onsdag, november 15, 2017

Statens "eviga" ansvar för hamnen vid Borghamn, Vadstena - Damberg svarar!

Staten, Kong Maj:t, åtog sig år 1842 (den 17 oktober) ett underhållsansvar "för all framtid" när man köpte hamnen, och byggnader i anslutning, av "Götha Canal Bolag".

Statens åtagande har sedan länge fullföljts av Domänverket och numera Sveaskog.

Nu avser Sveaskog att sälja hamnen.

Tre Vadstenabor, aktiva i Vadstenacentern, har ställt berättigade frågor till Sveaskog hur statens ansvar kommer att uppfyllas efter försäljning.

Jag menar att deras fråga är mycket relevant och har för egen del ställt den vidare till ansvarigt statsråd i regeringen, Mikael Damberg.

Hans svar har nu kommit, det är kort och det är intressant! (Se nedan).

Statsrådet utgår ifrån att Sveaskog ser över de avtal som gäller hamnen, bedömer om de fortfarande gäller och i så fall säkerställer att de fortsatt efterlevs alternativt förs över till en lämplig statlig aktör".

Jag och de tre Vadstenaborna, med Anders Agnemar i spetsen, gläds över den stora framgång som svaret innebär, vi välkomnar verkligen Mikael Dambergs klarspråk och vi hoppas att avtalet alltjämt gäller och ska följas av Staten, även efter en eventuell försäljning!

"Till riksdagen
Svar på fråga 2017/18:238 Sveaskogs ansvar för underhållet av hamnen i Borghamn av Staffan Danielsson (C)
Staffan Danielsson har frågat mig om jag anser att statens åtagande för underhållet av hamnen som Sveaskog äger i Borghamn fortsatt gäller. Frågan är ställd med anledning av att Sveaskog avser att sälja hamnen till en privat aktör.
Under den tid som Sveaskog ägt hamnen i Borghamn har bolaget bekostat såväl det löpande underhållet av hamnen som en omfattande renovering för tre år sedan. Jag kan därmed konstatera att Sveaskog tagit ansvar för statens historiska åtaganden för hamnen i Borghamn.
Regeringen har högt ställda förväntningar på att bolag med statligt ägande sköts föredömligt inom de ramar som lagstiftningen ger och i enlighet med ägarens långsiktiga uppdrag och mål.
När nu hamnen är föremål för avyttring har jag därför fullt förtroende för att Sveaskog ser över de avtal som gäller hamnen, bedömer ifall de historiska åtaganden som funnits fortsatt gäller i juridisk bemärkelse, och i förekommande fall säkerställer att de fortsatt efterlevs alternativt förs över till en lämplig statlig aktör.
Stockholm den 15 november 2017
Mikael Damberg"


 

Inga kommentarer: