söndag, december 17, 2006

Län eller regioner - mitt recept

Sverige delades in i sina nuvarande län och landskap för flera hundra år sedan, och indelningen har fungerat väl och länge.

Men nu står landet inför ett vägval, omtag och förnyelse eller ej.

Flera landshövdingar vill ha kvar nuvarande länstruktur, och det kunde vara lätt för en centerpartist att tycka lika.

Men jag gör inte det.

Världen förändras och även Sverige. Vägar och telekommunikationer är helt andra idag än för flera hundra år sedan....För att hela Sverige ska leva och konkurrera med andra regioner i vår omvärld måste våra förutsättningar vara goda. Och antingen gör vi en rejäl förändring nu, eller också gör vi det inte....jag tror vi ska göra något rejält och göra det samlat!

Jag tror att för att kunna ge utrymme för fortsatt många kommuner och för starka självstyrande regioner så erfordras det rationella och avgränsade och färre regioner än dagens län. Vi har långtgående försök i Skåne och Västra Götaland, och de ger en kraft för utveckling som är starkare än i många av de gamla länen.

Regionkommittén verkar nu landa i att föreslå max 10 regioner och att statens myndighets- och verksindelning ska följa dessa istället för dagens oöverblickbara gytter.

Jag bejakar båda dessa förslag liksom även att de nya regionkommunerna - regionerna - ska följa samma områdesindelning som för statens myndigheter och verk.

Det är en oerhörd framgång för centerpartiet att de nya regionerna ska välja sina företrädare i direkta val.

Med den grundläggande framgången i ryggen menar jag att vi får acceptera att regionerna blir få och starka och att de avgränsas geografiskt.

Och jag tänker bryta mot det tabu som stadgar att ingen ansvarskännade politiker ska diskutera hur regionerna ska se ut.

Så här kan jag tänka mig en regionindelning:

1. Skåne

2. Västra Götaland

3. Småland och Halland

4. Småland och Östergötland

5. Stockholm

6. Mälardalen

7. Norrland


( Stockholm/Mälardalen blir ju den särklassigt största regionen, kanske kan den delas enligt ovan eller naggas lite från angränsande regioner? Exakt hur Småland-Halland-Östergötland och kanske någon del av Väst ska avgränsas vet jag inte men det bör nog utfalla i två regioner, tror jag.)

Tänk oss kraften i att dessa regioner/regionkommuner med sina direktvalda fullmäktigeförsamlingar ansvarar för och utvecklar hälso- och sjukvård, infrastruktur, företagsutveckling med mera!

Eller tänk oss att vi inte gör något eller något till hälften...Det är nu vi har tillfället, låt oss visa mod och handlingskraft, tycker jag.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant fråga, men jag anser att Norrland kan knappast ses som en enda region. Det rör sig om en yta motsvarande halva Sverige, och förutsättningarna är vitt skilda för de olika områdena.
/Catrin Mattsson

Anonym sa...

Staffan!
Håller med Catrin om att det är intressant att spekulera kring regionindelningen.
Men menar du verkligen att två tredjedelar av Sveriges yta ("Norrland") ska utgöra en enda region? Vad innebär en sådan jätteregion för demokratin, avståndet mellan väljare och valda? Hur kan ett inlandslän som Jämtland med färre invånare hävda sig mot det mer befolkningsrika kustlandet med "storstäder" som Sundsvall, Umeå och Luleå? Tror du att man vid kusten förstår vilken framtidspotential det i Jämtland finns i ett närmare samarbete med Tröndelag?

Vad bygger du (och Ansvarskommittén) egentligen på för fakta som säger att stora regioner är mer effektiva och framgångsrika än mindre? Erfarenheterna från andra länder stärker inte den slutsatsen. Hur kan det exempelvis komma sig att en självstyrande region ("självstyrande landskap") som Åland med 27 000 invånare är så framgångsrikt? Har det låga befolkningstalet på något sätt hämmat ögruppens utveckling? Nej, snarare tvärtom. Överblickbarhet och närhet har ett värde. Likaså den regionala identiteten.

Visst kan det vara bra med en del förändringar i läns/regionindelningen, men jag tror inte att det är särskilt klokt att von oben tvinga samman län som inte önskar bli del av en storregion. Förändringarna måste komma underifrån - och det är många frågor som måste diskuteras och få svar i den här diskussionen.

Att flytta beslut från central nivå till regionerna är decentralisering och i linje med centerpolitiken. Att hävda att storregioner är detta betvivlar jag dock starkt.

God Jul, Staffan!

Håkan

Staffan Danielsson sa...

Tack för era kommentarer!

Jag är inte norrlandsspecialist. Norrland är ändå ett på många sätt rätt enhetligt område, med stora naturresurser, stora avstånd, begränsat invånarantal, och befolkningskoncentration till vissa delar.
Idag delas sedan mycket lång tid tillbaka Norrland in i 6 län. Det tror jag blir för lite i en kraftfull "självstyrande" framtidsregion som innehåller fortsatt många kommuner. Men om det bör landa i en eller t ex två regioner för Norrland, det kan diskuteras.

Pricipiellt borde regionerna växa fram underifrån, men ibland är verkligheten så komplicerad att det behövs en samordning. Risken (OK, eller möjligheten för den som ser det så) är att det händer för lite och består vid det nuvarande, som jag inte tror är optimalt i dagens verklighet.

Ta försöksverksamheten med region Skåne och region Väst, vem vill backa tillbaka där och vem ser inte den regionala kraft som faktiskt utvecklas i dessa stora regioner.

Det är en stor framgång om vi får regionfullmäktige/regionparlament och givet detta är jag beredd att ge utrymme för livskraftiga större regioner som kan överta en hel del beslutsmakt från staten.

Anonym sa...

Hmmm, Staffan, Du kallar Skåne för en stor region. Den är inte större än en medelstor kommun i Norrland.

Att Norrland skulle vara ett enhetligt område stämmer inte. Det Norrland du beskriver med befolkningskoncentrationer etc, stämmer mer för kusten än för södra Norrlands inland, där människorna bor mer utspritt i många rätt jämnstora samhällen.

Bosättningsmönstret skiljer sig kraftigt mellan de områden som har en lång historisk bebyggelse, jämfört med de delar som snarare kolonialiserats i samband med industialismen och gruvdrifter.

Här i Jämtland har vi förmodligen ett större utbyte idag med Norge, Dalarna, Hälsingland och Värmland, än med Norrbotten.

Det känns snudd på lite respektlöst att med ett enda drag klumpa samman hela Norrland, medan övriga Sverige tycks ha givits en mer genomtänkt regionindelning. Jag hoppas därför att ansvarskommittéen tänker till igen, samt låter förslagen gå på ordentliga remissrundor!

God Jul!

Hälsar Catrin Mattsson, med ett ben i Stockholm och ett ben i Jämtland.

Staffan Danielsson sa...

Min grova indelning är ju få och stora regioner i Sverige, ansvarskommittén har ju förutspåtts landa i max 10. Jag lutar alltså åt deras håll, och kanske t o m bara 7-8 st.

Om Jämtland klarar sig själv eller med Tröndelag eller med andra inlandslän, det kan jag inte överblicka.

Det handlar ju om både storlek efter befolkning, och efter geografi. Med 10 regioner och 3-4 med 1-2 milj invånare så handlar de övriga om 0,5 till 1 invånare.

Till ytan blir då en eller flera regioner i Norrland större än de i södra och mellersta Sverige, det är svårt att komma runt.

Accepteras inte det får ju Norrland vara oförändrat nuvarande indelning kanske, och då blir det inte mycket förändring från idag, och kanske inte heller i övriga nuvarande län?

Det tror jag inte vore bra, men jag har full respekt för att andra kan ha annan analys!

Anonym sa...

En klok ordning i regiondiskussionen är väl följande:
1. Vilka uppgifter ska ligga på en regional nivå?
2. Ungefär hur stora (i betydelsen invånarantal, inte yta) behöver regionerna vara för att kunna utföra uppgifterna på bästa sätt.
3. Hur ritar vi en karta som fungerar, utifrån vad vi kommit fram till i punkt 1 och 2.

Under hela ansvarskommitténs historia har det hela tiden varit roligast att börja med punkt 3.

Nu verkar det som om en stor uppgift för de nya regionerna kommer att vara sjukvården. Inom sjukvården finns behov av regioner som är större än dagens landsting eftersom det underlättar kompetensspridning och ger möjlighet till specialisering och bättre utnyttjande av sjukvårdens resurser. Dagens sjukvårdsregioner - med ungefär 1 miljon invånare - är en anpassning till de behov som finns och kan tjäna som grund för hur stora de framtida regionerna kan vara.

Ett sådant invånarunderlag innebär naturligtvis att regionen (eller regionerna) i norra Sverige blir väldigt stora till ytan. Samtidigt - om vi menar att en mälardalsregion med Stockholm ska ha samma uppgifter och ansvar som en mer glesbefolkad norrlandsregion kan inte invånarantalet skiljas allt för mycket.

Om vi ändå tycker avstånden inte ska bli allt för stora kan vi få en mälardalsregion där nästan halva landets befolkning bor, och flera småregioner med bara några hundra tusen invånare.

Det skulle i så fall skapa behov av ett asymmetriskt kommunalt självstyre. Jag har dock inte hört någon från ansvarskommittén som tyder på att de tänker föreslå något sådant?

Staffan Danielsson sa...

Trevligt höra ifrån dig, Martin!

och du refererar verkligheten bra, tycker jag.

Min slutsats i regionfrågan, så centerpartist med underifrånperspektiv jag är, är att frågan kanske är så komplex med både regionala och statliga aspekter involverade, att det kan behövas en gemensam regionindelning. I vart fall för staten. Men rimligen finns det då också en rätt stark poäng att regionernas indelning nära eller rätt nära ansluter till denna. Eller för all del tvärtom är väl bättre; vad är hönan och ägget.

Skåneregionen har väl drygt 1 milj invånare liksom Västra Götaland. Två Östra Götalanderegioner skulle få kanske 0,6-0,7 milj invånare var och en norrlandsregion något liknande (?).

Mälardalen blir ju störst, så nog får vi hur det än blir acceptera en betydande asymmetri! Med fler regioner, t ex två i Norrland och en i Halland, blir det 200-300.000 invånare i flera regioner, dvs den storlek som många av nuvarande länen har...(och i så fall behövs kanske ingen regionreform alls...?)

Mälardalen är jag inte specialist på, en variant vore ju att skilja mellan Stockholm och Mälardalen men det talar viss mycket emot, en annan att gränstrakter mot Mälarregionen så långt möjligt förs till angränsande regioner.

Men även i så fall blir Mälarregionen den allra största, på både gott och kanske lite ont men ofrånkomligt!

Anonym sa...

Gotland är i dagsläget en kommun där primärkommun och landstingskommun är sammanslagna samt att länet har samma gränser.

Ett alternativ för små regioner utspridda lite var stans är att dessa organiseras på ett annat sätt än större regioner som Skåne och V.Götaland. Små regioner skulle kunna fungera om de är allt i ett, en kommun - en region.

Visserligen blir Sveriges indelning lite plottrigare men om de som bor i området fördrar en sådan lösning så varför inte.

Slutligen vill jag tipsa om det regionala samarbete jag känner till i Norrland: Sundsvallsregionen.