fredag, augusti 02, 2013

Hotet från Ryssland...

Jag försöker att vara en öppen och transparent politiker, och uppskattar sociala medier. Jag för en löpande dialog med t ex olika anonyma och nonyma bloggar som diskuterar försvarsfrågor, och försöker ge min och Centerpartiets uppfattning i aktuella frågor.

Trots att jag tycker mig ha besvarat många frågor finns en förväntan om fler svar.

Därför detta blogginlägg.

Jag tycker att försvarsberedningen färska rapport var bra, med en realistisk bild av försvar och säkerhet i världen med särskilt fokus på Norden och Ryssland. Vi gjorde bl a konstaterandet att Rysslands försvar är på väg uppåt efter den stora nedgång som skedde efter Sovjetunionens fall på 1990-talet. Vi skrev också helt korrekt att övningsverksamheten är mindre, en bedömning som då torde varit den vanliga i länder utanför Ryssland.

Sedan dess har Ryssland och Putin sökt att visa musklerna genom att använda de försvarsresurser som vi ju vet finns till en plötsligt stor övning i Östra Ryssland med 160.000 soldater berörda. ( dvs kanske 15-20 % av totalen).

Försvarsbloggarna har snabbt uppmärksammat detta i olika inlägg, t ex Wiseman och Skipper.

Även en del tidningsledare har gjort det, t ex NWT.

Ett tema är naturligtvis oro för vart Ryssland är på väg med sin växande militära styrka. Ett annat är att man raljerar med försvarsberedningens rapport som hade "otroligt fel rörande Rysslands förmåga att genomföra större övningar" (Skipper) och "försvarsberedningens rapport, som kom så sent som i förra månaden, kan man därför lika gärna slänga i papperskorgen. Den är resultatet inte av skarpa analyser utan av politiskt önsketänkande och kompromissande.." (NWT).

Jag får nu frågor om vilka slutsatser som jag och Centerpartiet dragit av den ryska storövningen, liksom av den ryska flygövningen under påsken på internationellt vatten över Östersjön.

Först, jag står naturligtvis fullt ut bakom analyserna och bedömningarna i försvarsberedningens färska rapport.

För det andra, nu ska försvarsberedningen utifrån rapporten, och tillkommande relevanta omvärldsfakta, överväga försvarets framtida inriktning och storlek.

För det tredje, naturligtvis fortsätter regering och riksdag och försvarsmakt att följa omvärlden och vad som händer, t ex om det finns anledning att omvärdera Rysslands militära styrka och inriktning. Att övningarna länge varit mer begränsade är ju ett faktum och jag tycker att kritiken enligt ovan mot försvarsberedningen är överdriven och att rapporten är bra. Likaså är det väl känt vilken numerär Ryssland har i sitt försvar, och vilken upp- eller återrustning som nu är på gång.

Den genomförda storövningen, liksom även återgången till flygövningar enligt mönster från tidigare, behöver naturligtvis följas och utvärderas, vilket försvaret gör löpande. Jag är nyfiken på hur övningen genomfördes och vad den de facto innebär i ökad rörlighet och förmåga jämfört med tidigare.

Ryssland är ett väldigt land och en militär stormakt i kraft av detta och genom sitt försvar, där det faktum att man tillsammans med USA är de två stora kärnvapennationerna väger allra tyngst.

För Sveriges del är Ryssland ett land i vår närhet som vi tidigare för flera 100 år sedan ofta var i krig med, och som bl a bemäktigade sig Finland. Även under kommunismens diktatur och under andra världskriget och det kalla kriget var dåvarande Sovjetunionen ett reellt hot.

Idag är Ryssland inte någon kommunistdiktatur utan mer åt demokratihållet, även om det som bekant finns stora brister i olika avseenden. Sverige måste naturligtvis fortsätta att uppmärksamt följa Rysslands både politiska och militära utveckling, vilket  t ex analyseras ingående i Försvarsberedningens rapport. Vi ska samtidigt göra allt vi kan för att stödja en rysk utveckling i rätt riktning och vinnlägga oss om ökad handel och samarbete i olika avseenden.

Jag har i ett färskt blogginlägg resonerat kring aktuella försvarsfrågor och även försvarsbudgetens storlek samt om Sveriges militära samarbeten med andra goda demokratier, vilket tillsammans med det egna försvaret också är en mycket viktig faktor för vårt lands säkerhet.

 

31 kommentarer:

Wiseman sa...

Bra Staffan!

Jag uppkattar att du är öppen och deltar i debatten till skillnad från framförallt de moderata försvarspolitikerna.

Jag håller inte helt med dig i allt du skriver som säkert förstår, även om jag som jag tidigare skrivit tycker att Försvarsberedningens rapport var bra – och i Rysslandsdelen med undantag av just prognosen avseende förmåga att genomföra stora övningar. Det är en så pass allvarlig faktor att det blir graverande. Förmågan att på så kort tid förflytta så enorma mängder personal och materiel är anmärkningsvärd och en dimensionerande faktor för hur vår egen försvars- och säkerhetspolitik måste utformas.

Du skriver: "Likaså är det väl känt vilken numerär Ryssland har i sitt försvar, och vilken upp- eller återrustning som nu är på gång."

Är det verkligen så känt? Det undrar jag verkligen. Vi har under år matats med att det handlar om ökningar från mycket låga till låga nivåer, beroende på sagespersonen. Samma sagespersoner vill aldrig tala om vilken nivå eller förmåga som nu är gällande eller om några år och det är ju det som måste vara grunden för hur vi utformar vårt försvar.

Du har utan tvivel läst mina inlägg där jag ifrågasätter Cecilia Widegrens upprepade uttalanden om låg nivå – och hon har ju som hon själv brukar påpeka varit i Ryssland inte mindre än tre ggr det senaste året. Om det inte skulle räcka så kan jag med varm hand rekommendera förre försvarsministern Sten Tolgfors blogg och de uppgifter som han där listar om den ryska militära utvecklingen.

Var vill jag då komma med det här? Jo, Försvarsberedningen stora svaghet är just kompromisserna om hur omvärlden ser ut och ska se ut. Här har vi Moderaterna för vilka det inte är en acceptabel världsbild att Ryssland har den militära förmågan det har idag. Finanserna räcker ju helt enkelt inte för annat än en "låg nivå".


Jag instämmer i att vi ska göra vårt yttersta för att påverka den ryska utvecklingen åt rätt håll, men samtidigt måste vi ta höjd för att det inte går och det är där det brister idag. Retoriken kring hur vi ska få Ryssland att gå åt rätt håll har varit densamma under hela 00-talet, men likväl har trenden fortsatt åt ett och samma håll och i ökande takt.

Vad gäller flygövningen så diskuteras den ofta som en enskild händelse, vilket är ett kraftigt felgrepp och här blir tyvärr den öppna debatten hämmad.

Vad vi kan konstatera från de senaste 4 åren sedan inriktiningspropositionen är att vi stått på ungefär samma plats och stampat hela tiden i försvarspolitiken, medan trenden i vårt närområde tagit en mycket olycksalig vändning.

Det är av de anledningarna jag fortsatt förväntar mig öppna ställningstaganden från dig (tack för det) som från dina kollegor och framförallt försvarsministern.

Unknown sa...

Viktigt med dialog!
Frösvarsberedningen konstaterade i sin rapport vilket övningsmönster Ryssland under ett antal år hade haft. Jag tror att en liknande rapport från EU-eller Natoländer hade haft liknande formuleringar,eller menar du att just vår rapport skiljer sig åt från bedömningarna om detta innnan den nya storövningen?
Nu har en övning med stora volymer överraskande genomförts, vilket är ett nytt faktum som behöver analyseras. Fungerade övningen mycket bra eller finns alltjämt brister i att använda det materiel och de soldater som finns tillgängliga, vilket framkom t ex vid Georgienkriget.
Vilken storlek och vilket innehåll Rysslands försvar har anser jag är väl känt av dem som gör sådana analyser. Vi försvarspolitiker följer dem naturligtvis också.

Anonym sa...

Bra Staffan.

Men varför så svårt att erkänna att vi i en framtida kris (som förhoppningsvis aldrig kommer) står helt utan att hjälp från NATO och Finland.
Detta måste vara det första steget i analysen hur uppbyggnaden av Totalförsvar 2.0 bäst sker efter att vi nu äntligen lämnat långtbortistan-doktrinen.

/Ebba Sjögren

Anonym sa...

Staffan, du ska ha beröm för att du tar debatten.
Men, i din kommentar där du svarar Wiseman så ställs återigen Försvarsberedningens slutsatser angående Rysslands kapacitet i skamvrån.
Du skriver i din kommentar att "vilken storlek och vilket innehåll Rysslands försvar har anser jag är väl känt....", men, hur kan det då komma sig att Ni inte tog med dessa delar i rapporten, utan istället så skrev ni ner vad de kan åstadkomma, tex angående övningsverksamhet?
Och sen, hur kan det då vara "väl känt" då Ni hela tiden pratar om "låga nivåer" och "mycket låga nivåer", och sen då det blir mothugg så ska det jämföras med Sovjetunionen.
Någonstans måste Ni rannsaka er själv, antingen har Ni gjort en felbedömning eller så har Ni velat mörka de siffror som nu kommit i dager? Vilket är det? Man kan inte prata om "låga nivåer" och samtidigt säga att "vi vet om vad de har och kan och övningen visste vi kunde innehålla denna numerär".
Så, vad är det, gjorde Ni en felbedömning eller mörkade Ni Ryssland kapacitet?

Yngve Sunesson sa...

Bra Staffan att du inte ansluter dig till alarmisterna som vill rida på rysskräcken från 1800-talet och 1950-talet utan analyserar verkligheten utifrån dagens realiteter.

Anonym sa...

Staffan,

Du vet mycket väl att försvarsberedningens rapport och särskilt avsnitten om Ryssland inte är en nykter analys utan en politisk kompromiss som redan har blivit synad.
Som medlem i försvarsutskottet och deltagare i försvarsberedningen har du ett enormt stort ansvar för Sverige och dess medborgares säkerhet.
Om något händer militärt i framtiden, låt säga inom tio år som får tråkiga konsekvenser för oss så kommer inte du och dina kollegor i utskottet och beredningen undan personligt ansvar. Det går inte att gömma sig bakom partipolitik eller dåliga analyser, ansvar kommer då utkrävas av de personerna som bidragit till att vi sitter där vi sitter med vårt försvar. Du är en av dem.

/Arg Medborgare

Unknown sa...

anonym: hur vet du att Sverige alltså inte kommer att få hjälp från Finland eller Nato..? Det Fogh Rasmussen sa var att det inte är automatiskt garanterat, vilket är något helt annat.
Anonym/arg medborgare: Jag delar alltså inte din uppfattning att beredningens rapport inte är någon nykter analys. Det är en bra analys som 6 partier helt kunnat ställa sig bakom, vilket jag anser vara en styrka.

Anonym sa...

Staffan,

Just det, 6 partier kunnat ställa sig bakom på grund av kompromisser. Kompromisser leder aldrig till en bra analys utan bara en redig soppa. Onyktert!

/Arg medborgare

jan-olov sa...

Det är bra Staffan och instämmer med wisemans kommentarer.

Du nämner inte att övningen är större än någon annan övning under kalla kriget och iscensattes under 48h.Under kalla kriget hade vi ett invasionsförsvar. Idag står vi här med en halvtom försvarsmakt personal och materiel och en åldrande materielstock med en uthållighet som är vadå Staffan idag?

Det är den jämförelse idag 2013 ni måste dra omedelbara slutsatser på som kräver omedelbara åtgärder.

Återigen blanda inte ihop hot och kapacitet/förmåga.

Vi klarare inte att att upprusta och återta när ett hot växer till.

Det är som att beställa brandbilar när brandlarmet går-det funkar inte!

Du har fått ett antal mail av mig liksom dina kollegor i försvarsberedningen,försvarsutskottet,försvarsministern,fml vissa ledarskribenter mfl.
Läs dem ty det är inte bara den enda förändringen som skett Milo öst övningen.
Igår kom ju nyheten att Ryssland förstärker luftlandsätttningstrupperna med tre air assault brigader!,utökar antalet kryssningsmisssiler med 30ggr! till år 2020,sätter upp ett nytt joint kommando direkt under försvarsministern osv osv

Dessutom preciserades antalet krigsplacerade soldater igår
"The current strength of the Russian military is estimated at 1,040,000 personnel in active service and 2,035,000 in reserve"

vilket absolut INTE framgår av försvarsberedningens rapport av det enkla skälet att det skett/beskrivits efter försvarsberedningens rapport.

Så försök inte beskriva att du och andra i försvarsberedningen har koll på kapacitets/förmågeutvecklingen och övningsutvecklingen omfattning/profil ty det har ni definitivt inte vilket du väl illustrerar med inlägget.

Jag rekommenderar er i försvarsberedningen att nu knyta representant ur MUST,FRA,FOI och oberoende expertis utan politisk agenda med stor integritet och sakkunskap om rysk försvarspolitik och rysk försvarsförmåga.
Ni bör inleda arbetet med en delta analys på förändringarna och han en handlingsberedskap och arbtesform som klarar att hantera de kommande förändringarna som kommer under hösten från Ryssland -var så j.. säker.

Tack för att du tog dig tiden att svara oss

mvh jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

Magnus sa...

Hej Staffan!
Bra att du utvecklar din syn vilket kan bredda debatten och därmed kunskapen.
En tanke dock. Du skrev att det är väl känt med numerär och pågående projekt. Ja, vi vet väl alla att bara styrkorna i Kalingrads oblast inklusive Östersjömarinen överstiger Sveriges samlade förbandsmassa.
Det viktiga är kanske inte detta utan vilken förmåga som finns i de väpnade styrkorna. Vad är t.ex effekten av att ryska stridsmedel kan verka från fredsgruppering i Kaliningrads oblast direkt mot Sverige? Kan det påverka våra handlingsmöjligheter? Hur kan vi påverkas av att tunga bombflygplan ändras för att bära konventionella kryssningsrobotar i stället för kärnvapen? Hur kan vårt luftförsvar påverka detta?
Jag tror inte riktigt försvarsberedningen samt många försvarspolitiker är i hamn i sådana konsekvensfrågor.
Mvh
Magnus

Anonym sa...

Att sex partier kompromissade fram rapporten är tydligen bra. Men samtidigt tvekade alliansen inte för att ändra försvarets personalförsörjning med en eller två rösters övervikt.

Breda uppgörelser när det passar?

Unknown sa...

Rent krasst är det så att Sverige idag i princip är försvarslöst. Det finns tillräckligt med kontrollerbara fakta som stödjer detta. Varför händer så lite? Är vi "Det sovande folket"? Har vi låtit oss luras så in i bänken? Bryr vi oss vekligen inte? Vi kanske rentav har det försvar och de politiker vi förtjänar.

Unknown sa...

Rent krasst är det så att Sverige idag i princip är försvarslöst. Det finns tillräckligt med kontrollerbara fakta som stödjer detta. Varför händer så lite? Är vi "Det sovande folket"? Har vi låtit oss luras så in i bänken? Bryr vi oss vekligen inte? Vi kanske rentav har det försvar och de politiker vi förtjänar.

Skipper sa...

Staffan. Jag ska inleda med att instämma med många övriga i det att det är glädjande att du kliver fram och kommenterar den senaste tiden utveckling i Ryssland som tyvärr ingen annanav de som borde göra det har gjort.

Du har för övrigt alltid tagit debatten vilket du ska ha all respekt för. Men jag noterar samtidigt ett uns av irritation då er politik blir ifrågasatt?

Samma sak när du hävdar att det raljeras över försvarsberedningens rapport när man kallt kan konstatera att er bedömning rörande rysk övningsverksamhet visade sig vara helt felaktig. Är det verkligen raljant att konstatera fakta? I övrigt har jag inte haft några större synpunkter på er rapport förutom att det känns som en kompromiss där samsyn och underskrifterna känns som den primära målsättningen. Ni har för övrigt också underskattat samarbetet mellan Kina och Ryssland vilket jag avhandlat i det inlägg du länkar till.

Trots att du tar rabatten så upplever jag en viss irritation från din sida när er politik synas i sömmarna. Själv anser jag det vara ett sundhetstecken och ett tecken på engagemang från era väljares sida, något som inte var möjligt på samma sätt innan internet blev var mans källa för information.

Jag vill tro att beredningens slutliga rapport och rekommendationer kommer att spegla det faktiska behovet och utvecklingen i närområdet. Tyvärr är jag av tidigare erfarenhet skeptisk innan motsatsen bevisats.

Fortsätt vara delaktig i debatten, det vinner du på i längden!

Med vänlig hälsning / Skipper

Unknown sa...

Arg anoonym medborgare. Hela den politiska demokratin bygger på tron att kompromisser kan föra utvecklingen framåt.

Anonym. Jag vet att S ständigt hävdar att försvarets inriktningsbeslut 2009 togs i strid. Min bild är att beslutet helt byggde på en samsyn i försvarsberedningen, att S hade svåra inre problem denna mandatperiod med flera olika okoordinerade maktcentra i försvarsfrågor, att s i fråga om personalförsörjningen förde fram kanske någon mönstringsplikt eller så men var med på frivilligheten därefter eller efter de första 3 månaderna.
Peter: Sverige är naturligtvis inte försvarslöst och vår säkerhet beror utöver på en god diplomati osv på att vi har ett rimligt starkt försvar samt att vi samarbetar militärt med andra goda demokratier i vår omvärld, vilket noga bör analyseras.
Skipper: Försvarsberedningens rapport är på över 100 sidor och analyserar väl, menar jag, omvärlden mm. Det är möjligt att vi, och andra länder, borde förutsett den ryska övningen, rapporten är naturligtvis inte perfekt eller felfri. Jag tror den kom oväntat för många bedömare och jag är som sagt nyfiken på en analys av hur den genomfördes och vad den indikerar om den ryska försvarsförmågan relativt bedömningen före storövningen.

joners sa...

Men Staffan, vilken dryg ton du har i svaret till skipper, nu kan ju han försvara sig själv men,
du måste väl kunna ta kritik utan att svara som en arg tonårig.

En sak är då ganska klar med denna övning från ryskt håll, Sverige skulle aldrig kunna smidigt flytta hela försvarsmakten på samma sätt som ryssen gjort nu. Även om det bara var hälften som kom fram så har de visat på, en grym logistikedja.

Unknown sa...

Det är verkligen inte min mening att ha någon dryg ton, jag för en löpande dialog.
Och nog får jag, och andra försvarspolitiker tåla en del kritik också..., men jag ska inte uttala mig om någon ton där!

joners sa...

Varför skall man alltid tala om rysskräck och alarmister. Utgör Ryssland något hot ? Nej
kommer ryssen invaderar oss ? Nej

men den sista idioten är inte född så det kan vara nyttigt med att bygga upp ett försvar som är krigsavhållande så som ett försvar ska vara.

Bra att ha en försäkring även om de aldrig händer något.

joners sa...

Jag var nog lite snabb att döma dig.
Även om du svara med en dryg ton så är det som du säger, ni politiker får ta en hel del, du möts av en värre ton.
Jag är nog lite färgad av min misstro mot politiker. De har reda sagts förut men du skall ha en applåd för att du kliver in i debatten då de har varit ganska tyst tidigare.

Anonym sa...

@ Herr Danielsson.

"Först, jag står naturligtvis fullt ut bakom analyserna och bedömningarna i försvarsberedningens färska rapport."

Här är några analyser och svar angående rapporten av dina kollegor i beredningen.
Vilka/vilken stödjer du?

"Pendeln har svängt tillbaka..."

"Nu får vi börja om med ett nytt försvarstänk..."

"Det här betyder att vi går tillbaka till att satsa på ett försvar av landet, i landet.."

"Först ett försvar här hemma och när/om vi har resurser så kan vi börja fundera på internationella insatser..."

"Vi håller fast vid det inslagna spåret..."

"Detta är ett avgörande vägval och betyder slutet på det inslagna spåret av att landet bäst försvaras någon annan stans..."

Du känner säkert igen dem och vem som sade vad och dessutom hela texterna.

Om det är så som du säger att beredningen hade relevant information om den Ryska krigsmaktens förmågor och kapacitet?
Hur förklarar du då de uttalande som fru Widegren och fru Enström m.fl. gjorde efter rapportens offentliggörande?
Det var hela tiden tal om "låg nivå" och "lång" tid till dess att vi kunde påräkna några större/komplexa övningar.
Ska jag tolka det som att "lång" tid är sex veckor eller att ni totalt missbedömde de fakta ni hade?

Hoppas det inte blev för många frågor på en gång.(jag har som du vet en hel del till)

Teaterdirektören.

P.S. Hur uppfattade du folkpartiets avvikande mening i "rysslandsfrågan" jämfört med er andra? På vilka punkter tycker du att det skilde sig?

Anonym sa...

Staffan,

Jag tycker du är pinsam. Du och dina alliansbröder har lyckats förstöra försvaret - vi är i praktiken totalt försvarslösa - och du "försvarar" Er patetiska rapport om Ryssland där en mening återkommer om och om igen "från en låg nivå". "Från en låg nivå" - men Ryssland är inte där längre och vi har knappt en "låg nivå" själva... Du har bidragit till denna misär och du kommer inte att vara kvar i riksdagen efter 2014. Jag har släkt i Ångermanland och de tänker inte rösta på centern i nästa val även fast de är (var) centerpartistiska lokalpolitiker. Folk är inte dumma, se ser ju vad ni har gjort och då på alla fronter. De försvarspolitiker vi har idag är nog de mest inkompetenta försvarspolitiker vi har haft i Sveriges långa historia. Ni borde skämmas!

Wiseman sa...

Staffan,

Jämför jag med t ex det polska östeuropacentrumets rapport som kom ungefär samtidigt så talar man i denna mer om förmågor hos de ryska väpnade styrkorna, medan försvarsberedningen i högre grad skriver om organisationen och i sin förmågebeskrivning stannar när man nått perioden för Georgienkriget. Den polska rapporten tar bland annat upp just förmågan att ur fredsgruppering mycket snabbt dra igång joint-operationer på annan plats på en nivå minst motsvarande den numerär som sågs under Georgienkriget – utan synliga föregående förberedelser. Det var något av vad vi såg under sommaren. Det är också en utveckling som även tagits upp i en tidigare finsk rapport. Vidare konstaterar jag att den polska rapporten, som ju kom ungefär samtidigt, även tar upp utvecklingen under våren 2013 vilken i högsta grad lett fram till vad vi såg under sommaren. Det gör inte försvarsberedningens rapport. Överhuvudtaget upplever jag beredningens rapport som något fattig avseende Ryssland och rysk förmåga i spannet 2008-2015. Kanske för att det i för hög grad skulle påverka nuvarande regerings politik?

Efter att allmänheten under de senaste åren av företrädesvis Moderaterna blivit itutade att det är en ökning från låg nivå så kopplar man ihop det med att det även just nu är en låg nivå. Att så är fallet har det inte rått några tvivel om under det gångna året då man i flera tidningar läst journalister som skrivit om ”låga nivåer” i presensform.

Försvarsdebatten skulle tjäna på en ökad tydlighet från er försvarspolitiker avseende nuvarande och kommande förmåga.

Mattias sa...

Tack Internet för att vi får läsa detta.. så avslöjande.

Det primära jag tycker man ska fråga sig är varför man har politiserat själva omvärldsanalysen...., för mig känns det så barockt att med politisk ideologi och unket vardags-kompromissande komma fram till "fakta" för att med detta som underlag fatta informerade beslut.. Ett sådant underlag saknar ju som alla förstår all trovärdighet och logisk möjlighet att fungera som bas för informerade beslut. Det har noll och intet värde.. Men i Sverige går det tydligen jättebra att ha det som grund för rikets säkerhetspolitik. Makabert. Lekstuga.

Sedan kan man ju undra varför politiker på riksnivå inte har en passande kompetens för sin roll, då de i princip blir intellektuellt nedskjutna av "vem som helst" om de öppnar munnen. Så andra frågan jag ställer mig är, är det verkligen amatörernas afton vi ska ha i riksdagen 2013? Kanske ska vi delegera mer år expertmyndigheter, eller ska vi börja uppvärdera faktisk sakkompetens?

Unknown sa...

Staffan Danielsson....Jag skrev tidigare att vi i princip är försvarslösa. Såvitt jag kan bedöma har vi 4 div,JAS med icke komplett beväpning och en anorektisk basorganisation. Dessutom osäkert om det finns piloter till samtliga flygplan. Armén har 3 kompanier strv 122 och inget artilleri. Flottan har 7 korvetter, varav 5st ej är slutlevererade, dessutom saknas lv-robot på dessa. Hela vår 270 mil långa kust är i princip oförsvarad. Det enda som är värre än ni politiker som försöker bagatellisera detta, är väl möjligen att vanligt folk ej verkar vara medvetna om att Sverige numera inte klarar av att ansvara för den egna territoriella säkerheten.

Anonym sa...

Nu svartmålar du!

Vi har ju faktiskt världens största militära genderorganisation i vårt högkvarter!
Det du.

Unknown sa...

Jaa,,,det gäller ju att prioritera bland förmågor ; ). För egen del tänker jag inte låta mig luras igen av Alliansens politik. Riksdagens mest försvarsvänliga parti får min röst 2014.

Anonym sa...

Varför skulle Ryssland anfalla Sverige? Vad kan de vinna på det?

Varför skulle Ryssland riskera ett tredje VK genom att anfalla NATO? Är Putin sinnessjuk?

Ja, man ska ha en försäkring. MEN man måste se till premien och avväga det mot risken att det som försäkringen skyddar mot faktiskt inträffar. Jag kan erbjuda er som är intresserade en UFO-försäkring, ger upp till 2 Mkr i ersättning om ni blir kidnappade av utomjordingar(ersättningens storlek beror på hur länge ni hålls fångna). Nu för endast 10 kkr/mån!

Anonym sa...

@ StUlfsten:

George Bush den yngre gick på val på en isolationistisk politik innan han blev president 2001. Hur många kunde förutse att USA 2 år senare skulle vara inblandade i 2 större krig? Och det är nog inte många som tycker att USA har vunnit på dem.

Men amerikanska försvarsindustrin som höll på att gå i putten efter stora nerdragningar på 90-talet har skrattat hela vägen till banken, och Bush hade nog aldrig blivit omvald utan pågående krig.

Ryssland som land har inte mycket att vinna på att invadera Sverige. Men Putin som ledare är svårare att spå i. Vem vet vad han kan hitta på om opinionssiffrorna viker och hans sponsorer i försvarsindustrin tjatar om nya storkontrakt från staten?

Ett kort "gräl" med arvfienden Sverige kan verka som en bra ide i det läget. Ryssarna är mästare på propaganda och desinformation, så de kan nog få det att verka som om de "försvarar" sig...

Anonym sa...

Bara att inse att världen numer är tillbaka i en kamp om naturresurser och total överbefolking. Detta leder naturligtvis till mer spänningar och konflikter.

Invadera Sverige eller delar av det och Finland o kanske Norge för att ha totalt herravälde över Arktis tillgångar och den farled som kommer uppstå där inom en snar framtid är av naturliga själ prio ett för Ryssarna. Total kontroll över handeln från norra Europa mot öst den vägen med Ösyersjön som ren bonus. Detta är ett inte allt för otroligt scenario inom en snar framtid. Kanske inte invasion i sig men helt klart kommer vapenskrammel och påtryckningar att öka i just detta område. Den som tror något annat får naturligtvis göra det men jag ser det som troligt tom ofrånkomligt nu när USA lämnar Europa står dörren öppen....
I en värld där race om resurser skruvas upp kan allting hända och det får man ha med i beräkningarna.

Det äro flera stater som kommer rent militärt och utmana väst alliansen och detta i ett läge när både USA och NATO inte kan hålla kontrollen längre.

Ponera något sker i sydost Asien samtidigt som Ryssland och Fin/Norge bråkar om Arktis, vad tror ni USA lägger sina resurser...inte här i alla fall!
Numer handlar det om att överleva i en överbefolkad värld och kina har redan mer eller minder damsugit Afrika allt medans EU blir svagare och inget kan göra åt detta. Nu försöker EU komma in i Afrika i gen genom sk FN mandat o dyl, vi hör det redan här i Sverige med. Man måste förstå vad det egentligen handlar om i detta globala spel som nu tränger in i ett riktigt skarpt läge då ny vuxna u länder (Indien, Kina som ex) ska tillgodose sin befolkning med västs standard. Detta tänker man uppnå med militära medel i slutändan om nödvändigt vilket det naturligtvis blir då de är allt för många och vi inte tänker backa på vår egen standard för dom. Det är konkurrens och inget annat och nu ska resurserna säkras. det är vad som sker i världen.

Anonym sa...

Minns Titanic.

Anonym sa...

Det största hotet är nog inte Ryssland, utan att svensken tappat viljan att försvara landet. Sitt eget liv vill man nog försvara, men inte så mycket mer.