lördag, juli 03, 2010

Sveriges kostnader för försvaret

Jag verkar vara korrekt citerad i Svenska Dagbladet idag. Här är mitt resonemang lite utförligare:

Alliansen och Centerpartiet står bakom årets statsbudget och bakom propositionen om försvarets inriktning från juni förra året. Där anges nuvarande försvarsbudgetnivå gälla realt till 2014.

Samtidigt har jag i några år fört ett resonemang kring vad Sverige satsar på sitt försvar i förhållande till jämförbara länder. Det grova mått som ofta anges i dessa jämförelser är vad försvaret kostar i procent av landets BNP.

Stormakterna ligger på 4 procent och mer, Nordkorea på 20 procent ca.., Sverige 1939 låg kanske på 80 procent osv.

Nato har riktmärket 2 procent vilket många länder inte följer, t ex Tyskland på 1,3 procent.

EUs länder ligger i snitt kring 1,7 procent.

För 25 år sedan låg Sverige tillsammans med Norge i täten bland de nordiska länderna med ca 2,5 procent av BNP till försvaret.

Idag ligger Sverige i botten bland de nordiska länderna tillsammans med Finland på ca 1,3 procent. Norge och Danmark ligger plus 1,5 procent någonstans. Finland och Norge har båda inriktningen att öka försvarsanslagen något realt.

Mot denna bakgrund har jag sedan försvarsberedningen 2008 i riksdagsdebatter och i andra sammanhang inom och utom centerpartiet lyft fram dessa siffor och sagt att detta bör analyseras och diskuteras inför kommande försvarsbeslut och i kommande försvarsberedningar eller liknande sammanhang.

Centerpartiet tycker ju att försvarsfrågorna är så viktiga att de bör diskuteras med representanter för alla riksdagspartier i t ex försvarsberedningen. Och jag anser att det är dags för regeringen att låta försvarsberedningen börja arbeta igen.

Detta är vad jag nu också sagt till SvD. Sverige ska ha ett tillräckligt starkt försvar, i sig och även i jämförelse med länder i vår omvärld. Och ser man de siffor jag redovisat talar detta för att försvarsanslagen bör höjas, och i varje fall att de snarare bör höjas än sänkas så kraftigt som den splittrade oppositionen vill.

Det är självfallet alltid viktigt för Sverige att noga följa utvecklingen i Ryssland. Mycket positivt har förvisso hänt sedan kommunismen föll, men under 2000-talet finns också en hel del som inger oro. Även detta bör självfallet beaktas inför kommande försvarsbeslut, och är en viktig faktor till att förnyade omvärldsanalyser bör göras.

Folkpartiet har ju redan innan bläcket hunnit torka på det färska beslutet om försvarets inriktning fram till 2014 lagt fram ett antal precisa detaljförslag om fler brigader, att befästa Gotland osv., vilket tydligen ska träda i kraft först om ett antal år.

Jag tycker att detta är att ta allvarliga saker i fel ordning. Nu ska försvarsbeslutet implementeras med fullt fokus på det. Sedan bör förnyade omvärldsanalyser göras där även nuvarande försvarsbeslut utvärderas, vilket sedan leder till slutsatser för tiden efter 2014.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

11 kommentarer:

Anonym sa...

Vem kan man lita på? Centerpartiet!
Den enkla frågan är vilka gjorde upp med S om försvarspolitiken, som lett oss till dagens oreda och kaos. Ni är för evigt förvisade till trovärdighetens he.... i försvarsfrågor, så enkelt är det.

GOCA

jan-olov sa...

ja tycker det är bra att du vill stärka försvaret och resonemanget med Nordiska och EU kostnader är en relevant iaktagelse.Samtididigt får Finland ut mkt mer försvar för sina 1,3 % BNP och en BNP som inte är hälften av vår.
Jag skulle önska att vi kunde tidigarelägga en blocköverskridande försvaranalys efter valet i försvarsutskottet PARALLELLT med arbetet med att TIDIGARELÄGGA försvarsbeslutet till hösten 2012!. Det starka skälet för detta är den förändring som skett främst i Östersjön.
Detta borde gälla oavsett valutgång alllians seger eller röd grön seger. Först och främst är vi svenska medborgare och sitter i samma båt och jag tycker absolut att Mona sahlin vilja att ha överläggningar borde ha hörsammats bättre av Tolgfors men de aldrig för sent att ändra sig.

Staffan Danielsson sa...

Jag tycker att försvaret är ett viktigt politikområde som förtjänar en bred samsyn, om möjligt.

2004 års försvarsbeslut drevs igenom av s med stöd av v och mp, som hade en lägre budget än alliansen. Dock var enigheten stor om principerna om om grundorganisationens storlek osv.

Kristian sa...

Jag håller med dig Staffan.

Och som du säger är procent av BNP ett grovt mått. Olika länder har olika stora ytor som skall försvaras, olika stora ekonomier osv. Sverige är ett av europas största länder och behöver jämfört med ett litet land med samma ekonomi och försvarseffektivitet en betydligt högre procentsats för att uppnå samma resultat "på backen".

Det skulle vara intressant att diskutera hur stor kvantitet, kvalitet & flexibilitet vi får ut av investerad skatt. Dvs, hur mycket försvarseffekt får vi för varje slant vi plockar upp ur en människas ficka.

Och hur ökar vi effektiviteten, dvs får ut mer försvarseffekt/samhällsnytta per investerad krona?

Jag tror nämligen att det är mer produktivt att fokusera på effekt och effektivitet än på kronor i en budget.

Det är möjligt att jag är fördomsfull, men jag inbillar mig att om vi ökar budgeten nu så kommer effekten säkert öka, men effektiviteten sjunka = mindre nytta/satsad krona. Och är det verkligen det vi vill ha?

Jag skulle istället föreslå följande schematiska skiss för våra försvarspolitiker:

1, Hur ser världen ut 2030 och hur förbereder vi oss bäst inför den världen?

2, Vilken (typ av) effekt är optimalast då och hur uppnår vi den på effektivaste vis?

3, Tag hänsyn till finansiella resurser och hitta det gyllene snittet.

4, Tag budgetbeslutet.

Tänker jag fel? Tänker man redan så här men inte bryr sig om att nämna mer än pengarna för oss andra? Argumentera gärna, vi har alldeles för lite debatt om dessa frågor i offentliga fora, tycker jag.

Anonym sa...

Jag blir så fascinerad av dagens politiker. Vi har alltså tagit ett försvarsbeslut som gäller till utgången av 2014. Alltså drygt 4 år till. Alla vet, även politiker att ökad försvarseffekt med hjälp av höjda anslag tar minst 5 år och antagligen 10+ år efter det att extra kronor har satsats. Alltså vet våra politiker att dagens försvar/anslag är fullt tillräckligt fram till 2024, 14 år!!
Ingen politiker anger sig beredd att frångå lagt försvarsbeslut om omvärldsläget förändras vilket för mig är helt absurt. Sedan att försvarsanlaget kopplas till en omvärldsanalys av en totalt inkompetens försvarsberedning är ännu mer absurt. Försvarsberedning ser bara hot vi har råd med efter att ALLA andra utgiftsområden fått sitt.
Eftersom Allianspartierna förklarat sig beredda att kanske öka anslagen något lite efter 2014 så skulle jag vilja veta på vilka grunder? Är det problemen med Ryssland så borde ju anslagen ha ökats senaste augusti 2008 i samband med kriget i Georgien. Varför vänta till 2014?

För övrigt anser jag att Sverige som inte har återförsäkrat sig hos NATO allra minst skall ha en försvarsbudget om 2% av BNP, helst 2,5%. Vi har råd med världens högsta bistånd, 1% av BNP. Varför har vi då inte råd med ett försvarsanslag om minst 2%, vilket i sig inte är särskilt högt med tanke på Sveriges stora yta samt strategiskt utsatta geografiska läge.
//Jonas75

M sa...

Jag håller med Jan-Olov och Jonas75. De politiker som beslutar om försvarsbudgeten och försvarets inriktning måste få ökad kompetens. I försvarspolitiken måste också politikerna lära sig planera mer långsiktigt. Självklart är omval viktigt, men försvarsfrågan handlar om så mycket mer än vanlig politik. Med detta menar jag inte att vi måste rusta oss till tänderna, men så länge vi står utanför NATO eller liknande arrangemang saknas inom EU så måste försvarsanslagen läggas på en sådan nivå att Sverige klarar av både sina internationella uppdrag och skydda territorium och suveränitet.

/M

M sa...

Sorry, Jag menar att jag håller med Kristian och Jonas75

/M

Staffan Danielsson sa...

Försvaret liksom alla budgetområden mår självfallet väl av långsiktighet.

Visst kan snabba ryck behövas om t ex plötslig krigsrisk börjar uppstå, dvs om omvärlden snabbt förändras.

Min bedömning är inte att så är fallet nu, även om utvecklingen i Ryssland förtjänar att följas med uppmärksamhet.

Konflikten i Sydossetien var känd när det färska inriktningsbeslutet för försvaret togs.

Jag menar att det nu är dags att eftersom det gått flera år sedan senaste försvarsberedningsrapporten, åter analysera omvärlden osv.

Gärna i försvarsberedningen likt tidigare, men visst, det kan också på parallella eller andra sätt.

Anonym sa...

Staffan,

Visst är det fantastiskt, Georgienkriget hade just utspelats när ni tar ett inrikesbeslut som fryser försvarsanslaget till 2014. Det är ju hårresande! Försvarsberedningens berömda lackmustest blev blodrött och då tar våra politiker beslut att frysa försvarsanslaget i 6 år.

Ursäkta mig men mitt förtroende för svenska politiker när det gäller försvars- och säkerhetspolitik är i botten. Bistånd och bidrag är ni däremot världsmästare på!

/Jonas75

M sa...

Det är viktigt att Sverige har ett starkt försvar och en långsiktig försvarsinriktning. Men det är inte bara försvarsmaktens resurser som skyddar Sverige och våra intressen, lika vikttigt är diplomatin och politiken på den internationella aren. Det visar på bristande kompetens när man fortfarande använder "Ryssen" och nu ofta Georgienkonflikten som argument för ett starkare försvar. Ryssland kommer vi inte att kunna förändra genom vår försvarsmakt. Det vi ska använda mot Ryssland är morötter och då det inte fungerar piska. Det huvudsakliga argumentet för ett starkt försvar är att medborgarnas säkerhet är statens främsta uppgift och att vi ska kunna skydda oss då/om något händer i världen. Vi ska vara glada så länge vi slipper krig och förödelse, men det är inte en anledning till att försvaret ska avvecklas. Möjligen omstruktureras,

Än så länge är tyvärr vapen och våld en så integrerad del av vår värld och de internationella relationerna. Bistånd dock vara mer kostnadseffektivt för en fredligare och säkrare värld. I Afghanistan, Irak m.m. kan man dock inte helt lägga ned vapnen och bara satsa på bistånd...

/M

Staffan Danielsson sa...

En balanserad kommentar, M.

Och anonym, budgeten fryses inte utan ska vara på samma reala nivå.

Var glad för att inte de rödgrönas alexanderhugg med 3-4-5-6 miljarder mindre per år har blivit verklighet...