söndag, oktober 11, 2009

FRA,signalspaning,trafikdata,sociogram

Som sagt, jag fortsätter att föra dialog kring viktiga men svåra tekniska frågor kring den underrättelseverksamhet som bedrivs för att skydda och förebygga allvarliga yttre hot mot landets säkerhet genom signalspaning i tråd över landsgränsen som avser utländska förhållanden. Och där alliansen successivt - mycket beroende på den intensiva diskussionen och den starka kritiken - byggt in allt fler åtgärder - tillstånd,kontroll,uppföljning mm - för att begränsa risken för intrång i integriteten så långt möjligt. Kritikerna har påverkat i väsentlig grad - inte tu tal om annat - men en del kritiker känner sig ändå som förlorare eftersom man inte har lyckats att förhindra all signalspaning i kabel över landsgränsen.

Jag för dialog, ja, med risk för att få kritik för att jag inte är specialist i frågorna, vilket jag ju inte är. Och med risk för att någongång gång ha fel i denna komplicerade materia. Någon brukar påpeka att jag är agronom i botten, vilket faktiskt stämmer. Alla riksdagsledamöter har ju en bakgrund och ett jobb/yrke där man mest har levt och verkat tidigare.

Men jag fortsätter dialogen, detta är svåra frågor med koppling till både landets säkerhet och till intrång i den personliga integriteten, därför tar jag dem på så stort allvar, och därför respekterar jag fullt ut dem som gör detsamma, känner oro och kan vara mycket kritiska.

Ämnesområdet nu är också komplicerat och jag har läst och lyft frågan på olika sätt, och ska försöka att ge min bild av den.

Vad handlar då frågorna kring trafikdatalagring och FRAs verksamhet för att följa förändringar i signalmiljön mm om. En startpunkt var säkert Mark Klambergs m fleras debattartikel i DN för ca ett år sedan. Och på Olofs (Bjarnason) blogg ges också en god bild över den oro som kritikerna känner.

Jag citerar DN-artikeln:
"Tillsammans med tidigare regelverk ger den nya lagen FRA rätt och möjlighet att registrera alla medborgares sociala nätverk. Det sker med hjälp av vad som är känt i olika register om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, medlemskap i fackförening eller sexualliv. På så sätt kan FRA ofta ha bättre kunskap om en människas liv än vad denna själv har."

Det är inte lätt att komma in i DN, och då krävs ofta flera författare och tillspetsning, vilket torde vara fallet även här. Sista meningen i citatet är ju rätt långtgående.., liksom att FRA kan registrera alla medborgares sociala nätverk.

Jag försöker bena upp vad det handlar om.

Först vill jag ändå återigen slå fast att Sveriges underrättelseinhämtning genom signalspaning i helt dominerande grad - typ 98 procent - handlar om internationell teletrafik som passerar genom Sverige. Signalspaningen får därtill endast ske efter tillstånd av försvarsunderrättelsedomstolen och måste innefatta de ändamål för att skydda landet som nu inskrivits i lagen.

Regeringens proposition med de förstärkningar för integriteten som allianspartiernas riksdagsgrupper står bakom är rätt kort och lättläst (hoppa fram till avsnitt 3. Ärendet och dess beredning).

Här är de hot som signalspaning endast får bedrivas mot:

"Regeringens förslag: I lagen ska anges de närmare ändamål för vilka signalspaning får bedrivas. Signalspaning i försvarsunderrättelse-verksamhet får ske endast i syfte att kartlägga
1. yttre militära hot mot landet,
2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och huma-nitära internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska in-tressen vid genomförandet av sådana insatser,
3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och an-nan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga na-tionella intressen,
4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,
6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säker-het,
7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen, eller
8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik."

För att få bedriva underrättelseinhämtning genom signalspaning mot dessa hot måste de som kan ansöka om signalspaning - regeringen,regeringskansliet och försvarsmakten - göra detta till FRA, som i sin tur ansöker hos Försvarsunderrättelsedomstolen. Signalspaning får inte ske mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige, utan en svensk avsändare/mottagare ska endast bli föremål för signalspaning om den kommunicerar med utlandet om allvarliga hot enligt ovan som avser utländska förhållanden.

Nu till det som frågorna om trafikdata gäller.

Signalspaning får nämligen utöver vad som ovan sagts även enligt lagen ske enligt följande:

"Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att
1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt
2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag."

Idag erfordras inte tillstånd för detta, men efter den 1 december måste även denna utvecklingsverksamhet erhålla tillstånd av domstolen.

Utan den här verksamheten blir själva signalspaningen mot konkreta säkerhetshot mycket ineffektiv, så den är viktig.

Med tanke på vad som sagts ovan så torde även denna utvecklingsspaning i allt väsentligt handla om internationell teletrafik, men kan i liten omfattning även beröra avsändare/mottager i Sverige.

Det sägs också i lagen att skulle vid teknisk utvecklingsspaning enligt ovan information framkomma som har koppling till pågående tillståndsgiven spaning mot allvarliga säkerhetshot, så får denna information användas där. Annan säkerhetshotande information utan koppling till pågående tillståndsgiven spaning som kan tänkas framkomma vid teknisk utvecklingsspaning får däremot inte användas.

Den information som FRA erhåller vid signalspaning mot allvarliga säkerhetshot repektive vid teknisk utvecklingsspaning lagras i en källdatabas. Lagring begränsas enligt den nya lagen till max 12 månader. I denna kan FRA söka efter information som har koppling till tillståndsgivna inriktningar som rör allvarliga hot mot landets säkerhet.

Oron hos kritikerna rör nu om FRA vid teknisk utvecklingsspaning inhämtar och kartlägger vanliga svenskars kommunikation i stor omfattning som inte har koppling till allvarliga säkerhetshot över landsgränsen. Jag ser inte att lagparagrafen på något sätt ger detta utrymme. Denna signalspaning får ju endast ske om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten och enligt signalspaningslagen, som beskrivits ovan. Och deras inriktning är ju entydig.

Min bedömning, som jag inte haft anledning att korrigera, är att källdatabasen förvisso kan vara betydande, men att den främst handlar om internationell teletrafik och om trafikdata kopplade till inriktnings- och utvecklingsspaning.

Centerpartiet föreslog ju i ett tidigt skede att den nya lagstiftningen skulle innefatta en kontrollstation, som redan år 2011 skulle utvärdera den nya lagstiftningen, inte minst från integritetssynpunkt. Därtill ska Datainspektionen löpande följa FRAs verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Därtill ska en särskild referensgrupp knutas till Datainspektionen med personer som nomineras ur riksdagspartierna. En kommitté bestående av parlamentariker ska också tillsättas som utifrån ska följa FRAs verksamhet generellt ur ett integritetsperspektiv fram till kontrollstationen. Kommittén ska tillsätta ett integritetsombud som som har till uppgift att vid tillståndsprövningen bevaka integriteten för personer bosatta i Sverige. Utöver detta sk Kntrollmyndigheten (Försvarets inspektion av försvarsunderrättelseverksamheten)ha löpande kontroll av FRAs verksamhet.

En viktig uppgift för dessa kontrollorgan blir givetvis att liksom Försvarsunderrättelsedomstolen säkerställa att även den tekniska utvecklingsspaningen sker på ett från integritetssynpunkt godtagbart sätt. Och det här blir en av flera viktiga analysområden att utvärdera vid kontrollstationen år 2011. Även i dessa viktiga avseenden har säkerligen kritikernas granskning och frågor betydelse och relevans för det arbete som enligt ovan kommer att ske för att granska FRAs verksamhet ur ett integritetsperspektiv.

Inga kommentarer: