fredag, augusti 19, 2011

Annie Lööf: Krafttag för ökad svensk livsmedelsproduktion!

I dagens Land Lantbruk föreslår Annie Lööf, Staffan Danielsson och Leif Walterum ett antal viktiga åtgärder för att vända den svenska livsmedelsproduktionens mångåriga minskning till en ökning. Vi visar på vad Centerpartiet drivit igenom och kämpar för i alliansen, var motståndet finns och att att vi måste bli tydligare.

Annie vill att en livsmedelsstrategisk kommitté tillsätts för att samla samhällets aktörer till gemensamma ansträngningar för att vända utvecklingen, att ett helhetsgrepp tas vad gäller den offentliga upphandlingen av mat, att Sverige ska vara pådrivande för obligatorisk ursprungsmärkning av mat samt att livsmedelsproduktionens konkurrenskraft även måste stärkas genom att contra produktiva skatter och avgifter ses över. Bl a visar vi på den av riksdagen beslutade och av moderaterna initierade kommande höjningen av jordbrukets dieselskatt på ca en halv miljard kronor.

Här artikeln i sin helhet (artikeln ej ännu utlagd på Lands hemsida):

Centerpartiet: Tillsätt en livsmedelsstrategisk kommitté

Landsbygden är en oerhörd resurs för världen och för Sverige. Trots Centerpartiets outtröttliga kamp för att skapa och bevara förutsättningar för livskraft i hela Sverige har landsbygdens befolkning minskat på grund av strukturomvandlingen i samhället.

Kampen måste därför fortsätta! Det finns många goda exempel på människor och bygder som vänt trenden och tagit till vara på de stora möjligheter som finns på landsbygden. Denna strävan måste understödjas på bred front i hela samhället.

Centerpartiet har i alliansregeringen drivit på för landsbygdens och de gröna näringarnas utveckling. Många positiva beslut har fattats om exempelvis infrastruktur som enskilda vägar och bredband, bättre förutsättningar för företagsamheten och grundläggande samhällsservice.

Ibland har vi ännu inte fått igenom våra ambitioner i dialogen med främst moderater och folkpartister och där gäller för Centerpartiet att bli bättre på att driva opinion, bli tydligare med att precisera kraven och vässa argumenten och tala om var motståndet finns. Landsbygden behöver ett starkt och pådrivande Centerparti!

En arbetsgrupp inför vår stämma i september har lagt ett antal goda förslag för en hållbar tillväxt i hela landet. Det handlar bland annat om en servicegaranti på landsbygden, sänkta skatter för småföretagen, förstärkt äganderätt och en ersättning för högt djurskydd.

Regeringen och centerdepartementen har också gjort en rad goda insatser för lantbruket som skattesänkningar, satsningen på Matlandet Sverige och regelförenklingar.

Ändå är situationen allvarlig för den svenska livsmedelsproduktionen. Produktionen minskar och Sverige är tillsammans med Norge ett av de länder som importerar mest mat i Europa, strax under 50 procent av sin konsumtion. Mjölk- och köttproduktionen viker och grisnäringen tappar katastrofalt.

Därför behövs ytterligare en rad skyndsamma åtgärder så att trenden kan brytas och vår livsmedelsproduktion – ledande vad gäller miljö- och djurvänlighet – kan börja expandera och återta förlorad mark.

En livsmedelsstrategisk kommitté bör tillsättas för att kraftsamla i detta syfte. Den ska föreslå relevanta mål för den svenska livsmedelsproduktionen och åtgärder för att samla samhällets aktörer som staten, näringen, industrin, handeln, konsumenterna och myndigheterna till gemensamma ansträngningar för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft, självfallet inom ramen för WTOs och EUs regelverk. Med tanke på den höga importandelen bör även Sveriges sårbarhet vid allvarliga störningar och kriser analyseras och åtgärdsförslag presenteras.

Kommittén bör också ta ett helhetsgrepp på den offentliga upphandlingen av mat, klara ut hur höga krav på miljö- och djuromsorg ska kunna ställas och fastställa relevanta målsättningar.

Både EU och USA ökar nu kraven på obligatorisk ursprungsmärkning av mat och Sverige bör vara pådrivande i detta arbete.

Ytterligare en viktig uppgift för kommittén bör vara att analysera livsmedelsproduktionens konkurrenskraft i ett EU-perspektiv och se över contraproduktiva skatter och avgifter. De av riksdagen beslutade och av moderaterna initierade kommande höjningarna av jordbrukets dieselskatt på nära en miljard kronor bör särskilt granskas eftersom svenskt jordbruk redan ligger i topp i EU vad gäller denna skattebelastning.


Annie Lööf, fd Johansson
Riksdagsledamot och Partiledarkandidat (C)

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot, f.d ledamot i LRFs förbundsstyrelse

Leif Walterum
Kommunalråd Skövde, f.d ledamot i LRFs förbundsstyrelse


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

sylvanas sa...

The main functions of government are to enhance opportunities for the investor class and suppress wages for everyone else.
Jag får rysningar av Ayn Rand, förlåt, Annie Lööf.

Robert Petersson sa...

Hej Staffan.

Bra inlägg och artikel!

Ursprungsmärkning i butik gör det ju möjligt för privatpersoner att välja om man vill köpa svenska livsmedel som produceras under de tuffa svenska miljö-, och djurskyddsreglerna.

Och genom att kunna sätta samma höga krav på miljöhänsyn och djurhållning som lagen kräver i Sverige också i livsmedelsupphandling för offentlig sektor gynnar vi den livsmedelsproduktion som tar störst hänsyn till miljö och djurskydd samtidigt som vi inte längre snedvrider konkurrensen för svenska bönder gentemot utländska aktörer.

Det som,vad jag ser, ev. missas här är all den mat som serveras när vi går ut och äter. Bör inte ursprungsmärkning också på mat i restauranger och andra matställen vara obligatorisk? Det kommer ju att skapa valfrihet för mig som gäst att välja det matställe som tar mest hänsyn till miljö, djurhållning och våra hav och undvika de ställen som serverar ohållbar mat. Givetvis kan man ju inte redovisa varenda liten ingrediens, men huvudingredienserna bör inte vara speciellt svåra att informera om, t.ex. kött-, kyckling-, eller fiskbiten, potatisen, riset eller de wokade grönsakerna. På menyn för respektive rätt bör det ju vara rätt enkelt att addera ursprungsland.