söndag, maj 11, 2008

Sveriges försvar och andra länders!

Försvaret är självklart viktigt. Försvarskostnadernas andel i procent av BNP har i Sverige (liksom i andra länder) sjunkit på några decennier från över 2,5 procent till dagens ca 1,3 procent, beroende mycket på en stabil situation i vår omvärld. Försvaret har genomgått och genomgår en stor omställning från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar som kan sättas in för fredsfrämjande insatser. Det finns möjligheter till fortsatta effektiviseringar i försvaret - som bör tas tillvara - inom t ex materielområdet, myndighetsöverbyggnaden och kanske även inom grundorganisationen. Jag står självfallet helt bakom alliansregeringens politik på försvarsområdet.

Samtidigt sker nu inför kommande proposition om försvarets långsiktiga inriktning analyser kring försvarets utveckling hittills och i ett längre tidsperspektiv. Som försvarspolitiker är det mitt ansvar att fundera djupare kring detta, och det är alltid värdefullt med en öppen debatt i dessa viktiga frågor.
När vi långsiktigt diskuterar det svenska försvarets utveckling är en parameter bland flera hur vår satsning på fred och säkerhet genom försvaret förhåller sig till jämförbara länder i vår omvärld. Min uppfattning är att Sverige som ett militärt alliansfritt land ska ta sitt ansvar för fred och säkerhet både här hemma och där freden är hotad och våra soldater behövs.
Det är värt att notera att Sverige jämfört med de nordiska länderna avsätter mindre till försvaret i procent av BNP än för några decennier sedan. I ett längre perspektiv är det viktigt att bedöma om Sverige nu ligger i rätt härad eller om vi riskerar att hamna lite lågt på sikt.

4 kommentarer:

Anonym sa...

"Besparingar och effektiviseringa på materielområdet" är ett genomgående mantra från alliansen i dagens försvarsdebatten. Man ser dock få konkreta exempel på vad man avser, mer än ett antal tvärstopp i pågående materielprojekt och -studier. Även i flera sådana där Sverige haft ledande roller i utländska (inte minst nordiska) samarbeten.

Det råder kompakt tystnad om systemet för interndebiteringar och ännu kompaktare tystnad om det "nya" systemet där försvaret tvingas hyra sina egna byggnader av FortF.
Systemet infördes av S för någon mandatperiod sedan (utan kompensation i budgeten).

Alliansen har inte visat minsta intresse för att ändra på detta och kommer väl inte att göra det heller sålänga Anders Borg står vid rodret... (för det gör han uppenbarligen i den här frågan).

Sammanfattningsvis: När Du skriver om "effektiviseringar inom t ex materielområdet" - vad avser Du då rent konkret?

Staffan Danielsson sa...

Sverige har ju som militärt alliansfritt land i stor utsträckning utvecklat sin egen försvarsmateriel, vi har därför en försvarsindustri av mycket hög klass som tillverkar flygplan, stridsfordon, ubåtar och mycket mer.
Ser vi framåt klarar vi inte av att själva utveckla lika mycket som tidigare, utan behöver prioritera. Det pågår ju nu även en analys över vilken inriktning försvaret ska ha, och även här kan piroriteringar behöva göras. Det här sammantaget gör att det finns ett avregeringen bedömt utrymme och minska försvarsmaterielanslaget på sikt - mest efter 2010 - med några miljarder kr (idag ca 18 miljarder kr).
Jag instämmer ju i att det effektiviseringsutrymme som finns inom myndighetsstruktur och byråkrati också ska hämtas hem.

Anonym sa...

Självklart bör resursanvändningen effektiviseras, men det har som Lövet säger blivit lite av ett mantra orden "besparingar", "effektivisering" och "procent av BNP". Men det är inte det avgörande. Vad som ska tas hänsyn till är försvarets reella förmåga att försvara vårat land och bidraga till internationella insatser.

Detta citat från dagens artikel om försvaret i SVD åskåddliggör tydligt situationen: "Försvaret har idag 953 man utomlands men ska enligt riksdag och regering öka till uppåt 2000 man. Rotation av personal sker var sjätte månad vilket innebär 4000 soldater per år. För varje soldat utomlands krävs tre soldater hemma i värnpliktsutbildning, anställning och återhämtning efter insats, alltså 12000 soldater. Den ekvationen verkar bli svår att förena med sparförslaget."

Jag är centerpartist som du och om du ser debatten på internwebben så verkar inte en majoritet vara för dessa "besparingar"!

Staffan Danielsson sa...

se mitt inlägg idag 18 maj