tisdag, maj 06, 2008

Värna de nationella skyddsstyrkorna/Hemvärnet!

i majoritetsställning skriver man oftast inte så många interpellationer, det finns bättre vägar in i regeringen!
Men jag gör nu ett undantag och deltar i en debatt om hemvärnet den 12 maj utifrån denna interpellation till försvarsminister Sten Tolgfors:

Försvarets huvuduppgift är förmågan till väpnad strid. Samtidigt kan försvarets resurser i mån av tillgång även användas vid kriser och katastrofer av civil art. I hög grad gäller detta för hemvärnet, som ju ingår i försvarsmakten med viktiga skyddsuppgifter m.m. men som genom sin professionalitet och organisation regelmässigt gör förtjänstfulla insatser vid större och mindre nödsituationer av olika slag. Hemvärnet utgör också en stor tillgång genom att vara den snabbast gripbara förmågan inom Försvarsmakten, den bygger på engagemang och frivillighet vilket är av stort värde och bör främjas och utvecklas.

På kommunivån finns även civilförsvarsförbundet och de frivilliga resursgrupperna (FRG). Frivilliga resursgrupper, FRG, är en form för samarbete mellan en kommun och frivilliga. Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid svåra påfrestningar och extraordinära händelser. En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt händer för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer.

Behovet av ett hemvärn i hela landet, byggt på engagemang och frivillighet, har snarast ökat i takt med det övriga försvarets omställning till allt färre soldater. Mot denna bakgrund ser jag med oro på nu aktuella förslag från försvaret om att nära halvera dagens hemvärn.

Istället bör Sverige överväga att utveckla hemvärnet som i andra länder där det kan finnas delar som inte har vapenträning, och där samarbetet med den civila krisberedskapen är mer utvecklat. Analogt med detta bör frågan resas om hemvärnet skulle kunna dimensioneras inte enbart efter rent militära behov utan även att beredskapen för civila krissituationer beaktas. Uppenbart är att de frivilliga resursgrupperna och hemvärnet delvis kan fullgöra liknande uppgifter, och det vore intressant att analysera om inte samarbetet dem emellan skulle kunna ske mer integrerat än idag.

Hemvärnets närvaro i hela landet tunnas nu ut, vilket bör motverkas genom t.ex. särskilda rekryterings- och utbildningsinsatser. Andra viktiga frågor är att hemvärnet har tillgång till modern och ändamålsenlig materiel, liksom att övningsverksamheten fungerar i erforderlig omfattning.

En intressant tanke vore att under försvarets huvudtitel i statsbudgeten ge hemvärnet ett särskilt anslag. Det skulle bidra till den tydligare anslagsstruktur försvarsutskottet vid upprepade tillfällen efterlyst, och därmed öka både regeringens och riksdagens styrningsmöjligheter i fråga om våra nationella skyddsstyrkors utveckling och storlek.

Avser försvarsministern att överväga åtgärder för att utveckla det svenska hemvärnet mot bakgrund av den situation som jag beskrivit?

Staffan Danielsson (c)

3 kommentarer:

Anonym sa...

Bra skrivet, men jag tror inte det räcker. Nedskärningarna bör helt stoppas och försvarets resursbehov helt omvärderas. Läs gärna mitt blogginlägg här: http://blog.peaceandconflicts.com/?p=31

Här: http://blog.peaceandconflicts.com/?p=38

Och kika gärna in på diskussionen på Internwebben: https://www.centerpartiet.se/intranet/templates/page.aspx?id=8884&mid=8619&rid=8576

Jag har även skickat ett e-post med frågor till din centerpartiet e-postadress som inte blivit besvarat.

vänliga hälsningar
/Mattias

yeslove sa...

Jag tycker du har ett bra förslag där. Även andra delar behöver ses över, tex psykförsvaret. Vi är redan angripna av mycket kraftig propaganda och kanske på ett sätt redan ett besegrat folk.

Inget land kan längre själv försvara sitt terrirorium så NATO kan tyckas lockande. Problemet är att det inte handlar om försvar utan sänder oss rakt ut i tredje världskriget och på bedrägliga grunder.

Befolkningen och dess medvetande om sig själva och vad som verkligen händer i världen är en billig, hederlig och effektiv resurs för att försvara landet som kompletterar vår bristande militära kapacitet. Strategiskt skulle vi sikta på en Baltisk försvarsunion, inklusive Ryssland, byggd runt en återupprättad och äkta svensk neutralitet som alternativ till NATO.

yeslove sa...

Appropå iden om folket som en billig, hederlig och effektiv resurs för att komplettera vår militära kapacitet vill jag rekommendera den här utmärkta artikeln.


"I dag handlar konflikten om information. Internet har givit enskilda människor tillgång till enormt mycket mer information än vad de någonsin har haft tidigare, så mycket att vi inte vet vad vi skall göra med den. Statens och politikernas tillgång till information har också ökat, men inte lika mycket, eftersom de hade en hel del redan från början.

Kunskap är makt, och när folket har mer kunskap än politikerna, då har folket också mer makt. Politikerna sitter dock fortfarande på den formella makten, på beslutsbefogenheterna, i kraft av demokratiska val. De har rätt att fatta beslut, men de saknar ofta det informationsunderlag de skulle behöva för att fatta rätt beslut. Det underlaget sitter i stället folket med."


---

Om makten kunde skifta fokus från att skydda sig själv till att skydda landet så finns det ju en bas för samarbete mellan makthavare och befolkning.

Lite off-topic angående FRA-lagen: Vi vet ju nånstans att svenskarnas tvångsavlyssnade kommunikation i slutändan främst kommer att bli en exportprodukt trots alla kontrollstationer. Det är nog få som tror att Sverige har någon chans att skydda varken FRA eller sina skyddsinstanser mot penetrering av främmande makt när infrastrukturen väl är på plats. Om det ens varit avsikten...

Det här går inte. Vi måste få tillbaka vår demokrati, folkmakt och rätten till oss själva. Tillsammans skulle vi bli oslagbara, söndrade vi falla.