blogg i januari, och på SvD Debatt, om min syn vad gäller Vägval i migrationspolitiken. Bl a hade jag synpunkten att om en sorts "amnesti" riktad till 9.000 ensamkommande som uppgivit sig vara barn under 18 år under 2015 skulle övervägas så borde den kopplas till att det vore en engångsföreteelse och att migrationspolitiken många år framåt måste harmoniera bättre med hur övriga EU-länder agerar.

Frågan är svår och komplex. Komplexiteten ligger i att först signalerar Sverige till asylsökande i EU att ”Kom hit, vi är ett välmående land med generösa asylregler.” Och 40 % av alla ensamkommande till EU 2015 lyssnar och tar sig långt norrut i Europa till Sverige. Då klarar vi inte av så många på ett bra sätt, de får vänta 2 år och mer på beslut och rotar sig under tiden i landet på olika sätt. Så Sverige har ett ansvar för detta, inte enbart de som sökt sig hit. Men visst, samtidigt ska migrationen vara reglerad och reglerna ska gälla lika för alla. Så frågan är inte enkel.

1 kommentar:

gruelse sa...

Riksrevisionen kritiserar med rätta det politiska etablissemanget för bristfälliga konsekvensanalyser vid sina migrationspolitiska beslut 2004 – 2015. Att inte göra, eller i bästa fall göra bristfälliga, konsekvensanalyser vid denna typ av beslut har blivit en föga hedrande tradition för de besuttna i det politiska etablissemanget.
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dac8/1518435494951/RiR_2017_25_MIGRATIONSPOLITIK_ANPASSAD.PDF

Med denna lagrådsremiss, dvs. att med detta migrationspolitiska beslut att de facto ge amnesti till de ensamkommande så kallade flyktingbarnen, under förevändning av gymnasiestudier, följer Regeringen ånyo uppenbarligen denna vanhedrande, icke statsmannamässiga tradition:
http://www.regeringen.se/4950ea/contentassets/7bdc911cabaf49eea36c3ac9b5247026/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand.pdf

I linje med den vanhedrande rosenbadstraditionen anser många tunga remissinstanser att även denna lagrådsremiss saknar godtagbar konsekvensanalys, vilket framgår på sidan 51 i lagrådsremissen:

”Flera remissinstanser lämnar synpunkter i denna del och bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Förvaltningsrätten i Malmö anser att konsekvensanalysen i förhållande till kommuner, landsting och regioner är bristfällig.”

Nedan citeras regeringens påvra resultat av sin bristfälliga konsekvensanalys, (hämtat från sidan 51 i lagrådsremissen).

”9 Kostnader och andra konsekvenser

Regeringens bedömning:
Förslagen i lagrådsremissen bedöms medföra ökade kostnader för Migrationsverket och för Sveriges Domstolar. Kostnaderna för den statliga ersättningen till kommuner och landsting för mottagandet av nyanlända bedöms öka liksom kostnaderna för studiestöd. För Centrala studiestödsnämnden bedöms förslagen inte leda till annat än marginellt ökad arbetsbörda. Förslagen medför inga nya åtaganden som innebär att den kommunala finansieringsprincipen ska tillämpas. För barn kan förslaget om uppehållstillstånd för sammanhållna yrkesutbildningar innebära en förbättring. Förslagen bedöms inte påverka jämställdheten mellan kvinnor och män och bedöms inte heller ha någon miljöpåverkan.”

Då jag ser hur mitt fina fosterland förstörs av det politiska etablissemangets massinvandringspolitik, och i ljuset av regeringens uraktlåtenhet, har jag gjort en konsekvensanalys av detta migrationspolitiska beslut.

Dessa ensamkommande s.k. flyktingbarnen, som till övervägande del är av manligt kön, kommer i huvudsak från oftast patriarkala, muslimska, analfabetiska, kusingiftermåls- och klanstyrda kulturer från det centralasiatiska opiumbältet, vilka står långt från det västerländska bildningsidealet, sekularism och svensk jämställdhet. Det är föga sannolikt att de passar in i svensk gymnasieskola!

Konsekvensen av denna amnesti, som regeringen uppenbarligen inte har gjort, är en ökad risk för:

* våldtäkter samt polisanmälda sexuella övergrepp och våldtäkter
* snedfördelad befolkningspyramid
* kriminalitet
* mer narkotika i det svenska samhället
* radikalisering och jihadterrorism på grund av breddad rekryteringsbas för terrorister
* försämrad undervisning för övriga gymnasieelever då kunskapsnivån måste analfabetanpassas
* att Sverige islamiseras
* stor anhöriginvandring då de s.k. flyktingbarnen fungerar som ankarbarn
* spräckt statsbudget pga de stora kostnaderna för de s.k. flyktingbarnen
* längre köer på vårdinrättningar, eftersom vården är gratis för de s.k. flyktingbarnen
* torpederad rättsstat
* att lögn blir ett vägvinnande koncept för att få svenskt medborgarskap
* signalpolitik, som i framtiden lockar hit identitetslösa s.k. flyktingbarn från avlägsna kulturer.

Nu har jag och fosterlandet en from förhoppning att inte Centerpartiet bifaller denna lagrådsremiss från regeringen.