onsdag, mars 15, 2017

Visst är PUT, och fri invandring, bäst!

(OBS; Detta skrevs ca november 2015, men publiceras på min blogg först nu, när jag just upptäckte att det inte publicerats då)


Flyktingströmmen till EU ökar, och därmed också till Sverige eftersom Sverige ger asyl åt ca 20 % av alla som får asyl i hela EU, och till ca 40 % av de ensamkommande under 18 år. Det är extremt höga andelar med tanke på att Sveriges befolkning utgör bara 2 % av hela EUs.

Kostnaderna för att ordna bostäder och mottagande åt de asylsökande ökar kraftigt och närmar sig försvarsbudgeten och vårt u-landsbistånd i storlek, över 30 miljarder per år på väg mot 40. Enbart mottagandet av de beräknade 8.000 ensamkommande pojkarna (av 20.000 till hela EU) beräknas kosta 8 miljarder.

Klara Sverige att uthålligt ge asyl åt en så stor andel av de som flyr till EU utan att riskera att "gå in i väggen", dvs klara mottagning, boende, integration och få i arbete allt sämre? Jag tror inte det, med dagens växande flyktingströmmar. Skulle detta hända riskerar opinionen att svänga och Sveriges regler att ändras i mycket restriktiv riktning.

Varför väljer så oproportionerligt många att söka asyl i just Sverige? Naturligtvis spelar det roll att vi är ett av världens rikaste länder med goda trygghetssystem och att vår generösa migrationspolitik gör att många har släkt och vänner här. Men det beror också i betydande grad på att Sverige har de mest generösa regelverken när man söker asyl, bl a genom migrationsverkets beslut att alla som flyr från Syrien och Eritrea ska erhålla Permanenta Uppehållstillstånd (PUT).

Eftersom det i realiteten är Miljöpartiets extremt liberala (relativt övriga EU-länder) politik som både alliansen och nu Socialdemokraterna anslutit sig till står en förkrossande majoritet i Sveriges riksdag bakom PUT. Dock har 3 av alliansens partier med dödsförakt nu öppnat för att återgå till den princip som övriga EU-länder tillämpar genom att först ge asylsökande Tillfälliga Uppehållstillstånd ( TUT) vilka sedan kan leda till PUT och medborgarskap.

"Vi gör detta för att integration och få arbete ska fungera bättre, inte för att minska flyktingströmmen till Sverige", bedyrar de 3 partierna. Det stämmer tyvärr inte, det handlar säkert om både och där signalpolitiken gentemot omvärlden är en viktig del. Debattklimatet i Sverige är dock fortfarande sådant att självbevarelsedriften tvingar fram orddraperier.

Mot de 3 partiernas försöksballonger har Miljöpartiet starkt reagerat liksom regeringskollegan Socialdemokraterna med fullt stöd också av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Det finns också en intern opposition inom främst Fp och M mot de nya tongångarna.

Jag föreslog redan för 3 år sedan på DN debatt att Sverige borde tillämpa samma principer för att bestämma ålder på ensamkommande under 18 år som övriga EU-länder, eftersom Sveriges mycket mer generösa bedömningar är väl kända i omvärlden och delvis förklarar att så extremt många söker sig till just Sverige. Så har dock inte skett, istället reagerar läkare och andra mot att inte tro de asylsökande på deras ord, typ, och menar att åldersbedömningar är osäkra och måste ha mycket stora säkerhetsmarginaler. Och alltfler ensamkommande, varav en del säkert betydligt över 18 år, väljer att ta sig till avlägsna Sverige.

Jag argumenterar också för att förutsättningen för att uthålligt kunna trygga en fortsatt generös svensk asylpolitik i EU-tät är att närma Sveriges asylregler till övriga EU-länders så att de mycket höga andelar av asylsökande till EU som söker sig till Sverige minskar. Alternativet, att Sverige riskerar att gå in i väggen, kan enligt min mening ge en betydligt mer restriktiv politik på sikt. Ansvaret för det åvilar i så fall de partier som bara vill gasa, aldrig bromsa, och som ser sig själva som öppenhetens och godhetens garanter.

Jag har därför motionerat till Centerpartiets stämmor i den riktningen, att Sveriges asylregelverk behöver anpassas i EU-riktning vad gäller bl a PUT och åldersbestämning. Distriktsstämman i Östergötland i april biföll med stark majoritet mina förslag.

Debatten om PUT har likheter med debatten om fri invandring, som var aktuell för några år sedan. Är inte öppna gränser och fri invandring, och PUT för de som söker asyl, bäst för de på flykt och som är extremt fattiga? Jovisst!

Men med dagens väldiga flyktingströmmar, och med de enorma klyftorna i dagens värld, kan inte ett enskilt land ensamt öppna sina gränser, eftersom miljoner människor genast skulle köa för att få komma in, med oöverblickbara följder för arbetsmarknad och trygghetssystem.

Kan Sverige då som enda land ha betydligt mer generösa asylregler vad avser PUT, anhöriginvandring och åldersbestämning? Jo, uppenbarligen, så är ju läget idag. Dock ökar påfrestningarna och utmaningarna när så stor andel av de asylsökande till EU väljer att ta sig till Sverige. Jag är ärligt starkt oroad för att Sverige riskerar att "gå in i väggen". Det skulle inte gagna vare sig land eller asylsökande.

Därför bör Sverige, för att slå vakt om en fortsatt generös asylpolitik i EU-tät, paradoxalt nog anpassa några asylregler, där Sverige ligger långt före, i EU-riktning.

Staffan Danielsson
F.d riksdagsledamot, samhällsdebattör (C)Inga kommentarer: