fredag, september 22, 2017

IP - Systembolagets omdömeslöshet om gårdsbutiker för vin

Tillagt den 1 oktober: Här den slutliga interpellationen till näringsminister Mikael Damberg.


Systembolaget annonserar över hela landet för att påverka riksdagen om vingårdarnas vin ska få säljas i gårdsbutiker. VD Magdalena Gerger skriver brev till folkets företrädare i riksdagen och talar om vad de ska göra. Detta ska inte ett statligt bolag och dess ledning ägna sig åt, det är omdömeslöst och fel.
Jag interpellerar nu socialministern och regeringen om detta, och om vilka åtgärder som ska vidtas (hoppas jag) så att detta inte upprepas.

Interpellation till socialminister Annika Strandhäll

Ska Systembolaget krossa små gårdsbutiker
Frågan om även Sverige, som Finland och hela Europa, ska ge möjlighet för några vingårdar och hantverksölproducenter att sälja sina produkter i gårdsbutiker borde vara självklar i ett liberalt land som Sverige. Tyvärr är så inte fallet idag.
Några av de berörda små företagarna skriver mycket sansat i tidningen Land Lantbruk:
”Vi är för Systembolaget och anser att det har en viktig uppgift, och vill gärna fortsätta att sälja våra produkter där. Gårdsförsäljning är ett komplement i liten skala men viktigt för vår utveckling (50 vingårdar), även för att marknadsföra oss internationellt.
Vårt grannland Finland har haft gårdsförsäljning av fruktviner i många år, samtidigt som landet har ett detaljhandelsmonopol. Man kommer nu även att utvidga gårdsförsäljningen till hantverksöl.
Vi kan som små producenter bara se på när stora kvantiteter alkohol förs in i Sverige bakvägen genom gränshandel medan vi själva inte får sälja ens marginella kvantiteter från våra gårdar. Vi begär ingen särbehandling, bara schyst behandling.”
Jag anser att det borde vara självklart att Sverige skulle tillåta gårdsförsäljning som t ex Finland. Motståndarna till detta är livrädda för EU och tror att det skulle hota Systembolaget, vilket det uppenbarligen inte gör i Finland. Sverige borde snarast agera och skulle EU, mot förmodan, ta upp frågan så får en dialog ske då.
Denna viktiga fråga diskuteras nu bland medborgarna och bland folkets företrädare i riksdagen.
Systembolaget är ett statligt bolag som ska fullgöra sin uppgift efter vad deras ägare, staten, uppdrar till dem att göra. De ska, enligt min uppfattning, inte skriva sin uppdragsgivare och riksdagen eller svenska folket på näsan om hur alla dessa ska tycka om t ex frågan om gårdsförsäljning av vin och öl.
Tyvärr har Systembolaget med sin VD Magdalena Gerger i spetsen nu valt att satsa skattebetalarnas pengar i en stor propagandakampanj till svenska folket, och hon har därtill skrivit brev till alla riksdagsledamöter med uppmaning att inte tillåta gårdsförsäljning.
Hennes agerande är i strid med hur statliga bolag ska agera i samhällsdebatten, eller ej, anser jag. Skulle Systembolagets lobbying mot medborgare och politiker därtill vara förankrat i bolagets styrelse uppkommer frågan om vilket ansvar som utkrävas av dem, och om deras lämplighet för sitt uppdrag.
VD Gerger lyfter också frågan om ”alkohol ska säljas med privat vinstintresse eller med omsorg om folkhälsan”, och skriver föraktfullt att ”för några gårdsbesökare skulle vinförsäljning bli ett mervärde” men då ”sätts vinsten före folkhälsan”.
Ett statligt bolag med krav på sig att gå med vinst ska inte, enligt min uppfattning, inte förkasta och uttrycka sig nedlåtande om små hårt kämpande företag som försöker överleva genom hårt arbete och som då givetvis måste gå med vinst.
Dessutom bidrar Systembolaget själv till att leverera betydande vinster, år 2016 t ex 264 miljoner kronor. Man bidrar därtill till att fler dricker vin genom att marknadsföra billliga boxar av sötat vin.
Jag frågar mot denna bakgrund socialministern om hon anser att Systembolaget, eventuellt också dess styrelse, agerar korrekt när man bedriver lobbyarbete i en enskild sakfråga mot både medborgarna och deras företrädare?
Om statsrådet liksom jag skulle anse att man agerar helt fel och utanför sitt uppdrag, kommer då statsrådet att vidta åtgärder för att förhindra att detta upprepas?

Staffan Danielsson

Riksdagsledamot (C)

3 kommentarer:

gruelse sa...

Att Systembolaget har monopol på försäljning av alkoholhaltiga drycker till konsument i Sverige är kodifierat i det med EU-länderna framförhandlade svenska EU-medlemskapet, och som ytterst vilar på ett mandat från den svenska befolkningen via folkomröstningsresultatet 1994-11-13.

Bakgrund:
Folkomröstningar i Sverige är rådgivande. Men i broschyren ”Inför folkomröstningen 13 november –94”, RSV 752 utgåva 1. Utgiven av Riksskatteverket i oktober 1994, står det:

”En absolut förutsättning för att Sverige ska delta i det europeiska samarbetet genom medlemskap i EU är dock är att det blir ett ja i folkomröstningen den 13 november. Detta är alla riksdagspartier överens om.

Det är din röst som avgör om Sverige ska bli medlem i EU eller ej!”

Folkomröstningen 1994 hade de facto bindande karaktär, ty det blev svenska folket som bestämde huruvida vi skulle gå med i EU eller ej.

Det beslutsunderlag som svenska folket hade vid omröstningen var ett förhandlingsavtal mellan Sverige och de övriga medlemsländerna i EU. I förhandlingsavtalet hade Sverige fått vissa undantag (”svenska särdrag”) inskrivna. Dessa var bl.a.:

* Allemansrätten
* Svenskarnas rätt att jaga
* Snus får säljas i Sverige
* Kollektivavtalen
* Offentlighetsprincipen
* Systembolaget blir kvar som ensamförsäljare av alkohol till allmänheten.

Det var sagda förhandlingsavtal, inklusive de svenska särdragen, som svenskarna tog ställningen till 13 november 1994, och röstade ja till. EU-medlemskapet kodifierades enligt detta förhandlingsavtal, som stipulerar att Systembolaget ska ha monopol på butiksförsäljning av alkohol (över en viss procentstyrka) till allmänheten.

Sveriges EU-medlemskap på ett mandat från det svenska folket 1994. Mig veterligt gäller förhandlingsavtalet från 1994 med avseende på de ”svenska särdragen” fortfarande. Det svenska nuvarande EU-medlemskapet är förbundet med Systembolaget, och dess monopolställning.

Ska Systembolagets monopolställning upplöses till fördel för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, vilket åsidosätter grunderna för det nuvarande svenska EU-medlemskapet, så bör frågan gå tillbaka till det svenska folket, och en ny svensk folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet utlysas. Alltså en SWEXIT-omröstning! I beslutsunderlaget i denna folkomröstning bör då punkten ”Systembolaget blir kvar som ensamförsäljare av alkohol till allmänheten” utgå.

Anonym sa...

Och det samtidigt som danska läkare avundas svensk alkoholpolitik? Ni är totalt vrickade i centern.Den ene stollen värre än den andre.Det kan inte vara en mänsklig rättighet att få supa ihjäl sig för med ökad tillgänglighet ökar konsumtion och skador.När tänker centern ta samhällsansvar??

gruelse sa...


Rättelse till min kommentar september 23:

"Sveriges EU-medlemskap [vilar] på ett mandat från det svenska folket 1994."

Jag kan tycka att det skulle vara pittoreskt med gårdsförsäljning av öl, men det hör inte hit, utan frågan är mycket, mycket större än så. Det handlar om viktiga principer för nationen Sverige, och det är ytterst viktigt att svenska normalbegåvade politiker inte slirar på frågan, utan håller benhårt på de svenska särdragen visavi EU.

Ur en levande landsbygds- och svenskt jordbruksperspektiv bör vi istället samfällt befrämja svensk inhemsk livsmedelsproduktion och inte förlita oss på näringsfattig, antibiotikaberikad, falsktmärkt livsmedelsimport från den kontinentaleuropeiska jordbrukskolchosen EU.